Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

12NİSAN2005SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER SSK hastalanna 5 günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacak Reçeteye4kalemsının Bahara yağmur arası • HaberMerkezi-Haf- ta sonu 20 dereceyi ge- çen hava sıcaklığı yeni haftada hissedilir biçimde düşerken batı bölgelerin- de gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çar- şamba Istanbul ve Izmir, perşembe ise Istanbul, tz- mir, Ankara ve Erzurum sağanak yağış altında. Meteoroloji Bölge Müdürlü- ğü'nden alınan bilgiye göre, bugün Marmara Bölgesi'nde parçalı bu- lutlu, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak l Bir zamanlar Bakırköy' • tstanbul Haber Servisi - 'Os- manlı Bankası Kültür Toplantıla- rı' devam ediyor. Araştırmacı ya- zar Turgay Tuna'nın 'Bir Zaman- lar Bakırköy' konulu dıa eşlığın- deki söyleşisi yarın Karaköy Ban- kalar Caddesi (Voyvoda) Osmanlı Bankası Müsezi'nde yapılacak. Çaj-Sav ödülleri • ANKARA (Cumhuriyet Biiro- su) - Çağdaş Sanatlar Vakfı (Çağ- Sav) 2005 yılı onur ödüllenne sa- nata yaptıklan katkılardan dolayı, özgun baskı sanatçısı Prof. Mürşi- de îçmelı ve Eczacıbaşı Grubu la- yık görüldü. Vakıf başkanı Şefik Kahramankaptan, vakfin düzenle- dığı 5. Ankara Sanat Fuarı'nın açı- lışını yaptı. Kahramankaptan 'Cumlıuriyet'in başkentini kültür merkezi haline getireceğiz' dedi. 5 kişiye 21 bin YTL • ANKARA (AA) - On Numara çekilişinde 10 bilen 5 kişi 21 bin 318YTL25'erYKrkazandı. Şanslı numaraların 4, 9, 10, 11, 18,20,27,28,29,30,31,32,35, 36, 38, 41, 46, 50, 53, 67, 75 ve 77 olarak belirlendiği çekilişte, 9 bilenler 653 YTL 25'er YKr, 8 bi- leıler 46 YTL 55'er YKr, 7 bilen- ler 6 YTL 60'ar YKr, 6 bilenler 1 YTL 5'er YKr ve hiçbir numa- rayı doğru lahmın cdemeyenler de 1 YTL 40'ar YKr kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SSK'nin 2005 Yılı İlaç Listcsi ve Uygulama Talimatı'na göre, ayakta tedavılerde reçete- lere en fazla 4 kalem ve 5 gün- lük tedavi dozunu aşmayacak şe- kilde ilaç yazılacak. Böbrek yet- mezliği tedavisinde kullanılan "Eritropoietin" alan hastalara resımlı karne venlecek. SSK İlaç Komisyonu'nca ha- zırlanan 2005 İlaç Listesi ve Uy- gulama Talimatı Resmı Gaze- te'de yayımlandı. Sağlık yardı- mından yararlanma hakkı bulu- nan sigortalılar ve ışsızlik sigor- tası kapsamında olup sağlık hız- metınden yararlanan kışılere uy- gulanacak talimata göre, tüm re- çetelere mutlaka tanı yazılacak. Tanısı yazılmayan reçeteler, eczaneler tarafından kabul edil- • SSK'nin 2005 Yılı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'na göre, tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacak. Tanısı yazılmayan reçeteler, eczaneler tarafından kabul edilmeyecek. Reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacak. meyecek. Reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, ka- şede kurumun adı, tabıbın uz- manlık dah ve diploma numara- sı mutlaka bulunacak. Ayakta yapılan tedavilerde, re- çetelere en fazla 4 kalemı ve 5 günlüktedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacak. Ilacın 5 günlük tedavi dozunu belırle- mek üzere, reçetede günlük kul- lanım dozu da belırtılecek. Tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edece- ğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, reçetede be- lırtılmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecek. Ayakta yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm "iyonikvenoniyonikradyoopak" maddelerden katkı payı alınma- yacak. Bunun için aynca rapor duzenlenmeyecek. lalımata uy- madan düzenlenmiş reçeteler sözleşmeli eczanelere geldiğin- de ilaçlar verilmeyecek Şahsi tedavi için yurtdışmdan getırtı- lecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık do- za kadar yazılabilecek. Hepatit B, tetanos, kuduz im- mun serumlan hayatı önem ta- şıdığından, enfeksıyonhastahk- lan uzman tabibi veya bulunma- dığı durumlarda tedaviyi yapan tabip tarafından birim amin ona- yıyla venlebılecek. Resmı sağlık tesıslerinde ke- moterapi yapılacak kanserli has- talara Sağlık Bakanlığı'nın ılgı- li mevzuatı doğrultusunda, kür tedavısı uygulanıyorsa kür pro- tokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavısı uygulanmayanlar- da ıse en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilecek. Gerekli halde kul- lanılan yardımcı ilaçlar, sağlık ku- rulu raporu ıle 3 aylık dozlarda venlebılecek. m ğii&mmâââMğtâğğââM Süsün faturası büyük oldu »J manları, başkentlilere pahalı- ya mal oluyor. Ankara'daki park ve bahçelerde bulunan yaklaşık 385 fıskiye- li havuz, şelale ve diğer dekoratif aydınlatmalar için geçen yıl belediyelere yak- laşık 4 milyon YTL'lik elektrik faturası geldi. Başkentteki metropol belediye- lerin geçen yıl havuz, şelale ve dekoratif aydınlatmalar için toplam 33 milyon 235 bin 477 kilovat/saat elektrik tükettikleri bildirildi. (Fotoğraf: AA) 1 KÎŞtYİ ÖLDÜRDÜ Öflceli TIRşoförü dehşetsaçtı ISTANBUL (AA) - tstanbuivia bir TIR şoförü, yol vermcme nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişiyi ezerek öldürdü, 1 kışıyı de bıçakla yaraladı Sıhvri'den Avcılar yönüne gıden Deniz Karabulutyönetimindekı 34 L 8028 plakalı otomobilde bulu- nanlar ile aynı yonde ilerleyen TIR surücüsü tsa Y. arasında yol vermeme nedeniyle tartış- ma çıktı Hadımköy'de duran kışüer arasındakı tartışma, kav- gaya dönüştü. Bu sırada bıçak çeken Isa Y, otomobildekiler- den Deniz Karabulut'u elmden yaraladı. Elindeki bıçak alınan Y, bu kez TIR'ı hareket ettıre- rek otomobildekilenn üzenne sürdü Bu sırada TIR'ın altında kalan Yakup Yılmaz (70), yak- laşık 1 kılometre sürüklenerek olay yennde hayatını kaybetti. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Papa'mn Cenaze Töreni Bazen, öyle günler oluyor ki; canım ne gazete okumak isti- yor, ne haberleri dinlemek ya da televızyon haberlerini izle- mek. Haftalardan, hatta aylar- dan berı ölümü beklenen Pa- pa'nın aramızdan ayrılması; dünyanın nerelere çekildiğini ve nerelere çekilmek istendiğı- ni, bir kez daha gözler önüne serdi. Kimilerinin gözünde; "uy- gar olmanın sembolü", olan ve laiklik (ya da kendilerinden bazılarının deyişi ile "sekü- ler"), olarak tanımlanan ve "Batı dünyası" diye isimlen- direbileceğimiz dünyanın, ne denli "Hıristiyan" ve "bağ- naz" olduğunu, bıraz hayret- le ve biraz da ibretle izledik ve gözledik. ••• Daha 8. Henri zamanında, Katolik Kilısesı'nden ayrılan ve kendi kılisesinin temellerini atan Ingıltere'de, Anglikan Ki- lisesi'nin veliaht lideri Prens Charles, yıllardır yanıp yakıl- dığı hanımla evliliğini bir gün erteleyiverdi Böyle bir ertelemenin, hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Eğer, "davetlileri zor duruma sokmamak..." gibisinden bir mazeret ılerı sürülebılirse de, o zaman şu soruyu sormak ge- rekır: "Velıahtın düğününün davetlileri ile Papa'mn cena- zesinın katılımcılan örtüşüyor mu?" Bu sorunun yanıtını, elbette biliyorum. Ama bu "muhte- remlere"ty sorarsanız, "Saygı- maygı" gibisinden bir şeyler geveleyeceklerdir. Işin doğru- su, Avrupa'nm kokuşmuş "aristokrasısi"n\n en önde ge- len vasfının, "Hıristiyanlığı" ol- masıdır. Ve yüzyıllarca dünya- nın önemli bir bölümünü sö- müren "Hıristiyanlık", son yıl- larda yeniden ön plana çıkmış ve yeniden dünyanın "Hıristi- yanlık dışı bölgeler" başta ol- mak üzere farklı bölgelerine, "uygarlık adına" baskı ve te- cavüze başlamıştır. Kendi "standart" ve "anla- yışlarını" en doğrusu olarak görerek dünyanın diğer bölge- lerine bunu empoze etmeye çabalamaktadırlar. Hem de sı- rasında, "cebren ve hile ile"... **• ABD'nin Afganıstan'da ne ışı var? Eğer Hınt Okyanu- su'na açılan ya da açılabile- cek olan yolun başlangıcı ol- masa, Afganistan'a gıder miy- di? Ya Irak'takı varlığının ardın- da yatan utanmazca yalanlara ne demeli. önce nükleer silah ve zehirli gaz yalanını günde- me getiren ve daha sonra, bunların olmadığı anlaşılınca, "aldanmış olduğunu" dile ge- tiren ve "terorizmle mücade- le" yalanının ardına sığınan ABD, kuzeni(!) Ingiltere'yi de yanına alıp ve sözde bir "ko- alisyon" oluşturarak Irak'ın petrol kaynaklarını yağmala- maya başlamadı mı? Dışardan ithal edilen de- mokrasi, nerede görülmüş? Evet, Saddam rejiminin savu- nulacak hiçbir şeyi yoktur. Kendi halkının üzerine zehirli gaz bombası atan ve Halep- çe'de, binlerce insanı en acı verici biçimde öldüren bir dik- tatörü savunmak mümkün mü? Ama yapılması gereken, acaba ABD'nin uyguladığı po- litika mıydı? •*• Sinirlenmekle birlıkte, zo- runlu olarak izlediğim, Pa- pa'nın cenazesi ve öncesınde gördüklerim, inanın beni çok düşündürdü ve zaman zaman midemi bulandırdı. Başta, kırmızı cübbeli kardi- naller olmak üzere üst düzey Kilise görevlileri ve yöneticlleri, çok üzgün görünüyorlardı ama, bu "zaferlerinin"^) guru- runu da yaşıyorlardı. Dünyanın dört bir yanından gelen mil- yonlarca ve milyonlarca ziya- retçi, Papalığın dünyadaki önemini bir kez daha gözler önüne serıyordu. ••• New York'ta "Ikiz Kuleler"\n vurulmasının ardından, bir "Haçlı Seferı"nden söz eden Başkan Bush, galiba boş ko- nuşmamıştı. Daha sonra bir biçimde "kıvırtsalar" bile, bu lafların gerisinde yatan şeyleri acı bir biçimde yaşadık. Doğrusu, beni korkutan bir başka şey, böylesine bir bağ- nazlığın, "siyasal lslam"\n önünü açması olasılığı. Zira, öylestne maritıksızlık ve hak- sızlıklar sergileniyor ki, insan ister istemez tepki duyuyor. Bakalım yeni papa kim ola- cak?.. Yeni iç ve dış tasarım • Genç çizgiler • Eğlenceli renkler • Çok fonksiyonlu yol bilgisayarı • CD çalar • Yeni çift renkli ön panel Speedgear otomatik vites • Ekonomik ve yüksek performanslı &UulQigj>Q dizel ya da benzinli motor seçenekleri Yeni Fiat Palio Otomatik ve manuel vıtesı bir arada sunan Speedgear vltes teknolojlsl Koç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog