Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2005SALI 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Akçaabat Sebat - Kayseri maçının yankılan sürerken şikeyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor Futbolda çok boyutlu skandalCtHAJNÖZCAN Akçaabat Sebat - Kayserispor ma- çı öncesi Kenan Erol isimli kişinin, Sebat kalecisi Hakan Olgun'a 'an- laşmalı bahis' içüı 200 biııi peşin 400 bin Euro önerdiği duyumuııun ardın- dan patlak veren kriz, ortaya atılan id- dialarla yeni bir boyut kazanıyor. Bir kopyası da federasyonda bulu- nan kasetlerde "Kayseri de bu işin içinde" ifadesinin yer alması olayın kapsamını genişletirken Futbol Fede- rasyonu'nun ayrıntıh araştırma yap- madan, "Kayserispor ile hiçbir iMşki- sinin olmadığı belirieııen.." türiinde bir açıklama yapması ise kafalarda soru \ v V • Süper Lig'de geçen cumartesi oynanan A.Sebat-Kayserispor maçı için A.Sebatlı oyunculara şike yapmalan yönünde para teklif edilmesiyle ortaya çıkan skandal kafalarda soru işaretleri yarattı. Basına da yansıyan telefon görüşmelerinde "Kayseri tamam. Onlan da bağladık" ifadelerinin yer alması olayın şike boyutunu akıllara getiriyor. işareti yarattı. Bazı yayın kuruluşları ile federas- yonun elinde bulunan söz konusu ka- setteki kimi diyaloglar ise şüpheleri arttınr nitelikte. A.Sebat kalecisi Hakan Olgun ile Kenan Erol arasında geçen diyalogta Hakan Olgun, Kenan Erol'a şöyle di- yor: "Hadi golü yedim diyelim, ya bi- zimkiler 2 gol birden ükarlarsa nc ola- cak? Ya Kayseri gol atanıazsa..." Ke- nan Erol'un verdiği yanıt ise Kayse- ri'nın olaydaki yeriyle ilgili olarak ol- dukça çarpıcı ve düşündürücü: "İşin o larafı da tamamdır, ayarlandı. Sizin taraf da tamam, öteki taraf da ta- mam." Bir başka ilginç diyalogsa şöyle: Hakan, işin içinde başka kimlerin ol- duğunu sorduğıında Kenan Erol: "Siz- den kaptan Ogün var, Bayram var, Serdal var, Alişen var. Sen hiçbiriyle konuşma sakın... Şimdi yııkarı, direkt Bayram'uı odasına çık. 'Kenan abi ba- na 200 bin Euro dolu çaııtayı gösterdi, aşağısı kalabalık. Odana getiremedT de, o anlar..." Kayserispor'un Trabzonspor kö- kenlı kalecisi Metin Aktaş'ın da Ke- nan Erol ile görüştüğü iddia edilse de kasetlerde buna ilişkin delillere rast- lanamadı. Ancak, Trabzon'da ışletme- cilik yapan Erol'un eskı Trabzonlu ve Sebatlı Metin Aktaş ile sık sık görüş- tüğü tahnıin ediliyor. Niçin geç kalındı? A.Sebatlı Hakan'a çarsamba günü yapılan anlaşmah bahis önerisinin maçtan sadece birkaç saat önce fede- rasyon ve savcılığa bildirilmesi ve olayların söz konusu maçın Spor To- to Genel Müdürlüğü tarafından "İD- DAA" oyununun listesinden çıkanl- masından sonra patlak vermesi ise ka- falarda soru işaretleri yarattı Bu arada olayda Almanya ve ttal- ya'da aradığını bulamayan Hırvat maf- yasının da parmağı olabileceği öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. G.Saray'da olağanüstü toplantı yapılırken Rumen çalıştırıcı için 7 hafta beklenecek Hagi sezon soını yolcu• Yönetimin dün gerçekleştirdiği zirve sonrası Hagi'yle sezon sonuna kadar devam kararı alındı. Ne var ki yıl sonunda Rumen teknik adamla büyük bir olasıhkla yollar aynlacak. Gelecek yıl için Fransız bir teknik adam düşünülüyor. yeceğiydi. llk planda takı- mın iddiasının sürmesi ne- deniyle düğmeye basılma- dı ve Hagi'yle sezon sonu- na kadar 'devam' kararı alındı. Ne var ki Kayse- ri'deki olay sonrası tarafta- rı karşısına alan Hagi'yle iplerin sezon sonu koparı- lacağı öğrenildi. Zirvede Hagi'nin yerine düşünülen alternatif isimler tartışıldı. Bu konu ile ilgili yönetimin büyük çoğunluğu Fransız bir teknik adamdan yana. NEVZATDİNDAR Galatasaray'da Trabzon yenilgisi 'deprem' etkisi yarattı. San - Kırmızılılar, şampiyonluk yolunda ağır yara alırken lider F.Bahçe ile arasındaki puan farkının 7'ye çıkması yönetimi ha- rekete geçirdi. Sarı - Kır- mızılı idareciler dün ani bir kararla olağanüstü toplantı yaptı. Mecıdiyeköy'deki toplantımn gündem mad- desi teknik direktör Ha- gi'yle devam edilip edilme- Gürsoy: Taraftanmız değiller G.Saray Ikinci Başka- nı Ergun Gürsoy, ta- raftann gösterdiği tepkiyi eleştire- rek"Florya'da takımı protesto edenler taraf- tanmız olamaz. Bu şe- kilde bağırmaya hak- lan yok. Şampiyonhı- ğa oyııuyoruz, tribün- ler boş. Öncegörevle- riııi yerine getirmeleri gcrckir" dedi. 'Hedef 21 puan' Galatasaray Başkanı Öz- han Canaydın yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ha- gi'nin geleceği ile ilgili net açıklama yapmaktan ka- çındı. Canaydın, "Önü- muzde 7 maçımız var. Biz 21 puan peşindeyiz. Taraf- tanmızla ufak bir proble- mimi/. oldu. Bu dönemlcr gcüp gcçici. Kinıscylc prob- lemimiz yok. Ueneyimli yö- neticileriz" dedi. Bu arada yönetim top- lantısından önce George Popescu'nun Sportif AŞ' ye gelmesi kafaları kanş- tırdı. Trabzon emin adımlarla Olumsuz tutumlan ve alıııaıı kötii sonuçlar Hagi'nin durumunu zorlaştırdı. (TÜRK SPOR FOTO) Trabzonspor'a devre arasında Wisla Krakow takımından transfer olan Szmykovviak, oynadığı futbol ve attığı gollerle büyük beğeni topluyor. Szmykowiak, forma giy- diği 9 maçta 5 gol atarak ligin ikinci yarısındabor- do - mavili takınıdaki en golcü oyunculardan biri oldu. Ligde 23 golü bulunan Fatih Tekke, ligin ikinci yarısında 8 gol atarken Szmykowiak, bu futbol- cuyu 5 gol ile takip etti. Szmykowiak'ın transfe- rinde rol oynayan Lemi ÇeBk ilerleyen zamanda Polonyalı oyuncununda- ha faydalı olacağını be- lirtti. Matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam etmesine karşın Fenerbahçe'nin çok avantajh olduğunu dile getiren Trabzonspor tek- nik dircktörü Şenol Gü- neş., "Şampiyonluk yaı> şında yokuz denıek iste- miyurunı aıııa Şampi- yonlar Ligfnde nıücade- lc cden iyi bir takun ol- makistiyoruz" dedi. ERDENAY OFLAS: Usulsüzlük olmaz Fasal müşterek bahis oyunu "lddaa", ge- çen cumartesi günü listede yer alan A.Sebatspor-Kayserispor maçına Trab- zon, Bakırköy ve internet aracılığı ile de Al- manya üzerinden yüksek oranda para oranı yatırılması üzerine, 'tahta kapatan' Spor To- to Teşkilat Müdürlüğü, olası bir 'bahis skan- dalının' önüne geçmiş olmanın gurununu yaşı- yor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Spor To- to Genel Müdürü Erdenay Ollas, "Kullandığı- ınız sistenı ilcri teknoloji bir sistem. Bütün ba- yilerle koordine olduğumuz bir sistemimiz var. Hcrhangi bir maçı geri çekme yetkimiz var. Bu olay burıdan soııra böylv şeylere niyetienecek olanlann kıılağına küpe olsıın" dedi. Teşkilat olarak haııgi bayinin, hangi saatte, ne miktarda hasılat yaptığını sürekli olarak kontrol ettikle- rini, Listede yer alan maçlara ne kadar miktar- da oyun oynandığını bildiklerini kaydeden Of- las, "Adı geçen olayda da cumartesi günü saat 12.45 sulannda Trabzon ve islaııbuPdaki 2 ba- yide A.Sebat - Kayseri maçına yüksek miktar- da bahis oynandıjjı tcspit edildi. Bunun üzerine henıen maçı listeden çıkardık. Bu 2 bayiye de hiçbir ıııaç için bahis kabul edilmedi" dedi. BAŞKANLARDAN AÇIKLAMA 'Olay aydınlansın' por Servisi - A.Sebatspor - Kayseris- por maçının ardmdan ortaya atılan ıd- dialarla ilgili olarak iki kulübün baş- kanı açıklamalarda bulundu. A.Sebatspor Başkanı Veli Sezgin, konunun yargıya ve TFF'ye intikal ettiğini belirterek, bu konuda futbolculara konuşma yasağı getirdiklerini söyledi. Lillerindeki bütün delilleri cumhuri- yet savcılıgı ile TFF'ye ilettiklerini kayde- den Sezgin, "Ancak şu ana kadar sonıııt bir gelişme olmadı. Oyunculannııza yapıian şike tcklifinin en kısıı süredc aydınlatılmasını isti- yoruz" dedi. Kulüp başkan yardımcısı Baki Eyüpoğlu ise şike teklifinin duyurulmasını sağlayan kaleci Hakan Olgun'u ödüllendire- ceklerini söyledi. Bu arada A.Scbatspor'un dün yaptığı antrenman basma kapatıldı. Kayserispor Başkanı Recep Mamıır ise A.Sebatspor ınaçmdan sonra ortaya atılan şi- ke iddialanyla ilgili olarak, "Şike iddialarıııın kulübüınü/.lc hiçbir ilgİM ve bağlantısı yokfıır. Akçaabat Sebats|M)rlu yüııclirilcrin 'Elimizde bantlar var. Kayserisporlu yöneticiler tarafın- dan bu işler yapılmıştır' yolundaki açıklama- lan da gerçeğe aykırıdır. Bu açıklamaları ya- panlan kınıyoruz. Kayserispor olarak Futbol Fcdeı asyonıf na, hakemlerimize ve Süper Lig'de mücadeleeden takunlaıinuza giivenrjo- ruz. Bizinı şike ile, bahis ile hiçbir ilgimiz ol- mamısjtır" diye konuştu. GORUŞ HALtT DERİNGÖR Daum'u Rekorlar Kitabına Geçirmeli Fenerbahçe, maçları otomatiğe bağladı. Oyunun başlarında taraftarları üzüyorlar, sonlarında veya uzatmalarda sevindiriyorlar. Bir de derbi maçların- da bunu uygulayabilseler mesele kalmayacak... Şöyle veya böyle Fenerbahçe Daum ile şampi- yonluğa ikinci kez gidiyor. Belki, futbolu ile değil a- ma etrafındaki koruyucu melekleriyle. Hele Galata- saray'ın Trabzonspor yenilgisi, Fenerbahçe'nin ek- meğine yağ sürdü. Neredeyse umutlar, kesinlik ka- zanacak. Daum'u özellikle kutlamak gerekir. Adam, iki yıl- dır Fenerbahçe'yi futbol oynatmadan ikinci kez şampiyonluğa doğru götürüyor. Bir de oynatabilse, nelerolacak?.. Ne kadar yanlış yaparsa yapsın Da- um, sonuçta doğru çıkıyor. Körün taşı rastgeliyor... Ülkemizden nice antrenörler geldi geçti. Ama hiç- biri de Daum gibi Fenerbahçe'yi oynatmadan şam- piyon yapamadı! Adam, Müslüman olsa, hacıya ho- caya gitti de büyü yaptırdı diyeceğim ama daha Türkçe'yi de öğrenemedi ki bunları yapabilsin. Mu- kaveleyi yenilemek için 3 milyon Euro istiyormuş. 3 değil 5 istese yeridir. Helal olsun! Böyle yetenekli adam nereden bulunacak ki? Hatta süresiz muka- vele yapmak bile yararlı olur. Belki ileride Avrupa ku- paları takımlarının elini ayağını bağlar! Fenerbah- çe'nin özlediği dünya takımı olmasını sağlar! 'Yahu, bu Daum'dan ne istiyorsunuz! Siz de Da- ummani hastalığı mı var' diyenler olabiliyor. Olabi- lir. Işte yazının başından beri övüyorum ya daha ne yapayım? Bana kalsa, Fenerbahçe'yi oynatmadan şampiyon yapan teknik direktör diye rekorlar kita- bına geçiririm. Daum'un takım yapma hususunda- ki yeteneği de kolay kolay kimsede bulunamaz. Adam rakiplerini sadece okumuyor, onları kokluyor da. Ona göre takım yapıyor! Örneğin önemli maç- larda formsuz oyuncuları takıma koyarken formda olan oyuncuları yedekte bekletiyor. Analka ve Ser- hat sahada gezinirken Hooijdonk ve Tuncay'ı oyu- nun bitimine doğru maça alıyor. Bu da Daum'un bu- run ve onur kırma taktiği. Gelin de bu çok yönlü tak- tisyen adamı takdir etmeyin. E-Posta: hderingor(n)hotmail.com-Faks: (212) 5138595 San-Lacivertliler, G.Saray'ın yenilmesiyle büyük bir avantajm sahibi oldu F.Bahçe <de bahar rüzgârıHtLMtTÜRKAY Sakarya'da Fenerbahçe zor da olsa kazandı, Galatasaray kendi evinde Trab- zonspor'a takıldı, işte böyle olunca da Fenerbahçe, Galatasaray'la, arasındaki puan faıkını 7, Trabzonspor'la da 9'a çıkardı. F.Bahçe tarafında şimdi bahar rüzgâr- lan esiyor, sevinçler, coşkular en doruk noktada. Bitti mi, Fenerbahçe şampiyon oldu mu? Puan farkı kapanır mı? Erken konuşmak yersiz ama Fenerbahçe bü- yük avantaj yakaladı ve doğrusunu söy- lemek gerekirse bu puan farkı da biraz zor kapanır. Gerçi üç puanhk sistemde her an her şey olabilir ama bu saatten sonra Fenerbahçe'nin liderlikten düş- • F.Bahçe büyük avantaj yakaladı ve açıkçası bu puan farkı da biraz zor kapanır. mesi bir mucize. Sırasıyla F.Bahçe'nin kalan 7 hafta- daki maçlanna bir göz atalım; önce Be- şiktaş, sonıa Ankaraspor deplasmanı, ardından Saracoğlu'nda Trabzonspor, sonra iki deplasnıan peş peşe. Diyarba- kır ve A.Gücü, daha sonra G.Saray ve son nıaç Konya deplasmanında. Kadroya bakıyoruz; bu kadro bu fut- bolcularla kalan 7 maçın da üstesinden gelebilir. Ancak kafalardaki soru işare- ti, F.Bahçe'nin oynadığı kötü futbol. Gerçi teknik direktör Daum, takımın futbolundan hep övgüyle bahsediyorsa da bizler bugüne kadar oynanılan futbol karşısında hiç tatmin olmadık. Diye- ceksiniz ki bu saatten sonra iyi futbol beklenirmi? Doğru. Çünkühermaç her 90 dakika bir final havasında geçecek. tyi bir futbol beklemek olmaz. Daum anlayacağınız yine yırttı. Bu kadar şans- lı bir adama rastlamadım doğrusu. Bak- sanıza bu takımı oynatmadan şampiyon yapacak. Önümüzdeki sezon takımın başında olacak mı? Evet gidişat onu gösteriyor. Gerçi yö- neticilerin büyük bölümü kendisini önü- müzdeki sezon görmek istemeseler de başkan Aziz Yıldmm kalmasından ya- na. Yıldınm ne derse o olur. O zaman Daum takımın başında kalacak. Christoph Daum. TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI Beşiktoş Ha Koray sevinci SporServisi- Süper Lig'de An- karagücü'nü farklı yenerek göz- lerini F.Bahçe derbisine çeviren Beşiktaş'ta ulusal takımda sakat- lanan Koray Avcı'nın iyileşme- sinin sevinci yaşanıyor. Ankaragücü karşılaşmasının ardından iki günü dın- lenerek geçiren Siyah - Beyazlılarda dün başlayan F.Bahçe maçı hazırhkla- nnda takımla birlikte çahşmaya başla- yan Koray'ın derbi karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi. Koray da, kendisini son derece iyi hissettiğini vurgulayarak "Şu anda hiç bir sorunum yok Her Beşiktaşlı oyuıı- cu gibi ben de bu derbide taknnımdaki ycrinıi almak istiyonım. Ilocam görev verdiği taktirdc elimden geienin en iyi- siniyapmaya hazınm" dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Nevzat DemirTesis- leri 'nde gerçekleştirilen antrenma- na Koray'ın yanı sıra Berkant da katıldı. UEFA'ya itiraz Beşiktaş Yönetimi, UEFA Kupa- sı'nda Parma ile oynanan maçta Tü- mer Metin ve Ramazan Kurşunlu'ya t saha kenanndaki top toplayıcı çocuk- lan tartakladıkları gerekçesiyle verilen toplam 5 maçhk ccza nedeniyle UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Hukuk- çulanyla birlikte savunnıasını hazırla- yan Siyah - Beyazh yönetim dün UE- FA Tahkim Kurulu'na başvurarak ra- porlann yeniden incelenmesini ve ce- zalarda indirim yapılmasını istedi. Koray Avcı. FORMULA 1 17 kişiye dava Spor Servisi - Aralarında eski İTO ve Formula Istanbul Yatırım AŞ Başkanı Mehmet Yüdırun'ın da bulunduğu 17 ki- şi hakkında, Formula 1 yarış kompleksinin yapımını üstlenen firmaya fazla ödeme ya- pıldığı iddiasıyla "hizmet nedeniyle emni- yeti suiistimal" suçundan dava açıldı. Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sanayi veTica- ret Bakanlığı müfettişlerinin inceleme- sinde, EvrenMühendislik'in sahibi Mus- tafa Kalelioglu'nun talepleri doğrultusun- da, pist inşaatının yapıldığı arazide "çok sert kaya" tanımına girecek jeolojik bir yapı bulunmadığı yönündeki teknik rapo- ra aykırı olarak, "sert kaya" tanımı için- de değerlendirme yapılıp fazla hak ediş ödemesinde bulunulduğunun saptandığı kaydedildi. NEYMIŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Fenerbahçe Şamp...Süper Lig'de 2 puan farkıyla liderliğini sürdüren Fe- nerbahçe, 48 saat içinde nasıl olduysa oldu, şampiyon- luk koltuğuna oturtuldu. Şampiyonluk senaryosu ya- zanlar bana göre biraz acele ediyorlar. Sakaryaspor'a karşı yıldızlar topluluğu Fenerbahçe nasıl bir futbol oynadı gördük; onca köşe vuruşu, onca şut ve topa sahip olma notlan ne denli yüksek olsa da ortaya konulan oyuna futbol demek, futbol sanatına ha- karet etmekten farksızdır. Sakarya'da 93. dakikada atı- lan bir gol sonrasında Fenerbahçeliler asık suratlarını kimseden gizlememişlerdi. Ama Trabzonspor'un Gala- tasaray'ı yendiği maçtan sonra Fenerbahçelilerin gülen yüzleri Fenebahçe'nin futbol oynamadığı gerçeğini ne yazık ki gizleyemiyor. Evet, aradaki puan farkını G.Sa- ray ile 7'ye, Trabzonspor ile 9'a çıkaran Fenerbahçe mi, yoksa Trabzonspor mu? Fenerbahçe'nin teknik direktörü için artık tek kelime etmenin anlamı yok; çünkü onun artık şampiyonluk yo- lunda olan Fenerbahçe'ye herhangi bir katkısı olacağı- nı sanmıyorum. Üstelik yaptığı hatalar ve adam harca- ma politikası ile Fenerbahçe'yi sabote ettiğine bile ina- nacağım geliyor. Daha sezon başından beri türlü çeşitli bahaneler bu- larak, menajerinin medya aracılığı ile kamuoyuna yay- dığı "Almanya istiyor" şeklindeki haberler ne ilginçtir ki Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçların hemen son- rasında ortaya atılmış, F.Bahçe'nin başkanı Sayın Yıldı- rım da Daum ve menajerinin oyununa gelmemiş ama yine de onun adeta paratoneri olmuştur. Yıldırım, Da- uma sözleşmesi bitinceye dek tahammül edecek, Al- man'a istediği tazminatı vermeyecek. Bu da Yıldırım'ın taktiği olsa gerek. Fenerbahçeliler seviniyor, gazeteler manşet atıyor. "Fenerbahçe şamp:" Yani hemen hemen oldubitti bu iş dercesine... Ama şamp'ın arkasında ille de şampiyon- luk gelecek diye bir kural yok, "şamp "ın arkasından şampuan da gelebilir, yani Fenerbahçe şampuan da olabilir. Buna yabancılar sabun köpüğü diyorlar. 7 puan 3 puanlı sistemde fazla değil, Fenerbahçe güç- lü bir takım, şampiyonluğa inanmış bir takım, futbolu iyi bilenlerden kurulu bir takım, yıldızı çok bir takım, daha da önemlisi çekirgesi olan bir takım. Futbolun adaleti yok, onu da biliyoruz, ama ya bir gün futbol adaletten yana oluverirse?.. İşin sonunda şampuan olmak da var... E-Posta: ayucelman@yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog