Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2005SALI ROPORTAJ Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, görevdeki bir yılını ve hedeflerini anlattı Bakırköy artıkAB kentiGörevde 1 yılını tamamlayan Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, 80 trilyon lira borçla devraldığı belediyede 35 trilyon borç ödemelerine karşın yatırım yaptıklarını ve hizmet verdiklerini anımsatarak, Bakırköy 'de sosyal demokrat belediyecilik örneğini en iyi şekilde uyguladıklarını belirtti. MÎYASEtLKNUR Yerel seçımlennüzerınden 1 yıl geç- ti.üöreveyenigelenbelediyelerin 1 yıl- hkperformans kriterlerini ölçmeye Ba- kırköy 'dcn başladık. Bakırköy Beledi- ye Başkanı AteşÜnal Erzen, 1 yıllık sü- re içinde yapacaklannı ve yapamadık- lannı anlattı. Ateş Ünal Erzen'e konu başlıkları- nı verdik o da bu konulardaki icraatla- nnı sıraladı. -Başkanlık koltuğunda birydıgeride bınıktınız. Nasdbir belediyeumuyordu- nuz, nasd bir belediye buldunuz? ERZEN - Bu kadar borçlu bir bele- diye ummuyordum. Seçimden önce es- ki belediye başkanı, 6-7 tnlyon lıra bir borçtan ve ciddi gelir kaynaklanndan söz etmişti. Ayda 2 trilyon 30 milyar gelir getiren hipodrom belediyenin en büyük gelir kaynağıydı. Belediye Baş- kanı olduğumda ilk incelemelerde bor- cun öncc 50-60 trilyon, son inceleme- de ise 80 trilyon olduğunu gördük Ay- nca 80 tnlyon bütçesi olan belediye- nin 1 kuruş faiz geliri yok. Demek ki bankacıhk sistemi hiç kullanılmamış. SSK ve vergi borçlan nedeniyle başta hipodrom geliri olmak üzcre bazı ge- lir kaynaklanmız üzerindc haciz var- dı. Bu borçlarla ilgili taksitlendirme de yapılmadığı içın yüklü faizler işle- tıliyordu. Yüzde 300, yüzde 500 faiz- lerle uğraştık, borçlan taksitlendirdik, hacızleri kaldırdık. Ama 5216 sayılı bir yasa çıktı, hipodrom gelirimiz git- ti. Bakırköy Belediyesi'nin artık ver- gi dışında bir geliri kalmadı. Bu arada gelirimiz azalmasına karşın 35 trilyon da borç ödedik. 'Borç asfatla yol vaptık* - İlk hizmeüeriniz ne oldu? ERZEN - Geldiğimizde belediyenin depolarında ne ilaçlama için ilaç ne de asfalt için bir gram asfalt bulunuyordu. Bulunmadığı gibi ihaleleri de yapılma- mıştı. Avcılar Belediyesi'nden ödünç ilaç alıp ilaçlamayı zamanında yaptık. Asfaltı da ödünç alıp yaz bıtmeden ça- lışmalara başladık ve bu arada ihale sü- reçlerini başlattık. îlaçlama çok iyi ol- du. Ama asfalt yetmediği için Yeşilköy ve Florya'nın bazı mahallelerinde ça- lışma yapamadık. O nedenle Yeşilköy ve Florya halkından özür diliyorum. Bu dönem asfaltlamaya yanm bıraktı- ğımız Yeşilköy ve Florya'dan başlaya- cağız. Osmaniye'de asfalt yerine parke taşı yaptık, çok da güzel oldu. Ücretsiz sağlık hlzmetl -En önemtivaaûerinizden birisağhk- ü. Bu vaatlerînizi yerine getirebiUUniz mi? ERZEN-Biz sağlık hizmetinde çok iddiahydık. Seçim öncesinde her ma- halleye bir ambülans ve sağlık ocağı va- at etmiştik. Sağlık ocaklanmızın sayı- sı 2'den 6'ya çıktı. Bunlardan birtane- si, tomografi, MR ve renkli doppleriy- le donandı ve ücretsiz olarak halkımı- za hizmet veriyor. Ambülans sayımız 10'u buldu. Bakırköy'de ücretsiz ma- mografıden göz taramasına kadar sağ- lık taramalan yaptık. Evinden bir fa- tura getiren herkese verdiğimiz Bak- Kart'la Bakırköylüler, binlerce işye- rinden yüzde 40'lara varan oranlarda indirimden yararlanarak ahşveriş yap- makla kalmıyor, ücretsiz sağlık hiz- metı de alabılıyorlar. Nerdeyse sağlık sıgortası dıyebıleceğımız bir sısteme geçtık. Med-Lıne adlı sağlık şirketi ile bir anlaşma yaptık. Bak- Kart sahibi oto- matik olarak Med-Line kartı da alabi- liyor. Bu kartı alanlara 365 gün 24 sa- at ücretsi/ ve limitsİ7, her turlu acil müdahalesı bedava. Evde hastalandı, knz ya da kaza geçırdı, sokakta trafık kazası geçırdi, kapkaççılar tarafından darpedildi, bu hizmet sadece Bakır- köy'de değil Türkiye'nin 60'a yakın yerinde geçerli. Bir numaraya telefon ediyorsunuz, 6-7 dakika içerisinde am- bülans size ulaşıyor, içindeki uzman doktorlar sizi tedavi ediyor. Her türlü ilaç, yine bedava. Eğer çok cıddi bir va- kaysa hastayı ıstedığı hastaneye ücret- siz olarak taşıyoruz. Bu hızmetler için Bakırköylü 1 lira para ödemiyor. -Mtı.sa/iKjn i&rindeki birikiriibirite- tniz su dolu kuvanoz neyin nesi? ERZEN - O da bizim seçim öncesi vaatlerimizden biridir. Çocuğunuzu okulayollarken anneleryanlannayabir pet şışe su ya da cebıne de 1.5 milyon lıra su parası verirler kı musluk suyu Sağlık, depreme hazırlık ve sosyal hizmetler alanında önemli işleryaptıklarını öne süren Erzen 'in en büyük hayali, Ayamama Deresi aracılığıyla denizden havalimanına ulaşımı gerçekleştirmek. Erzen, aynı zamanda Avrupa Konseyi 'nde Türkiye 'yi temsil eden 6 belediye başkanından biri olmanın gururunu da yaşıyor. ATEŞ ÜNAL ERZEN'İN BELEDİYEDE 1 YILI Sağlık: t/ 2 olan sağlık ocağı sayısı 6'ya çıktı. tf Sağlık ocaklanndan biri tomografi, MR ve renk- li dopller cihazlanyla donatıldı ve ilçe halkının bu cihazlardan ücretsiz yararlanması sağlandı t/ Ambülans sayısı 10'a çıkanldı f' Bakırköy'de oturduğunu kanıtlayarak Bak- Kart alan her yurttaş Med-Line'nın acil miidaha- le ve ilk tedavi hizmctinden ücretsiz yararlanıyor. «/* llçcdeki 40 devlet okuluna su antma tesısı ya- pıldı, musluk sulan ıçılecek hale getırildı. Sosyal hizmetler: 1/ Aşevinde 1200 aileye yemek venhyor v' Osmanıye'dekı çamaşırhane ve duş kabınle- rinden Bakırköylüler; deterjan, sabun, şampuan, elektrik ve su parası ödemeden yararlanabiliyor. 1/ Camilerin, kilıselerin ve cemevlerinın ıhtıyaç- lan temın edıldı. */ Okulların boya, badana ve sıralan yenilendi. i/ Kimsesiz bin çocuk giydirildi. tf Doğubeyazıt ve Hakkâri'ye TIR'larla erzak ve giyim eşyası gonderildi. ^ Yoksul çocuklar sünnet ettınldı. • Ramazan'da 65 bin kışıye iftar verildı. Depreme hazırlık: ^ Dünya Bankası'ndan 3 milyon 200 bin dolar hıbe kredı sağlandı. 4 bm nsklı bınadan pılot bına olarak seçilen 369'unun Yeni Zelandalı firma ta- rafından kontrolü yapılıyor. Kontrollerbitince uzun vadeli kredileryoluyla depreme dayanıklı hale ge- tınlecek. Yeşil alan: •/ Ataköy'de TOKÎ'nin satışa çıkardığı 5 parsel sarın alınarak yeşıl alan olarak düzenlendı. Engelliler: • Yatıh Engelliler Merkezi ile Engelliler Sanat Merkezı kuruldu. • lşitnıe engelliler için "Depreme Hazırlık Se- mineıı" verildı. \/ Kaldırımlar ve ahşveriş meıkezleıi engellileı ıçın yenıden düzenlendı. v' Özürlülenn oluşturduğu Çın My-Dreams ekı- bi Bakırköylü özürlülere gösterı sundu. Kaçak yapılaşmayla mücadele: ^ Kaçak yapılann envanten çıkanldı. • 100 kaçak yapıdan 60'1 yıkıldı Kültürel faaliyetler: •* Müşfık Kenter yönetımındekı Bakırköy Be- lediye Tiyatrosu oyunlan sezon boyunca sürdü. ^ Oda Orekstrası ve Türk Sanat Müziği Koro- su konserler verdi. •* Âşık Veysel Anma Gecesi düzenlendi. Gençlik: ^ Bagem adlı Gençlik Merkezi kuruldu. ^ 30 Ağustos nedeniyle Bagem'in hazırladığı etkınlıkler bir hafta boyunca sürdü. Ateş Unal Erzen, ilçedeki işyerlerinin denetimine katılarak kurallann uygulanması konusundaki kararhlığını gösteriyor. Erzen, kendi ilçcsindcki yoksul çocııklara yaptığı yardını hizmetleri dışında Güneydoğu'daki çocuklar için de diğer kurumlarla birlikte yardını organizasyonları düzenliyor. içip hastalanmasınlar. Çocuk 01.5 mil- yon lira ile gıdıp belki gofret yıyor, ama yine musluk suyu içiyordu. Bu te- miz su sorunu hem aile bütçesi için hem de çocuklarımızın sağlığı için za- rarh. ÎSKl çok olumlu adımlar atma- sına rağmen yine de musluk sulanna temiz demek zor. Çünkü borular eski. Bakırköy'dekı 40 devlet okuluna çok güzel bir antma tesısı koyduk. Sonuç- ta ıse sızın gösterdığınız bu kavanoz- lardaki kırli su okula giriş suyudur, di- ğer kavanozdaki ise çeşmelerden akan temiz sudur, Şimdi artık Bakırköylü çocuklarokullanndaki musluklardan ka- na kana su ıçebılirler. Dünya Bankası desteğlyle depreme hazırlık - Bakırköy deprem bölgesi, bu konu- ya el atabildiniz mi? ERZEN - Depremle ılgıh çok şey yaptık burda. Bızım burda 11 bının üzennde yapı stokumuz var. Bunlann 4 bini çok rısklı binalar. Dünya Ban- kası ve Başbakanlık Uygulama Daire- si ile MEER projesi diye bir proje uy- guladık. Bu proje çerçevesinde Dünya Bankası'ndan 3 milyon 200 bin dolar bir hıbe kredısı sağladık Bu çalışma- nın ne şovunu ne de reklamını yaptık Bu çalışmayı Türkıye'de tek yapan bı- zız. Sonuçta pilot olarak seçilen ve mü- racaat eden 369 binanın şimdi kontrol- leri yapılıyor. thaleyi Dünya Bankası yaptı bi/ hiç kanşmadık. Yeni Zelan- dalı bir firma bu işi yapıyor Geldiler bu bınalardan örnekler aldılar, sonuç- ta dıyecekler kı: "Şu binalan güçlen- dirnıek, şunlan da yıkıp yeniden yap- maklazun." Ondan sonra Dünya Ban- kası'nın 20-30 yıl gibi çok uzun vade- li kredileri devreye girecek vebu bina- lar depreme dayanıklı hale gelecek. -tstihdam? ERZEN - Bu konudakı projeyi 1lk kez açıkhyorum. Bu ülkenın bir numaralı sorunu ıstıhdam. Bız ıstıhdam ıçın bı- ze gelen yatınmlann hepsıne bir şart koyuyoruz. Şimdi Avrupa'nın en bü- yük Carrefour'u açılacak Bakırköy'de.. o şartı onlaıadakoydum. Bakırköy'de kurulacak her işletmeyc her türlıi hiz- meti vermcye hazınz ama.. çalışanla- rın Bakırköylü olması koşuluyla Carrefbur'la bunun anlaşmasını yaptım Bu ışyerinde 1500-2000 kışı çahşacak ve hepsi Bakırköylü olacak. 'Yesll alan satın aldık' - Yeşil alan? ERZEN - Yeşil alan konusuna el at- mak istedık, bir de baktık ki Bakır- köy'ün yüzde 70'i bizinı değil. Ana arter adı altında, park adı altında bü- yükşehire bağlanmış. Buralardan ne bir gelir elde edebiliyorsunuz ne de bir işlem yapabiliyorsunuz.Bizim yeşil alan olarak kullanabileceğimiz fazla arazımız de yok TOKt'nın konut ala- nı olarak satışa çıkardığı Ataköy'dekı beş parselı 0 parasızlıkta para bulduk ve satın aldık. Bir belediyenin yeşil alan için kendi devletinden para verip yer satın alması dünyada ilktir. - Sosyal hizmetler? ERZEN- Sosyal demokrat belediye- cilik anlayışının gereklennı yenne ge- tırmeye çahştık Aşevımızı ışlevsel ha- le getırdık. Günde 1200'e yakın yurt- taşımızın yemek ıhtıyacı karşılanıyor ve bu yemekler insanlan rencide et- memek için kapılanna götürülerek ve- riliyor. Ramazan'da ilk kez iki çadır açtık ve bir ay boyunca 65 bin kişiye iftar verdik. KurbanBayramı'ndaözel kurban kesım yerlen yaptık Bakırköy ve Alanya temızlık ve organızasyon açısından Türkiye bırincısı seçıldı. Ge- lir düzeyi düşük olan Osmaniye'de çok modern bir çamaşırhane açtık ve yanı- na insanların duş yapabilmesi için duş kabinleri yaptırdık. Elektriği, suyu ve deterjanı bize aıt olan bu çamaşırhanc- ye çamaşırlannı bırakan yurttaşlan- mız, yıkanıp kururulmuş çamaşırlan- nı bir torba içinde alıyorlar. Eğer ütü yapmak isterlerse 0 hızmeti de veriyo- ruz. Duş kabinlennde çocuklanyla duş yapabiliyorlar. O duşlarda sabun, şam- puan ve bornoz ihtiyaçlan da karşıla- nıyor Sünnet şoleni yaptık. Yüzlerce yoksul çocuğu sünnet ettırdik. Doğu- beyazıt ılçemıze TIR'larla erzak mal- zemesı gönderdık. Hakkârı depremı ıçın CHP'lı dört beledıyeye yardım malzemelerı toplayıp gönderdik. Hak- kân Belediye Başkanı ile tanışmıştım. öğrendim ki, Hakkâri'de çocuk parkı yok ve hiç olmamış. Ben ona söz ver- dim ve Hakkâri'de bir çocuk parkı ya- pımını Bakırköy Beledıyesı olarak üst- lendik. Hakkân'de kar kalkar kalkmaz çocuklar bir çocuk parkına kavuşacak- lar. Sonuçta bütün Türkiye bizım. DtSK'le Hakkâri'deki depremzedeler için ortak bir gece düzenledik. iyi bir gelir elde edildi ve o gelir Hakkâri'ye gitti. Bütün devlet okullannın sıralan- nı yaptık. Boya, badana, bahçe tanzim- len yapıldı. Yaklaşık bıne yakın kım- sesız çocuğu gıydirdık. Osmaniye'de yıl- lardır bakımsız kalmış bir camımızın gasilhanesi yoktu. Onardık ve bir ga- silhane yaptık. Yine bir camıye yar- dım ettik. Kiliselirimizin ne ihtiyacı varsa karşıladık. Cemevleri bölgemiz dışında olmasma karşın bahçelerinin dü- zenlenmesı ıçın yardımcı olduk. Bele- diye başkanı, güçlü olduğu kadar da adıl olmak zorundadır. -BakırköyEumcity 'ehangiözellikle- rinden dolayı üye seçildi? ERZEN - Ben Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden 6 belediye baş- kanından biri olarak Içişleri Bakanlı- ğı tarafından seçildım. Bu arada Sos- yahst Enternasyonal Yerel Yonetim- ler Komıtesı'nde CHP'lı bir belediye başkanı olarak komıte üyesıyım. Bu arada yurtdışında birçok belediye baş- kanı ile tanıştım. Leipzıg Belediye Baş- kanı ile arkadaş olduk ve kendisi Istan- bul'ageldi. Buluşup konuştuktan son- ra Bakırköy'ü Eurocity'e uye olmaya davet etti. Bu daveti kolay kolay yap- mazlar Eurocıty Avrupa'dakı Şehirler Bırlığı. AB'nın esas nüvesı aslında Geçen 17 Kasım'da Vıyana'da genel ku- rulu yapıldı. Orada Büyükşehır Bele- diyemiz'le birlikte Bakırköy de Euro- city'e üye oldu. Eurocity'nin merkezi Brüksel'de Biz Bruksel'de meclis ka- ran ile bir stand açtık, temsilcıhğımiz oldu. Şubat ayında Pans beledıyesın- den bir davet geldı. Benım yenme Brük- sel'dekı temsılcımız Hürrem Hanım gitti. Bu toplantıya Paris, Roma, Cenev- re, Brüksel ve Bakırköy Beledıyesi ka- tıldı. Bakırköy nere, Paris, Roma, Brük- sel ve Cenevre nere? Ayn bir grup ola- rak Bakırköy'ü kendi alanlarına aldı- lar. En basiti 31 Mayıs'ı bu şehirlerle birlikte 'Komşuluk Günii' ilan ediyo- ruz. Bu tanhte her şehir kendi bün- yesınde sokaklara çıkacak.Roma Belediyesi'nden bıze bırteklıf var. 2006 yılının etkinliklerinı Bakırköy ile bir- likte yapmak istiyorlar. Ayantarna'da deniz otobüsü ile ulaşım - Hayallerinizi siisleyen projeler? Erzen: Bu projelerden bırını ilk kez size açıkhyorum. Bugün Bakırköy her konumuyla Türkiye'nin en önemli kentlerınden birisi. Çünkü havalimanı, TEM yolu, E-5, denızyolu, demıryolu ve Incırlı'ye kadar gelen metrosu var. Şimdi biz buna bırşey eklemek istiyoruz. Bizim Ayamama Deremiz var. Şu anda İSKİ tarafından temızlık çalışmaları sürüyor. Ben kanallarını büyüterek Ayamama'dan deni/ otobusü ile gınp Havalımam'na ulaşmayı düşünüyorum. Raylı sistem sırada Bostancı'dan ya da Kabataş'tan bıneceksınız denız otobüsüne, Havalimanı'nda ıneceksınız. Birinci durak Dünya Ticaret Merkezi, ikinci durak havalimanı olacak. Ayamama'yı biraz temiz suyla besleyip içcrdekı kanalı biraz genışletırsenız dcnız otobüsü rahatlıkla sığabılır Dünya Ticaret Merkezi'ne Ayamama'dan rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Bütün mesele ordan 100-200 metre kanalla havalimanına ulaşmak. Dcniz otobusü ve deniz taksılen bu kanallarda rahatlıkla çalışabıhr. Bu, dünyada örneğı olmayan bir proje. Malıyetı 250-300 milyon dolan bulur. Bu büyüklüktekı bir projeyi biz yapanıayız. Ama bu projeye her yerden kredi bulunabilir. Ayrıca Islanbul Caddesi'nde trafiği yeraltına vcrip sahil yoluna bağlamak, Incirh'den Özgürlük Mcydanı'na kadar raylı sısteme geçmek ıstıyorum. SALI ORHAN BURSALI Dinçer: İntihal Yok!' Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer, "Devletin Zirvesinde Bir Intihalci" başlıklı 29 Mart tarıhlı yazıma, avukatı ve noter aracılığıyla bir "Ce- vap ve düzeltme hakkı" gönderdi. Tabii ki yanıt hakkı var. Ancak içinde, yazımı ilgilendirmeyen bö- lümlerı bir kenara bırakıyorum. "Cevap ve düzelt- me" yazısı, bu hakkın kötüye kullanılmasının tipik örneğı, çünkü kendısıne hakaret ettığimi belirttiği "intihalcilik", doğrudan üniversitelerin etik kurulla- rının saptaması ve kararı. Yine de görüşlerine özet- le yer vereceğim: • •• Sayın Dinçer diyor ki: "Yazı içinde yer alan... 'Çevirdiği kitaplardan ve toplantılara sunduğu bil- dırilerden bilıyoruz kı, diğer uzmanlık alanı da eko- nominin-toplumun-devletin nasıl islamlaştırılabi- leceği, Islam kültürü'nün her açıdan ülkeye nasıl egemen kılınabileceği..' ifadeleriyle ima yoluyla şahsıma hakaret edllmektedir. Bir akademisyen olarak uzmanlık alanımın ışletme ve yönetım oldu- ğu doğrudur, ancak ekonominin, toplumun, dev- letin Islamlaştınlmasıyla ilgili bir uzman olduğum, bu konuda bir akademik çalışma yaptığım, kitap çevirdiğim iddiası tamamıyla gerçekdışı ve kasıt- lı bir iddiadır". "1996yılında Yard. Doç. Yahya Fi- dan'/a birlikte yazdığım kitapla ilgili olarak Sıvas Cumhuriyet Üniversitesı, 3 Mart 2004 tarıhinde bir inceleme komisyonu oluşturmuş, oluşma ve yet- kinliği hayli tartışmalı olan bu komisyon, şahsımın ve Fidan'ın görüşlerini almaksızın, hatta şahsıma ve Sayın Fidan'a haberbile vermeden, hukukige- çerlilıği olmayan bir karar almış, ünıversite yöne- timi bu kararı YÖK'e bildirmiş, YÖK ise bu tartış- malı karara dayanarak Marmara Üniversitesi'nin de aynı yönde bir inceleme yaparak gereğinin yapıl- ması talimatını vermiş, fakat Marmara Üniversite- si, konunun zamanaşımına girmesi nedeniyle her- hangi bir işleme gerek görülmediğini YÖK'e bil- dirmiştir. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi'nin 'İn- tihal tespit edilerek suçu sabit görüldü' şeklinde bir ifadesi kesinlikle yoktur". "Gerçek şudur ki: Işletme yönetimi adlı kitapta herhangi bir intihal veya bilimsel etiğe uygun ol- mayan bir aiıntı söz konusu değildır. Halen işlet- me yönetimi literatüründe ülkemizde kendisine en çok atıfta bulunulan birkaç bilim adamından biri- yim. Bilimsel çalışmaların önemini ve orijinal bilim- le düşüncelerin en üst düzeyde korunması gerek- tiğineyürekten inanıyorum. Bu titizliğim, bilim çev- relerinde de profesörlüğe atanmamı onaylayan hocalarımdan olan Prof. Dr. Tamer Koçel tarafın- dan da bilinmektedir." ••• Şımdılık kısaca yanıtlar vereceğim (uzunu gere- kirse sonra!): 1) Prof. Dr. Ömer Dinçer, Islami ekonominin so- runiannı işleyen, bu konuda uzman bir Müslüman akademisyenin yazdığı bir kitabı Türkçeye çevir- miştir. Islami ekonomiyle ilgisi nereden geliyoraca- ba? 2) Dinçer, 1995 yılında bir kongreye gayet ayrın- tılı bir bildiri sunmuş ve küreselleşmenin Islam ül- kelerinde Islam kültürünün egemen kılınmasında yarattığı fırsatları, Islam kültürünün ülkemizdeki so- runlarını ve bu sorunların nasıl çözümlenebileceği ve başarıya ulaşılabileceği konusunda stratejik ve taktik düşüncelerini dile getirmiştir. Burada, nere- de "ima yollu hakaret" vardır? Ne zamandır, "top- lumun yönetiminin Islam kültürüne tabi kılınması" düşüncesini hakaret olarak kabul ediyorsunuz? Daha önce reddetmediğiniz 1995 bildirinizi şimdi kabul etmeyecek bir noktaya geldinizse ve bir ay- dınlanma yaşadınızsa, bunu topluma deklare et- meniz gerekir ki, bizler de yanlışlık yapmayalım ve eskilerde saplanıp kalmayalım! 3) İntihal yapmadık diyorsunuz. Elimde iki kita- bın karşılaştırmalı sayfaları var. Bunlann hepsini yayımlayabilırım. Sadece bir "intihal"e yer veriyo- rum: Sayın Tamer Koçel'in "Işletme Yöneticiliği" ki- tabından: ".. klasik ve neo-klasik yaklaşımların organizas- yon sorunları karşısında yetersiz kalması üzerine, 1950'liyılların sonları ile 1960'larda organızasyon konularına tamamen değişik bir açıdan bakılma- ya başlanmıştır. Daha öncekiyaklaşımların ana fik- ri olan "en iyi organizasyon yapısı" oluşturmak ve "organizasyon ilişkileri" geliştirmek yerine, bu ye- ni yaklaşımlar her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı olmadığı, organizasyon ile ilgili her şeyin "koşullara bağlı" olduğu fikriniesas almıştır.." (sayfa 179) Şimdi de Dinçer-Fidan'ın "Işletme Yönetimi" kitabından: "Klasik ve neo-klasik yaklaşımların örgütlerin problemleri karşısında yetersiz kalması üzerine, 1950'liyılların sonları ile 1960'lıyıllarda, örgüt ko- nularına tamamen değişik biraçıdan bakılmaya baş- lanmışır. Daha önceki yaklaşımların ana fikri olan en iyi örgüt yapısı oluşturmak ve örgütleme ilke- leri geliştirmek yerine, bu yeni yaklaşım her yer ve zamanda geçerli en iyi bir organizasyon yapısı ol- madığı, örgütlerle ilgili her şeyin şartlara bağlı ol- duğu fikrini esas almıştır." (sayfa 181) İki aiıntı birbirinin neredeyse karbon kopyasıdır. Dinçer-Fidan, Koçer'in kitabından bu alıntıyı yapar- ken yazanna hiçbir dipnot veya referans vermemek- tedir. Bu tür çok sayıda aiıntı vardır. Sayın Dinçer, bu intihal değil mıdır? Sözünü et- tiğiniz bilim ahlakı ve anlayışınız bu ise Bilimin eti- ği ile temel çatışmanız var demektır. Nitekım bü- tün sorun da buradan çıkıyor.. Size önceki yazımda çağn yaptım: Gelin bilim dün- yamızda yaygın bu olaya karşı birlikte savaş aça- lım! Bu çağn hâlâ geçerli! obursali(a cumhuriyet.com.tr. MUTASLİYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN Csas No: 2004/302 Karar No 2004/362 Davacılaı Mustafa Sınan ve F.mıne Sınan tarafından da- valılar Omeı Alı Uçar ve llatıce U(,.ıı lı.ıkkııuld di,ıldn evlal cdınmeye I7in davasında verılen ara kararı ^»ertîğınLt;, Da valılardan 1 latıce Uçar adına vıkartılan davclıyelcrın hıla tcbliğ gcldığı adrcsının meçhul olduğu görüldüğünden, malıkenıete d.ıvaııın kahıılune ve buna gore Mcisın ılı, Mııt ılçesı, Yatıijla!) Mııhallesı, Cılt 10, Haııe 2^'le ııufusa kayıl- lı, Gahp ve Patma oglu, 05.03 1973 d lu Mustata Sınan ile aynı yeıde ııufusa kayıtlı Mehmet ve Ra?ıye kızı 26 08 l*)64 d lu Hnııııe Sınan'm Meısın ılı, Mut IILCSI, Kale Mahallesı, Cılt 05, Hane lUı'da nulusa kayıllı Omer Alı vc Uatıcc kızı, 26 07.200) d.lu Aslı Uçar'ı birlikte cvlat edınmBİerıne i/ın verılnıe^ine kaıar verilnıiş olup, ışbu ka- rara ıtıra/ı olanların kanunı surcsı n.'crısınde kaıuın yulları- na başvurmalarına. aksı takdırdc kararın koınle&cccğı hu- susu ılancıı tcblıg olııııur 21 02 2005 Basın. 9225
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog