Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

12NİSAN2005SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tarımda dışa bağımlı olduk' • İZMİR (Cumhuriyet) - CHP Izmır Mıllctvekili HakkıUlku.TarımKredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası'nda yapılan deği- şikliklerle, tarımın finans- man açısından da dışa ba- ğımlı hale getınldığmı öne sürdü Ülkü, "Artık ba- ğımsız taran polıtikası üre- tılememektedır. Tanm ke- sımı ve ürcticilcr kaderleri- ne terk edilmişlerdir. Ta- nm, kürcscl finans mer- kezlerine teslim edilmiş- tir" dedi. Avrupa Dedeler Kurultayı • ANKARA (ANKA)- Hollanda Alevı Dedeler Divanı Vakfı, 21-22 Ma- yıs'ta Hollanda'da " 1 'ıncı Avrupa Dedeler Kurultayı" düzenleyecek. Alevılik ta- nımı yapmak ve Alevi kimliği etrafında yünitülen tartışmalara bir nokta ko- yabilmek amacıyla düzen- lenen kurultaya, Seyyidler, Dedeler, Babalar, Halife Babalar ve Anabacılar ka- tılacak Kurultayda, "Ale- vıhğın tanımının, geleneği ve atardamarlarını, mirası reddedemeyecek bir tarzda ortaya konulması" amaçla- nırken, bir sonuç bildirisi oluşturulacak. Bildiri, tn- gılizce, Almanca ve Hol- laıulaca da hazırlanacak. Muhabirimiz kaza geçirdi • TOKAT(Cumhuriyet) - Tokat muhabınmız Savaş Kalkan, Show TV temsil- cısı Tayfun Yiğit ile birlik- te Sena tekstil fabrikası iş- çilerinin 8 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesıyle başlattıklan eylemı ızle- dıkten sonra trafik kazası geçirdi. Fabrikadan ayrılan iki gazetecinin bindiği 60 DF 375 plakalı otomobil, Fatih Seçilmiş yönetımın- dekı60DH790plakah mınıbüsle çarpıştı Kazada hafıf yaralan ve ışçiler ta- rafından Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkan ve Yiğit ayakta tedavi edildı Mını- büs sürücüsü Seçilmiş ıse gözaltına alındı Ali Tuygan ABD'ye gidiyor • ANKARA (Cuıııhuri- yet Bürosu) - Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşarı Ali Tuy- gan, bakanhk yetkılılerin- den olıışan bir heyetle bir- hkte 13-15 Nisan'daWas- hington'a bir ziyaret ger- çekleştirecek. Dışişleri Ba- kanlığı'ııdan yapılan açık- lamada, Büyükelçı Tuy- gan'ın Washington zıyaretı sırasında bazı Kongre üye- len ve KongretiekiTurk- Amenkan Dostluk Grubu uyeleriyle bir araya gele- ceği bildirildi. Tuygan'ııı yapacağı görüşmelerde ikili ilışkılenn çeşıtlı yön- lerıııın ele alınması, bolge- sel ve uluslararası konular- da da goruş alışverişi ya- pılmasınm planlandığı kaydedildi. Juncker'den sıcak mesaj • Dış Haberler Servisi - Lüksemburg'a resmı bir ziyaret ıçın gıdcn TBMM Uaşkanı Bulent Annç'la bir araya gelen AB Dönem Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker, dönem başkanı olarak AB Komısyo- nu'ndan lürkıye ıle muza- kerelenn çerçevesinin bir an rince saptanmasını iste- diklenni s>oyledi. Juncker, mümkünse müzakere çer- çevesinin hazıran aymdan önce yapılmasını ıstedıkle- nnı belirtti. Juncker, "En azından daha kolay müza- kere başhklaıı konusunda taramanın bir an önce ta- mamlanıp müzakerelere fıılen en kısa sürede baş- lanmasını ıstıyoruz" dedi. Erdoğan, tüzükteki yetkisini kullanarak MKYK üyelerine haber vermeden yönetimi değiştirdi tlk revizyonpartide• Medya-tanıtım başkanı ile yerel yönetimler başkanı görevinden alındı. AKP lideri Erdoğan, kendisine yakın isimleri genel başkan yardımcısı yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mılletvekıllennın is- temi olan "değişimi" kabıne- den önce parti yönerJminde yap- tı. Medya ve tanıtım ile yerel yö- netimlerden sorumlu genel baş- kan yardımcılarını görevden alan Erdoğan, kendisine yakın ıkı mılletvekilini parti yöneti- Görevden alınanlar Parti yönetimine atananlar Murat Mercan HalU Lriin 1 1 Şükrii Ayalan NihatErgün mine aldı. Başbakan Erdoğan, geçen hafta AKP Merkez Yü- rütme Kurulu üyelcrinden isti- fa dilekçelerini alarak değişim işaretini vermişti. Parti tüzii- ğünde yapılan değişiklikle "Merkez KararYönetim Kuru- lu üyeleri arasından MYK üye- lerinibeKrleme" konusunda tam yetki alan Başbakan Erdoğan, bu tüzıikhükmünü ilkkez işlet- tı. Erdoğan, MKYK üyelerine bilgi verme gereğı bıle duyma- yar?k sessiz bir operasyonla ikı genel başkan yardımcısını gö- revden aldı AKP lıden, partının kurulu- şundan bu yana medya ve tanı- tımdan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevını yuruten Murat Mercan ile yerel yöne- timlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Halil Ürün'ü MYK dışında bıraktı. Murat Mercan, Avrupa Konseyı Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanlı- ğı'nı yürütüyor. Başbakan'ın Mercan'dan "ild görevinden bi- rinitercihetmesini" ıstedıği öğ- renildi. Mercan'ınyenne halk- la ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımıcısı AkifGülle getirildı. AKP kurulmadan önce yeni oluşum hareketınde Erdoğan'a en yakın isımlerden olan eskı Konya Büyukşehir Belediye Başkanı Halıl Ürün de kurulu- şundan beri partide yerel yöne- timler başkanıydı. Yerel yöne- timler başkanlığına Kocaeli Mil- letvekıli Nihat Ergün atandı Mılli Görüş kökenli milletvekil- lennden olan Ergün, seçimden önce partinin Kocaeli II Baş- kanlığı'nı yapmıştı. Halkla iliş- kıler başkanlığına da Tokat Mil- letvekilı Şükrii Ayalan getınl- di. Psıkiyatr olan Ayalan da MKYK'de Erdoğan'a yakın isimler arasında bulunuyor. ÇİZMEDEN YIJKARI MUSAKART ŞIDDET TIRMANDIRILIYOR ! musakart@yahoo.com 60 üniversitenin katıldığı 'Rektörler Komitesi' toplantısı Hatay'da yapıldı ^Eğitimden tasarruf olmaz' MEIIMETALtSOLAK ANTAKYA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, lür- ban konusunda mahkemelerin verdiği kararlara uymak zorun- da olduklannı belirterek, "Üni- versiteler olarakbu konudaye- ni bir tartışma yaratacak du- ruında dcgiliz" dedi. Prof. Dr. Erdoğan Tezıç, Ha- tay Mustafa Kemal Üniversıte- sı (MKÜ) Tayfur Sökmcn Kam- pusu Atatürk Konferans Salo- nu'nda basına kapalı gerçek- leştirilen "Rektörler Komitesi Toplantisı" öncesi gazetecile- rin sorulannı yanıtladı. Prof. Dr. Teziç, türbanla ilgi- • Üniversitelerin kaynaklarının yetersiz olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, "Eğitim-öğretim ve güzel sanatlar tasarruf edilecek alanlar değildir. Bu alanlardaki kısıtlamalar gelecekte çok büyük mcsafe kaybına neden olabilir" dedi. li bir soru üzerine konunun yar- gıya iletildiğini anımsatarak "Bi/im nazanmızda verilnıiş yüce mahkemelerin ve Avrupa Insaıı Haklan Mahkemesf nin vermiş olduğu kararlarvar. Biz kurallara bağlı olarakyetki ala- nımız içinde davranmakzorun- dayız.Üniversitelerolarakbu ko- nuda yeni bir tartışma yarata- cak durıımda degiliz" dedi. Türk ünıversıtclerının dün- yadakı 500 üniversite arasına gi- rememesinin nedenlerinin iyi analız edılmesi gercktiğini be- hrten Tezıç, şöyle devam etti: Basına kapalı toplantı "Bu 500 üniversiteye ayrılan kaynaklar ülkclcrin milligeliri- ne göre nc oranda, ögretim iiye- leriniıı maddi durunıları nasıl? Araştırmalar için devlet kay- naklara ne kadar sahip çıkryor, el koyuyor mıı, kullaıulmasuı- da kolayhk sağlıyor mu? Tüm bunları değerlendirmck lazım. Ünrversitelerimizin kaynakla- n yetersiz. Eğitim-öğretim ve güzelsanatlar tasarrufedilecek alanlar değildir. Bu alanlarda- ki kısıtlamalar gelecek yıllarda çok büyük mesafe kaybına ne- den olabilir. Karar mckaniz- masında olanların kendi prog- raııı ve politikaları vardn* ama eğitim-öğretim ve güzel sanat- larda tasarrufyaparken çok da- ha dikkatli dtişünmekgerekir." Basına kapalı olarak gerçek- leştirilen toplantıya 60 üniver- site rektörü katıldı. İŞ MAHKEMESÎ TÜFE farkı reddedildi ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-Ankara 9. tş Mahkemesı, TÜFE fark- larının SSK emekli ay- lıklarına 2 yıl boyunca eksik yansıtıldığı ıddı- asıyla açılan davayı red- detti. SSK emeklisi 23 kişi adına açılan tespit ve ala- cak davasmın dünkü du- ruşmasına, davacıların avukatı Melek San ile davalı SSK'nın avukatı katıldı. SSK'nin avuka- tı, davanın reddine karar verilmesiııi talep etti. Me- lek San ise davanın kabu- lünü istedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Avukat San, davanın reddinin hukuka aykırı olduğunu savunarak ka- rarı temyiz edeceklerini açıkladı. Dava dilekçe- sınde, SSK emeklisi 23 kişınin, 2000-2002 yıl- lan arasında TÜFE fark- lanndan doğan hak ka- yıplannın tespit edilme- si ve belirlenen rutarın ödenmesi isteniyordu. Turkiye îşçi Emeklile- ri Derncği Genel Başka- nı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, davanın so- nucunun 3.5 milyonu aş- kın kışıyı ılgilendirdiği- nı, ret kararının büyük bir şaşkınhk yarattığını kaydettı. Ergün, Yargı- tay'ın daha önce olduğu gibi emeklinin hakkını iade edeceğini belirterek şöyle konuştu. "2000 yı- hndan itibarcn başlayan bu hak arama mücadele- si sırasında emekli arka- daşlanmızuı bir bölünıü- nü ka\ hettik. llmanz ge- riye kalanlanmK Hakk'ın rahnıetine kavuşmadan bu haklaruu alabiUrler. TÜFE davası artık onur davamız oldu." AKADEMtSYENLER: TCY DÜZENLENMELİ Mahkûma cinsel ilişki hakkı istendi ANKARA (AJNKA)- Akademisyenler, Yeni Ceza ve Güvenlık Tedbırlerinin tnfazı Hakkında Yasa'da mahkûmlara cinsel ilişki hakkı verilmesı yönünde düzenleme yapılmasını istediler. Önerı, Kartal Cezaevi'nde duvan dclerek cinsel ilişkiye gıren iki mahkûmu hatırlattı. Akademısyenler, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek Yeni Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin înfazı Hakkında Yasa'nın yenıden gözden geçirilmesını istıyor İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bılım Dalı Oğretim Üyesi Doç. Dr. Nevzat Alkan, yasada mahkûmlann cinsel haklarının ele alınnıadığına ışaret ederek bu konunun düzenlenmesinı ıstedı. Alkan, yasanın cinsel ihtiyaçlar bakımından eksık bir yasa olduğuna ışaret ederken mahkûmlann "cinsel ihtiyaçlannı giderme hakkı" vc "csiyle cinsel ilişki hakkı" bulunduğunu bildirdi. Bu haklann mahkûmlara sağlanması gerektığını belırten Alkan, CGTÎK'in izinler bölümünde özel bir düzenleme yapılarak, mahkûmlara eşlcriyle beraber olabilmelen ıçın ızın venlebileceğini ifade etti. Alkan, aynca evlı olmayan mahkûmlann da cinsel ihtiyaçlannı gıderebılmelen için izin alabilecekleri bir sistemın gehştirilmesi önerisinde bulundu. Kadriye Kübra Sevgi ve Balkan kardeşler cinayetı sanığı Seylan Çördük, 2003 yılında Kartal Özel Tıp Cezaevi'nde cinsel ilişkiye girmiş, Sevgi hamıle kalmıştı Sevgi ve Çördük'ün duvan delerek cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. EMEKÇİ, DEMOKRASİTALEBİNİSESLENDİRECEK Başkentte 1 Mayıs Tandoğan'da kutlanacak ANKARA (AA)-Ankara 1 Mayıs Tertıp Komıtesı Başkanı Tayfun Görgün, 1 Mayıs'ı Tandoğan Meydanı'nda kutlayacaklannı belirterek "1 JVlayıs'ta gerginlikten u/ak, dcnıokrasi talebimizi öne çıkararak ıncvdanlaı da olacagız" dedi. Görgun ıle Ankara 1 Mayıs Tertıp Konııtesı'nde temsilcisi bulunan DİSK Ankara Bölge, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk-lş, Petrol-lş Ankara Şube Başkanhğı, TMMOB Ankara ll Koordinasyon Kurulu, TTB Ankara Tabip Odası, Halkevleri, IHD Ankara Şubesı, Pır Sultan Abdal Kültür Derneklen ve Ankara 78'liler Derneği temsilcilerı, Mülkıyelıler Birliği'nde basın toplantısı düzenledıler Toplantıda, Ankara'da 1 Mayıs mitıngı ıçın GMK Bulvan'ndaki EGO Genel Müdürlüğü önünde toplanacaklannı ifade eden Görgün, "Oradan Tandoğan Meydam'na yürüyecek ve 1 Mayıs'ı Tandoğan'da kuüayacağız" dedi. Görgün, "işsizliğe, yoksulluğa, baskıya karşı durmak için, savaşa karşı barış, demokrasi ve birlik için" ıçın tüm Ankaralıları mıtmge davet ettiklerini söyledi. Görgün, 1 Mayıs'ın resmı tatıl gunu ilan edilmesıne ılışkin gınşımlerıne olumlu yanıt verilmesiııi ıstedıklenm kaydetti. Son dönemde gergınhk çıkarmak ısteyenler olduğuna ışaret eden Görgün, bu gerginliklerin işçi sınıfmın ve ülkenın yaranna olmadığını belirtti. Görgün, "Gergmlikten u/ak, hirliğinıizi, demokrasi talebimizi öne çıkararak, pn>vokasyonlara kapalı olarak meydanlarda olacağız" dedi. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA TÜPk-İslam Sentezi Aynmcı, yasakçı birdüşünce, siyasal çıkariar, dal- ga dalga yayılan aşırı Türk ve Kürt milliyetçiliği, toplumu giderek kuşkulandırıyor... Beş gündür Ege'deyim... Izmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda sık sık şu soruy- la karşılaştım: "Türkiye nereye götürülmek isteniyor?.." önce Mersin'de, ardından Trabzon'da yaşanan olaylara yıne Trabzon'da bir yenisi eklendi. Atatürk Alanı'ndaTAYAD üyesi birtopluluk, ül- kücülerin saldırısına uğradı... Türkiye'yi şiddet ve çatışma ortamına götürmek isteyenler, ağızlarını şapırdatarak bekliyorlar... Gerçekten zor bir dönemeçten geçiyoruz.. Sağduyuya gereksinim var!.. Türk ve Kürt aşırı milliyetçiliğini kışkırtarak çıkar sağlamak isteyenlere karşı akıllı olmak zorunda- yız... Son aylarda "yurtseverlik" ve "aşırı milliyetçilik" kavramları neredeyse özdeşleştirildi... Kimilerı bir ulusun ve bağımsızlığın simgesi olan Türk Bayrağı'nın çiğnenmesiyle başlayan tepkıle- ri "Yahu bir bez parçası için ortalık ayağa kaldırıl- dı" diye değerlendirirken, kimileri de "Ya sev ya terket" diyerek ırkçı-milliyetçi bırtavır koyuyorlar... OysaTürkiye'de medyayayansımayan pekçok olay oluyor... Ida Dağı'ndan Kaçkarlar'a dektarih ve kültür mirası yerler yabancı maden tekellerine teslim edi- liyor, Bergama Ovacık altın madeni "yeşil serma- ye"ye teslim ediliyor... Burada insanlar siyanür solurken aydınlarımız, yazarlarımız, polıtikacılarımız susuyor, "Bu top- raklar bizim" diyenlertek kelime konuşmuyor... Bayrağa sahip çıkmak, bu topraklara sahip çık- mak değil mıdir? Saplasamanın karıştığı bir toplumu nereye çe- kerseniz oraya gider... Bergama'dan sonra Tunceli Ovacık'ı yabancı "altın avcıları" kuşatmış ama bir tek Türk ve Kürt aydını, politikacısında tepki yok!.. Neden? * • * Bazı aymazlar ise "ulusalcılığı" bilerek ya da bil- meyerek "şoven milliyetçilikle" kanştırıp şu soru- yu yöneltiyorlar: "Cumhuriyet gazetesi yabancı sermayeye niye karşı çıkıp hızla milliyetçi çizgiye yöneliyor, Mer- sin'deki bayrak yakma olayına tepkıleri manşet- ten veriyor?" Bu ülkede kültür ve tarih zenginliğimizi yok eden altın avcılanna karşı mücadele etmek, kâreden PETKİM ve TÜPRAŞ'a sahip çıkmak, bağımsız- lığımızın simgesi bayrağımıza saygılı olmak nasıl aşırı milliyetçilik oluyor, anlayamıyorum!.. Dedim ya sapla samanı karıştırıyoruz... Aşırı Kürt milliyetçiliğini demokrasi ve özgürlük- ler adına Norveç Büyükelçisi'yle birlikte alkışla- yıp, Kürt milliyetçiliğine karşı ıvme kazanan Türk milliyetçiliğini yerin dibine batırıyoruz... "llımlı Islam" a karşı "Türk- Islam sentezi" 1980 öncesinde olduğu gibi atağa geçiyor; ırkçı ve faşist siyasi eğilimler Ege'de bile yavaş yavaş uyanıyor... Peki bunun sonu ne olacak? Toplum "millipaleyan"adıyla ırkçı-faşist biryö- ne çekilirken, "(slamcı sermaye" Islam hukuku adı altında yeni bir yapılanmaya götürülüp Islam Kalkınma Bankası devreye sokuluyor... AKP iktidarı "Yolumuz demokrasi, özgürlük- ler ve AB" derken, Türkiye'ye biçilen "ılımlı Is- lam modeli", bazı gazetecilerden aydınlara, ba- zı bilim insanlarından işadamlarına dek büyük ilgi görüyor... Din öğretimi ekonomik ve siyasal çıkar sağla- ma aracı olarak kullanılıyorTürkiye'de... Tarikat şeyhleri "hoşgörü" adı altında Orta As- ya cumhuriyetlerinden Kara Afrika ülkelerine dek "kara para aklarken" televizyon kanallarının be- lirli bir bölümü yabancı sermayeye satılmak iste- niyor... Türk-lslam sentezinin savunucusu olan, bayra- ğa sahip çıkan, Trabzon'da linç eyleminde bulu- nan aşırı milliyetçiler, ülkücüler, "yeşil serma- ye"ye, "tarikat holdingleri"ne ses çıkarmıyor- lar... ••• Islamcıhk, dincilik ve ümmetçilik bayrağına sa- rılan aşırı milliyetçilik, zaten yıllardır laik demok- ratik sistemin altını oyup, Kemalizmin içini bo- şaltıp, Atatürkçülüğü putlaştırmadı mı? Bu eylemin bir numaralı adı da, 12 Eylül 1980 cuntasının lideri Kenan Evren'dir... Sonuç: Ulusalcılık şoven milliyetçilik değildir. Ulusalcılık, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlan- ma yolunu daha da çağdaş kı- lan, hertürlü ayrımcılığa, Türk- islam sentezine karşı çıkan, demokrasiyi içine sindiren, cumhuriyet devrimlerini, laik- liği savunan, tarikat şeyhleri- nin buyruğuna girmeyen, ülke çıkarlarını koruyan "millicilik", yani "yurtseverlik"tir... hikmet.cetinkayac/cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 'ATIL KAPAStTE GÎDERİLECEK' Çelik: Eş durumu uygulaması sürecek ŞAINL1URFA (AA) - Milli Eğitım Bakanı Hü- seyin Çelık, öğretmen- lerin tayin ve nakillerin- de "eş durumun nun "bir özür,birmazıeretdurumu olarakuygulanmaya de- vam edeceğini" söyledi. Çelik, Şanlıurfa'da ye- rel yöneticilerve işadam- lanyla bir araya geldi. Gazetecilerin öğretmen- lerin eş durumundan ta- yinlerine ilişkin düzenle- meyle ilgili sorulan üze- rine Çelik, uygulamamn devam edeceğini söyle- di. Çelık şöyle konuştu: "Eş durumu bir özür du- rumu,bir mazerctduru- mu olarak uygulanmaya devam edecek. Yapılan şu: Sürekli yer değişu'rcn devlel personeli var.Buıı- lann eşlerineyüzde 5'lik opsiyon tanınıyordu. Bu da hiç derse girmeyen, aül kapasite yaratn. Bu- raı gidermeyeçalışryoruz. Bu bir taslaktur. Bakan- lar Kuruluuygungörür- se Meclis'e sevk edilir. Tekrarediyorum. Eş du- rumundan tayin yapıl- maması diye bir şey söz konusu değildir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog