Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

12NİSAN2005SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN TURHANSELÇUK * DÜRÜST IABÎAILI İSTANBUL EFENDİSİ ABDİTLCA^BAZ 1 IN HARİKULÂDE MACERALARI KISIM OLEKMİIıI BİRDEN Hükümet, Trabzon'da yaşanan olaylar konusunda adım atmıyor, boşluğu şiddet yanlılan dolduruyor AKP iktidan linceseyirciANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mcrsin'deki bayrak yakma olayının ar- dındatı Trabzon'da ikı kez linç gınşı- mı yaşanmasına karşm başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkililcri "sağduyu" çağn- sı dışında adım atmadılar. Yaşanan olayların perde arkasmda- la nedenler üzerine şu ana kadar çalış- ma yapılmaması da dıkkat çektı. Top- lumsal olaylar konıısundakl ıızmanlar, devletin varlığını tam anlamıyla orta- ya koyması ve yasal boşluk oluşturul- maması gereküğını behrterek, olası boşluğım başkalannca doldurulabilc- ceği uyarısında bulundular. • Trabzon'da bir hafta içinde iki linç girişimi yaşanmasına rağmen hükümetin tek yaptığı sükûnct çağnsı oldu. Uzmanlar dayak yiyenlerin tutuklandığı, saldıranlann ise yenıden saldıracak cesaretı bulabildiği bir ortamın yeni çatışmalara neden olabileceği uyarısında bulundu. Içışleri Bakanı Abdülkadir Aksu, mınde bulunanlara ilişkin işlem yapıl- güvenlık güçlerının görevlen başında maması dıkkat çekti. olduğunu soylerken "Yapılacakenkü- Uzmanlar, Trabzon'da bildiri dağı- çük bir eyleme karşı, güvenlik güçleri- miz amnda müdahale edebilecek güç ve kabiliyettedir. Onlargerekeniyapar. Azİ7 milİotimi/ sa kin ve sıi kfmotlo dur- sun, tekrar ediyonım tahrik ve provo- kasyonlara alet olmasın" demekle ye- tındı. Trabzon'dakı olayın üzerinden bır hafta geçmesine karşın, bildiri da- ğıtan grup tutuklanırken, linç girişi- tanlann daha önce de faaliyet yürüttük- lerini anımsatarak "Mersin olaylan sonrasında tansiyon zatcn yükseldi. TrabzonUı yerel lelcvizyonlunn hayruk yakıldığıııa ilişkiıı yayııılannda bir arl ııiyctvargibL Bazı olaylarvatandaşı ga- leyana getirme yönündc kullanılmışnr. Bayrakolayının ardından gürüldü ki bu yöndeki yayınlar prim yapıyor. Geli- ncn noktada yeni bir olayın yaşanma- ması için bir ncden yok" dedi. Devletin sorumlulan gözaltına al- masının şart olduğunu kaydeden uz- manlar, "Devletin sadcceillcgal faaliye- ti önleme soruınluluğu yoklıır. Kanun adamı kendi Hi haririnclı- işi kan dava- sıııa dünüşlürenleri de yakalamak zorundadır. Devlet, hııkııku ve adaleti gerçekleştirmeyi, yasayı uygulamayı vatandaşın eline bırakamaz. Suçlunun başkaca kişilertarafindan cezalandınl- masına izin verilenıez" dedi. Uzman- lar, yasal boşluk oluşması durumunda bunu bir kısım örgütlerin dol- durabilecegi uyarısında bulundu CHP heyet gönderecek CHP, Trabzon'amilletvekıllennden oluşan bir heyet göndermeye hazırla- nıyor. CHP Grup Başkanvekili AliTo- puz, Trabzon'da son gunlerde yaşanan gergınlıkler konusunda hükümetin "bc- ceriksiz" bir tavır ortaya koyduğunu söyledı. Topuz, Trabzon'da yaşanan ikınci linç girişiminin, hükümetin bu tur olaylan önlemedekı becenksızhğı- nı ortaya koyduğun söyledi. SALİHKAPUSUZ Hükümet kötü niyet arıyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-AKP Grup Başkanvekili Salih Ka- pusuz, toplumsal genlı mın tırmandırılmasuun arkasında "kötü niyet aranması gerektiğini" söyledi. Kapusuz, dün gazetecilerle sohbet top- lantısında Mersin ve Trabzon olaylarını de- ğerlendırdı Türkıye'de ıstıkrar or- tamının uzıın vadeli sür- dürülmesi gerektiğini be- lirteıı Kapusuz, geçmiş- teki kötü ortamların hem vicdanlarda hem akıllar- da kara anılar olarak dur- duğunu, toplumsal sağ- duyuya gereksınım bu- lunduğunu belırttı. Aydınların bildirisini desteklediğini vurgula- yaıı Salih Kapusuz, "Aki- laııe tavır ve duruşlar önemsenmelidir. lntîale sebep olan her türlü pro- vokasyontasvip edilemez. Gerisinde kötü niyetlile- ri aramak ve onlann bu girişimlerine deflrsatver- menıemiz Lozım. İnsanla- rın, bayrağımızla ilgili haklı duyarlılığını başka ınccralara çekme gayre- tinde bulunmalan da ay- nca yanhştır. Halkı tah- rik etmekisteyeııler kesin- tikkhiıüyetiideĞildiı11 di- ye konuştu. Trabzon'da düzenlenenbasıntoplantısındadayakyiyenler suçlandı, olayı seyredmpolisler kutlandı Valiye göre 6 bazı kesîmler' suçlu • Trabzon'da saldırıları gerçekleştirenler arasında hâlâ gözaltına alınan olmadı. Valı Yavuzdemir, saldırganlara 'sabırlı olun', saldırıya uğrayanlara da 'Türk milletinin huzurunu bozmaym' çağnsı yaptı. AHMET ŞEFİK TRABZON -Trabzon'da çarşamba gü- nü ve önceki gün meydana gelen olay- larla ılgıli açıklama yapan Trabzon Va- lısi Hüseyin Yavuzdemir, bazı kesimle- rin kentte karnu düzenini olumsuz etki- leyebilecek tutum ve davranışlan ısrar- la sergikdiğini öne surdu TBMM Insan Hakları încelemc Komısyonu uyeleri- nin incelediği olaylarla ılgıli dün de gö- zaltına alınan olmadı Trabzon'da geçen hafta 5 gencın TA- YAD'ın bildirisini dağıtırken PKK'lı olduklan gerekçesıyle linç edılmesı gı- rişimı ve önceki gün basın toplantısı ya- pan TAYAD'lılara yönelık saldırıda bu- lunulmasınınyankılan sürüyor. İkı olay- da da linç gırışımınde bulunanlardan kımsenın gözaltına alınmaması tepkile- re neden oluyor. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soıumluları saptama- ya çalıştığı belirtiliyor. Önceki gün basın toplantısı sırasında meydana gelen olaylara ilişkin açıkla- ma yapan Trabzon Emnıyct Müdürü Ra- mazan Akyürek, emnıyetın zamanmda müdahalcdc bulunamadığı yolundakı eleştirileri kabul etmcdıklennı.pohsıngö- revını en ıyı biçimde yaptığını ıddıa et- tı Akyürek, TAYAU'h avukatlara, orta- mın gergın olmasından dolayı basın top- lantısı yapmamalan yolunda uyarılarda bulunulduğunu ancak ıkna edılemedik- lerını öne sürdü. Emnıyet Müdürü Ak- yürekve ll Jandarma Alay Komutanı Kı- demli Albay Ali Öz ile birlikte olaylarla ilgili basın toplantısı duzenleyen Yavuz- demir, bazı çevrelerin Trabzon'da kamu duzeninı olumsuz etkıleyebılecek tutum ve davranışlan ısrarla sergılemeye de- vam ettıklennı savundu. Yavuzdemir,"Sabırlı olmak ve adale- tintecelU$inibeklcmckdıınımundayız.Hiç kimsenin adaletin ycrine geçmcyc lıakkı olmadıgı gibi, sağduyu sahibi yücc Türk nıilletinin huzurunu bozmaya da lıakkı yoktur" dedi. Sivil toplum örgütlerinın hangi amacı gerçekleştirmek üzere ku- rulursa kurulsun ortak paydalarının ül- kenın birliği, bütünlüğü ve güvenliği ol- ması gerektiğini belirten Yavuzdemir şöyle konuştu. "Bu vazgeçilmez değer- lerizedelemeyekimsenin lıakkı yoktur.Ka- mu düzenini olumsuz etkileyebilecek ve halkımı/j tahrik edebilecekhertürlü dav- ranıştan sakuulması gerektiğinive bu ko- nudashil toplum örgütlerineortaksonım- luluklar düştügunü beliıtnıek istiyomın. Basındanbizedestekolina.suııisüvomm. 11 Polisc kutlama! Emniyet güçlennın yetersız kaldığı yolundakı eleştınlere yanıt veren Yavuz- demir, "ABuyumsürecindebizpolisimi- zi daha demokrat davrann1 lıalc getirdik vc bu olaylarda gördük ki ömek davra- nışlar scrgilcnmi^tir. Bütüıı emniyet teş- kilatımızı kutuluyorum ve alınlarından öpüyorum" diyc konuştu. TBMM tnsan Haklan tncelemc Komıs- yonu üyeleri Zafer I lıdıroğlu, HamitTaş- çı, Ahmet Yılmazkaya ve Komısyon Uz- man Yardımcısı İzzet Eroğlu da Valı Ya- TAYAD'dan suç duyurusu TAYAD üyesi yaklaşık 60 kişi- lik bir grup, Trabzon 'daki linç girişimi hakkında İstan- bul Adliycsi'nde suç duyuru- sııııda bulundu. Sultanahmet f aıııii öniinde toplanan IA- YAD'hlar "Faşist salduılar btd yıldıramaz", "Yaşasın halklann kardeşliği" yazıh pankartlar ve sloganlar eşli- gindc Adliye Sarayı'na dek yürüdüler. TAYAD Genel Başkan Yardımcısı Niyazi Ar- man, "AKP iktidan, katliam girişimcilerinc, provokatörle- re hiçbir şey yapmadıgı gibi basm yoluyla 'halkın hassasi- yeti' diyerek bu provokasyon- ları körüklemektcdir" dedi. vuzdemır'i ziyaret etti. Hıdıroğlu, olay- larla ılgıli yetkililerle görüştüklerini an- cak henüz bıı açıklama yapamayacakla- nnı söyledi. Etkili ve yetkili insanlann olayları iyi tahlil ettiğini belirten Hıdı- roğlu, "Son dönemlerde özelUkle ulusal basuıda Trab/on'u /An albnda bırakacak açıklamalaryapıüyor. Viırııı olaylann bü- yütülmesinemüsaadeedilmemelidir.Kim- ler burayı kanştırmaya çauşıyor, bunla- nn tespit edilmesi gerekiyor" dedi. İHD Trabzon Şııbesı'nden bazı yetkı- lıler de TAYAD'hların açık alanda ba- sın toplantısı yapmamalan yolunda uya- nldıklarını söyledi İHD Başkanı Gülte- kin Yücesan, bırıncı olaylar sırasında emnıyetın tutumunu olumlu bulduklan- nı, ancak ıkıncı olayda olaylann polisin gözü önünde olduğunu söyledi. ENTERNET / MEHMET SUCÜ mehmet(o cumhuriyet.com.tr "Artık bundan sonra Türkiye'de seçmenle- rin parmatdan boyanmayacak." 21. yüzyılda Tür- kiye'de seçmen parmaklarına sürülen Hint bo- yasına artık gereksinim yok. Bu bilgiyi açıkla- yan isim Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütük- leri Genel Müdürü Gürkut Koçak. YSK'nin "Seçsis"adlı projesıyleTürkiye'de- ki yaklaşık 43 milyon seçmenin bilgilerinin bil- gısayara aktarılması, güncellenmesi ve bu bil- gilerin seçim dönemlerinde kullanılmasının amaçlandığını anlatan Koçak, seçim dönemin- de de gazetecilere ve yurttaşlara daha mo- dern hizmetler sunulacağının işaretlerini veri- yor. Seçim sonuçlarına da daha çabuk ulaşa- caklarını söyleyen Koçak, sistemin 2006 Ka- sımı'nayetişeceğinibelirtti.Türkiye'ninteksan- dık olarak değerlendirileceği günlerin, hatta elektronik seçimin de çok uzakta olmadığını söz- lerine ekliyor. Seçimlerde Parmak Boyası Devri Bitîyor YSK Seçmen Kütükleri Genel Müdürü Gür- kut Koçak bu açıklamaları, Türkiye Bilişim Der- neği'nin (TBD) düzenlediği Bilgi İşlem Merke- zi Yöneticileri Semineri'nde yaptı. Bir kısmını seminersunumunda ızleyıcılerle paylaştı, bir kıs- mınıysa bizim sorularımız üzerine söyledi. Par- makların artık boyanmayacağı müjdesi de bun- lardan biriydi. Koçak, Seçsis projesıyle seçmen veri tabanının sürekli güncelleneceğini ve ar- tık kapı kapı dolaşarak seçmen sayımı yapıl- mayacağını da söylüyordu. Seçim sonuçları- nın ınternet ortamından ızleneceğıni, seçmen kütüklerinin dijital ortamda saklanacağını da be- lirten Gürkut Koçak'ın sözleri bize umut verdi. Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği Bilgi İşlem Merkezı Yöneticileri Semineri'nde (BYMY) Kamu ve özel sektörün bu alandakı uzmanla- rı bir araya geldi. TBD aslında Türkıye'nın en eski sivil toplum örgütlerinden birisi, kuruluşu 1971 yılına dek uzanıyor. 1994'te kamu yara- rına çahşan dernekler arasına giren TBD geçen hafta yeni bir yönetimle tanıştı.. TBD'nin yeni yönetimi şu ısimlerden oluşuyor: Turhan Men- teş (Başkan), Önder Özdemir (2. Başkan), Murat Aşkar (Sayman), Serdar Bilecen (Vez- nedar), UğurAkkuş (Genel Yazman), Nihat Yurt (Üye), Faruk Özer (Üye), Atilla Yardımcı (Üye), Uğur Yüksel (Üye), Deniz Şahin (Üye), Lütfi Varoğlu (Üye) 'e-devlet piyasa kokuyor' BYMY toplantısında konuşan Nüfus ve Va- tandaşlık Işlerı Genel Mudurü Cengiz Aydoğ- du Türkiye'nin belki de en önemli projesi olan MERNYS'yi anlatmadan önce çok ilginç bir saptamada bulundu. Teknolojinin kendi başı- na gelişmediğini, geliştihldiğini belirten Aydoğ- du şunları söyledi: "En yaygın teknolojiyi bel- ki biz kullandık. Ancak yurttaş e-devlet tanı- mına pek katılmadı. E-devlet tabiri buram bu- ram piyasa kokuyor. Bu terımin yerine başka bir şey kullanmamız gerekiyor. Belki e-hizmet daha anlamlı olacaktır." Aydoğdu'nun önerisi- ne katılmamak elde değıl. Tabıi toplantıya ka- tılan çok sayıda kamu ve özel sektör yönetici- si eğer bu önerıyı cıddiye alırsa. Toplantıda ka- mu kesiminden gelen anlamlı mesajların dışın- da başka gelışmeler de yaşandı. Türkiye Bili- şim Derneği Başkanı Turhan Menteş ve 2. Baş- kan önder özdemır'in, yürürlüğü ertelenen Türk Ceza Yasası'nın internet yayınlarını da olumsuz etkileyeceği düşüncesini paylaştığı- nı gördük. Umarız TBD bu konuda görüşlerını açıklar. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Komşunuzu Şımaptıpsanız Yunanıstan Yüksek Mahkemesi, adında "Türk" sözcüğü olduğu için yasakladığı Iskeçe Türk Bir- liği'nın ardından, "Rodop lli Türk Kadınları Kül- tür Derneği"nin çalışmalarını durdurmuş. Yüksek Mahkeme'nin yargıçları, derneğin, "ya- sal olarak kendi ulusal geleneklerini ve dillerini ko- rumayı amaçlayan Ermeni ve Israilli gibi değişik et- nik yapılardan oluşan yasal derneklerin aksine, Türk idealleri doğrultusunda "gizli çalışmalaryü- rüttüğünü" iddiaetmişler. Haberi, ANKA'nındün- kü bülteninden okudum. Ama ajansın asıl kayna- ğı da Yunan gazetesi Kathimerini. Tabii, o gizli çalışma savlarının ne kadarının doğ- ru olduğunu uzaktan bilip hüküm vermemiz müm- kün değil. Ancak, dünyanın neresinde olursa olsun; bir dernek, bulunduğu ülkede gizli yani yasal ol- mayan şeyler yapıyorsa, bunun yaptırımı sadece kapatılma ile sınırlı bırakılmaz. O yasadışı çalışma- yı yapanların, yine bulundukları ülkenin yasaların- daki hükümlere göre hesap vermelerı gerekir. Oy- sa ne bizim sözünü ettiğim haber ajansımızda ne Yunan gazetesinde, Rodop Türk Kadınları Kültür Derneği ile ılgıli böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Yunan Yüksek Mahkemesi. Iskeçe Türk Birfiği için verdiği kapatma kararının AİHM'ye götürülme gi- rişimi karşısında bu kez işini daha sıkı tutmak ge- reğini duymuş olmalı. Ermeni ya da Israilli Yunan vatandaşlarının kurmuş olduklan derneklerin bu- lunduğunun o gerekçeli kararda yer almasının al- tında, besbelli bir savunma içgüdüsü yatıyor: "Yunanistan'da değişik etnıkyapılardan oluşan başka yasal dernekler de var. Onlann çalışmaları- na karıştığımız yok. Ama bu Türk derneklerı öyle değillerki" denmek isteniliyor. Öyle olmadığı söy- lenmek istenilen derneklerin adlarında "Türk" ye- rine "Müslüman" denilmışolsasorun kalmayacak. Ama Yunanistan'ın Rum ya da Elen halkından son- raki en büyük topluluğu olan Türk kökenli vatan- daşları, nedense bir süreden beri dinsel inançları- nın önüne aidiyetlerini almakta ısrarlılar. TBMM Başkanı Bile... Komşu açısından ışı bozup karıştıran da bu ısrarlı girişimler olmalı. Oysa Ege'nin bu yakasında, yanı Tur- kıye'de hem sıyasal ıktıdar hem de o iktidarla bazı önem- li sorunlara aynı gözlüklorlo bakan kimi vatanclaşları mız için, özellikle "komşu "nun ıstedığı her oyuncağı anında getirip vermek bir tür görev sayılıyor. Işte yeni Kıbrıs polıtıkamız. ve Kıbrıs'tan sonra da hem de hiç üstüne düşen bir görev olmadığı halde TBMM Başkanı'nın Ege kıtasahası ıçın söyledikleri. Kıta sahanlığının 12 mile çıkartılması için ısrarlı olan komşu karşısında kendisınin de R.P. Manisa Mil- letvekili olarak bulunduğu bir TBMM birleşiminde, o ısrarın eyleme dönüşmesi karşısında Türkıye'nın bu girişimi savaş nedeni sayması gerektiği karara bağlanmış. BülentAnnç, TBMM Başkanı olarak ken- disinden beklenılen bütün sorunları çözmüş olma- nın manevi hazzı ile oturmuş, acaba bundan son- ra hangi konuya eğilsem dıye düşünmüş. Ardından da Arşimet gibi "Buldum" diye haykırmış: "Casus Belli şartının ileri sürüldüğü o bildiri, parlamentoda oylanmamıştı. Bu nedenle hü- kümsüzdür!" Sayın Başkan'a nasıl anlatabilirsiniz ki, o birle- şimde kendisinin üyesi olarak bulunduğu parti gru- bu yetkilisinin de imzasıyla venlen önerge, TBMM'nin, Ege Denizi'ndeki karasularımız üstündeki duyarlı- ğını dile getirmesini amaçlıyordu. O gün kendisi- nin de sanırım alkışlar arasında ayağa kalktığını söylemek bir düşten söz etmek anlamına gelmez. Bir senaryo yazmak anlamına hıç gelmez. Bay Arınç, aradan geçen on yıldan sonra an ko- vanına çomak sokma gereğını nıçın duyduğunu çı- kıp anlatma gereğini yerine getirmedi. Tıpkı, Hükümet'ın böyle bir düşüncesı bulunma- dığını söyleyen Abdullah Gül'ün sözleri karşısında da "Kırdığım potun bedelını nasıl öderim" diye bir ıç hesaplaşma yapma gereğini duymadığı gibi. Partiler ve parlamentolar üstüne doktora çalış- maları yapanlar. Sız hiç Hükümet'in ana politikası ile ters düşmüş bir Parlamento Başkanı gördünüz mü? GörmediysenızTürkıye'yebuyurunve Sayın Bü- lent Arınç'la tanışmak için acele edin. Faks: 0 212 677 08 21 obirgit(âe-kolay.net 'Herkes elinden geleni yapmalı' ANTAKYA (AA) - YÖK Başkanı Prof. Erdoğan Teziç, "bayrakyakma" gibi olaylann üniversitclere sıçradığını düşünmek dahi istemediğini belirtcrek bu konuda herkesin elinden geleni yapması gerek- tiğini söyledi. Mustafa Kemal Üniversıtesi'ndeki "Rektörler Komitesi Toplantısı" öncesı sorulan ya- nıtlayan Teziç, bayrak yakma gibi olaylann hassas konular olduğunu vc sorumluluk bilıncıyle yakla- şılması gerektiğini belirtti. Insanm olduğu yerde her sorunun insani şekilde çözümlenmesı gerekti- ğini i fade cden Teziç, "Bu tür olaylann hem üni- versitelerde hem de toplumda olmanıası için clinıiz- den geleni yapmalıyız. Bu konuda neyin provokas- yon olup olmadığını yargı belirleyecektir" dedi. Universitede ^bfldiri^ kavgası Haber Merkeâ- Sıvas'taki Cumhuriyet İJniversite- sı Meıkez Kampusu'nda toplanan sol goruşlu yak- laşık 30 öğıenci, üniversitedcki koşullann düzeltil- mesi için hazırladıklan bildiriyi dağıtmaya başladı. Grup, Fen-Edebiyal Fakultesi onune geldığınde, yaklaşık 50 kişilik ulkucu oğrencı grubu bıldın dağıtımına engel olmak istedı. İkı grup arasında taşlı ve demir çubukların kullanıldığı kavga başla- dı. Polis, öğrencilerin kavgasına coplarla müdahale etti. Polis, olaylarla ılgilı 13'ü sağ görüşlü toplam 48 öğrcnciyı gözaltına aldı Polıse dırenen bazı öğ- renciler yere yatmlarak kelepçelendı. üözaltına alı- nan oğrenciler Çevık Kuvvet mınıbüslenyle Emni- yet Mudürluğü'ne götürüldü. Dağıtılan bildınde şu ifadelenn bulunduğu behrtıldı: "Ucuz ve bol çeşitli yemek istiyoruz. İkinci öğretim öğrencileri için ye- mek, yıırtlarda tenıiz ve ııcıız ortanılarda kalnıak istiyoruz. Ucuz ve rahat ulaşını istiyonız.1 "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog