Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Irak'ta Türk şofop olduruldu • BAĞDAT(AA)- lrak'ta dün bır Türk kamyoıı şoförünüıı öldürüldüğü bildirildi. Irak güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre Cevat Bahtıyor adlı kamyoncu, Bağdat'ın 200 kııı. kuzeyindeki Bcyci bölgesinde yola ycrleştirilen bombanın patlaması sonııcu hayatını kaybetti. Patlamaııın, Haccac kasabası yakınlarında ABD ordusuna crzak götüren kamyon kafilesinin gcçişi sırasında meydana geldiğı belirtıldi. İngiltere'de meclis feshedildi • LONDRA(AA)- Ingiltere'de parlamento, secim süreci uyannca Kraliçe II. Hlizabeth tarafından feshedildi. Kraliçe, 4 yıldır görev yapan 659 üyeli parlanıentonun görevinc dün son verdi. Avam Kamarası, 5 Mayıs'ta yapılacak seçımin ardından yeni üyeleriyle 5 yıllık yeni döneme başlayacak. Şaron, Bush'tan destek îstedî • Dış Haberler Servisi - tsrail Başbakanı Arıel Şaron, Gazze Şerıdi'nden çekılme planına siyasi ve mali destek sağlamak için dün ABD Başkanı Georgc Bush ile bir araya geldı. Bıısh'un Teksas'taki çıftliğinde gerçekle^en görüşmede, Bush'un, Şaron'un talcpleri konusunda güvenceler verdığı belırtılıyor. Teksas'ta Şaron karşıtı gösteriler yapıldı. Çin'de köylüler ayaklandı • PEKtN(AA)-Cin'de, fabrikalann yarattığı çevre kırlıliğını protesto eden bınlerce köylü ile polis arasıııda çıkan çatışmada 4 köylü ve 50 polis yaralandı. Çatışma, Zhejiang eyaletındeki Huankantou köyünde, kirliliği protesto eden 200 yaslı kadından ikisinin, polısın gösteriyi dağıtmak ıstemesi sırasında ölmesi üzerine başladı. Irak'taki direnişin gerilediğini düşünen Pentagon büyük bir indirim planlıyor ABD asker çekecekDış Haberler Servisi - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin Irak'taki direnişin geriletildiğine inandıklan ve ge- lecek yıl bu ülkedekı ABD bır- hklerının sayısında önenılı bır ındırime gidilebileceğini düşün- dükleri bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre, direnişin şiddetı- nın azalmakta olduğunu düşünen ABD'li komutanlar, direnişçi- lerin savaşı yavaş yavaş, kaybet- mekte olduğu yorumunu yaptı. Pentagon, gelışmelerin hedef- lendiği gibi gitmesi durumun- da, Irak'ta 142 bin olan asker sayısını, gelecek yılın başlann- da 105 bıne indirmeyı planlıyor. ABD'li komutanlar, 30 Ocak öncesinde Amerikan askerleri- ne günde ortalama 140 saldın dü- • Pentagon, Irak'ta 142 bin olan asker sayısını, gelecek yılın başında 105 bine indirmeyi planlıyor. Direnişin zayıflamakta olduğu değerlendirmesine karşııı ABD'li komutanlar, direnişçilere karşı zaferin yakın olduğu iddiasında bulunmuyor. zenlenirken artık bu rakamın 30- 40 arasına düştüğünü belirtıyor- lar. ABD ordusu, Irak asker ve polis kuvvetlerinin de, Sünni Arap ağırlıklı direnişe karşı ar- tık belirli bir güce ulaşhğını dü- şünüyor. 'Uzun süre Irak'tayız' Bugüne dek 152 bin Iraklının güvenlik eğitiminden geçınldi- ğını belırten ABD'li yetkililer, ye- ni Irak ordusu ve güvenlik güç- lerinin deneyim kazanmakta ol- duguna dayanarak gelecek yılın başlannda Irak'ta halen 17'den fazla olan tugay sayısını 13 'e in- dirmeyi planlıyorlar. Pentagon'un üst düzey aske- ri yetkililerinden Korgeneral Ray Odierno, Irak'taki genel dunımu, "Direnişçiler savaşı yavaş yavaş kaybediyor" sözleriyle değer- lendirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı üeneral JohnP. Jumper ise "Sa- nıran daha uzun süre Irak'ta- yız" dedi. Direnişin zayıflamak- ta olduğu değerlendirmesine kar- şın ABD'li komutanlar, direniş- çilere karşı zaferin yakın oldu- ğu iddiasında da bulunmuyor. Üst düzey ABD yetkililen, di- renişçilerin halen 12-20 bin sa- vaşçı kadroya sahip olduklan- nı, mali olanaklannm ve hızlıca taktik değıştınp öldürücü saldı- nlar gerçekleştirme yeteneklen- nin sürdüğünü düşünüyorlar. Asker kaybı sürüyor Şu sıralarda saldırılar, belki daha çok Irak askerlerine ve si- villere karşı yapılıyor, ancak es- kisine oranla az olsa bile ABD'nın asker kaybı sürüyor. Irak'taki büyük saldırıların so- rumlusu olarak görülen Ebu Mu- sab cl Zerkavi' nin üst düzey yar- dımcılannın yakın dönemde ya- kalandığı ya da öldürüldüğüne dıkkat çekilirken örgütün taktik değiştirmeye çalıştığı belirtili- yor. 2 Nisan günü 44 ABD as- kenyle 13 lraklı esınn yaralan- masıyla sonuçlanan Ebu Garib Cezaevi'ne yönelik saldın bu taktik değişikliğinin bir örneği olarak görülüyor. ABD'li komutanlar, inanmış savaşçılann yanında, işsizlik ve yoksulluk gibi gerekçelerle de di- renişçilere katılımın sürdüğünü belirtirken az sayıda yabancı sa- vaşçının da Suriye üzerinden Irak'a gelmeye devam ettiğini kaydediyorlar. Dikkat çekilen bir dığer sorun, dırenışçılerın Irak yönetimı ve güvenlik bi- rimlerine sızmaları. -AKAYEV'İN İSTİFASIONAYLANDI Kırgızistan'da iktidar kavgası • Devlet başkanlığı yarışında en önemli iki adaydan biri olan Kulov'un en yakm adamlarmdan birisi öldürüldü. Bişkek'te toprak işgalleri sürüyor. BİŞKEK (Ajanslar) - Kırgızistan meclisi dev- rik Devlet Başkanı Askar Akayev'in 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üze- rc imzaladığı istıfasını so- nunda onayladı. Parla- mento ayrıca, dünkü otu- rumunda devlet başkanlı- ğı seçiminin tarihini 10 Temmuz olarak belirledi. Kırgızistan Meclisi, "Kır- gızistan'ın ilk devlet baş- kanı" sıfatını da Aka- yev'in elindenaldı. Ülkcde devlet başkan- lığı yanşında en önemli iki adaydan biri olarak gö- rülen Ar-Namıs Partisi li- deri Feliks Kulov'un en yakın adamlaıından Üsön Kudaybergcnov öldürül- dü. Akayev iktidarının devrildiği 24 Mart günü Başkanlık Sarayı'nın ele gcçirilmesinin ardından Kulov ile birlıkte buranın konımasını üstlenen Ku- daybergenov, önceki gece evinde uğradığı silahlı sal- dırıda hayatını kaybetti. Kulov'un yakın arkada- şının öldürülmesinin ikti- dar kavgası olarak göriil- düğü ve suikasün başkent- te dunımu daha da ger- gınleştırmesınden endişe edildiği belirtiliyor. 'Eylemler planlı' Üsön Kudayberge- nov'un son olarak baş- kentte 4 gündür süren top- rak ışgallerine karşı hare kete geçtiği öğrenildi. Kırgızistan'da başkent Bişkek'te binlerce kişinin başlattığı toprak işgalleri- ne karşı toprak sahipleri- nin silahlanmaya başladı- ğı, işgallerin başkent dışın- daki bölgelere de sıçradı- ğı bildirildi. Toprak işgal edenlerin çoğunun ıhtı- yaç sahibi kışiler olmadı- ğı söyleniyor. Akayev dö- neminde kendisine yönel- tilen suçlamalardan akla- nan Feliks Kulov, toprak işgallerinin bazı kişiler ta- rafından planlı olarak yü- rütüldüğünü öne sürdü. KUŞADASIİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLAN1 DosyaNo: 2004/1046 Tal. (îayrimcnkulün halihazır dunımu, kıymeti, evsafı, vs Satışa konu taşımnaz: Aydın ılı, Kuşadası ılçesı, Hacıfcyzullah Mahallesı Ilıca mevkıi 595 ada, 118 par- sel, cilt: 36, sayfa 3514'de kayıtlı 7427 m2'lık gayrımenkul üzerınde kurulu kat ırtı- fakina göre 4/156 arsa paylı 7 nolıı bağımsız bölüm olarak tapuda kayıtlı olup. Taşın- maz Kuşadası ılçesı Ilıca mevkıi idarecıler Sıtesi'ne giden yola cepheli site inşaatı olup iki sıralı ikiz nizamlı dubleks meskenlerın olduğu bır bölümünün bıtmış, bır bö- lümünün inşaat halinde olan site içindedir Satışa konu 7 nolıı bağırasız bölum siteye gırışte sağ tarafta ön cephedcn 4 blokta yer almakta olup, 7 nolu bağimsız bölümdür Ikız nizamlı olarak yapılmış kaba ınşaatı tamamlanmış, sıva altı elektnk ve su tesısat- ları yapılımş, iç ve dış zemin mermerlerı döşelı, dış doğrumalar vernıklı ahşap, kasa- ları takılmış iç kapılar takılmış zemin katta alçı sıvalar ve kartonpiyerler tamamlan- mış dış cephenın mmeral sıvası yapılmış olup inşaat yÜ7de 80 tamamlanmış durunı- dadır. Site içersinde bazı bloklar oturulur durumda olup, çevre düzenlemesı yapılma- mış, inşaatların çoğu yarım durumdadır. Taşınmaz zemınde oturma alanı 40 m2 olup, I kat 45 m2'dir Zeminde salon, açık mutfak, 1 katta 3 oda, banyodan ibarettir. Teras çatı olup zemınler seramıktır. Sıtenın etrafından yol geçmesı nedeniyle yolu vardır, başkaca altyapı hizmetlennden yararlanır durumda değıldır. Bu özcllıklcrı dıkkate alındığında arsa ve yapı değeri dikkate alındığında bilirkişi tarafından işbu gayrimen- kule 25.000.00.-YTL. (Yırmibeşbın YTL.) değer konulmuştur 2 kat konut imarlıdır Satış şartları: 1- Ciaynmenkulün 1. açık arttırması 30.05.2005 Pazartesı günü 11.15- I1 25 saatleri arasında Kuşadası Adliye Çay Bahçesi'nde yapılacaktır. Bu açık arttır- mada taşınmazlara takdir edılen değerın yüzde 60'ını bulması ve satış isteyenin ala- cağına rüçhanı olan dığer alacaklılar varsa alacaklan toplamını, aynca satış ve pay- laştırma masraflarını geçmesi şartı ile ıhale olunur. Böylc bır bedellc alıcı çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, gayrimenkulun 2. açık art- tırması 09/06/2005 Perşembe günü aynı saatlerde Kuşadası Adliye Çay Bahçesi'nde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı ısteyenm alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edılen değenn yüzde 40'ını geçmesı şartıyla en çok arttırana ihale olunur 2- Yüzde 1 KDV, ıhale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir 3- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin yüzde 20'sı nakıt ve nıspetınde nakıt pey akçesı ya da bu miktar kadar miili bir bankanın teminat mek- tubu vermesı gerekmektedır. Satış, peşın para ıledır. Alıcı ıstedığı takdirde 1İK. 130 maddesi gereğince 10 gunü geçmemek üzere mehil vcrilir. 4- Taşınnıazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmeraiş olmak kay- dı ile, ıhalenın feshı talep edılmış olsa bile, satış bedelini derhal veya itK. 130 gere- ğince verilen süre ıçersınde nakden ödemek zorundadır. 5- Ipotek sahibi alaeaklılarla diğer ilgililerin, varsa ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıl olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgclerı ılc on beş gün ıçınde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir Aksi takdirde hakları tapu sıcılı ılc sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır. 6- Satış bedeli hemen ya da verilen sııre içınde odenmezse llK.'nun 133. maddesi gereğince ıhale feshedilır. İki ıhale arasındaki farktan ve temerKit faizinden alıcı ve kefıllen sorumlu tutulacak, hıçbır hükme gerek kalmadan kendılennden tahsil edıle- cektir. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren müdiirlüğiimüzde herkesin görebilnıesi için açık olup, masrafı venldığı takdirde ısteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vc münderecatını kabul ctmış sayı- lacaklar,, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/1046 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. 05.04.2005 Basın: 16127 BANGLADEŞ Fabrika çöktü: 9ölü Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 30 küometre kuzeybaüsındaki Palaşbari'de 9 katlı bir fabrika çöktü. Binanın çökmcsine bir kazanın padamasının neden olduğu tahmin ediliyor. Kıırtarma ekiplerinin, çöken 9 katlı binanuı cnkazındaıı 55 kişiyi sağ çıkardıklan, 11 kişinin de cesedini bulduklan belirtildi. Cörgü tanıklan, enkaz altında yüzlerce işçinin bulunduğunu söyliiyor. Fabrikaya giden yolların dar olnıası nedeniyle enkazı kaldıracak vinçlcrin olay yerine gelmclcrinin zorlaşüğı; kurlarma ve enkaz kaldırma çaüşmalanna yardını için daha fazla polis ve askeri birlik çağnldığı belirtüdi. Ölenlerin, önceki akşanı vardiyasuıda çalışan işçiler olduğu bildirildi. (Fotoğraf: AFP) THE INDEPENDENT 'Kürtler devletten vazgeçiyor' Dış Haberler Servisi - Irak'ta yeni dönem- de geniş özerklığe sahıp olacak Kürtlerin, bağımsız bir devlet ıstemekten vazgeçecek- leri belirtildi. ingiltere'de yayımlanan The Indcpcndent gazetesinin dünkü başyazısın- da Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana Irak'ta ilk kez yeni bir yönetimin oluş- tuğu belirtilerck, "Buyönetim belki mükem- nıel dc«il anıa işgal güçlerinin geçiş dönemin- de bu geçici hükümete şans vermesi gerek" ifadesi kullanıldı. Seçimin, Saddam Hüseyin döneminde bas- kı altında yaşayan iki grubu iktidara taşıdı- ğı öne sürülen makalede, yeni dönemde Kürt- lerin geniş özerklik kazanacakları ve böyle- ce bağımsız devlet olmak yolundaki taleple- rınden büyük ölçüde vazgeçecekleri savu- nuldu. Yazıda, "Bu Irak için çok iyi olacağı gibi, Irak'ın komşulan, özellikle dc Türki- ye'yi çok rahatlatacak" ifadesine yer veril- dı.Gazete Irak'ın devlet başkanlığına bir Kürt'ün, başbakanlığa ise bir Şii'nin getiril- dığıne ışaret ederken Devlet Başkanı Celal Talabani'nın yardımcılarından birinin Sün- nı, dığennın ise Şıi olmasının ülkenin bütün- lüğü açısından çok önemli olduğunu savun- du. Başta ABD olmak üzere işgal kuvvetle- rinin yeni yönetıme şans tanımasının büyük önem taşıdığı belırtilen makalede, şunlar kaydedildi: "Amerikalüaılrak'ındiktatörü Saddam'ı devirmiş olabilir ama halkın sevgi ve takdirini kazanabilmiş ıleğil. Bu sebeple de Irak'ın yeni yönetimine şans tanınmalı ve iş- gal güçleri bu ülkeden çekilme konusunda kesin bir tarih vcrmeli." AILY TELEGRAPH: Saddam idamdan knrtulabilir Dış 11aberler Servisi - lrak Devlet Başka nı Celal Talabani'nin "Saddam'ın idamına karşıyım" açıklamasının ardından, yeni Irak hükümetinın de şiddet olaylarını kontıol altına alabilmek için direnişçilere Saddam'ın asıl- maması güvencesi verebıleceği öne sürüldü. Ingiliz Daily Telegraph gazetesine göre Irak'taki direnişçı Sünni milliyetçıler ve eskı Baas Partısı üyeleri hükümetle başlattıklan pa- zarlıkta Saddam'ın ölüm cezasının kaldrnlma- sını talep edıyor. Haberini ismi açıklanma- yan üst düzey bir hükümet yetkilisine dayan- dıran gazeteye göre müzakerelerde, eski Irak ordusu subaylannın Islami bir örgüt imajı ver- diği Ceyş-i Muhammed ve Saddam'ın Feda- ılen grubunun üst düzey üyeleri bulunuyor. Adı gizli tutulan yetkili, gazeteye yaptığı açık- lamada, "Direnişçilerin koşulsuz bir şekil- de çarpışnıalara son vereceğini düşünmü- yoruz. Saddam'ı ömrünün sonuna kadar hapiste tutnıak bizinı için ağır bir bedel deg.il, ancak onların gururunu konıması- nı sağlar" diye konuştu. MUDURNUİCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ART1RMAİLANI Dosya No 2005/4 Esas 1- Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedı, evsafı: Bolu ilı, Mu- durnu ileesı, Muııduşlar Koyiı, 381 nu'lu paısel, cinsı tarla, arsa mıklaıı 19.080 m2 uze- ı inde 15 adet 1 5 CM kavak agacı, 25 adet 20 OM kavak ağacı, 65 adet 30 CM kuturunda söğüt ağacı tnplam bedeli 42 871,00 YTI borçlu hissesi tam, saal 13 00-13 10 2- Bolu ili, Mudumu ilçesi, Muııduşlar Köyü, 384 no'lu parsel, cinsi larla, aısa mikları 21 920 m2 Ü7erınde 114 adet çeşitli vasıflaıda ağaç ve 30 00x8 50 m 255,00 m2 yüzolçumlu kolon takviyeli tuğla yığma tar/da inşa edilmiş, hakıcı udası ve yem muhafıza bolumü bulunan ahşap lavanlı ve üstii çınko malzeme ile örtüliı kümes %30 yıpranmış toplam bedeli 83 752,00 YTI,, borçlu hissesi tam 13 10-13 20 Satış şartları: a- Satış 06 06 2005 tarihinde saat 13 OO'ten başlayarak her parsel için 10'aı dakıka ara ile satış yapılacaktır tcra Mudurluğu ıııakam odasında açık artırma su- retiyle yapılacaktır Bu arttıımada talımııı edilen kıymetin yuzde 60 ve ıuçhanlı alacaklı- ların vaısa alacaklan mecmuıınu ve .satış ınasıaflaıını geçmek şartı ile ıhale olunur Boy- le biı bedelle alıcı çıkma/sa, en çnk arltıranın taahhudu haki kalmak şartıyla 16.06 2005 günü aynı saatte ikınci arttırmaya oıkarılacaktır Bu arttırmada da bu mıktaı elde edıle- memişse gayıiınenkul en çok arttııanın taahhudu saklı kalmak uzeıe arttınna ılanında gıisterileıı nıuddet soııunda en çuk arttırana ihale edileceklır Malın tahmin edilen kıyme- lıııin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına luçhanı olan alacakların toplamın- dan fazla olnıası ve bıından başka paraya çevirme ve paylaştımıa masraflarını geçmesı la/;ımdır b Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ynzde 20'sı nıspetin- de pey akçesi veya bu miktar kadar milli biı bankanın lenıinat mektubunu vermeleıı la zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günu geçmemek uzeıe mehil veıilebı- lir KDV, tellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aitlir Bırikmiş vergi- ler satış bedelinden ödenir c- Ipotek sahibi alaeaklılarla diğer ilgililerin bu gayıimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faız ve masrafa daıı olan iddialaıını dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır d- İhaleye katılıp daha sonıa ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer /ararlardan ve ayrıca te- merrüt fai/ınden müteselsilen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt fai/i ayrıca hükme hacet kalmaksı/ııı dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. e- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göıebilmesı için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir f Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgı almak isteyenlerin 2005/4 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü/e başvurmaları ilan olunur. 04.04.2005 Basın 15924 AKDAĞMADENİASLÎYE HUKUK (AtLE) MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2004/488 Karar No. 2005/163 Davacı Mehmet Sezai Duran vekili tarafından davalı, Sabine Hermine Duran alcyhinc mahkemcmize açılan yabancı boşanma kararının tanınması davasının mahkememızce yapılan açık yargılaması sonunda, Açılan davanın kabulünc, Yoz- gat ılı Akdağmadenı ılçesı Yenıyapan köyü 111 cılt, 12 hane 90 bırey sıra noda nü- fusa kayıtlı Hüseyin ve l'ende'den olma 11.12.1970 d lu Mehmet Sezaı Duran ile 01.12.1971 d.lu Sabine Hermine Duran'ın Avusturya Cumhurıyetı Leopoldstadt Bölge Mahkemesı'nin 1 C 100 /02h-22 sayılı karannın 24.09.2003 tarihinde kesın- leştiği anlaşılmakla 2675 sayılı kanunun 42. maddesi uyannca nüftıs kürüğüne tes- cıli bakımından tanınmasına, üair davacı vekilının yüzünde davalının yokluğunda kanun yolu açık olmak üzere verilen mahkeınemizin 31 03 2005 tarihli kararı dava- lı Sabine Hermine Duran'ın adresinın meçhııl olnıası sebebiyle tebligat yapılama- diğından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ila- nen tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmış sayılacağı, 15 gün içinde temyiz talebinde bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın 15898 (3/9/1978-12/4/2004) BHİCİKEVUUINE BARIŞ Güleryüzlügüzelyavpumuz, ne yaakki şiddet,yaşamımızdaki vaiışetini hala surduruyor, insancıl duyguları incitiyon, yiipekleri sızlatıyorl.. r AIVM ÇOKSEVİYORUZ AİLEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog