Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET VAKFI adınaİLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmenı: İbıahim Yıldız # Yazıışleri Müdürü. Salim Alpaslan 9 Sonımlu Müdür Mehnıet Sucu • Haber Merkezı Mudurır Hakan Kara tstıhbarat Cengiz Vıldırım # fckonomı Hasan Eriş • Kültur Egcmcn Bcrköz • Spor Ab- dülkadir Yücelman 9 Makaleler Sami Ka- raurcn 0 Uuzeltme Abdullah Yazıcı# Bıl- gı-Bclgc. Edibc Buğra • Yurt Haberlerı Mch- met Faıaç • Avrupa Temsılcısr Güray Öz Yayın Kurulu İlhan Sclçuk (Ba^kan), Emre Kongar (Da- nışnıan), Orhan Erinç, Hikmet Çotinkaya, Şukran Soner, 1b- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustala Balbay, Hakan Kara. Ank.ıra lemsılusı Mııslafa Balbay Atatuık BulvarıNo 125, Kilt4, Bdkanhklar lel 4195020(7hat), I aks 4195027«lzmır Iemsılcısı SerdarKızık,Iİ ZıyaBK H52 S 2ATel 4411220, Faks 4418745 • Adan.ıTenısılcısı Çctin Yiğenuğlu, Inımııl ü 119S No l/l, I d W 12 11,1-aki 363 12 15 Antalya lemsılcısı Ahmol Oruçoğlu Cumhunyet Cad 80/5 Tel 0242 2480057 lax 2410509 9 Mııessese Mııciunı Erol Erkııt 9 Fazilet Ku/a 9 Cıımhuriyet Reklanı: 9 (îcnel Mudııı Ö/lem Ayden 9 Genel Mııdur Yardımcısi Nazende Pal I cl (0212)51241 19- 5124810-51247 78 Taîc (0212) 5H 846"! Yavınılıym. Y«ll(ıunllabırA|ansı[J4MnM. YavımılıkA^ lurk<xafılad 3941 Lagaloglu T4114 Istanhııl I'K 24(ı-Sırkaı 1441ı kt kl (O'2I2) M20MjS(2(llıat) I aks (0/212) "lay^iN sıırdı v.ıyııı Baskı. Merkü/ (uı/eîe Dergı lUsıııı Yjvınulık San vt, IK. A"> falılıMdlı HjsdiılidsıK dd S uııaııdua KiLiUıL KUIILMJI Dagıtını Muku Ddgıtım Pazarldnıd Saıı VL I ıt A *> I2NİS^N2OO'İ tnisak 4 S1 Guneı,6 23 ögle 13 12 Ikındı lû 51 Ak^aml9 49 Yatsı 21 13 Antalya'da ongan nakli yapıldı • ANTALYA (AA)- 3 gun once geçırdiğı trafik kazası sonucu tedavı görduğü Antalya Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servısi'ndc beyın olümü gerçekleşen ve aılesinın karanyla organlan bağışlanan 9 yaşındakı Mehmet Kınık'ın karacığen, 2 yıldır organ bekleyen 7 yaşındaki Hamıde Özek'e Akdeniz Üniversıtesı Tıp Fakültesı'nde yapılan amehyatla nakledıldı Akdeniz Unıversıtesı Urgan Naklı Eğıtım, Araştırma ve Uygulama Merkezı, Organ Naklı Koordınatörü Nılgün Keçehoğlu, Kınık'ın karacığen dışında böbreklen, pankreas ve kornealarmın nakledılmesı içın çalışmalann sürdüğünü söyledı. Diyete 46 milyar dolar • NEW YORK (AA) - Obezlığın en büyük sağlık problemleri arasında ycr aldığı ABD'de, diyet ürünleri vc kitapları için geçen yıl 46 milyar dolar harcandığı bildirildi. Forbes dergisinde yer alan bır haberde, yaklaşık üçte bıri aşın kılolu, üçte bın ıse obez olan Amerıkalı yetışkınleıin durumlanndan hıç de memnun olmadıklan ve zayıflamak için her yıl milyarlarca dolar harcadıkları kaydedildi. Diyet için harcanan milyarlarca dolann boşa gittiğini yazan dergi, diyet uygulayarak zayıflayan Amerikalılann üçte ikisinin bir yıl içerisinde, yuzde 97'sınin ıse beş yıl içerisinde eski kilolanna ulaştıklannı belırttı Monaco, prensi için endişeli • MONACO (AA) - Monaco Prensesı Carohne'ın kocası Hannover Prensi Ernst-August'un hâlâ yoğun bakınıda oldıığu, ancak sağlık durunıunda iyileşme gözlendiği bildirildi. Monaco Sarayı'ndan yapılan ve 4 doktorun imzasını taşıyan ortak açıklamada, Prens Ernst-August'un akut pankreas sonınlan nedenıyle geçen salıdan ben Prenses Urace Hastanesı'nın yoğun bakım servisınde oldıığu hatırlatıldı. Açıklamada, testlerin Prens'in sağlığında gelişme olduğunu gösterdiği, ancak yoğun bakımda kalmasını gerektiren komplikasyonların surduğu kaydedildi Öğrenci gazeteciler buluşacak • ANKARA (AA) - Avrupa Gazetccılık Öğrencılen Forumu'nun (FEJS) bu yılkı toplantısı, Ankara Unıversıtesı lletışım bakültesrnın ev sahıphğınde Antalya'da yapüacak. Avnıpa'nın çeşıth ülkelerınden 1986 yıiınûau 'ou yana gelen gazetecilik öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, bu yıl 14-19 Nisan tarihleri arasında Ankara Üniversitesi'nin Side- Çolaklı Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Avrupa'nın 40 ülkcsinden, yüzden fazla öğrenci, akademisyen ve gazcteci katılacak. Türkiyc'nin geçen yıl yapılan toplantıda önerdiği "Ycni Medya Mimarisi", bu yılki toplantının konusu olacak. Tehlikeli ve klinik atıkların yakıldığı tzmit'te besin zincirinde zehirlenme başladı Yümurtada dazehir alarmıIstanbul Haber Servisi - tzmit'teki tehlikeli ve klınık atık yakma tcsısı Izaydaş'ın çevresmde doğal yollarla beslenen tavuklann yumurtalarında dıoksın ve hekzaklorobenzen (HCB) oranının yüksek oldıığu tespıt edıldı. Dıoksın, HCB gıbı kalıcı organık kır- leticiler (KOK) insanların üreme, ba- ğışıklık, sinir ve hormonal sistemin- de tahribata yol açıyor. Bu nedenle Türkiye'nin 2001 yılında imzaladığı KOK'ları yasaklayan Stockholm Kon- vansıyonu'nu 1 BMM'den geçırerek bır an önce yıinirlüğe koyması ıstenıyor Ulııslararası Kalıcı Organık Kırle- DR. OKTAY'IN BAŞAR1SI 'Meme kanseri' hastalarına annelik müjdesi ANKARA (AA) - Dünyada ılk kez yunıurta naklı gerçekleştırerek ka- dınlarda menopoz ve kısırlığı kâ- bus olmaktan çıkaracak yolu açan Türk Dr Kutluk Oktay, bu kez de her 8-10 kadından bınnde görülen meme kanserinde, üremeyle ilgili umut verici çalışma gerçekleştirdi. Amenkan Cornell Unıversıtesı Üreme ve Kısırlık Merkezı Oğre- tim üyelerınden, Üıemenın Korun- ması Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutluk Oktay, yenı çahşmasında, meme kanserlı hastalann tedavı- sınde kullanılan tamoxıfen veya letrozol'le birlikte düşük oranlı FSH venlmesinın, yumurtlamayı tetıklemesının yanında kansenn nüks (tekrar) rıskını azalttığına ilişkin önemli veriler elde etti. Prof. Dr. Oktay'ın çalışması, seç- kın bılım dergılennden The Jour- nal of Clınıcal Oncology'de ya yımlandı. Oktay, yeni tekniğın ta- nıamen gıivenlı olduğımu söyleye- bilmek için daha çok araştırma ya- pılması gerektığını, çalışmalann da devam ettığını belırttı. • İzmit'teki tavıık yumurtalannda yapılan analiz, kalıcı organik kirleticilerin yarattığı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Tehlikeli atıkların yakıldığı tzaydaş'ın çevresindeki tavuk yumurtalarında, diğer ülkelere göre 2 kat fazla oranda dioksin ve 5 katı fazla oranda hekzaklorobenzen bulunduğu belirlendi. tıcılenn (KOK) Elımınasyonu ıçın Bılgı Ağı'nın (IP1IN) Ocak2005'te 20 ülkede ve 5 kıtada oıganize ettiği "Sö- zünüzü Tutun" kampanyası kapsa- mında Türkıye'dekı en tehlikeli KOK kaynaklarmdan Izaydaş'ın çevresın deki Solaklar ve Durhasan köylerin- dekı tavuklann yumurtalannda dıok- sın analızlen yapıldı. Analızın sonuç- lan dün C'evre Muhendıslen Odası Istanbul Şubesı'nde Greenpeace Ak- deniz Ofisi ve Bumerang çevre örgü- tunce açıklandı. Greenpeace Akde- niz Ofısı Toksık Maddeler Kampan- yası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı. Çek Cumhuriyeti'ndeki Axys Varı- lab Laboratuvan'nda yapılan analiz- lerden hazırlanan raponın endışe ve- rıcı olduğunu belırterek, "Dioksin, HCB gibi kimyasallamı ana kaynak- lanndan biri olan fzaydaş'taıı yayılan KOK'ların besin zincirini zehirleme- ye başladığı görülüyor. İzmit'teki yu- murta örnekleri, diğer ülkelcıdekilc- rc kıyaslii 2 katı fa/la oranda dioksin ve 5 katı la/la oranda HCB içermek- te" dedı Dökmecıbaşı, KOK'lann do- ğada kalıcı olduğunu, sınır otesıne ta- şınabıldığını, canlılann yağ dokusım- da bırıkerek nesılden nesıle aktanldı- ğını anlatarak, özellıkle çocuklarda gelışım bozukluğuna, erkek çocuk- larda spenn sayısında azalnıaya yol aç- tığını, aynca kanserojen etkisinin de kanıtlandığını söyledi. Tarım ve Köyişleıi Bakanlığı, çev- re örgütlerinin raporu lizerinc bölge- de i/lcme programı başjatıldığını bil- dirdi Bakanlık, bolgedeki çiftlikler- den ornek urün alıp Ankara ll Kont- rol Laboratuvan'nda analiz ettırnıek üzere harekete geçtı. Queen solistini buldu Efsanevi rock grubu Queen sonunda solisti- ni buldu. Freddie Mer- cury öldükten sonra yıllarea yeni bir solisl arayan ve iiıılii saııatçınııı yerini doldurmakta güçlük çeken grup Paul Rodgers'ta (solda) karar küdı. hırnede olan Queen, pazar günü Isviçre'nin BaselkenrindekiJakobshalle'de binlerce kişiye verdiği konserde yeni solisti Rod- gcrs'la hayranlannın karşısına çıktı. 1991'de ölen Freddie Mcıvun "nin ardından yas tu- tan Quccn hayranlannın ycni solisti nc kadaı boııimscyccekleıi bilinnıcz ancakkalplcrine gömdükleri eski solisti hiçbir zanıan unıılnıayacakları kesin. (Fotoğraf: AP) Prof. Dr. Zehra Kavak SEKS TİCARETİNİN HEDEFlNDELER Rusya'da çocuklar fuhuş tuzağında Haber Merkezı - Rusya'da çocuklar, seks ticareti- nin hedefi. tngiliz Sky News televizyonunun araş- tırmasına gore, bu iş için ozellikle fakır ve prob- lemli aılelerın çocuklan seçılıyor Ingılız Sky News televizyonunun araştırması, Rusya 'dakı ço- cuk pornosuna, seks tıcaretuıe ılışkın ürkütücü tespıtlerle dolu. Bu tespitlerden bazıla- rına göre, henüz ilkokul ça- ğına gelmemış çocuklar al- kolık aıleler tarafından pomo fılmlerde oynatılı- yor. Fakir ailelerin dile- nen çocuklan sokaklar- dan kaçınlıyor Yolda yürıirken kaçınlmış An- ya ıse henüz 12 yaşında ve zorla iahışelık yaptırı- lıyor. Rusya'dakı sivil top- lum örgütlerinin verilerine gore ulke, çocuk pornog- rafisinin en yaygın olduğu ülkelerden bın Bu sektöre zorla sokulan çocukların sayısı tam olarak bıluımı- yor, ama uzmanlara göre sayı on binleri buluyor. Bu konuda atılan adımlar ise yetersiz ve cezalar suç örgütlerini caydıracak nitclikte değil. Rus yö- netiminin konuya ilişkin geniş kapsamh, etkin ve acil önlemlcr alması beklcnıyor www vw CDITI tr Yaşam standartlannız yükseliyor. (o\ bilgisayarı, deri direksiyon simidi, ABS, klima, alarm, alüminyum jantlar ve uzaktan kumandalı merkezı kilit. Odemeleriniz standart kalıyor. * Bora, %0'dan başlayan Icredi olanaklarıyla. 6 Yediz bebekler için bir şey yapılamaz' İstanbul Haber Servisi - Dunyada ve Turkıye'de bebek olumlerinın en onemlı nedeni olarak goste- nlen erken doğumlarda, çocuk yaşasa da fızıksel ve bılışsel genlık yaşıyor Harbıye Asken Müze'de 450 uzmanın katılımıyla yapılan 10 Ulusal Pen- natolojı Kongresı'nde uzmanlar, tüp bebek, çoğul gebelıkler ve erken doğumun engellenmesıyle ıl- gılı çalışmalannı paylaştılar Cumhunyet'ın soru- lannı yanıtlayan Kongre Genel Sekreten Prof Dr Neşe Zehra Kavak, erken doğumlann en önemli ölüm nedeni olduğunu ve çoğul gebelıklenn de bu nskı taşıdığını belırterek "1 kilograımn altında do- ğan çocuklann yüzde 40'ındaflziksel,yüzde 60'ın- da da zihinsel gerilik yaşanıyor" dedı. Özellıkle tüp bebek sonrası ortaya çıkan çoğul gebelıklenn, 10 ve 11. haftalarda, anne karnında ıkı bebeğe ya da üç bebeğe ındırilmesi gerektığıni vuıgulayan Ka- vak, yedız bebeklere hamıle olan SibelDeni/'m durumuyla ilgili olarak da "Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Bebekler erken doğacak, hepsi düşük kilolu olacak ve gclişmeleri zor olacak" dedı. Melih Kibarın dcğerli amsına saygıyla... AL GÖZÜM SEYREYLE/IŞILÖZGENTÜRK Her türlü ayrımcılığa son! işte Bora avantajları: • 14.000 YTL'ye kadar 12 aya %O faiz olanağı ve kişiye özel ödeme koşullan • 60 aya varan vade seçenekleri • Peşin alımlarda indirimler Yaşam standartlarınızı yükseltecek bu fırsatı kaçırmak ıstemiyorsanız sizi Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz. Kampanya stoklanmızh sınırlıdır Otomobil aşkına WAGEN 1 ıLOtts 0212-335 04 44 DOĞUŞ OTOMOTİV Volksvvagen Yetkili Satıcıları Adapaıarı Otpkur (0264) 291 09 52 Doğu, Oto Kortol (0216) 377 43 90 Rskor Altuniınd» (0216) 474 7\ 21 Bur.o Doğuş Oto (0224) 272 40 40 Doğu, Oto Maılak &1U) 3Jİ J6 3/ Tama, Topkapı (0212) 613 83 63 Çorlu Çal.,l<on (02S2) 673 47 00 Er.l Mall.p. (0716) 453 67 67 Tomaş Veli.fendi (0212) 414 00 00 lılanbul Acariar Kavacık (0216) 538 76 00 G.n.ral 4. L.v.nl (0212) 260 25 25 lımıt Ark Otv (0262) 349 S4 00 Altur Rot.ç«l.»vl.r (0212) 411 17 00 Motal G Otmanpafa (0212) 476 00 60 Kdz Ereğll Ynııtıoğlu (0372) 323 14 00 Doğuş Oto Eıenyurt (0212) 423 80 10 Maz Florya (0212) 468 08 08 Yeniden düzenlenen Türk Ceza Ya- sası bir yığın falsosu yanında, olma- sı gereklığınin aksıne ayrımcılığı ve farklılığı cezalandıran bır ders kıtabı olarak da tarıhe geçebılır Dünyanın her yennde çağdaş yasa düzenleme- lerınde her türlü aynmcılık reddedı- lırken bızım yenı yasamız, cınsel ter- cıhlennden olayı yurttaşlarını ceza- landırmakta adeta dırcnıyor Gcçcn- lerde, kadın örgütlerinin TCY'deki pek çok çağdışı yasayı değiştirmek için yaptıklan mucadeleden soz etmi^ ve onlann taleplerıni belırten basın açık- lamalannı köşemde yayımlamıştım. Bugün cınsel tercıhlennden örürii ay- nmcılığa uğrayan gey ve lezbıyenle- rın KAOS üL başlığı altında topla- dıklan taleplennı ve uyanlannı ıçe- ren basın bıldınsını yayımlıyorum KAOS GL BASIN AÇIKLAMA- SI EŞCİNSELLER GERÇEKTİR! CINSEL YÖNELİM GÖRMEZr DENGELİNEMEZ. CİNSEL YÖNELİM AYItlMCI- LIĞISUÇTUR! Mevcut halıyle c^cınscllenn varlı- ğını yadsıyan Turk Ccıa Kanunu'nun (TCK) yururluğc gırmesi ikı ay erle- lendi. Bu iki ayda neler değişecek, Tur- kıyelı Eşcınseller olarak merak edi- yoruz? Adalet Komısyonu ıle doğrudan görüşmelenmızde de dıle getırdığı- mi7, TCK'na daırtaleplenmız karşı- lanmadı Gey-Lezbıyenler olarak bu ülkede, aşağılanmadan, dışlanmadan, damgalanmadan ve ayrımcılığa uğra- madan yasjamak ısliyoruz. Talcplcrimiz: Cınsel yönelıme dayalı aynmcılık, mustehcenlık ve gençlenn nzaya da- yalı cınsel ılışkılerı konusundakı du- zenlemelerin hak ve ozgurlukleri ko- ruyacak ijekılde tanımlanmasını ve değıştırılmesını talep ediyoruz. • Cinsel yönelıme dayalı ayrım- cıhk açıkça suç olarak tammlanmalı ve yasada "dil,din,ırk,cinsiyetvb.''ye dayalı ayınmcılığa öngörüldüğü gı- bı ce/alandmlmalıdır • 15-18 yaş arası gençlenn nzaya dayalı cınsel ılışkısını cc/alandıran du/cnlcmc kaldınlmalıdır. • Mustehcenlikmaddesı hak ve oz- gurlukleri kısıllamayacak şckildc ta- nımlanmalıdır. Türkiyc'dc Mevcut Duruın: Gey-Lezbıyenler olarak yıllardır eşcınsellığın sadece cınsellıkten, cm- sellığm de sadece pornografıden ıba- ret olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Türkıye'de eşcınsellık, yasalarda u suç" ya da "hastalık" olarak göriil- medığı halde devletın resmı kurum- lan kendı alanlanndan hareketle eş- cınselliği baskılıyor. Eijcinsellcr olarak hakkımız olan eşıtlik ve adalet taleplerimiz popüler kültür araçlaııyla magazınleştirilir- ken yasal düzeiüemelerdekı muğlak- laştırmalarla da yemdtn görünmez- lığe mahkûm edılıyoruz TCK Serüvenimiz: • Kaos GL ve Lambdaıstanbul olarak, 24 Mayıs 2004, Pazartesı gu- nu, TBMM Adalet Alt Komisyonu üyeM Orhan Eraslan'la görüştük. TCK sürecinde taleplerımızi ilettık. • Sonraki süreçte, Adalet Bakanı- nın "cinsiyet aynmcılıgı ile cinsel yö- nclinı ayruncıhğı benzer şeyler" ıfa- desıyle "cinsel yönelinT ıbaresı tas- laktan çıkartıldı I Arkusı 8. Sayfadu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog