Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2005SALI HABERLER DÜNYADABUGIJN ALt StRMEN Bayrağın Anlamı, Kan veya Mutabakat Türkiye'de son zamanlardatırmanan ve sokak- lara linç girişimi olarakyansıyan, toplumsal asa- biyetin çok tehlikeli olduğu ne kadaryadsınamaz bir olgu ise ülkemizde son zamanlarda insanla- rın caddeleri ve evlerini bayraklarla donatmala- rı, ulusal varlığın simgelerine yönelen saldırılar karşında tepki oluşturmalarının da, toplumsal varlığın canlılığı açısından o kadar kaçınılmaz ve yararlı olduğu da yine yadsınamaz bir gerçektir. Olaya bu iki yönden de bakmadan görüntüyü tam olarak algılayıpyorumlamak mümkün olma- yacaktır. Türkiye'de küreselleşmeyle başlayıp hızlanan es- ki devlet yapısına ve toplumun kimi yerleşmiş de- ğerlerine karşı bazı çevrelerden tepkileroluştuğu- nu, hatta cumhuriyetin temel kurumlarının bile, küreselleşme önünde engel oluşturduğu için tas- fiye edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Ayrıca ayrılıkçı terör örgütü öncülüğündeki ha- reketlerin de son birkaç yıldır azalmasına karşın, ülkeyi derinden sarstığını henüz kimse unutmuş değil, Doğrusu toplumun bu gelişmeye canlı bir tep- ki göstermesini görmek için, AB'nin Türkiye'yi aşağılayan ve dışlayan tavrı, ABD'nin ayrılıkçıları da cesaretlendiren politikası ve nihayet, ulus dev- let karşıtı bir iktidarın ekonomik, politik ve sosyal konuları çözmekte aczinin, dış talepler karşısın- daki dirençsizliğinin meydana çıkmasını bekle- mek gerekti. ••• Bir toplumun bu kadar çok yönden gelen sal- dırılara karşı tepkisiz kalması beklenemezdi. Nitekim, tepki kendini gösterdi. Ama ortaya çıkan bu tepkinin aldığı şeklin, ulusal değerleri veya devleti korumak doğrultu- sundan tehlikeli bir yöne doğru sapmakta oldu- ğu da kesindir ki, bu konuda gösterilen duyar- lılık da doğrudur. Sanırım tepkileri en doğru yönlendirme yolu, bütün olayların temelindeki bayrağın anlamını iyi kavramaktan geçiyor. "Bayrağı bayrak ya- pan al kandır/ toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" türü hamasi tepkilerin sağlıklı ve ger- çekçi bir ulus kavramını artık doğuramayacağı- nı bilmemiz gerek. Dünkü kimi gazetelerin manşetindeki "ırkçı" t\r- manış uyarısı başlığı beni çok düşündürdü. Ana- dolu'da ırk temelli bir oluşum, hiç değilse ırk te- melli bir Türkçü oluşum imkânı olmadığına gö- re, savunduğumuz değerleri başka ve daha ger- çekçi bir tabana oturtmak zorundayız. Toplumsal mutabakat, birlikteyaşama arzusu, ortak geçmiş değerler bunların temelini oluştu- rabilir. ••• Savunduğumuz toplumsal değerlerin tanımı ne kadar iyi ve açık yapılırsa onların korunmaları da o denli mümkün olur. Evet genelde ulus devlet, Türkiye özelinde TC çeşitli yönlerden gelen saldırılarla karşı karşıya- dır. Bunların hepsi de birbirleriyle ilişkili olabilir. Bu saldırılara karşı dururken aslında hangi de- ğerleri savunduğumuzu iyi belirlemek ve savun- duğumuz değerlerin gerçekten onlara verdiği- miz anlamları taşıyıp taşımadığına da çok dik- kat etmek zorundayız. Türkel Minibaş dünkü "Gözucuyla" sütununda "Ulus Devlet de Deği- şiyor!" başlıklı yazısında, küreselleşmenin ulus devleti her zaman ortadan kaldırmayacağını, hatta bu kez, ulus devleti daha da güçlendire- ceğini ama ona kendi değerlerinin ve çıkarları- nın bekçiliğini yükleyeceğini ve yüklemekte ol- duğunu söylerken çok önemli bir gelişmeye par- mak basıyordu. Şu anda Avrupalılar da AB Anayasası ile ilgili olarak benzer bir tartışmayı daha üst platform- da yapıyorlar. Bu gelişmelerin ışığında, gelişmeleri iyi takip etmediğimiz takdirde, "bayrağı savunuyoruz" derken hiç de sandığımız şeyi savunmuyor ola- bileceğimiz tehlikesiyle karşı karşıyaolduğumu- zu unutmayalım. Bayrağı savunmak iyidir. Neyi savunduğunu ger- çekten doğru olarak bilmek şartıyla. asirmen@cumhuriyet.com.tr Ersiimer ve Çakan yargı önünde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski eııerji bakanlan Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ın Yiice Divan'da yargılandığı davada, eski DPT Müsteşarı Orhan Güvenen ve CHP Istanbul Millet- vekili Şükrü Elekdağ'ın da aralannda bulunduğu 10 kişi tanık olarak dinlenilecek. Gazi'de 1 kişi gözaltına alındı • tstanbul Haber Servisi - Gazi Mahallesı'nde çıkan kavgada Esat Atmaca'nın (22) bıçaklanarak öldürül- mesıne ılışkin yürütülen soruşturma kapsammda bir kişi gözaltına alındı. Bir hastanede güvenlik görevlısı olarak çahştığı öğrenilen Atmaca'nın öldürülmesiyle ilgili olarak aranan Sinan Yavu2 (23), Esenyurt'ta sak- landığı yerde cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltı- na alındı. Daha önce yakalanan Kabil Güler ile Ali Subaşı'nın sorgulan ise sürüyor. Karbonmonoksit 3 can aldı • tstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa ve Beşik- taş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü Gaziosmanpaşa'da Yasemin Yılmaz (7) ile yeni doğan kardeşı Nafile Yılmaz, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Etiler Zeytinoğlu Caddesi Yeşerti Sokak'takı evınde oturan emekli öğretmen Seyfettin Çelik de (78) ölü bulundu Istanbul'da su kesintisi • tstanbul Haber Servisi - Güngören ve Zeytinbur- nu'ııda, şebeke yenıleme çalışmaları nedeniyle 13-14 Nisan tarihlerinde 9 saat süreyle su kesintisi uygulana- cak. Merter bölgcsinin ust kısımlan ile Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ne 13 Nisan saat 21 OO'den 14 Nisan saat 06.00'ya kadar su verilemeyccek CHP'li Topuz, AKP'nin 'bürokraside vekil yönetici dönemi'yle yarattığı kadrolaşmaya dikkat çekti: Laiklikkarşıtlan devletteANKARA (Cumhııriyet Bürosu) - CHP Grııp Başkanvekılı Ali Topuz, "devlette laikiik karşıü kadrotaşma" olduğu yönündeki eleştirilerkarşısın- da Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in so- mut delil istedigını belırterek "Laik- lik karşmkadrolaşmanınensonnıtde- liliBaşbakanhkMüsteşarıÖmer Din- çer'dir.Dinçer'inomakamda tutulma- sı Cumhuriyet ve laikliğe karşı en bü- yükbiihtandır(karalanıa)" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali To- puz, grup içinde oluşturulan "Laik- iikKarşın Harekelleri İzleme Konıis- yonu" üyelenyle bırhkte laıklık ılke- sınınanayasadayeralmasının 77. yıl- dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Yargıtay Cumhunyet Baş- • 'Laikiik karşıtı kadrolaşma' delili isteyen Adalet Bakanı Çiçek'e yanıt veren Topuz, "Cumhurbaşkanı tarafından kararnameleri imzalanmadığı halde çeşitli hukuk yolları bulunarak vekil sıfatıyla çalıştırılan yüzlerce, binlerce laikiik karşıtı düşünce sahibi kişinin devlete yerleştirildiğini söylemek mümkündür" dedi. Topuz, bu konudaki en somut delilin Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer olduğunu vurguladı. savcısı Nuri Ok'un, devlettekı laık- yerleştirildiğini söylemek mümkün- bugündetaşıdığmısöylemiştir.Buka- lik karşıtı kadrolaşmaya ilişkin uya- nlannı ammsatan Topuz, Adalet Ba- kanı Çiçek'in ise "laiklikkarşıükad- rolarkonusunda somutdelilleristedi- ğme" dikkat çekti. Topuz, "AKPhü- künıeti dönenıindc görevlendirilen, Cumhurbaşkanı tarafından kararna- meleri imzalanmadığı haldeçeşitlihu- kuk yollan bulunarak vekil sıfatıyla çalıştınlan yüzlerce, binlerce laiklik karşıtı düşünce sahibi kişinin devlete dür" dedi. Bu konudaki en somut de- lilin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer olduğunu kaydeden Topuz, şu görüşleri dile getirdi: "Ömer Dinçer'in laiklik karşıtı bir kişi olmadıgını söyleyecek bir tck Al- lah'ın kııhı çıkamaz. Çünkü kendisi açıkça Cumhuriyetin temel değerle- rinin kaldırdıponlannyerineyeni olu- şumlar getirmek gerektiğini yazmış- tır. Bir soru üzerine bu düşünceleri dar açık bir şekilde Cumhuriyet ve laiklikkarşıtıdüşünceleresahipbirta- vu*ortaya koymasınarağmen hâlâ bu kişininlaiklikkarşıü bir kadroolarak en temel görevegetirilmesi karşısında Saym Cemil Çiçek ve Sayın Başba- kan'ın ne söyleyeceğini nıeraketıııek- teyim. Sayın ük'un iddiasım ciddiye alıyorsanız, somut bir kanıt da isri- yorsanız, işte size somut bir kanıt.. Bunun somutörneğiÖmerDinçer'dir. BaşbakanlıkMüsteşarıolarakTürki- ye'de laiklik karşıü hareketleri izle- yen mekanizmaolanBaşbakanlık1a- kipKurulırnıııı başında da soromlu- luk taşımaktadır. Arük bundan baş- ka hangi somut delili istiyorsunuz? Buna vcrecek bir cevaplan yoktur. Cumhuriyetin lemel değerlerine, la- ikliğe karşı tavn olan, o düşüncelerin terkedilmesi gerektiğini, onun yerine devletinMüslUmanlaşürılmasıgerek- tiğiniifadc cdcn bir kişiyi bu makam- datutmakbence bizatihi Cumhuriye- te ve laikliğe karşı yapılmış en büyük bühtandır.Bu iktidarbugünbunun he- sabınıvernıcyecekolursa bilmeiidirki yann,öbürsü gün katlanan sorunılu- lııkla bunun hesabmı veıeecktir." DEV-SOLDAVASI 23yüdır süren yargılama tstanbul Haber Servisi - 1. Ordu Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından 1981 yılında açılan ve Yargıtay'ın eksık evrak nedeniyle bozduğu 1243 samklı Devrimci Sol ana davasının yenidcn görül- mesine başlandı. Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruş- maya 12 sanıkkatıldı. Sa- nık avukatlan Behiç Aş- çı, Sevda Yılmaz ve Ce- malYücel'ın hazır bulun- duğu duruşmada, sanık- lara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı diyecekle- ri soruldu. Duruşmada söz alan sa- nıklardan Serkaıı Arıka- noğlu, Yargıtay'ın bozma kararına uyulması gerek- tiğini söyleycrek u Bu da- va 12 Eylül rejiminin hu- kuk dışıuyguİamalanso- nucuaçdnuşür r 'dedi. Sa- nık Ertuğrul Mavioğlu da, "Bu dava 23 yıl de- vam eden ve her saünna işkence işlemiş bir dava- dır. İşkence nedeniyle 12 Eylülcüler hakkında sııç duyurusunda bulunuyo- rum" dedi Sanık avukatlarından Behiç Aşçı, mahkemeye ortak imzalı 9 sayfahk di- lekçelerini sundu. Dılek- çede, davanın tarihinin "Türkiye'nin demokrasi mücadelesi,haklar veöz- gürtiiklermücadelesi" ta- rihi olduğu kaydedılerek 12 Eylül'ün baskı koşul- lannda emir ve talimatla açtınlan dava dosyalan- nın bir bölümünün kayıp olduğu ammsatıldı. Adil yargılama açısından sa- nıkların tümüne tebligat yapılması gerektiği kay- dedilen dilekçede, "12 Eylül hukuku mahkûm edilmeli ve dosyanın gel- diği aşama nedeniyle sa- nıklar hakkında beraat kararı verilmeüdir" de- nildi. Mahkeme heyeti, savcıya mütalaa için ek süre vererek duruşmayı 2 gün sonraya erteledi. İstanbuTdaki saldırılara karışüklan iddiasıyla 71 sanığın yargüamasına devam edildi. (TARKAN TEMUR) El Kaide davasmda tahliye yok tstanbul Haber Servisi - El Kaide'nin Türkiye yapılanması ıçınde faaliyet gösterdikleri vc Istan- bul'da 15 ile 20 Kasım 2003 tarihlerindeki bom- balı saldırılara karıştıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıkların tahliye taleplerı reddedıldı. Sanıklardan Hamn llnan,Fevzi Yitiz,AdnanEr- söz, Yiısuf Polat ve Osman Eken'in, TCK'nin 146/1. maddesi uyarınca müebbet ağır hapis ce- zasına, diğer 66 sanığın da "örgüt üyeüği" ve "yardım ve yataklık" suçlanndan 4.5 ile 22.5 yıl arasında değışen ağır hapıs cezalarına çarptınl- malan ıstenen El Kaide davasının görülmcsine İs- taııbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edil- di. Duruşmada, avukat llhanüSayan, dosyada fi- rari olarak yer alan BurhanKuşveHabibAkdaş'ın kardeşı Saadettin Akdaş'ın, Ebu Garib Ceza- evi'nde tutuklu olduklannı belirten bir mektubu ailelerine gönderdiklerini söyledi. Mektubun bir örneğini mahkemeye sunan Sayaıı, ailelerinin, Akdaş ve Kuş'un Türkiye'ye getirilmesi içinIçiş- leri Bakanlığı'na başvurduklannı söyledi. Kuranıkerim'den ayetler okuyarak ıfade veren sanık Ilarun llhan, "Emniyetteki ifadcsinde tah- ribatlar yapıldığını" öne süıdü. Duruşma, yeni TCK'nin yürürlüğe gn^eceği tarih dikkate alınarak ertelendi. CHP'DE PROTESTO GÖSTERİSÎ 'Deniz Baykal kayyımlann genel başkanı' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - ll yönetıminin ardından metropol ılçelerden Buca ve Gü/clbahçe yönetımlennın de görevden alındığı CHP tzmir'de, muhalefet, bu ilçelerdcki parti binalannın önünde protesto toplantılannda bir araya geldı. Toplantılarda CHP Genel Başkanı DenizBaykal'a seslenen eski CHP Izmır ll Başkanı Alaatrin Yüksel, "Halkı da mı görevden alacaksınız? Bu gidişle kayyımlann genel başkanı olacaksmız" diye konuştu. CHP'nin ülke gcnelindeki görevden alma operasyonunuıı son halkalanndan ıkısı Izmir'de gerçeklcşti. CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan CHP ilçe örgütlerinin önu dün muhalıflerın protestosuna sahne oldu. CHP Buca ilçe binası önündekı toplantıda koııuşan görevden alınan ilçe başkanı Balıri Dal, geçmiş yıllarda 2 yıl üst üste başansız olan öğrencilerin "tasdiknameyle" okuldan uzaklaştırıldığını anımsatarak "Yıllardır başansız olan Baykal'a ve bu CHP, AKP Rize ll Başkanı'nın sözlerini Erdoğan'a sordu: BürokraiUmpartimideneüiyor? ÖMERŞAN RtZE - CHP Antalya Milletve- kili ve TBMM Adalet Komisyo- nu üyesi Feridun Baloğlu, AKP Rize 11 Başkanı Hasan Karal'ın "Bürokratlarişlerini yapnuyoriar. Ayaklannı deıık alsınlar" açıkla- ması üzerine Başbakan RecepTay- yipErdoğan'ın yanıtlama- sı istemiyle soru önergesi verdi. Baloğlu, önergesin- de "Bürokratlann siciline not düşmek AKP il baş- kanlannıngörevinıi" diye sordu. "^^~~ AKP tl Başkanı Hasan Karal, yaklaşık 2 hafta önce yaptığı ba- sın açıklamasında, "Baabürokrat- larRizeValisiEnver Salihoğlu'nun güleryüzünden istifadeederekgö- revlerini yapmıyor.Bu bürokratlar ayaklannı deıık almah" dedi. Karal, açıklamasında varlığını Başbakan Erdoğan'a bağlı olarak sürduren bazı bürokratlann "S.O.S" verdığinı de ileri sürerken vali Sa- lihoğlu'nun Başbakan Erdoğan'ın Akbil davasından aklanmasını sağ- layan raporu hazırlayan mülkıye müfettışı olması dikkat çekti. Karal'ın açıklamalan üzerine CHP milletvekili Feridun Baloğ- • AKP îl Başkanı Karal'ın "Bürokratlar işlerini yapmıyorlar. Ayaklannı denk alsmlar" açıklaması üzerine CHP'li Baloğlu, konuyu Meclis'e taşıdı. lu, Başbakan Erdoğan'ın yazılı ya- nıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Baloğlu, önergesinde "Birsiya- sal paıtinin il başkannun, ilin sa- yuıvaüsiniyorumlarken 'güler yüz- lü olmasını' birzaafgibideğerlen- dirmesinive 'bazı bürokratları' gö- rev yapmanıakla suçlamasını ka- mu yönetimi anlayışıınzla bağdaş- tınyor ınusunu/? Bu yaklaşımıuy- gun buluyor nııısunuz? ll Başka- nınızın böyle bir dcnetlenıe yetki- sivarmıdu*" diye sordu. Bazı bürokratlann varhklannı Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan'a bağlı olarak sürdürdüğü açıklama- >^__ larınınkamudakipartizan anlayışın yansıması olup olmadıgını öğrenmek is- teyen CHP'li Feridun Ba- loğlu, soru önergesinde şöyle devam etti: ~~~~ "Sizegöredebürokrasi- de 'S.O.S. verenler' var mıdır? Varsa kûnlerdir? Bürokratlann geleccğini tayin hakkı ve siciline not düşmek partiyöneticilerineve- rilmiş birgörevolamayacağmagö- re, 'Rize tnodeli'nin tüm ülkeye yayılmaması için hükümeüniz bir önlem alacak mıdır?" genel merkeze de tasdikname vermenin zamam gemıiştir" diye konuştu Eski Güzelbahçe İlçe Başkanı Tunccl Güloğlu, tzmir Büyükşehır Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 63, Güzelbahçe Belediye Başkanlığı'nda yüzde 52 oy aldıklarmı kaydederek "Bugün bize yapılanları not ediyoruz ve günü geldiğinde önlerine koyacağız. Bizler, yapıcı muhalefet olarak, CHP'nin yücebnesine katkı koyacağız ama.. oy ve inıaj kaybı harekeüerinin de karşısında kaya gibi duracağız" dedi. Protesto toplantılarında konuşan eski îzmir îl Başkanı Alaattin Yüksel, başanlı yönetimlerin görevden alınarak ödüllendirildiğını dıle getirerek şunları söyledi: "Bizler, halk sizi istemediği için kurultayda size oy vemıedik. Ne yapacaksuıız, halkı da mı görevden alacaksuuz? Eninde sonunda gideceksini/. CHP gibi Iiirkiye'ye demokrasiyi getirmiş bir partide 'Ya sev ya leık et' anlayışuıı geürdiniz. CHP'yi önce kurultaylar partisi yapüıuz, şinıdi kayyımlar partisi. Bu gidişle bir süre sonra kayyımlann genel başkanı oiacaksınız." Yüksel, kayyım olarak atananlara da "O koltııklarda nasıl oturacaksıııız? Bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?" diye seslendi. Eski CHP tsanirÜ Başkanı Alaattin Yüksel, Baykal'a halk istemediği için kurultayda oy vermediklerini vurgulayarak "Halkı da mı görevden alacaksınız?" dedi.(Fotoğraf HAKAN DIRİK) IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Germir, Kayseri kökenli dünyaca ünlü slnemacı Elia Kazan'ın köyü. Köylüler ona Aliya diyorlar. Elia Ka- zan'ın babası Amerika'da ölüm dö- şeğindeyken oğlunason isteğini şöy- le dile getirmişti: "Anadolu'yu bir kere daha gör- mek Istiyorum. Anadolu'daki dost- larım beni beklıyorlar. Orada birada- mın bahçesinegitmekistiyorum. Bu adamın birbahçesi var. İçinde herçe- şit meyve bulunuyor. Kışın da tepe- nin yamacındaki evde oturur, ağaç- lara göz kulak olabilmek, iyibakabil- mek için. Yazın bu ağaçlar meyve verir." "Şimdikayısılar vardır. Orada ağa- cın altında oturmak ve bir dalı ağır ağırkendimeeğmek ıstiyorum. Son- ra da tak! Ufakyumuşakmeyveyiko- panrım. Kolayca kopar. Çünkü kopar- tılmaya hazırdır. Buradaki gibi değil. Buradakigüzelgörünür, tadıyok! Bu Türk'le oturacağım, bu ihtiyaradam- la. Ben de ihtiyarbir adamım. Ikimiz Elia Kazan Müzesi Kuralım otutvp biriikte meyveyiyeceğiz ve hu- zuriçinde olacağız. Son isteğim bu." Elia Kazan'ın babası Anadolu'ya nasıl döneceğini de oğluna şöyle an- latıyor: "Beni uçağa bindir. Ondan sonrası için meraklanma. Insanlar bana bakarlar. Sen söylentilerealdır- ma. Türkler çok iyi insanlar. Komşu gibi beniadamın bahçesine götürür- ler. Dünyada tek isteğim bu. Beş da- kika..." ••• Kayseri'nin artık bir mahallesi sa- yılan Germir'i dolaşırken, insan tu- haf duygulara kapılıyor. Germir'in es- ki taş evlerinin çoğu yıkılmış durum- da. Bir kısmı ise yıkılmaya hazır bek- liyor. En çarpıcı olanları ise kılıselerın durumu. Germir'de ayakta kalmayı başarabılmiş üç kılıse bulunuyor. Kasabaya ilk girişimizde tepeye hâkim Panaya kilisesine gittik. Kilise yıllarca ahır olarak kullanılmıştı. Şim- di de her tarafı tezeklerle dolu. Yılla- ra meydan okuyan çan kulesi yerli ye- rinde duruyor. Ancak dibine betonar- me bir ahır daha inşa edilmiş. Kilise- nin duvar resimlerinden hemen hiç- bir şey kalmamış gibi. Diğer bir kiliseye gittiğimizde, köy- lüler bir ineği kilise binasının içine sokmayaçalışıyorlardı. İneği kiliseye sokmaya çalışan köylü fotoğrafını çekmeye çalıştığımız için bize kızdı ve şöyle söylendi: "Atatürkbize Hı- ristiyanlardan kalan evleri yıkın de- miştl..." Evyıkan da Atatürk'ün talimatını ye- rine getirdiğini söylüyor. Türkiye ga- rip bir ülke. Yurdum insanı ise daha garip. Elia Kazan'ın evi artık yıkılmıştı. Yal- nızca aıleye aıt bir arsa, Panaya Kili- sesinin yanı başında boş duruyordu. Kazan bu kasabaya defalarca gel- miş ve babasının vasiyetine uyarak buralarda kalıcı bir iz bırakmak iste- mişti. ••• Germir'den sonra Tavlısun'a gittik. Profesör Çelik Kurdoğlu'nun ailesi deTavlısunluydu. Çelik Kurdoğlu'yla biriikte Germir'i ve Tavlısun'u dolaş- tık. Tavlısun da tıpkı Germir gibi bir vadinin içine kurulmuştu. Vadinin için- de yan yana duran Rum ve Ermeni kiliselerini ve o dönemden kalmış ca- miyi dolaştık. Kiliseler bakım ve ilgi bekliyordu. Kiliselerin içinde hâlâ yok olmamış resimler göze çarpıyordu. Tavlısun'da da dört kilise hâlâ ayak- ta. Birçok bina kurtarılabilir durum- da. Her iki kasabadaki temel sorun ise bu kasabaların bakımsızlığı ve gi- derek terk edilmesı. Buraların cazip halegelebilmesi için bazı adımlaratıl- ması şart. Üç gün boyunca dolaştı- ğımız Kayseri'nin hemen yanı başın- daki Talas, Gesi, Ağımas, Germir ve Tavlısun gibi kasabalar, yakın tarihi- mlzin çok renkliliğini, çok kültürlülü- ğünü yansıtan zengin ömeklerle do- lu. Tıpkı Kapadokya gibi buralarda da yeraltı şehirleri bulunuyor. Kayseri'den aynlmak amacıyla uça- ğa binerken, yüreğimin bir bölümü- nün bu güzel ve etkileyici kasabalar- da kaldığını söyleyebilirim. Germir'de yıkıma direnen, çan kulesiyle ayakta duran Panaya Kilisesi, bir köylünün mülkiyetinde. Bu kilise bir Elia Kazan müzesine dönüştürülemez mi? Böyle bir müze bu bölge için çok şeylerin değişmesine bir başlangıç olamaz mı? Böyle bir müzenin kurul- ması bir anda Kayseri'nin dünya tu- rizm ve külturel sıtelerinde öne çık- masına neden olur. Kayserılilere bir çağrı! Gelin el ele verelim ve Kayseri'ye hemşeriniz Elia Kazan'ın bir müzesini yapalım!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog