Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2005SALI 10 DIŞ HABERLER dishabıv» cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Deviet Adamı Ağız İshali Olmaz Feridun Cemal Erkin, 1960'ların başlarında Başbakan Ismet Inönü'nün Dışişleri Bakanı'ydı. Bırakın yerli diplo- matları, yabancı diplomatlar bile önün- de ceketlerinin değil iki düğmesini, ilik- lemek için "üçüncüsü var mı?" diye ararlardı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova'nın Boğazlar, Kars ve Arda- han isteklerini, Cumhurbaşkanı Inönü adına kaleme aldığı olağanüstü önem- de Türk notası ile püskürterek diploma- si tarihine geçmiştı. Olgun, ancak çok aksiydi. Bir gün odasında mülakat yapıyor- dum. Sınıf arkadaşım olan özel Kalem Müdürü Akgünhan Kıcıman içeri gir- di. BakanlıkSözcüsü Ismail Soysal'ın kendisi ile "ivedi" konuşmak istediği- ni söyledi. Soysal, Bakan'a kamuoyu- nun seveceği bir gelişmeyi aktardı. Er- kin "Hemen bunu kamuya açıklaya- yım" dedi. Soysal yutkunup "Isterse- niz ben açıklayayım. Ters bir gelişrne olursa ben siziyalanlayamam. Ama siz beniyalanlamakla kalmaz, görevden de alırsınız" yorumunu yaptı. Erkin, "Pe- ki, senaçıkla!"dedi. Erkin deneyimli bir "devlet adamı" idi. dünkü çocuk de- ğildi. "Devletadamı" ile "siyasacı"ay- rımını iyi bilirdi. TV ekranlarına bakınız! Cumhurbaş- kanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkur- may Başkanlığı dışında hangi bakanlı- ğın "sözcüsü" var? ötekiler isegünlük gazete haberlerini sabahın köründe ke- sip bir dosya ile sunarken, bakanı dol- duran basın ve halkla ilişkiler uzman- ları değil mi? Oysa dünyanın her yerin- de "sözcüler" devlet adamlarının "kal- kanı" görevini üstlenirler. Ekranlarımız- dabazı siyasacıların "ağız ishali" teda- visi görrneleri gerektiği görülmüyor mu? "Casus Belli" Oldu TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir açıklama ile "TBMM'deki casus'un bel- li olmadığını" açıkladı! Sayın Arınç'ın boyunun 1.70 mi, 1.75 mi olduğunu bil- miyoruz. Ancak 1.90'lık açıklamasın- da, TBMM'nin 10 yıl önceki bir oturu- munda Ege'de Yunanistan'ın karasula- rının 12 mile çıkarılmasının "casus bel- li (savaş nedeni)" olarak ka- bul edilmediğini söyleyerek bu sevdadan vazgeçilmesi- ni önerdi. TBMM'de görü- şülüp TBMM'nin ortakduy- gu ve düşüncesini yansıtan, ortak imzalı bildirgeyi bura- da tartışacak değiliz. Diplomasi bir poker oyu- nudur. Pokerde kartlar açık oynanmaz. TBMM, elbette Dışişleri ile Genelkurmay'ın üstündedir. Ama TBMM Başkanı resmi demeçlerin- de, Dışişleri ile Genelkur- may'ın üzerinde değildir. Bu iki makama, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'ne danı- şıp "ulusal görüşü" öğren- meden; rahmetli şeyh-ül mu- harrirBurhan Felek'ın "Kon- solos'un kahvehanesini" aratmayan sözlerine, karşıt siyasacılardan gelen"d/ş si- yasada zafiyet, gaflet, gaf" gibi tepkilerini bir yana bıra- Bülent Arınç Petros Molivyatis kalım. Kendi partisinden Bakan Abdul- lah Gül'den bile "Ege'de tutumumuz belli. Herhangi bir değişiklik söz konu- su değil" sözleri ile tepki geldi. Ardın- dan Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğankonuştu: "Birileriçıkıyor, birşeysöy- lüyor, ondan sonra topla dur. Gerekiç, gerek dış siyasada söylem birliği için- de olmalıyız." Arınç'ın zamanlaması ilginç. Bugün Yunan Dışişleri Bakanı Petros Moliv- yatis Ankara'da olacak. Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer ile görüş- meden Fener Rum Patriğı Bartholome- os'u ziyaret edecek. Konuk bakanın il- ginç bir soyağacı var. Anne- si Agapi "On Günün Kroni- ği" adlı kitabı ile 1983'te "Ab- di Ipekçi Barış Ödülü"nü al- dı. Anne bu kitabı, 1922 Yu- nan ordusunun bozgunun- da kendisi ile ağabeyi llias Venezis'i kurtanp Midilli Ada- sı'na ulaşmasını sağlayan bir Türk subayına adamıştı. Ve- nezis de Atina Akademisi üyesi biryazardı. Molivyatis, Ankara'da diplomat olarak görev yapmadan önce, Kıb- rıs'taki Rum terörörgütü EO- KA'ya silah kaçırırken Ital- ya'da yakalandığında genç bir diplomattı. Molivyatis'in Ankaraziyaretinde, iki kom- şu diplomatları arasında, bu kez gerçekte çok gizli tutu- lan, yanıimıyorsam 25.'si ge- çenlerde Ankara'da yapılan, "istikşafi (karşılıklı yoklama)" görüşmeleri, Türkiye'nin AB üyeliği, Kıbrıs'taki son geliş- meler, Arınç'ın sözleri ele alınacak. Mo- livyatis, bu sözleri "Türk-Yunan ilişkile- rinin sürekli olarak düzelmesinde önem- libiradımdır" yorumuyla karşıladı. Yal- nızca Atina basını değil, Yunan Parla- mento Başkanı Bayan Anna Psaruda Benaki de Arınç'tan memnundular. Fark Tükürükten Belli Olur "Siyasacılar" ile "devlet adamları" arasındaki fark "tükürük" ile belli olur. Devlet adamlarının ilkesi "Eğer tükür- düğünü yalamak istemiyorsan, tükür- meyeceksin"ö\r. Tükürüp yalayanlara ise "dünkü siyasacı" denilmez mi? Turizm ve Kültür Bakanı Atîlla Koç'un SBF'den ağabeyi sayılırım. Kayma- kamlık, emniyet müdürlüğü, valilik ya- pan Koç'un, bakanlıktan önceki göre- vi 28 Şubat günü Başbakan Necmet- tin Erbakan'ın müsteşarı oluşu idi. Rus turistlerine "görgüsüzler" deyince kı- yamet koptu. Hatasını an- layınca "Espri yapmıştım, pardon" diyerek Rus Büyü- kelçisi Piotr Stegniy'den özür diledi. Türkçemizde "eşek şakası" diye bir deyim vardır. Şimdi biz, bakanın esprisi için "eşek şakası" deyip sonrasında "pardon" diyebilir miyiz? Nasıl, Türki- ye'de enflasyondaki deği- şiklikleri bir sepet içindeki mal ve hizmetlerbelirliyorsa, Rusya'da- ki benzeri sepette "birhaftalık Türkiye tatilinin ederi" de yer alıyor. Ruslar için Türkiye'de turizm bu denli önemli. Yalnız Sayın Bakan'ın bu esprisi ilk değil. Türkiye'ye bu yıl 20 milyon turist beklenirken 8 milyon turistten söz et- tiğinde dersini iyi çalışmadığı da orta- ya çıktı. Ege basınına göre Koç, ilk res- mi ziyaretini seçim bölgesi Aydın'a yap- tı. Orada öyle yatırım vaadinde bulun- du ki Aydın'a bir liman getirmediği kal- dı. Aydın'ın göbeğindeki Tralles antik kentini, kazı başkanı Yardımcı Doçent Rafet Dinç'i almadan gezmekle kalma- Atilla dı ve şöyle konuştu: "Bilim adamları- mız alınmasın ama birçok profesör ve arkeolog kazısını yaptıklan antik kent- leri kendi mallanymış gibi görüyorlar. Bu anlayışıyok edeceğiz." Oysa yaban- cıların da merakla bekledikleri yıllık uluslararası arkeoloji sempozyumunun yeri ile tarihini hâlâ onaylamamıştı. Koç, tepkiler karşısında "Fazla konuşmak bana yaramıyor. Kısa konuşacağım. Eski eseıierin hepsiniyenileyeceğiz" di- yerek bir vecize daha yumurtladı. "Es- ki eser" yenilenmez, onarılırdı. Kaldı ki doğru dürüst ödenek yok- tu. Koç, yalnızcagaf yapmı- yor, mangalda kül de koymu- yordu. Geçmişte 1000 dolarlık turların, şimdi 250 dolarasa- tılmasından, Ayasofya'yı Yu- nan rehberlerinin gezdirme- sinden yakınan Türkiye Reh- berler Birliği'nin (TÜREB) önerdiği "Rehber Meslek Yasası "nı çıkarmak yerine altı aylık kurslarla turizmin sinir siste- mini oluşturan rehberleri de dışlıyor- du. Arkeologları, rehberleri, Rusları hor- layan Koç'un basında çıkan resimler- de, gerçekte kendisinin horladığı gö- rülüyordu. SBF'de sınıfımızın "en zeki ineklerin- den biri olan" ciddi bir insan olarak ta- nıdığım Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün neden "Avrupa'da 100 mil- yondan fazla insanın evlilik dışı doğ- duğunu" söylediğini, ardından asker- lik süresinin indirileceğini açıklayıp Ge- nelkurmay'dan neden yalanlamayedi- ğini de anlayamadım. Kapkaç Terörü Başbakanlık'a Uğnadı "Kapkaç" terörünün Istanbul Beledi- yesi'ne de uğradığını gözlemledik. Be- lediye Başkanı KadirTopbaş Haliç'e bir köprü öngörmüştü. Tasarının "intihal (aşırma, yürütme, kapkaç) "olduğunu mimar Ahmet Vefik Alp kanıtladı. Kapkaç, Koç'un bıraktığı Başbakan- lık Müsteşarlığı koltuğuna da uğramış- tı. Koç'un ardılı Prof. Dr. Ömer Dinçer'in "Işletme Yönetimi" kitabı, Prof. Tamer Koçel'in kitabından "intihal (aşırma, yürütme)" idi. Bir başka deyimle Türk devletinin "gizli ödeneklerini yöneten" kişisinin "bilimsel kapkaçı" kanıtlan- mıştı. Dinçer, "Daha titizolabilirdim"'de- di. İnsan ister istemez "kapkaçı çaktır- mamak için mi daha titiz olacağı" so- rusunu sormadan edemiyor. Başbakan Geçinmeyî Öğrendi Başbakan Erdoğan, göreve geldiğin- de 5 milyar aylıkla geçinemediğini açık- lamıştı. "Cola Turka"n\n dağıtım ortak- lığı gündeme geldiğinde hisselerini yak- laşık 1.2 trilyona satmıştı. Sandık ki bu parayla Sayın Erdoğan artık rahat ge- çinecek. Yanılmışız. Açtığı davalarla gazetemizin karikatüristi Musa Kart'tan 5 milyar, Zafer gazetesinden 3 milyar, Penguen dergisinden 40 milyar, kari- katürüst Sefer Selvi'den 5 milyar, ya- nm yüzyılı aşkın mesleki yaşamları olup 80'lere merdiven dayayan değerli dost- larım Fikret Otyam'dan 5, Altemur Kılıç'tan 10 milyar lira "tazminat" ala- caktı. Erdoğan geçimin yolunu bulmuş- tu. Geçenlerde bir gazete haberi dik- kat çekti. Coca Cola ve Pepsi Cola şir- ketleri, yeniTürk rakipleri ColaTurka'ya tanınan nişasta şekeri fırsatı ile yaratı- lan haksız rekabetten yakınıyorlardı. Aklımıza bu kolaylığın, Erdoğan'ın 1.2 trilyonundan önce mi sonra mı yapıldığı sorusu geliyor. Elmek: oacar@superonline.com Faks:0312-442 79 90 Dünya nüfüsunun üçte birini oluşturan Çin ve Hindistan stratejik ortaklık karan aldı Asya'da2devin ortaklığı• İki nükleer güç, 40 yıllık smır anlaşmazlığma çözüm bulunması, bilişim teknolojisinde işbirliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir dizi anlaşma imzaladı. Dış HaberlerSenisi- Asya'nrn iki devi Çin ve Hindistan, Hi- malayalar sınınyla ılgılı yakla- şık 40 yıldır süren anlaşmazlı- ğın çözülmesi konusunun da yer aldıgı bir dizi anlaşmaya imza atarken aralannda strate- jik ortaklık kurma karan aldı. Hindistan'ın başkenti Yeni Del- hi'de dün bir araya gelen Çin Başbakanı Wen Ciabao ile Hınt- li meslektaşı Mannıohan Singh, banş ve refah için stratejik or- taklık kurulmasını öngören bir anlaşmaya imza attılar. Anlaş- manın ardından açıklama ya- pan Süıglı, "HindistanfleÇin'in birliktc dünya (lii/tnini yeniden şekillendirebileceğini'' söyledi. Anlaşma paketi, sıııır anlaş- mazlığının sona erdirilmesine yönelik 11 aşamalı bir yol pla- nının uygulanması, bilişim tek- nolojisinde işbirliğine gidilme- si, ticari ve ekonomik ilişkile- rin geliştirilmesinin aralannda vaşa neden olmuştu. Hindistan, Çin'i Keşmirbölgesindeki top- raklarını işgal etmekle suçlar- kcn Çin de Hindistan'ın kuzey- doğusundakı Arunachal Pra- deşh eyaleti üzerinde hak iddia ediyor. 11 maddelik yol harita- sında iki iilkenın tarihı unsur- lan, coğrafi özellikleri, bölge- de yaşayanları, güvenliği ve sı- nırbelirlendiği sırada bölgenin kontrolünün hangı ülkede ol- duğunun dıkkate alınacağı be- lirtiliyor. ABD'nin yerini alacak Çin Başbakanı Wen ile Hindistan Başbakanı Singh, Yeni Delhfde buluştu. (Fotoğraf: AFP) olduğu bir dizi konuyu kapsıyor. Yeni Delhi'de 4 günlük bir resmi ziyaret için bulunan Çin Başbakanı Wen, anlaşmanın iki ülke arasında dostluk köprüsü kuracağını ve bu köprünün ken- dilerini gclecege taşıyacağını söyledi. Wen, 1 lindistan'ın bil- gisayar yazılunındaki uzmanlı- ğıyla Çin'in bilgisayar dona- nım malzemeleri üretimindeki yeteneğinin birleşmesi duru- munda, iki ülkenin dünya bili- şim teknolojileri sektörüne ön- derlik edebileceğini ifade etti. Singirten önemli mesaj Hindistan Başbakanı Singh ise "Hindistan ile Çin'in birlik- te dünya düzcniııi yeniden şekil- lendirebileceğini" kaydetti. Singh, anlaşmanın kiiresel so- runlara ve tehdıtlere ilişkin or- tak yaklaşımlarına katkıda bu- lunacağını söyledi. Anlaşmanın, dünya nüfusu- nun üçte birini oluşturan kom- şu ülkeler olan Çin ile 1 lindis- tan'ın ilişkilerinde on yıllardır var olan karşılıklı güvensizlik ve şüpheden uzaklaşılan önem- li bir değişikligin işarcti oldu- ğu vurgulanıyor. Keşmir böl- gesinden Myanmar'a kadar uza- nan 3 bin 500 kilometrelik sı- ııır konusunda yaşanan anlaş- mazlıklar, dünyanın en kalaba- lık nüfusuna sahıp ıkı ülke ara- sında 1962'de kısa süreli bir sa- Wen-Singh gömşmesinde iki ülkenin serbesl ticaret bölgesi oluşturma planlarının da ele alındığı ve liderlerin bu konu- yu araştırmak üzere uzmanlar heyeti kurulması konusunda an- laştığı kaydediliyor. Toplamnü- ftıslan 2 milyarı bulan iki ülke- nin, bu planı uygulaması duru- munda, dünyanın en büyük ser- best ticaret bölgesine sahip ola- cağı belirtiliyor. Bölgede iki nükleerrakip olan Hindistan'la Çin arasında 10 yıl önce 1 milyar ABD Doları tutarındaki ticaret hacminın ge- çen yıl 13.6 milyar ABD Dola- rı'na yükseldiğine dikkat çeki- liyor. Uzmanlar, bu artışla ya- kın zamanda Çin'in, şu anda Hindistan'ın en büyük ticari or- tağı olan ABD'nin yerine geçe- bileceğini belirtiyorlar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Molivyatis, resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor Gül, Kıbrıs için destek îsteyecek AJNKARA (CumhuriyetBürosu) - Yu- nanistan Dışişleri Bakanı Petros Moliv- yatis, resmi ziyaret için bugün Türki- ye'ye geliyor. Meclis Başkanı Bülent Arınç'm başlattığı "casus beffi" tartışma- sının gölgesinde başlayacak ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler, AB süreci ve Kıbns bulunuyor. Molivyatis'ten Kıbns Rum tarafının çözüme teşvik edilmesi- nı isteyecek olan Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül, AB'nin Kıbns Türklerine verdiği sözlerin tutulmasını bekledikle- rini ifadc edecek. Molivyatis bugün ilk olarak Gül ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Ahmel Necdet Sezer tarafından kabul edilecek olan Molivyatis, ardından Gül ile birlik- tc iki ülke heyetleri arasındaki görüş- melere başkanlık edecek. Heyetler ara- sındaki görüşmelerde, Ege sorunlarının ele alınacağı, ancak "casus beDi" konu- sunun masaya gelmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor. Dışişleri kaynak- ları, "Türkiye, Yunanistan ile sorunların banşçıl çözümünden yana. Ege soı unla- nnın ele alındığı istikşafi görüşnıeler (çö- züm bulnıa görüşmeleri) sürüyor. l'ür- kiyc'nin tutumunda bir değişiklik söz konusu değil" görüşünü kaydedıyorlar. Molivyatis, Ankara temaslarının ardın- dan Istanbul'a geçeıek Fener Rum Pat- riği Bartholonıcos'u ziyaret edecek. Mo- livyatis aynı gün Türkiye'den ayınlacak. Molivyatis'in ziyaretının ardından Baş- bakan Kostas Kaıanıanlisin de Türki- ye'ye gelmesi bekleniyor. YÜKŞEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZt BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU MESLEK YÜKSEKOKULLAR1 İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARINDAN LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVINA (DGS) KATILMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE 1. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretım Önlisans Prog- ramları Mezunlannın Lisans Öğrenımınu Dıkcy Gcçiş Sına- vı (DGS) 17 Temmıız 2005 tarilıinde üniversite rektörlükk- nnın bulunduğu Adana, Afyonkaralıisaı, Ankara, Anlalya. Ay- Uın, Balıkcsır, Uolu, Uursa, (,'anakkale, Denİ7İİ, Diyarbakıı, Ediıne, Elazığ, Erzurum, Eskışchır, Gaziantep, I latay, Ispar- ta, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Kars, Kaysen, Kırıkka- le, Kocaeli, Konya, Kütalıya, Malalya, Manısa, Mersın, Muğ- la, Niğdc, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlııırfa, Tokat, Trab- zon, Van vc Zonguldak ıllen ile Lefkoşa'da yapılacaktır 2. 19 Şubat 2002 tarıh ve 24676 sayılı Rcsmı Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Avıköğrctım Önli- sans Programları Mezunlannın t.isans Ögrenimine Devam- lan Hakkında Yönctmelik" hükumlerine göre 2005-DGS'ye, a. Meslek yüksekokulları ve Acıköğretim önlisans prog- ranılarından en eok beş yıl önce mezun ülanlar ile son sınıf- ta olup da staj dışındaki nıezuniyet şartlarını yerine getırmiş olanlar başvurabilcceklerdir. b. Adaylar dıkey geçış ıçın yapılacak sınavlara, aynı önli- sans alanmdan, en çok üç kez gırcbılirlcr. c. Kıızey Kıbns Tıırk C uınlıurıyetı (KKTC) meslek yük- sckokullarının son sınıf öğıencileri ve mezunları, ülkemız- de meslek yüksekokulu adını taşımayan fakat bir mesleğe lıa- zırlayan önlisans programlarından mezun olan ve ayııı ko- sullarda yurtdışındaıı mezun olup denklıği kabul cdilenler, d Özel yetenek sınavı ile ögrencı alan lisans programla- rına dikey geciş yapnıak isteyenleı ba^vurabılırler. e. 2000 vc daha önceki yıllarda bir önlisans programından mezun olmuş olanlar ile aynı önlisans alanmdan en çok üc kez DGS'ye gırmış olanlar 2005-DGS'ye başvuramazlar. 1 2005-DGS'ye başvurma ışlemlerı 18 Nısan 2005 tarı- hinde başlayacak ve 29 Nisan 2005 tarilıinde sona ercccktir. 4. Bu sınavda adaylara lisans öğrenimindeki basarıda et- kılı olan sayısal ve sözcl ıçcrikli akıl yürütme (muhakeme) beeerılennın ölçülmesıne yönelik bir yetenek testi uygula- nacaktır Test sayısal ve sözel bölümlerden olusmaktadır. 5. Yerleştirme işlemi merkezi olarak, adaylarm DGS pu- anlan, tercıhleri ve yükseköğretim progranılarının konten- jan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak- tır 6. 2004-2005 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan meslek yüksekokulu öğrencileri kendi meslek yükseko- kulu müdürlüklcrindcn, Acıköğretim Fakültesi (AOF) önli- sans programlanndan mezun olabilecek durumda olanlar kendi AOF bürolarından, mezun durumda bulunan adaylar ise herhangi bir meslek yüksekokulıından, AÖF bürosundan veya (")SYM Sınav Merkezi Yöneticiliği'nden 2005-DGS Kılavuzu, Başvurma üelgesi ve soru önieklerini içeren bro- şürdeıı oluşan başvuru evrakını 6.000.000 TL (6 YTL) kar- şılıgında alaeaklar ve kılavuzda belırtılcn kurallara uygun ola- rak doldıırduklaıı Başvurma Belgesı'nı, 50.000.000 TL (50 YTL) olan sınav ücretini bankaya yatırdıklarını gosteren ban- ka dckontu ile bırlıkte başvuru evrakını aldıkları yere teslinı edcceklerdir. 7. Başvurma Belgesı'nde TC uyruklu adaylarm TC Kim- lik Numarası sorulmaktadır. Nülus cüzdanında TC Kimlik Numarası bulunmayan adaylaıın başvııru larıhmden önce bu numarayı öğrenmeleri yararlarına olacaktır. Nııfus cüzda- nında TC Kimlik Numarası bulunmayan adaylar bu numa- rayı bağlı bulunduklan ılçe nüriıs müdürlüklerine başvunıp "Vukuath Nüfus Kayıt ürneğı"nı alarak veya http://tckim- lik.nvi govtr internet adıesinden ogrenebılırler. Basın: H9S9 ISPARTA 1. İCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ART1TRMA tLANI 2001/43 Tal. lpoteğin paraya eevrılmesı yolu ile satılnıasına karar veri- len gayrimeııkuliin ciıısi, kıymeti, adedi, evsafı: Tapu Kaydı: Gayrimenkul Havva Selvi adına kayıtll, Is- parta Merkcz Gülcü Mahallesi, 105 ada, 164 parsel sayılı ta- şınmaz. Imar Durumu: lsparta Belediye Başkanlığı'nın 13.2. 2001 tarih ve 119/236-182 sayılı yazılan uyannca imar saha- sında ayrık nizam 3 kata müsadeli olduğu bildirilmekle, imar krokisi dosyada mevcuttur Fvsafı ve Halihazır Durumu: Sa- tışa konu taşınmaz lsparta Merkez Gülcü Mahallesi 125. Cadde N: 50'dekı 307 m2 arsa üzerinde dört cephesi açık ve ayrık nizam olarak 750x13.50 ebadında 1991 yılında yapıl- mış iki katlı ve bir kat daha çıkma ruhsatlı karkas bina me- cuttur. Zemin ve biriııci kalııı özellikleri; 3 oda bir salon mutfak, banyo vc wc'dcn oluşan mahalleriıı, salon ve odala- rınm tabanaları ahşap olarak ıslak mahalleriıı tabanları mo- zaikten yapılmıştır, duvarları plastik badana, tavanlar kireç badana kaplıdır Kapı ve peneere doğramalan ahşaptan ya- pılmış boyalı ve camları mevcuttur Binanın üzerinde ahşap çalı ve Marsılya tipı kıremit örtüsü ile kaplannııştır, yatay ve düşey yağmur oluklan vardır. Zemin katta güney ve doğu cephesinde üç adet balkon mevcut olup, bına gırişı doğu cep-. heden bahçe girişi güney cepheden s.aglanmaktadı. Alt ve üst yapı hızmctlcrı belediye tarafından getirilmiştir Bu verıler netıcesındc bu yerin arsa payı dahil kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre edcn 82.199.80 YTL'dir. KDV alıcıya aittir. Satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerıne teblığ göndcrılmış olup, adreste tebligat yapılaması halinde veya adreslerı bılınmeyenler ıçın de ışbu satış ilanının, ilaııen teb- ligat yerine kaim olacagı ilan olunur. Satış şartlarr 1- Satış 20.5.2005 günü, saat 9.30'dan 9 40'a kadar lsparta Açık Cezaevı Işyurdu Yedieminliği'nde açık artırma suretıy- le yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve luçhaıılı alaaıklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bcdelle alıcı çıkmazsa en çok arlıranın taahhüdü bakı kalmak şartıy- le 30.5.2005 günü aynı yer ve saatte ikinci aıttırmaya çıkarı- lacaktır. Bu artırmada da bu miktar eldc edilememişse gayri- menkul en çok artıramn taahhüdü saklı kalmak üzcrc artırma ilanında gösterilen ınüddet sonunda en çok artırana ihalc cdi- lecektır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetının %40'ıni bulması ve satış isteyenin alacgaına rüç- hanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundaıı ba>ka, paraya çevırme ve paylaşlırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa salış talebı düşe- cektir. 2- Arttırmaya iştirak edecekleriıı, tnlımın edilen kıy- metin %20'sı nısbctınde pey akçesi veya hıı miktar kadar milli bir bankanın tcmınat mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşın para iledir, alıcı ıstedığınde 10 günü gcçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ıhale pulu, tapu harç ve masrarları alıcıya attir. Birikmiş veıgiler satış bedelinden ödenır. %1 KDV alıcıya aittir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla digeı ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalarını dayanağı belgc- ler ile on beş gün içinde dairemiz bildirmelen lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşnuıdaıı harıç bırakılacaklardır. 4- Ihalcyc katılıp daha sonra ihale be- delini yatırmamak suretıyle ıhalcnın fcshine sebep olan tüm ahcılar ve kefiller teklif ettıklen bedel ile son ıhale arasında- ki farktan ve diğeı zaraılardan ve ayrıca tcmcrrüt faızınden mütesclsilen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faızi ayrıca hükmc hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncclıklc temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarıhınden ıtıbaren hcrkcsin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildigi takdırde ıstcycn alıcı- ya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmiiş ve mündeıe- catını kabul etmış sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen- leı in 2001/43 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalı ilan olunur 01 04 2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 14979 Sftme* Türkleri silip atmayınDış Haberier Servisi - Amerikan Los Angeles Times gazetesi, Ankara-VVashington arasındaki ilişkileri ele alan bir yorunıa yer verdi. Eski Ulu- sal îstihbarat Konseyı başkanı Graham Fuller ta- rafından kaleme alınan yorumda, Türkiye'de Bush yönetıminin politikalarına karşıtlığın artmasını stratejik bir düşmanhk olarak algılamanınhataola- cağı belirtiliyor. Ankara'nın dış politikada Bush yönetiminden bağınısız harekct ettiğinc, ama bunun Amerikan kar- şıtlığı olarak yorumîannıaması gerektiğine dikkat çekiliyor. liskı Ulusal Îstihbarat Konseyi Başkanı Fuller, Los Angeles Times gazetesindeki yorumun- da, Türkiye'ye yüklenenlere yanıt vcrdi. Fuller, "Türkiye'de denıokrarik olarak scçilmiş ılımlı lslami hükümctin yeterince Amerikan yanlısı ol- madığını, dolayısıyla değişürilmesi için baskı uygıılanması gerektiğini savunmak dar görüş- lülüktür" ifadesini kullandı. 'ABD çıkarlanna uygun' Fuller, "Türkleri silip almayın" başlikh yazı- sında, Türk hükümetinin aslında fazlasıyla Ame- rikan çıkarlanna uygun hareket ettığını savundu. Fuller, AKP hükümetinin Avrupa Birliği üyeliği- ni garantilemek için demokratik reıörmlar gerçek- leştirdiğine dikkat çekti. Graham Fuller, Türki- ye'nin Ermenistan da dahil bütün komşulanyla ilişkilerini geliştirmek için harekete geçtiğini ve eko- nomisinin gidişatının da olumlu olduğunu belırt- ti. Fuller, hükümetin performansının kamuoyu ta- rafından memmuniyetle karşılandığına dikkat çe- kerek, Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkeler için iyi bir model olduğunu yazdı. Fuller, Türkiye'de ne- redeyse her kesimin VVashington'm politikalarına karşı çıktığına dikkat çekti ve bu nedenle Türk hü- kümetinin ABD'nin politikasıyla aynı çizgiycgcl- mesini sağlamanın istenen sonucu vermeyeceği uyarısında bulundu. Türkler ABD'yi düşman görüyor Türkiye'nin stratejik ortak olarak kaybedilmedi- ğine dikkat çeken Fuller, ABD'nin gücünün sınır- ları konusunda daha gcrçekçi bir görüş benimse- mesi gerektiğini söyledi. Fuller, Bush yönetimini diğer ülkclenn ulusal çıkarlan konusunda daha ha- sas olmaya ve ABD'nin çıkarlannı uzun vadede gö- zeten bir polıtıka berumsemeye çağırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog