Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

i* Cumhuriyet ^ . K İ T A P L A R I AĞLAMAK GÜLMEK tlhan Selçuk Ci*Pi!arlauuAi) lıukuu{jı( ııi NnW41 (MJJ4) Ljjaluglu UUrıbulTı.1 (2P)SI4 01 % Cumhuriyet * KIT A P L A R I VÎRANDAĞLAR, Nccati t [Pa/ ırlarad A Ş filfltrtciı'gı C Jlu Ist-mbul ftl (212)51401 96 81. YIL SAYI- 29041 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUS NAPİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NADİ fW5 ABD Insan Haklarında Şahin Cumhuriyet'le birlikte. YARIN Tarımda Atılım Teknolojiye Bağlı Cumhuriyet'le birlikte. BAŞY 11 NİSAN 2005 PAZARTESİ Sovyet Belgelerinde Emperyalizm ve Ermeni Sorıınıı ı Milliyetçilik Tehlikesi?.. Geçen hafta ulkeııin çe- şitliycrlcrınde kendiliğin- den giındeme giren kimi eylemlerin patlamaya ha- zır nıilliyetçi tepkileri cli- le getirmesi, medyada kaygılar ve korkular ya- rattı. Milliyelçiligin faşizmc dönuşmcsi olasılığını vur- gulayan çok sayıda yayı- nın basınımızda ycr alıııa- sı her bakınıdan ilginçtir; clbctte bu yaklaşınıın haklı yönleri dc vardır. Ancak ülkemizde ıılus- çu, ulusalcı ya da milliyet- çi tepkilerin gerckçelerini de serinkanlı ve sağduyu- lu bir tutumla gözden ge- çirmek gerekmez nıi? • 'Milliyetçilik' için önce ortada bir 'mıllet' buluıı- nıası gcrckîr. Ne yazık ki Türkler bu yolda çok geç kaldılar, Os- manlı Imparalorluğıı'nda yaşayan çeşitli halklaı daıı sonra uluslaşma sürecine girebildiler ve TVfilli Kur- tuluş Savaşı ile 'um- met'likten 'mıllet'liğe ter- fi edcbildilcr; ama, bu ge- cikmcnin nedenleri ma- lumdıır. 2rinci yii/yılın haşında ülkemizde tek başına ikti- dara geçebilcn siyasal partide, nc ya/ık ki "ls- lamcılık, dıncılık, ummet- çılık" kavramlarının tar- tışılıp ağır basması ise, içinde yaşadığımız siyasal ortamın anakronik ııiteli- ğini vurgulamaktadır. Üstelik "Ilımlı islam Devletı Modeh" tasanını- nın yanı sıra yine dış des- tekli 'etnıkçılık1 ruzgârla- rının ortalığı sarnıası, lıal- kımızda nıilliyetçiliği tah- rik etmektedir. Ulusalcılığın yükselme- si, laikTürkiye Cumhuri- yeti'nin varoluşunu sa- vunmak güdüsünün dışa- vurunıu sayılmaktadır. • Dinciliği vc etnikçiliği tehlikc saymayıp, halkın kcndiliğinden eylemlerin- de ve bayrak nıilingierin- de yükselen yurtseverlik eğilimlerini 'milliyetçilik tehdıdı' gibi yorumlamak ne ölçüdc doğrudıır? Herkesin dile getirdiği gibi başımızdaki iktidarın 'takıyyecı' olup olmadığı ağır hasan bir kuşkudur; buna karşı muhalefet bö- liik pörçiik görüntüsüyle bir denge kuramıyor; ül- kede elle tutulur go/le go- rülür bir guvensi/lik or- tamının varlığı aşikâr... AB'nin, ABD'nin ve buıılara ek olarak Yunan- lıların, Rumların, Ermeni diasporasının Türkiye'ye dönük siyasetleri ve talep- leri çoğıı zaınaıı dostluk- tan, iyi niyellcn uzak gö- rünüyor... Bu kuşatmaya tcpki ola- rak ülkcde ulusal duygu- lann yiıkselmesini doğal mı sayacağız, yoksa bir 'tehhke' olarak mı yorıım- layacağı/? Sorunun yanıtını sağdu- yulu okurlanmıza ve in- saf sahibi yurttaşlarımıza bırakıyoruz. Cumhuriyet t Belgelere gore, Ermenı-Musluman boğazlaşmasının sorumlusu, Batılı emperyalıstler ve Çarlık Rusyası'dır Osmanlı devletını paylaşmak ısteyen buyuk devletler, Ermenıleri kışkırtmış ve şıddete sevk etmışlerdır Turkler ve Kurtler de bu saldırılara cevap vermışlerdır Doğu PERİNÇEK'in yazı dizisi Yarın Cumhuriyet'te, Trabzon 'dagerilim sürüyor. Basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD'lılar saldınya uğradı Yine linç girîşimi 'POLIS GÜVENI ZEDELEMESlN' ORTAK BlLDİRİ YAYIMLADILAR Sezer'den uyarı | Aydınlar kaygılı Cumhurbaşkanı Sezer, Turk Polıs Teşkıla- tı'nın 160 kuruluş yıldonüınü nedenıyle Em- nıyet Genel Mudurü Aydıner'e gonderdığı mesajda polısın halkın güvenmı zedeleyecek tutıım ve davranışlardan ozenle kaçınması gerektıgını vıırguladı. Sezer, "Polıs temel hak ve özgürlüklerı gozetmelı" dedı • 5. Sayfada Sivil toplum orgütlen, akademısyenler ve aydın- lar yayımladıkları bıldınde, bayrağa saldınya tepkılenn ırkçı-mıllıyetçı duzleme kaydığını belırterek yetkılılen göreve çağırdı Ki'jkırt- malann ülkeyı çatışma ortamına sürükledığıne dıkkat çckılen bıldırıde, "Demokrası surecmı engellemek ıstıyorlar" denıldı • 5. Sayfada Trabzon'da, geçen çarşamba gunu yaşanan gerılimin ardmdan ıkınc» linç gırışımi meydana geldı Istanbul'dan gclen avukat ve TAYAD üye- lerı ıle Trabzon'daki bazı orgüt temsılcilen, kent merkezındeki Atatürk Anıtı'mn önunde basın açıklaması yapmak ıçın toplandı Grup, geçen haftakı linç gırışımını kınadıklannı açıklarken başka bir grup sataşma- da bulundu. Gergınlığın artması üzerıne 30 kı^ılik grup 200 kışının saldırısma uğradı Arbede sırasmda bazı kı^ıler tekmelerle dövüldü Saldınya uğrayan grup KESK ve İHD şubelerinin bulunduğu bınaya sı- ğındı Polıs bu sırada olaya müdahale cdebildi. Yaralananlardan bazılan polıs araçlarma gotürüldu Emnıyet Mudurü Akyürek sayıları yaklaşık 500 kışiye ulaşan grubun dagılması ıçın çağnda bulundu. Kalabalığın buyuk bölümü dağılırken polıs bma çevresmde güvenlık önlemı aldı ÎHD Trabzon Şube Başkanı Yücesan, olayları Ali Ulusal adlı bir kişi- nın kışkırttığını, polısın ıse seyırci kaldığım one sürdü • 5. Sayfada Unakıtan'a suçlama Savcılığa başvuran müfettişler, 150 milyon dolarlık 'teşekkül halinde hayali ihracat' yapmakla suçladıklan Maliye Bakanı'nın 'sahtecilik' ve 'toplu kaçakçılık'tan soruşturulmasını istediler E$ durumundan nakil kalkıyor tLHAN TAŞCI ANKARA - Mahye Bakanı Ke- mal Unakıtan'ın adı 1 mılyar 162 milyon dolarlık hayali ihracat dos- yasına kanştı Ciumruk Ieftış Kuru- lu tarafından duzenlenen raporda, l Jnakıtan 1995-1998 yılları arasm- da AlbaıakaTurk'un yonetıcısı ol- duğıı doneme ılı^kın 1 *S0 milyon dolarlık (200 tnlyon lıra) "teşek- kül halinde hayali ihracat" yap- makla suçlandı Mufettışlerın Is- tanbııl Başsavcılığı'na da ılcttığı suç duyuruhu nıtelığındekı rapor- da, unakıtan'ın, "evrakta sahteci- lik, teşekkül halinde hayali ihra- cat" suçlanndan soru^turulması ıs- tendı Başsavcılığın açacağı olası davada, dokunulmazlığı nedenıyle Unakıtan'ın dosyası ayrılmak zo- runda kalacak Gümruk Teftış Kurulu mufettış- lerınce duzenlenen ve lstanbul Baş- savcılığı'na da suç duyurusu ola- rak ıletılen 31 Mart 2005 tarıhlı ra- porda, Mahye Bakanı Kemal Una- asar^y kıtan'ın da yer aldığı ortaya çıktı Gumruk mufettışlen, "hayali ih- racatın profesörü" olarak nıtclen- dınlen Orhan Aslılürk ılc Mu- hanımct Ciğer'ın ortağı olduğu ASCOR çatısı altındakı 91 adet pa- ravan şırketın faalıyetlerını mercek • Arkası Sa. 8, Sii. 3 'te Liseli gençler dünya birincisi mnvinti Lnnmini* S ü p e r L İ 8 ' d e h a f t a n ı n maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Sta- iiliglUll liUUMyUl dı'ndaTrabzonspor'a 2-0 yenilcrek şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Bordo-Mavililerin golleri Szynıkovviak ile Gökdeniz'den geldi. Sarı-Kırmı/ıh ekip bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düştü. Süper Lig'dc günün diğcr karşılaş- malannda isc şu sonuçlar ahndı: Dcnizli-Ç. Rize: 3-0, Gaziantep-Konya: 2-0, Gençlerbirliği-Satnsun: 0-0 • Spor'da F. Bahçe kupaya uzandı Efes Beşiktaş'ı zor geçti M Spor'da Oğretmene kötü haberÖğretmenlerin, zorunlu hızmete tabı Turk Sılahlı Kuvvetlerı, Emnı- yet Teşkılatı ve yargı mensubu olan kanıu görevlısı eşlennın duru- munu gerekçe gostererek başka bir kente atama ıstemınde bu- lunma kolaylığı kaldmhyor Mİlli Eğıtım Bakanlığı'nın Ba^bakanlık'a gonderdığı yasa tasarısına göre, şehıt eşı oğretmenler ıle subay, polıs, hâkım ve savcı eşı olan öğretmenlerin yer değışıklığı, dığer ogretmenlerdekı gıbı "hızmet puanı ve sıra esası"na gore yapılacak. • 8. Sayfada ATO'dan Açıklar Tarihi' Raporu Krizler açığı tetiklediATO'nun hazırladığı raporda, Turkıye'nın 82 yıllık cumhuri- yet tarihının 59 yılında bütçe açığı verdığı, büyuk bolumü Ataturk donemınde olmak üze- re 23 yılı ıse denk ya da bütçe fazlası ıle tamamladığı bıldırıldı 'Açıklar Tarıhı' raporuna göre, 1923-2004 yıllan arasında bütçe açıkları toplamı 233 mılyar dolara ulaşırken bunun 1713 mılyar dolarlık bölümü 2 ekonomık knzın yaşandı- ğı son 10 yılda gerçekleştı. • 13. Sayfada Bilgisayarda aldatmaca Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Erdoğan Canpolat, oğretmenler ıçm baş- latılan dızııstu bılgısayar kampanyasının aldatmaca olduğunu, satışı gerçekleştıren banka ve fırmaların kayrıldığını ılerı sur- dü. Canpolat, "Kampanya, bılgısayar te- kellerıne ve yenı kaynak arayan hukumete yaıayacak"dıye konuştu M 8. Sayfada Tıbbi atıklar ölüm saçıyor Tıbbi atıklann evsel atıklardan ayrı ola- rak toplanıp ımha edılmemesı durumun- da, Hepatıt B ve A1DS gıbı tehlıkelı bır- çok hastalığın bulaşması rıskı ortaya çıkı- yor. Uzmanlar, bu rısklerden korunmak ıçın tıbbi atıkların, ayrı olarak poşetlen- mesı gerektığıne dıkkat çekıyorlar ŞULE KOKTÜRK'un haberi • 6. Sayjada 1 + Kudüs'te gergin gün Ortadoğu'da aşırı sağcı Revava grubu- nun, Şaron'un çekılme planını protesto et- mek ıçın Kudus'tekı Hareınüşşerıf e gırme planları nedenıyle yaşanan gergınlık doru- ğa çıktı Yahudılerı engellemek ıçın guven- lık önlemlerını arttıran polıs çok sayıda kışıyı gozaltınaaldı Iılıstınlılerle tsraıl po- lısı arasında çatı^malar çıktı • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tek Partili Koalisyon İktidarı! Gıdışe bakılırsa AKP'nın dışarıdan eleştırıye gerek- sınımı yok, kendı ıçındekı çelışkıleryetecek. Koalis- yon ıktıdarları donemınde en çok kullandığımız baş- lıklar şunlardı Koalısyonda çatlak! MArkasıSa.8,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog