Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 2005 SALI •••• + CUMHURİYET SAYFA spor@cumhuriyet.com.tr 19 SÜPER-TOTOTAHMİNİ 1. Fenerbahçe-Beşıktaş , 1-X 2. A. Sebat-G. Saray : 2 3. Ankaragıicü-B. B. Ankara 4. Samsun-Denizli 5. Istanbul-Gençlerbırlığı 6. Kaysen-Malatya 7, Konya-Sakarya 8. Ç. Rize-G. Antep 9. B. Bld. Spor-Kocaelı 10. Mardın-Y. Yozgat 11. Antalya-T. Telekom 12. V Manisa-K Erciyes 13. Bursa-Karşıyaka 14. Etazığ-Dardanel 15. Mersın Idm. Yrd.-Sıvas 1-X 1-X 1 1-X 1 1 1 1-X 1 1 1 1 X-2 GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL: Şampiyonlar Li- gV(G.Mearaa/21.45) Intcr-Mi- lan, (Olympiastadion/21.45) Bayern Chelsea. VOLEYBOL: (D.Saban- cı/17.00) BJK- Fxzacıha- şı,(19.00)E.Toki-Vakıf Güneş TV'DE SPOR: StarTV/21.45 Inter-Milan. TRT3/19.00 Av- rupa Güreş Şamp. 1. KOŞt J F: F.ııırem (5), P: Barabai (2), PP: Sail To Post (4), S: Ncvti (I) 2. KOŞU: F: Delisaganak (3), P: Ycditepelı (7), PP: Akışık (1), S: Giilali (4). 3. KOŞU: F: Scvgcn (3), P: Aycla (6), PP. Ayliıı (2), S: Yurdungülü (4). 4. KOŞU: F: Abdülbey (2), P: My Oinella (11), PP King /ııgo (3), S: Otsukarcı (4). 5.KüŞU:h: Altınkan(l), P: Kap- lanbaba (4), PP- Tımıbıılhan (û), S: Nazlıkız (10). 6. KOŞU: F: llırat (4), P- fiiıkhaıılay (2), PP Çetinlay (8), S: 1 lamit (3). 7 KOŞU- F: Runner Boy (1), P: Punch (9), PP:Altınnal (10), S: Gii- y.cl Udın (2). 8 KOŞU: V: Keremtay (7), P Yu- nushan (2), I'P: Uillcan 1 latun (9), S: Yavıi7İıat (5). Günün İkilisi: 4 Ku- şu: 2/11. Çifte Bahis: 4. Çiftc: 4/1. ALTILI GANYAN 3/6 2 2/4 13/1 7/9 I 4 4 6 10 1 7/2 9/5 12/» 15/4 Atina'daki Panathinaikos maçı öncesi, ULEB'e Tinalist sahada belirlensin' mesajı gönderdiler Efes'in gözükaraAKİ* KİZ1LYALI1N Basketbol Avrupa Ligi'ndeki tek Türk Uıkunı Efcs Pilscn'in, pcrşem- be günü Panathanikos'la Atina'da oynayacağı çeyrek final 3. maçı ön- cesi Yunan basının ortamı germe- si 'güvenlik'1 sıkıntısına neden oldu. Efes Pilsen, hem ilk maçta, hcm dc ikınci maçta yaşananlarüzerine Av- rupa Basketbol Ligler Birliği ULEB'ten 'maçın normal şartlarda oynanması' adına güvence isteme karan aldı. Ancak, iilke federas- yonlarından bağımsız olarak kuru- lan ULEB'teki 'kevfiyönetim' ve ha- kem atama komisyonun başındaki Yunan Kostas Rigas'ın, 'yanlı' tu- tumu, Efes Pilsenli yöneticilerin kafasında soru işarellerine yol aç- tı. Atina'daki ilk maçta seyircının • Atina'daki ilk maçta yaşananlarla Istanbul'daki maçta Obradovic'in tehditvari tavnna dikkat çeken Efes Pilsenli yöneticiler organizatör ULEB'den,'tarafsız hakem' isteğinde bulundular. Efcs bcncinc yöndik tacizlcrinin video ve fotoğraf görüntüleriyle, Panathinaikos antrenörü Obrado- vic'in Istanbul'daki tehditvan açık- lamalannın ayrıntılarını ULEB'e bildircn Efes Pilsen, mücadelcnin sahada kalması için girişimlerini maç güniine kadar sürdürecek. özerhun: lşimiz sahada Efes Pilsen Genel Menajeri En- gin Özerhun, güvenlik sıkıntısının yanı sıra hakem konusuda da endi- şelerininolduğunubelirtirken, "An- cak bizim vereceğimiz mesaj, bu ınaçın bir basketbol mücadelesi ol- duğu. Olanlar saha içinde yaşansın vc bitsin. İlk istcğimiz bu. ilk nıaç- taki hakemleri herkesgürdü. Istan- bul'daise taratsız bir yönetim söz ko- nusuydu. Ancak 3. maç çok kritik. Eğer ilk maçta yaşanan gcrginlik- leryiııclcııirsccnıcklcriınizİKisaçık- mış olur. Kaldı l;i Kfes Pilsen, dün- yaca iiıılii bir ınarka ve basketbol- daki bu markanın yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi. Demirel: Zor rövanş Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, 3. maçta gönülle- rinin Efes Pilsen'den yana olduğu- nu ancak zor bir 40 dakikanın La- civert-Beya/.lıları beklcdiğini söy- ledi. FIBA'ya bağlı Türkiye Basket- bol Federasyonu'nun, ULEB üze- rinde bir yaptınmının söz konusu olmadığTnı da vurgulayan Demi- rel, "Can güvenliği konıısıında bii- yük bir problcnı yaşanacağını san- mıyonım. Eğer böyle bir hava sezin- lersek, Yunanistaıı İçişlcıi Bakanıl- gı dahil birçok kurumla tcmasa ge- çeriz. Efes,Atina'ya gitsin, aslanlar gibi oynayıp dürtlüfiııallegeri dön- siin isteriz. Dileğimiz bu" dedi GÜNÜN İÇİNDEN • HAKEM NOTLARI - Birinci Süper Futbol Ligi'nde 27. hafta maçlannı yönelen hakemler içinde en yüksek notu Gaziantepspor-Konyaspor maçını yöneten Orhan ErdeiTiir (9), en düşük notu ise Gençlerbirliği-Samsuns- por karşılaşmasının hakemi Metin Aydoğan (7) aldı. • ASVEL KAZANDI - Fransa Basketbol Birinci Ligi'nde Erıııan Kunter'in çalıştırdığı şampiyonluk adayı Adec- co ASVEL takırni,IlüseyinBeş.ok undaoynadığı ve 14 sayı attığı maçta deplasmanda Le Havre'ı 79-74 yendi. • ATLETİZM - Uluslararası Atletizm Federasyonlan Birliği, atletizmde hatalı çıkış yapan sporculann direkt olarak yanşlardan elenmesine karar verdi. • GÜREŞ - Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası, Bul- garistan'ın Varna kentinde bugün başlıyor. Şampiyona- da ilk turlarda 60 kiloda Tevfık Odabaşı, Almanya adı- na güreşen Türk güreşçi Kamil Yılmaz, 74 kiloda Ah- met (îülhan, Yunan, 96 kiloda Fatih Çakıroğlu ise Avus- turyalı rakipleriyle mücadele edecek. • HENTBOL - Bayanlar Türkiye Kupası 1. tur maçın- da Ankara TRT Spor, Sıvas Eğitimspor'u 44-23 yendi. • TMOK - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi Başkanı Erdoğan Anpınar oldu. • ALTILI - Şanlıurfa at yarışlaıında 13-1-4-8-8/9-8 kombinesini bilenler 111 bın 910.26 YTL kazandı. Şampiyonagörkemli karşılama3-10Nisantarihlc- ri arasında Polon- ya'nın Wrocklaw kentinde gcrçckkştirilcn Lisclerarası Dünya Şaınpiyonasf nda birin- ciligi elde eden Şehremini Lisesi Erkek Basketbol Takımı dün akşam Türkiye'ye dön- dii. Kafıleyi öğrenciler ve velilcr hiiyiik hir co^kuyla kar^ıladı. Yapılan hasın toplantı- sında konuşan Şehremini Lisesi Müdiirü Ata Ozer Türkiye'yi en iyi ^eilde tcııısÛ ettik- leri için çok mutlu olduklarını söyledi. Özer, spor salonlan olmadığı halde bu başan- yı yakuladıklarını beliıtiıken final maçında Yuııaııistan ckibi ile karsıla^nıalannın kendileriiçinayrıbirheyecanolduğunuifadeetti. (lotoğraf: SAMİGÜREL) G Ö R Ü N Ü M / MAHMUT SERT Sokakta Linç, Tribünlerde Dehşet, Şikeci Bahisçiler ve Zirve Savaşında Kopma... HAFTANINONBtRİ Bayrak yakma eylemlerine gösterilen tep- kiler provokasyonlann da yardımıyla sanki toplumsal histen krizine dönüştü: Efes Pil- sen - Panathinaikos basketbol karşılaşma- sında yaratılan 'milliyetçi terör'ün sonra- sında, Fenerbahçe - Galatasaray basket- bol karşılaşmasındayaşanan salon terörü, polis şiddetiyle karşılandı. Insanlarduygu durumlanna göre sakjan- dıklan kimliklerinin arkasında şiddet düze- yinde tepki gösterip var olduklanna dikkat çekiyor. Günlük yaşam içindeki huzursuz- luklara, güvensizliklere, sporalanlanndata- raftar kimliği altında şiddetle tepki gösteril- mesi ya da bayrak gibi kutsal bir simgenin korunması amacıyla, milliyetçi kimlik altın- da şiddete baş vurulması sanki meşrulaşı- yor. Spor alanian, özellikle tribünler topla- dıkları büyük kalabalıklarla toplumun nab- zını gösteren mekanlardır. Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra Sarı - Kırmı- zılı yandaşlann şiddet içeren tepkileri - oto- büs taşlamalan, antrenman tesislerini bas- maları, elbette ettikleri küfürleri- 'duygusal taraftar tepkisi' olarak ele almak sığ bir yak- laşım olur. Bu tepkiler içinde Hagi'ye bağınlan "8u- rası Türkiye, Romanya değil" sloganı ise son günlerin yükselen milliyetçi rüzgarlanndan ayn düşünülemez. Ligin son haftalan oynanırken A.Sebats- por- Kayserispor maçında bahisçilerin rüş- vet teklifi ortaya çıktı. Ama hiç de bomba etkisi yaratmadı. Herhalde buna da alıştık! Başka bir deyişle ligimiz eski Türk filmleri gibi oldu; kan, gözyaşı, heyecan, hareket, her şey var. Sakarya'da Luciano'nun 90+3'te attı- ğı gol, haftanın havasını değiştirdi. An- cak Sarı - Lacivertliler bu kez iyi oynayıp çok sayıda gol pozisyonu üreterek dikka- ti çekti. Kısaca Fenerbahçe bu hafta da gerekeni yaptı. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması aslında orta alan oyununun maç kazan- makta ne denli önemli olduğunun da gös- tergesiydi. Bugüne dek orta alandaki etki- li oyunuyla kazanan Galatasaray, bu kez beklemediği bir baskıyla karşılaşınca üret- ken olamadı. Ribery'nin, Ayhan'ın, Neca- ti'nin bu dağılmayı topariayacak ateşleyici birrol üstlenememesi Hagi'nin elini kolunu bağladı. Bu yenilgi Galatasaray'ın umutla- Souleymonou (Denizli) Schuman Buh (Malutya), f. Toraman (Beşiktaş), Luciano (F.Bahçe), Büleııt (Denizli), Gökdeniz (Trahzon), ÜmitAydm (B.B,Ankara), Ömer Rıza (Denizli) Szymkowiuk (Trabzon) Lazarov (G.Antep), C (Bik) HAFTANINTAKIMI. Trabzonspor HAFTANIN FUTBOLCUSU. Szymkowiak (Trabzonspor), Lucianu (F.Bahçe) HAFTAN1N HAKEMİ Orhan Erdemir (G.Antep-Konya) nnı da iyice azalttı. Şenol Güneş ise bu kez basketbol ko- çu gibiydi. Gerekli teknik girişimleri yapar- ken futbolcularıyla çok uyumluydu. Bir tek Yattara'dan yeterince yararlanamadı ki, bundan sorumlu olan Güneş değil, Yatta- ra'nın kendisiydi. Küçük maçlann dev adamı Carevv bu kez Ankaragücü maçında patladı. Attığı gol- lerle Norveçli bu haftaki Fenerbahçe der- bisinede havagetirdi. Beşiktaş'ın farklı yen- gisindetakım oyunundan çok Ahmet Dur- sun - Carevv ikilisinin başansından söz edil- di. Siyah - Beyazlılann Avrupa düşünü ger- çekleştirebilmesi için Fenerbahçe'yi Kadı- köy'de yenmesi gerek. 'Derbilerin havası farklıdır' görüşü doğrudur ancak görünen köy de kılavuz istemez. Matematik olarak ligin son sekiz takımı- nın düşme tehlikesinde olduğu söylenebi- lir. Birbirleriyleyapacaklan karşılaşmalar, bu gruptaki kopmalara da neden olacak. Şim- dilik A.Sebatspor dışında kalanların kâğıt üzerindeki umudu sürüyor... tSTANBUL 10. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLAN1 üosya No: 2003/595 Borçluya ait ve bir borçtan dolayı (ipotekli) bulunan ve aşagıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özclıklcn ılc satış şartlan belirtılen Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi'nde Yol Sokak'ta kain 60 paf- ta, 10X2 ada, 19 parsel sayılı 213.00 m2 miktarlı bahçeli kargir apt.da 60/800 arsa paylı 1. katta 9 bağımsız bölüm no'lu meskenin tamatnı. 1. İİK. 127. md. göre satış ilanının lebliği: Adıesleri tapuda kayıtlı olmayan (mübret tapu kayduıda belir- tilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatlann tebliğ imkânsızlığı halinde işbu satış ilanı teblig yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2. lÜt 151,142. Md. göre sıraya şikayet ve itiraz: Uygulama aykınlığı nedeniyle, alacağa mahsuben iha- lenin yapılması veya satış bedelinin İİK. 138. md. cümlesınde ıpotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarlann satışı takip cderek İİK. 142. md. göre şikayet veya itirazlan olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ıbraz etmclerı 1İK.83, 100, 142, 151, MK.789, 777. md. göre ay- nea ilanen tebliğ olunur. 3. Satılacak taşınmazın tapu kaydı: Beşiktaş 2. Bölge Tapu Sicil Müdl.nün 16.6.2003 tarih, 2647 yev. sa- yılı yazısına göre Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, Yol Sokağı'nda, 60 pafta, 1082 ada, 19 parsel sayılı, 213.00 m2 miktarındaki 8 katlı 16 bağımsız bölümlü bahçeli kargir apartmaıun 60/800 arsa paylı 1. kat, 9. no'lu meskenin tamamı Marika Yııvanidiz adına kayıtlı olup, kaydın şerhler hanesinde bu parsel lehiııe 1083 ada, 19 parselde kanal geçınesi için irtifak hakkı vaadi sözleşmesi şerhi, i. haciz şerhleri, Pamukbank TAŞ lehine iputek ile 150/C şerhi nıeveultur. 4. Imar durumu: Beşiktaş Bel. Bşk. Imar ve Pl. Müdl.nün 11.6.2003 tarıh, 1835/1675 sayılı yazısına göre, Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, 60 pafta, 1082 ada, 19 parsel sayılı yer, 22.7.2002 t.t.li, 1/5000 ölçekli Beşiktaş, Orlaköy, Balmumcu nazım imar planı kapsamında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımn tasdikınden sonra imar durumu düzenlenebileceği belirtilmektedir. 5. Taşınmazın haliha/ır durumu ve evsafl: Satışa komı taşınmazlar, satışa konu taşınmaz, Istaııbııl ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ertuğrul mevkii, Fikri Göze Sokak ile Fikri Öneş Sokak'ta kain, 60 pafta, 1082 ada, 19 parsel sayılı, Fikri Göze Sokak'tan 14 kapı numarası alan kargir Keskin Apartma- nı'nda 1. katta 60/800 arsa paylı 9 no'lu meskenin tamamıdır. Mezkur daire, 3 bodrum kat+zcmin kat+4 normal katlı, betonarme kargas sistemde inşa edilmiş, katla- rında ikışerden 16 daıreli, doğalgaz tesisatlı, takrıbı 17 yılı gcçkin kargir apartmanda 1. katta Fikri Öneş Sokak eephesındc yer almakta olup, 1. kat 9 no'lu daıre, girişte antre (koridor) üzerinde balkonlu salon, mutfak, 2 yatak odası ile banyo, WC'den ibaret, ıslak hacimleri karomozaik, salon zemini ahşap parke, oda zeminleri marley döşemeli, mutfak ve banyo teçhizatları eski, pencereleri PVC doğramalı, iç kapıları ahşap doğramalı, duvarlan badanalı, elektrik, su ve doğalgaz yakıtlı konıbi sisteaıli kat kalorifer tesisatı mecvııt, kiracılı ve bakımsız dairenin brüt alanı takribi 85 nı2'dir. 6. Tapu kaydında varsa nıükcllcfiyetlcr: Bu parsel lehine 1083 ada, 19 parselden kanal geçmesi için irti- fak hakkı vaadi sözleşmesi şerhi 22.08.1975 tarih ve 6560 yev. şerhi ile 7. Takdir olunan kıyıntli: Taşınmazın tamamına 80.000.-YTL kıymet takdir edilmiştir. 8. Satış şartlan: Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtılen taşınmazın, 1. SatMji: 14 llaziran 2005 Salı günü saat 10.30'dan 10.45'e kadar Istanbul 10. lcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. [3u artırmada tahmin edilen kıymetin yiizde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarmı geçnıek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok artıranın taalıhiidü baki kalnıak şartıyla, 2. Sahşlan: 24 Haziran 2005 Cuıııa günü aynı yer ve saatlerde tstanbul 10. lcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhü- dü saklı kahnak üzere artırma ilanında gösterilen müddct sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, artırma bedelinin malın lahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevırme ve paylaştırma mas- raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bcdellc alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edenlerin kendin- den önceki sirada bulunan alacakhların alacağınm (muhammen bedelin yüzde 20'siyle smırlı olarak) yüz- de 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı ka- nunıın 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satış, peşin para iledir, alıeı istedığinden 10 günü geçmemek üzerc mchıl verılcbılır. lhaleye itn^z va- ki olması halinde dahi, (alaeağına tekabül eden satış bedelini müşten sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacıyla ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatınlır (md. 134/4). Tellaliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masratları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde yüzde 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metnık duramda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda yüzde 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle nıüşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. e- lhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatlan incelemek sure- tiyle ihaleye kalıldıgım kabul ettiği. Satılacak taşınmazın tapu kaydında varsa, taşınmazın bütünleyici par- çalarmrn (MK.md.684-862), taşınmaz eklentilerinin (MY.Md.686,862), hukuki semerelerinin (MK.Md. 879), taşınmazın birleştırilmcsi durumunun (MK.Md. 859), 1IK.128 md. göre taşınmaz mükellefiyetleri- nin (lntifa hakkı MK.M.794, oturma hakkı MK.M.823, üst hakkı MK.M.834, kaynak hakkı MK.M.837, irtifak haklan MK.M.838, kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK.M. 507), mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268. md. em- redici hükmüne rağmen sıra cetveli düzeııleıımemekte olduğundan, taşuunaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair haklan olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihindcn itibaren yedi gün içinde llK.Md.100, 151 ve 268, 4792 sayılı SS Kurumu K.Md.21, 1479 sayılı Bag-Kur K. Yasası Md.17, 3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili llakkındaki Kanunu Md.21, MK.766, 789, 777/2, 796/1, llK.83/c-2, 100, 142/1, 51 maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını ktıllanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siuili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılaeaklardır. f- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kcfillcri, tcklif ettiklcri bcdcl ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faızinden müteselsılen mesul olacaklar- dır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaea bilgi almak isteyenlerin 2003/595 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14.03.2005 (*) llgilıler tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahıldır. Basın: 15802 Eczacıbaşı iyi başladı BAĞCILAR1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA tLANI Uubya No. 2004/2641 lııl. İpotekli bulunan Rağcılar ilçesi, Kiıa/lı Köyü, Kira/lı Mahallcsi, Kurtuluş Caddcsi, Karani Sokak'ta kalan tapunun F21C 22B 2d (245 DT 4d) pafta, eski 908 ada, yenı 3218 ada, 2 parsel sayılı 2377,67 rn2 sahalı arsa İİZL'rindckı Yıl- maz Sitesi Bloklardan C-Blok 1. Kat (8) proje bağıınsı/ bo- lüm numaralı, 28/2380 arsa paylı mesken Ahmet Dinçer C'i- lacı adına kayıtlı olup açık artırma suretiyle satışa çıkarıl- mıştır. Gayrimcnkıılüıı tapu kayüı: Uağcılar Tapu Sıcıl Mii- dürlüğü'nün 21 8 2004 tarih, I 1068 yevmiye sayılı ya/ısına göre Istanbul ili, Dağcilar ilçesi, Kira/lı Köyü, Kirazlı Ma- hallesi, 245 DT 4d (F21C'22B2d) pafta, 3218 (908) ada, 2 parsel sayılı 2377,67 m2 miktarlı arsa üzcrıne yapılmış olan kat irtifaklı blok binalardan C-Blok 1 kat 28/2380 arsa pay- lı, kal irtifaklı (8) pro|e bağımsu bölüm no'lu meskenin ta- mamının Ahmet Dinçer Cilaci adına kayıtlı olduğu belirtil- mıştır. İmar durumu: Bağcılar Bclcdiyc Başkanlıgrnın 01.09.2004 tarih ve 3743 sayılı ya/ısma göre Bağcılar ilı;esi, Kira/h Mahallesi, 245 DT 4d (F21C 22 B 2ıl) pafta, 3218 (908) ada, 2 parsel sayılı yer Büyükşehir Fîelediye Başkanlı- ğı'nca onanan, 1/5000 ölçekli 13.11.2002 tasdık tarihlı Rc- vizyon Nazım İmar l'lanı doğrultusunda Bağcılar Bclcdiyc Buşkunlığı'ncu lıa/ırlanan ve Bağcılar Belediye Meclisi'nin 01 07 2004 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen teklif re- vizyon uygulama imar planında kısrnen mctro hattı ve kıs- mcn dc KAKS=2.00 yapılaşma şartına haiz konut alanında kalmaktu olduğu belırtılmıştır. Gayrimenkuliin hududu vc salıası: lapıı kuyılı ve dosyasmda mübre/ 23.08.2004 tarihli harita (plan) örneklm mahalline tatbik edildi Çapının zemi- nine ııygıın olduğu tespit edilen, 321K ada, 2 sayılı parselin tüm sahası 2377.67 m2'dır. Halihazır durumu: Satışa konu yer Bağcılar ilçesi. Kırazlı Mahallesi, 245 DT 4 d (F21C 22B2d) pafta, 3218 (908) ada, 2 parsel sayılı arsa iı/erinc in- şa edilmiş olan kat irtifaklı bloklardan O-Blok I kaltaki 2N/238O arsa paylı, kat irtifaklı (8) proje bağımsız bölüm no'lu meskenin tamamı satışa konudur. Parsel üzcrıne yapıl- mıs. olan 4 adet kooperatif bloklar Yılmaz Sitesi adını al- n\aktadır Salışa konu mesken lıalihazır durumu ile kalorifer- li ve asansörlü sosyal mesken tarzında bir daire olup, haliha- zırda binanın asansörleri çalışmamaktadır. Satışa konu mes- ken üç oda, bir hol, mulfak, banyo vc tuvalctten müteşekkil olup, takribi brüt alanı 85 m2 civarındadır. Meskende oda /eminleri marley, ıslak zeminler seramik, tuvalet ve banyo fayans kaplıdır. Taşınmazın bulunduğu yer, yol, su, elektrik vc allyapı gibi bclcdiyc hızmetlerindcn lümüylc yararlan- maktadır. Ulaşım imkânları kolay ve elverişli düzcydedir. Gayrimonkulün kıymeti: Satışa konu kat irtifaklı eski 908 parsel yeni 3218 parsel sayılı parseldeki C-Blok 1. kat 28/2380 arsa paylı vc kat irtifaklı 1. normal katta bulunan (8) proje bağımsız bölüm no'lu meskenin. bulunduğu mev- kii, imar duıumu, konumu, alunı, semti, seml içindeki yeri, haliha/ıı duıumu .dairenin yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kalitcsi, gcnelflc binanın ve özelde de satışa komı meskenin yıpranma payı vc günün iktisadi koşulları göz önüne alınarak kat irtifaklı 28/2380 arsa paylı C-Blok 1. nor- mal kal (8) proje bağımsız bölüm no'lu meskenin bugünkü ahm satım layiç değeri 30.000,00 YTIMir. Satış şartlan: 1- Birinci satış 03.06.2005 günü saat 10.00-10.30 arasında Bağcılar 1. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarmı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak sure- tiyle 13.06.2005 günü saat 10.00-10.30 arasında yapılacaktır. Bağcılar 1. lcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkanlacak- tır. Arttırmada takdir edilen kıymetin yüzde 40'ını satış ınas- raflarını vc rüçhanlı alacaklarının alacağını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edecekle- nn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı islediğinde 10 günü gcçmcmck ib.crc sürc vcrilcbilir. Tellaliye bedeli, tapu altm harcı, KDV vc teslim masratları alıcıya an, olup, birikmiş vergılcr ihale bedelinden ödcnır. İhale rcsıni bcdclı alıcı tarafından ihaleyi müteakiben aynı gün ödenir. 3- İpo- tek salıihi alacaklılarla diğer ilgililerin (irlifak hakkı sahiple- ri dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faİ7 masra- fa dair olan ıddıalannt dayanagı belgeleri ile on bcş gün için- de daırcmızc bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan ta- pu sicili ilt1 sabil olmadıkca paylaşırıadıın hanç bırakılaeak- lardır 4- Satış bedeli lıemen veya verilen miiddet içerisinde ödenmez ise lcra Iflas Kanunu'nun 133 maddcsi gereğince ihale fcshcdılir. Ihalcnın feshine sebcp olan tüm alıcılar ve kefıllcrı, tcklif ettiklcri bcdcl ılc son ihale bcdclı arasındaki farktan ve diger zararlardan, ayrıca yüzde 54 temerrüt faizin- den ınüteselsilen mesuldürler tlıale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmc hacct kalmaksızın tahsil olunur. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görcbılmcsı kabul etmış sa- yılacaktıı. Başka bılgı almak ibtuyenler Bağcılar 1. lcra Mü- diııluğirnün 2004/2641 talim.il sayılı dosyasına başvur- maları rica olunur. Basın: 15806 Eczacıbaşı:3 - Enılak TOKt:2 SALON: Dilek Subuncı (Anttılyu) HAKEMLER: Bavrıım Dıkmentepe (7), Mehmet Demirdelen (7) ECZACIBAŞI: Miru (6), Gökçen (5). Bcıhcır (7). Mesude (6). Özlem (7), Aihua (6), Güldcn (libcro 7), Sınvm (6), Merve (5), Nerimun (5) EMLAK TOKt: Nihal (6), Melis (6), Ayşc (7), Oxunu (6), Teneva (6), Incssa (7), Izolda (lihem 7), Çiğdem (5), Nılay (5) SETLER: 26/24, 1M25, 25/13, 11/25, 15/10 ALEVANAKÖK ANTALYA - Halkbank 1. Vo- leybol Ligi 4'lü Final (îrubu 1. Etap ilk gününde Eczacıbaşı, Em- lak TOKt'yi 3-2 yenerck iyi bir başlangıç yaptı. üünündiğernıa- çında ise Vakıfbank Güneş Si- gorta, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. BAKIRKOY 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/1541 E. Satılmasına karar verilen hacizlı gayrimcnkulün; cinsi, kıymeti, adct, evsafı: Tapu kaydı: Dosyasında mevcııt Bahçelievler 1. Bölge Tapu Sicıl Müdürlüğü'nün 20.09.2004 ta- rihli ve 1980 yevmiye sayılı tapu kayıt örneğine göre, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan köyü, Ayazma tnevkiinde kain 25 pafta, 14816 parsel sayılı 720.44 m2 miktarındaki tarla nilelikli taşınmazın 270/720 hissesi. İmar durumu: Dosyasında mevcut Bahçelievler Belediye Başkanhğı tmar ve Planlama Müdürlü- ğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş, 04.10.2001 tarih ve 2001/3116 sayılı imar durum belgesine göre, Bahçelievler, Kocasinan, 25 pafta, 14816 parsel sayılı yer, belediye genelindeki 1/5000 ölçekli reviz- yon nazım imar planlan 16.05.2001 tarihı ıtibariyle onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ilçe meclisine sunulduğundan, 25.06.2001 tarih ve S/145 sayılı başkanhk onayı ile imar iş- lemleri durdurulmuştur. Bu nedenle, adı geçen parsele imar durumu verilememektedir. Adı geçen planlann onanmasına müteakip imar durumu düzenlenecektir. Halihazır durumu: Satışa konu taşınmaz, Istanbul ili, Bahçclicvler ilçesi, Kocasinan merkez Ma- hallesi, Hatice Sokak ve Akbayram Sokak'ta, tapunun 25 pafta, 14816 parsel numarasında kayıtlı vc Ilatice Sokak'tan 6 kapı numarası alan 720.44 m2 miktarlı, kayden tarla vasıflı taşınmazm 270/720 hissesi niteliğindedir. Tapu kaydında tarla olarak kayıtlı taşınmazın mahallinde yapılan tetkikatte, 720.44 m2 miktarlı tarla üzerinde Akbayram Sokak ve Hatice Sokak'lara cepheli konumda, Hatice Sokak'tan 6 kapı nu- marası olan Pınar Apartmanı BAK tarzda ve ayrık nizamda inşa edilmiş, Hatice Sokak'tan bakışa gö- re 2 bodrum kat ı zemin kat I 5 normal kat olmak üzere 8 kattan müteşekkil bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Binanın 2. bodrum katı Akbayram Sokak cepheli ve yoldan müstakil girişi bulunan demir doğra- malı depo mahalli de bınaya odunluk mahalli, 1. bodrum katında bir adet daire şeklinde büro ile üç daire, zemin katında dört daire, normal katlannda iki ayrı merdiven kovasından geçilen bir girişte her katta iki daire, diğer girişte her katta üç daire olmak üzere normal katlan beşer daireli, bina genelinde ceman 32 daire bulunmaktadır. Binada bulunan ıkı daire, üç oda, salon, mutfak, banyo, wc mahalle- riııden, 30 daire ise iki oda, salon, mutfuk, banyo, wc ile normal kat dairclcrindc balkon mahallerin- den müteşekkil, ıslak zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri marley, salonları kısmen ahşap parke, duvarları sıvalı ve boyalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Daireler, bodrum katta takribi 70 m2 mesahah, normal katlarda 87 ın2 civarında, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş durumda, pencere doğramaları ahşap ve yağhboyah, kısmen de PVC pencerelidir. Daire- lerde banyo-wc zeminleri seramik, duvarları fayans olup banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile ta- mamlayıcı aksesuarlan, mutfaklarda ise sabit tezgâh ile evye ve ahşap dolaplan bulunmaktadır. Ana binada kat sahanhklan mermer paledyen, merdiven basamaklan mermer kaplama şeklinde, bina dış cephesi sıvalı ve mineral boya imalatı devam etmektedir. Mevcut bina zeminde 420 m2 oturum alanına sahip, kapalı alanları ıtibariyle 3360 m2 inşaat alanı- na sahip olup, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve altyapı imkânlanndan istifade etmekte olup, civarın talep gören iskan sahasında kalmaktadır. Taşınmazın kıymeti: Dosyasında meveut tapu kaydrna göre, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan köyü, Ayazma mevkiinde kain 25 pafta, 14816 parsel sayılı 720.44 m2 miktaruıdaki tarla vasıflı taşınmaz ile üzerindeki binanın tamamına; Arsasına: 720.44 m2x300.000.000.-TL/m2- 216.132.000.000.-TL. (216.132.00-YTL.) Binasına: 3360.00 m2x200.000.000.-TL/m2= 672.000.000.000.-TL (672.000.00.-YTL.) Toplam= 888.132.000.000.-TL. (888.132.00.-YTL.) Borçlu adına kayıtlı satışı yapılacak olan 270/720 hisseye ise; 270/720x888.132.OOO.OOO.-TL.= 333.049.500.000.-TL. (333.049.50.-YTL.) kıymet takdir edilmiş- tir. 1- llK'nın 127. maddesine göre satış ilanının tebliği, adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlann imkânsızlığı halinde işbu ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2- itK'nın 151. maddesine göre sıraya itiraz, alacağa mahsuben ihalenin yapılmış veya satış bedeli- nin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden alacakhların satışı takip ederek İtK'nın 142. maddesine göre itirazlan olanın bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosya- mıza derkenar ibraz etmeleri lîK.'nun 83-100-142-151 ve MK.'nın 789-777 maddelerine göre ayrıca tebliğ olunur. Satış şartlan: 1- Birinci satış 17 Mayıs 2005 Salı günü saat 10.30'dan 10.50'ye kadar Bakırköy 8. lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarmı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bcdellc alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 27 Mayıs 2005 Cuma günü saat 10.30'dan 10.50'ye kadar yine Bakırköy 8. lcra Müdürlüğü Dairesi'nde ikinci arttırmaya çıkanlacaklır. Bu artlırmada da bu miktar elde edilemcmişse gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ınt bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka para- ya çevirıne ve paylaştırma masraflarmı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, ihale damga vergisi, tapu ahm harcı ve masraflan alıcıya ait olup tellaliye resmi, tapu satım harcı ve birik- miş vergi borcu satış bedelinden ödenecektir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılaeaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedcl ile son ihale bedeli arasında- ki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale far- kı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce- likle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilecektir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaea bilgi almak iste- yenlerin 2000/1541 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan, satış ilanı, ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup adreste tebligat yapılmaması veya adresİeri bilmeyenlerin de tebliğ yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/03/2005 Basın: 16132 '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog