Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 NİSAN 2005 SALI 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edırne Kocaeli Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli PB Y PB PB A A A A 19 25 26 22 28 29 30 28 Zonguldak PB 26 Antalya Sinop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas B B B B A A A A 16 22 18 19 28 28 27 23 A 27 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siırt Hakkârı Van A A A A A A B B 30 28 26 29 25 25 17 14 Parçalı bulutlu G U N C E L CtJNEYTAKCAYİJREK H Baştarafı 1. Sayfada yımızı azaltamayacaksak, kaçta azaltacağız diye soruyor, işsizlik azalacagına giderek kabarıyor. Hükümetin umurunda mı? CHP Ekonomi Bülteni, kırmızı büyük puntolarla stratejik işletmeleryabancılaşıyor; yabancılareko- nominin amiral gemisini devralıyor. AKP ekonomi- de tam anlamıyla teslimiyetçi bir politikaya yönel- miştir, diye yazıyor. Hükümetin umurunda mı? Anayasa Mahkemesi "kamu yararı" ve "ulusal güvenlik" ilkesini koruyarak, yasal güvenceleri ve sınırlamaları yetersiz bularak AKP'nin "yabancı- lara mülk satışı" yasasını iptal etti. Hükümetin umurunda mı? "llımlı Islam'a modelolamayız. Türkiyeancakla- ik bir model için örnek alınabilir" diyor Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer; AKP iktidarının umurunda mı? Hükümet, Islam özel Sektörünü Destekleme Ku- rumu'na onay vererek, "din ve ticareti" birbirine karıştırdı. Dinin "siyaset ve ticarette yeriyoktur, ol- mama//d/r" diyenler AKP iktidarının umurunda mı? CHP, "Islami Holdingler-Yeşil Sermaye" vurgu- nunu TBMM denetimine taşıdı. Bu gelişme kar- şısında ne TÜSİAD'ın ne de medyanın sesi çıkı- yor. Bildiği yolda ilerleyen AKP hükümetinin Mec- lis denetimi umurunda mı? 17 Aralık 2004 tarihinde imzaladığı Avrupa Kon- seyi'nin sosyal alandaki temel belgesi olan Avru- pa Sosyal Şartı'na (içerdiği iş saatleri, dört hafta izin, iyi yaşam ücreti, sendikal hak, grev ve lokavt, sosyal örgütlenme, yaşlılara koruma gibi temel maddelerine) muhalefet şerhi koyduğu TBMM Dışişlerı Komisyonu'ndaki görüşmelerde ortaya çıktı. Hükümetin umurunda mı? AKP sosyal devleti geriletirken dolaylı vergile- rin payı tırmanıyor, vergideki çarpıklık büyüyor. Hükümetin umurunda mı? Irak'ta Türkiye'nin borusu ötmüyor. Gün geç- miyor ki bir, iki Türk şoförü öldürülmesin. Kıbrıs elden gidiyor. Dış politikada tavşana kaç, tazıya tut ilkesine sarılan hükümetin umurunda mı? ••• Piyasalardaki durgunluğun baştagelen neden- leri: Kredi faizlerinin yüksekliği -liranın aşırı değer- li olması - döviz kurlarının çok dalgalı olması - gir- di maliyetlerinin artması- vergilerin yüksekliği, iç pazardaki talep yetersizliği - işsizliğin çok, alım gücünün zayıf olması, vatandaşın yoksullaşma- sı - tahsilat ve nakit sıkıntısı - herkesin nakde dönmesinin sıkışıklık yaratması - KOBİ'lerin bü- yüklerle rekabete zorlanması - kalifıye işgücünün yetersiz oluşu - ABD ve AB ile ilişkilerin zaman zaman gerilmesi - Çin'in hem içeride hem dışa- rıda zorlaması... Hükümetin umurunda mı? Koçaryan: Topnak talebimiz yok I Dış Haberler Servisi - Ermenistan Cumhurbaş- kanı Robert Koçaryan, Erivan yönetiminin soykırım iddialarııun tanuunası için çalıştığını, ancak 1 ürki- yc'dcn toprak talebini asla öne sürmediğinı söyledi. Erivan yönetiminin bugünkü gündemınde, Ermeni soykınmı iddialannın uluslararası alanda tanınması- nın bulunduğıuıu söyleyen Koçaryan "Ancak ger- çekçi olmaya ihtiyacımız var" dedı Yııkan Karabağ sorununun çözümüııe de değinen Koçaryan, "taviz- lerin kaçmılmaz" oldıığıınu, ancak bunlann çeşitli etkenlere bağlı olduğunu belirtti. Koçaryan, "Güçlü olan biziz. Daha fazlayı biz almalıyız" dedi Binalar depreme dayamksrz • Istanbul Haber Servisi - Küçükçekmece'deki I1 biıı biııa Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucu tek tek incelendı. Her santimetrc- karesinin en az 160 kilogram yükü taşıyabilmesi halinde sağlam raporu alabilecek örneklerin çoğu, 90 kilogramlık yükü bile kaldıramadi. Örneklerin çoğu elle yapılan basınçla un ufak oldu. Binalarının yüzde 80'inin beton dayanımının depreme karşı ye- tersiz olduğıı ortaya çıktı. 60 bin binanın bulundu- ğu ilçede, binaların yüzde 20'si hasarlı çıktı. Mayınlı bölgede organik tarım • ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Kemal Unakı- tan, Türkiye-Suriye sınırı arasındaki mayınlı araziyi organik tarıma açacaklarını, mayınlan, alanı kirala- yanlara temizleteceklerini söyledi. Bakanlar Kuru- lu'ııun temizlenıe görevini kendilerine vermesi üze- rine bölgede iııceleme yaptıklannı kaydeden Unakı- taıı, "Proje yerli ve yabancılara açık olacak" dedi. Büyük Istanbul Adliyesi için imza • Istanbul Habcr Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şişli'deki bir arsası ile Uazine'ye aıt Bayrampaşa Cezaevi'nin arsası Büyük Istanbul Ad- liyesi yapılmak üzere takas edildi. İmza töreninin ardmdan tstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengi/, Engin, "Istanbul adliyeleri için en önemli projelerden biri adliye binalarının bırleşhrilmesidir. Çalışmaların birini bugün sonııçlandırdık" dedı. Öğrenci ve polise saldırı • MANİSA (Cumhuriyet) - Manisa'da, Turgutlu Lisesi'nde öğreninı gören G.M., okula giderken maddc bağımlısı 2 kişiniıı saldırısına uğradı. 10 Yl l'sini aldıklan G.M.'yi omzıından ve bacağından bıçaklayan T.D. ve Î.D. kaçarken yakalandı. Yıne Turgutlu'da devriye gezen polis memuru lsmail K., şiiphe üzerine durdurduğu 2 kişi tarafından göğsün- den ve sırtından bıçaklandı. Polis memuru tedavi altına alınırken saldırgaular gözaltına alındı. Eminönü'nde kapkaç operasyonu • tstanbul Habcr Servisi - Aksaray Koska Cad- desi üzerinde otobüsten inerek kalacakları otele gı- den turistlerden kapkaç yapmaya çalışan bazı kişi- ler, otel görevlilerinin müdahalesi üzerine olay ye- rinden kaçtılar. Turistlerin ifadelerinin ardından eş- kali belirlenen kapkaççılan yakalamak üzere araş- tırma başhtan polis, olaya karıştıkları ileri sürülen A.E., M.K., R.M, M.A. veB.A.'yı Aksaray Musta- fa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde gözaltına aldı Yurclun hatı kesımlerı par- çalı bulutlu, Trakya çevrele- rı sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık ge çucok Hava sıcaklığı ku- zsydoğu kesımlerde azala- cak doğu kes ımlerde arta- cak dığer yerlerde onemlı bir değışıklık olmayacak. Ruzgâr yurdun guneydoğu ve kuzeybatı kesimlerınde kuzey ve doğu yonlerden hafıf ara sıra orta kuvvette DIŞ MERKEZLER Oslo Y 12 Berlin PB 18 Moskova Y 12 Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn PB Y PB PB PB PB PB 10 14 M 14 16 18 19 Budapeşte Madrıd Vlyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB Y Y Y Y PB 23 20 18 24 22 18 20 Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire Y B Y PB Y PB PB 15 11 21 21 17 15 33 Münih PB 14 Zürıh PB 14 Şam A 31 Sıslı t Çok bulutlu ı Yağrnurlu CHP, hayali ihracat yapmakla suçlanan Bakan Unakıtan'ı istifaya çağırdı 'Yargmın önünüaç'İLHAN TAŞCI ANKARA - Gümrük müfet- tişlerinin, "tcşekkül halinde kaçakçılık" ve "evrakta sah- tecilikle" suçladıklan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı ken- di bürokratlannın da soruştur- ması gerekıyor. Unakıtan'tn adı- ııın da yer aldığı rapor, Mali Suç- ları Araştırma Kurulu (MA- SAK) ile Gelirler Genel Müdür- lüğü'ne dc "gereğinin" yapıl- ması için gönderildi. Unakıtan'a bağlı bürokratların Maliye Ba- kanı hakkında yapacağı soruş- turmamn nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Unakıtan'ın 1995-1998 yılla- rı arasındaAlbaraka Türk'ün yö- neticisi olduğu dönemde "mu- rahaha" yöntemiyle 150 mil- yon dolarlık (200 trilyon lira) ha- yali ihracatla suçlandığı raporla ılgili olarak Maliye Bakanh- ğı'nın da işlem yapması gereke- cek. Gümrük müfettişleri, tstan- bul Başsavcılığı'na iletilen rapo- ru gereğinin yapılması için Una- kıtan'a bağlı Gelirler Genel Mü- dürlüğü ile MASAK'a da gön- derdi. MASAK'ın, gümrük mü- fettişlerinin bclirlemelerini ka- rapara yönünden araştırması ge- rekecek. Unakıtan'ın ismininde geçtiği raporla ilgili olarak Ma- ALBARAKA TÜRK'TEN İTİRAF GİBİ YANIT Müfettişler soruşturma kapsamındaki Albara- kaTürk'ten konuyla ilgili görüşlerini sordu. Al- baraka Türk, müfettişlerin belirlemelerini doğ- rularken, itiraf gibi yanıtlar verdi. ASCOR ile ilişkinin 1992'de Muhammet Ci- ğer'in şirketlerinin yapacağı ihracat işlemleri ıçın kurumlanndan aracılık hizmeti isteminde bulunması ile başladığını kaydeden Albaraka Türk, Orhan Aslıtürk ile hiç görüşme yapılma dığını bildirdi. tşlem yapan şirketlerin AS- CÜR'un paravan şirketleri olduğunu bilmedik- lerini anlatan Albaraka Türk, "Kurumlarının hiçbir zaman herhangi bir ihracat kredisi kullanmadığı ve ayrıca kapanmanıış herhan- gi bir ihracat taahhütlerinin de olmadığını, ihracat nedeni ile KDV iadesi de alınnıadığı- nı, durumlarının müştcrilerinin ihracata aracılık işlemi nedeni ile clde ettiği menfaatın bankacılık hizmct bcdelinden ibaret olduğu, bu hizmet bedelinin de ilıraç edilcn nıalların KDV'lerinin yüzde birine tckabül ettiğini" bildirdi. Müfettişler de raporlarında, Albaraka Türk'ün ASCOR'a aracılık ettiğini ve yüzde 1- 2 dolayında komisyon aldığmı belirtmişlerdi. liye Bakanhğı bürokrasisinin na- sıl bir yol izleyeceği merak ko- nusu oldu. Unakıtan'ın kendisi- ni soruşturmalan için bürokrat- larına onay vermesi gerekecek. 'Naylon faturacılara zemin hazırlanıyor' Maliye kökenli CHP milletve- kili Kemal Kılıçdaroğlu, bü- rokrasinin siyasallaşması duru- munda sağlıklı sonuç almanın mümkün olmadıgına iijarct eder- ken "AKP'nin biirokrasiyi si- yasallaştırdığını hep vurgula- dık. Bu nedenle de Maliye Ba- kanhğı'nın yapacağı soruştur- mada Unakıtan ile ilgili olarak sağlıklı sonuca ulaşılamaz" de- di. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir Ma- liye Bakanı, naylon fatura dü- zenlemekle suçlanıyorsa, de- mokrasiııin yerleştiği ülkede o koltukta oturmaması lazını. Ama suçlanan kişi koltuğunu korumakta adeta direniyor. 'Bakan yapıyor, ben niye yap- mayayım' düşüncesi naylon fa- turacılara zemin hazırlıyor" diye konuştu. Unakıtan'ın daha önce de Albaraka Türk ile ilgili suçlamalar yöneltildiginde yö- netici olarak bunlardan habcrdar olamayacağını söylediğmi amm- satan Kılıçdaroğlu, "150 milyon dolarlık bir işlem mutlaka yö- netime götürülür. Sayın Ba- kaırın siyasal sorumluluğu da vardır. Siyasi etiğin gereği ola- rak Unakıtan'ın Maliye Ba- Avrupa 'ya ağır suçlama I Baştarafı l. Sayfada tuba 550 milletvekilinin imza koyacağını söyleyen Başbakan, mektubun tngiltere başta olmak üzere kitabı referans alan 11 ülkeye göndereceklerini söyledi. Erdoğan, mektupla iddialarla ilgili olarak Türki- ye'den özür dilcnmesinin isteneceği mesa- jını verdi. Erdoğan, AB'ye ve Batı'ya da sert eleştiriler yöneltti. AB'nin ve Batı'nın PKK ile Kürtleri bir tuttuğunu belirten ve Türkiye'de Kürt azınlık olmadığını söyle- yen Erdoğan, "Batı, bazı unsurlarıyla ül- kenıizi bölmeye gayret ediyor" dedi. Er- doğan, Batı'nın Kürt kavramıyla PKK'yi birbirine kanştırdığını ve hattaTürkiye'yi bölmeye çalıştığını söyleyerek "Tüm Kürtleri PKK'nin mensubu gibi göster- mck çok çirkin. Batı bunu isüsmar edi- yor. Böyle bir oyuna gelmeyin. Ülkemizi bölmeye gayret eden unsurlar var. Batı bazı unsurları ile bunu yapmaya çalışı- yor. AB'yi buna kurban etmeye kalkar- sanız, kusura bakmayın bi/inı böyle bir derdimiz yok" dedı. "Üç kırmızı hattı- mız var" diyen Erdoğan bunu "Bölgelere, ırka ve dine dayalı milliyetçilik yapma- yacağız" sözleriyle açıkladı. Insan haklan ıhlalleriyle ilgili soruları cevaplayan Erdo- ğan, "Kürtçe yayın yapıyoruz, Kürtçe kurslar açıldı. Ama kimse bizden terör örgütunün hayraklarının dalgalanması- na müsaade etmemizi beklemesin" dedi. ERDOĞAN ONURUNA YEMEK - Başbakan Tayyip Erdoğan dün Norveç Başbakanı Kjcll Magne Bonde- vik ile görüştü. 1 oplaııtıııııı ardından terörlc mücade- lede ortak adımlar atına konusunda görüş birliğine va- rıldığı açıklandı. Bondevik ve eşinin Akcrshus Kale- si'nde Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeğine Emi- ne Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Encrji veTabii Kaynaklar Bakanı Hilıııi Güler dc katıldı. (AA) ALBAYRAKLAR: SEKA BALIKESÎR'ÎN DEĞERİEKSİ35 MİLYON DOLAR Gerçeği saldıyorlar ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Albayrak Şirketlcr Gru- bu tarafından dün bazı gazetele- re verilen bir sayfalık ilanda, "çeşitli basın ve yayın organla- rında, sürekli olarak 'piyasa değeri 51 milyon ABD Doları olan Balıkesir Işlermesi 1.1 mil- yon ABD Doları'na satıldı' şek- linde ifadeler kullanılmıştır" denilerek "SEKA Balıkesir'in değerinin eksi 35 milyon dolar olduğu" iddia edildi. Buna kar- şın Özelleştirme ldaresi Başkan- lığı'nın (ÖÎB) 27 Ocak 2003'te 19 sayılı kararıyla kabul ettiği "SEKA Balıkesir DeğerTespit Raporu"nda "işletmenin tek- nik değeri 56, piyasa değeri 51 milyon dolar ve indirgcnnıiş nakit akımlarına görc değeri ise eksi 7.5 milyon dolar" ola- rak belirlendi. ÖİB, satışa temel olarak indir- genmiş nakit akımları yöntemi- ni kabul ettı ve kurumu Albay- raklar'a 220 bın dolar peşinatla 1.1 milyon dolara ancak bu yol- la satabildi. Değer tespit rapo- runda kurumun yeniden kurul- ma değeri ise 242 milyon dolar olarak belirlendi. Raporun altın- da ÖİB Başkan Yardımcısı Os- man tlter'in imzası bulunuyor. Albayraklar Grubu'nun verdi- gi ilanda kurumun işçileri için ayda 2.2 trilyon lira masraf yapıl- dığı belirtilerek "İşletmenin grubumuza geçmesinden (2 yıl) bu yana devletin bundan kârı 60 trilyon lira olmuştur" denıldı. Oysa grup, şirketi alıral- maz 289 işçiyi işten çıkardı ve ÖİB'nin yaptığı satış sözleşme- si gereği buradan devletc 9 tril- yon liralık tazminat kaldı. Dola- yısıyla ÖİB, bir ilki gerçekleştir- di ve SEKA Albayrak'ı, "üstü- ne 8.7 trilyon lira masraf yapa- rak" özelleştirmiş oldu. Öcak 2004'te üretıme geçeceği taah- hüdünde bulunan şirket bu taah- hüdünü de yerine getirmedi. Tüm bunlann üstüne, Başba- kanlık Yüksek Denetleme Kuru- lu "SEKA 2003 Yılı Rapo- ru"nda, SEKA'ya ait olup satış- ta Balıkesir lşletmesi bünyesın- dc olduğu için Albayraklar Gru- bu'na"emanetedüen" 12.7 tril- yon liralık kamu varlığının, grup tarafından "izinsiz olarak kulla- nıldığını" tespit clti. Böylece sa- dece bu iki kalemden bile "dev- letin SEKA Balıkesir satışın- dan zararı 20 trilyon lirayı" geçmış oldu. Satış fiyatıylabera- ber "devletin zararı 100 trilyon liraya yaklaştı". SEKA Balıkesir'in satışını mahkemeye götürcrek iptal kara- rı aldırtan Selüloz-lş sendikası da Albayrak Grubu'nun ilanıyla ilgili olarak "Albayraklar AŞ kararı beğenmeyebilir. Ancak bu ülkede yargı kararlarının bağlayıcı olduğu, yargı karar- larına uynıamanın suç olduğu, yargı kararını yerine getirme- yerek suç işlediklerini gizleye- mez" açıklamasını yaptı. kanlığı'ndan ayrılması gere- kir" dedi. 'Güven bunalımı yarattı' CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Mustafa Özyürek de Unakı- tan'ın devletin resmi belgelerin- de hayali ihracat yapmakla suç- lanmasını vahim olarak nitelen- dirirken "Unakıtan daha önce de naylon fatura düzenlemek- le suçlanmıştı.Ancak dokunul- mazlığı olduğu için yargılama dönem sonuna ertelcnnıiştir. Maliye Bakanı'nın suçlannıası güven bunalımına yol açnııştır. Unakıtan'ın yargmın önünü açmak için dokunulmazlığının kaldırılması talebiııde bulun- ması gerekir" diye konuştu. 167FIRMAİNCELENDİ 30 bin döviz alım belgesi sahte çıktı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Gümrük müfettişleri, "hayali ihracat" işlemleri kapsamında, Albaraka dışında faizsiz bankacılık yaptıklannı belirten Kuveyt Türk, Anadolu Finans ve Asya Finans'ın iş- lemlerini de incelediler. Müfet- tişlerin raporu, ASCOR çatısı altındakı paravan şirketlerin "gümrük gibi çalıştığını" or- taya koydıı. Rapora göre, ince- lenen dönemde 16 binin üze- rinde Gümrük Çıkış Belgesi (GÇB) "işlem gördü". Kuveyt Türk adına da sahte fatura düzenlendi Gümrük müfettişlerinin rapo- runda, faizsiz bankacılık yap- tıklannı belirten özel finans kurumlanna ilişkin saptamala- ra da ycr verildi.Kuveyt Türk'ün binin üzerinde GÇB'ye ilişkin işlem yaptığı ve bunun rakamsal tutarının 55 milyon dolar olduğu belirtildi. Kuveyt Türk'e ilişkin raporda, "ASCOR paravan firmaları- nın Kuveyt Türk adına da sahte fatura düzenledikleri" değerlendirmesıne yer vcrildi. Gümrük müfettişleri, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağ- lar'ın yöneticisi olduğu Nergis Holding'in de 12 bın dolayında GÇB'nin işlem gördüğünü saptadılar. Nergis Holding'in soruşturma konusu edilen iş- lemlerinin mali boyutunun 1 milyar dolar olduğu belirtildi. Boşluklar kullanıldı Hazine Müsteşarlığı Kontro- lörleri'nin çalışmasına da atıfta bulunulan raporda, şu değer- lendirme yapıldı: "167 firma- nın ihracatlannın hayali ol- duğu, bu ihracatlar karşılığı düzenlencn 30 bin DAB'ın sahte olduğu, bu DAB'Iarın ihracatçı liı ınaların görevli- leri tarafından bankalara ve- rilen ihracat bedeli döviz alım talimatları üzerine baş- lalılan ve ilgili banka görevli- leri tarafından yürütülen fik- tif döviz ve TL işlemleri so- nucunda düzenlcndiği, sahte DAB'Iarın düzcnlenmesinde '50 bin dolara kadar belgelen- me zorunluluğu olmaması' bi- çimindeki Hazine Müsteşar- lığı ve Merkez Bankası dü- zenlemelerinin büyük kolay- lık sağladığı anlaşılmıştır." Üok gurultulu GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı I. Sayfada ürünü değil. 1998'de Öcalan'ın bu ülke toprakla- rından çıkarılmasıyla başlayan olumlu ilişkiler uzak yakın herkesin dikkatinde! Türkiye'nin en uzun sınırı 730 kilometreyle Su- riye ile. Büyük çoğunluğu düz araziden oluşan sı- nır, geniş bir enlemi de içine alacak biçimde ma- yınla kaplı. Elimizde kesin bir veri yok ama, bu yüz- den kullanılamayan arazi miktarının 9 bin kilomet- rekarelik Kıbrıs'tan daha büyük olduğu değerlen- dirmeleri var. Yeri geldikçe vurguluyoruz, ülkeler arasındaki ilişkiler duygulardan çok bulgulara dayanır. Çok değil, bundan 15-20 yıl kadar önce Bulgaristan'la neredeyse savaş ilanınagidecektik. Bulgaristan'ın Türklere yönelik asimilasyon girişimi büyük tepki görmüştü. Bölgeki askeri gücümüzün gözden ge- çirilmesi bile gündeme gelmişti. Şimdi Bulgaris- tan'la nöbetçilerin dahi gerekmediği bir sınırdaş- lığımız var. Dileriz Suriye ile de aramızdaki mayınlı tarlala- rın yerini, GAP bereketinin paylaşıldığı tarım alan- ları alır... *•• Sezer'in gezisi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'ın "uyarısıyla" ayrı bir önem ka- zandı. Edelman, bu gezinin yapılmaması gerekti- ğini herkesin gözü önünde açık açık dile getirmiş- ti. Büyükelçi, Sezer'i hiçtanımamış olmalı ki, Se- zer bu aşamadan sonra gitme kararını pekiştirdi! Sezer'in gezisinin hemen öncesinde Dışişleri Bakanhğı Müsteşarı Ali Tuygan da kapsamlı bir ekiple birlikte ABD'ye gidiyor. Güney komşumuz ABD'nin başkentindeTuygan'ın yapacağı temas- lar önümüzdeki dönemde bu ülkeyle gelişecek ilişkiler açısından önem taşıyor. Tuygan, Türkiye'nin ABD'nin istemlerine ne öl- çüde karşılık verebileceğini anlatacak. Bunun ya- nında bölgedeki olayların Türkiye'ye yönelik etki- leri de gündeme gelecek. Sızan haberlere göre, AKP iktidarı ABD'ye şu- nu söylüyor: Ben sizin istediğiniz her şeye evet derim ama, bunun askerlerin de istemi olarak gün ışığına çık- ması bizi rahatlatır. Askerler de Türkiye'nin ABD ile başta NATO ol- mak üzere pek çok alanda ortak işbirliği olduğu- na dikkat çektikten sonra, gündemdeki istemle- rin "siyasi iradenin kararıyla" şekilleneceğini vur- guluyorlar! • • • Yeniden Suriye'ye dönersek... Eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin öldürülme- sinden sonra ABD ilk mesajı Şam'a verdi: - Lübnan'dan çekil! Suriye buna direnç gösterecek güçte değil. Bir takvim çerçevesinde buna uyacağını açıkladı. Su- riye'nin Lübnan'dan çekilmesiyle birlikte burada bir boşluğun doğmasından ve iç karışıklığın çık- masından endişe ediliyor. ABD katlarından gelen derin değerlendirme şöyle: Lübnan karışırsaoradadüzenin korunması için Türkiye'nin yardımını isteyebiliriz! Bunun Türkçesi şu: Sıkışırsak tıpkı Afganistan'daki gibi Türk aske- ri düzen sağlamada bize yardımcı olur! Dediğimiz gibi, bunlar erken kulis değerlendir- meleri ama, bölgemiz her türlü olasılığa hazır ol- mayı gerektiriyor! ankcum" cumhuriyet.com.tr AL GÖZÜJVI SETREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Her türlü aynmcıhğa son! H Baştarafı Arka Sayfada • TCK göriişmelerinin sonunda, kadın örgütleriy- le birlikte, Lambdaistanbul ve Kaos GL olarak ba- kan'ının da hazır bulunduğu, Adalet Komisyonunun tüm üyelerinin katıldığı toplantıda, Adalet Komisyo- nu üyeleri ile görüştük. Aynmcıhğı düzenleyen mad- deye "CinselYönelim" ibaresinin yeniden eklenme- sı talebimızi ilettik. • Türkiyeli eşcinseller olarak TCK sürecinde ba- sın açıklamaları yaparak TCK'ye ilişkin önerilerimi- zi, endişelerimizi dile getırdık ve bunları Adalet Ko- misyonu üyelerine, milletvekillerine ve kamuoyuna ilettik. Eşcinsellerin talepleh gerçekleşmediğinde ne olacak? • Gey-lezbiyenlerin duygu vc düşünceleri yeniden mi poşetlenecek? Eşcinsel realitesi poşete sığmadığın- da zindanlara mı atılacağız? • Mevcut koşullarda zaten sırf eşcinsel olduğumuz için varoluşıımuz ve cinselliğimiz "gayri tabii" ve "gayri ahlaki" bulunuyordu; yeni düzenlemeler damgalama ve aynmcıhğı yeniden üretmeyecek mi? • Cahşma hayatında, sırf eşcinsel olduğumuz için işe alınmıyoruz, terfı ettinlmiyoruz, keyfi olarak iş- ten atılıyomz. Çalışma hayatında cinsel yönelim ay- nmcılığına karşı eşcinsel çalışanlan hangi yasal gü- vence koruyacak? • Eşcinsel memuruz, görünmez bir şiddetlc gcy- lezbiyen varoluşumuzu ınkâra zorlanıyoruz, ortaya çıktığımızda sırf eşcinsel olduğumuz için memurluk- tan men ediliyoruz. • Sırf gey olduğumuz için şiddete maruz kalıyo- ruz, öldürülüyoruz; sırf lezbıyen olduğumuz için zor- la evlendiriliyonız, öldürülüyoruz! • Sırfkendi cinsimizi sevdiğimiz için duygu ve dü- şüncelerimiz poşetlenecekse; cinselliğimiz müsteh- cen bulunup doğal olmayan ilişki diye damgalanacak- sa; aşk ve sevgiyle yarattığımız ortak hayatlanmız kadın-kadma ve erkek-erkcğe diye inkâr edilecekse; sırfgcy-lezbiyen olduğumuz için işten atılacaksak, bu durumda TCK'deki yeni düzenleme hangi özgürlük- leri getiriyor? Uyum yasalarından hareketle yapılan düzenleme- ler mevcut haliyle gey-lezbiyen realitesini görüıımez- liğe mahkûm ediyor. Bu hangi gerçeğe uyuyor? isilozgenturk«7 superonlin.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog