Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 2005 CUMA HABERLER AKP yanlıştandöndüTürk Ceza Yasası'ndaki aksaklıklan değişiklik önergeleriyle düzeltmek isteyen hükümet, Yargıtay ve Gümrük Müsteşarlığı'ndan gelen uyanlar üzerine yasanın yürürlüğünü 2 ay erteledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümeti, yeni Türk Ceza Ya- sası'mn (TCY) yürürlüğünü, yargı çevreleri ile sıvıl toplum örgütlerinden gelen yoğun eleştinler, Yargıtay ve Gümrük Müsteşarlığı'nın kaçakçılık ve kambiyo suçlarma af yolunuıı açı- lacağı yönündeki uyarıları üzerine 2 ay erteledi. Hükümet, bu süre içinde başta basııı özgürlüğünü sınırlandı- ran düzenlemeler olmak üzere tartış- ma yaratan maddeleri yeniden gözden geçirerck TCY'de değişiklik yapacak. TCY'de yaşanan kriz, yasanın yü- rürlüğünün 2 ay ertelenmesiyle çö- züldü. TBMM Genel Kurulu'nda, ön- ceki gün TCY'de değişiklik öngören yasa önerisinin imarla ilgili maddesi- nin görüşmeleri sırasmda kaçakçılık ve kambiyo suçlarıyla ilgili 13 öner- ge verildi. Gümrük Müsteşarlığı yet- kilileri, öngörülen düzenlemenin ka- çakçılık suçlanna affı gündeme geti- receğini belîrterek "Halen yaklaşık 15 bin Mercedes, kaçakçılık soruştur- masına konu cdiliyor. Aynca akarya- kıl kaçakçılığı kapsamında 2 bin do- layında tankere el konuldu. Sosyeteye aftHummertipler,BMW,Jagııararaç- larda kaçakçıhk konusu edflenler var. Böyle bir düzenlemenin eklenmesi af getirir. Öyledavalar veinsanlaryarar- lanabilirkikimsemıınklıalnıaz'" uya- rısında bulundular. Yargıtay'dan da hükümete benzer uyanlar yapıldı. TBMM Başkanı Bülent Anııç, bu önergelerin TCY ile ilgisinin olmadı- ğını, teknik olarak bu yasa önerisiy- le düzenlenemeyeceğini bildirdi. Bu- nun üzerine görüşmelere ara verildi ve TCY'nin yürürlüğünün ertelenmesi gündeme geldi. Parti yöneticileri, Fas'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'a sorunu aktardılar vc yasanın yürürlüğünün ertelenmesi gcrektiği- ni söylediler. AKP yöneticileri, Cum- hurbaşkanı AhmetNecdet Sezer ile de görüşerek tavnnın ne yönde olacağı- nı sordular. Olumlu yanıt alınması iizenne ertelenme gündeme geldi. Süre taıtışması Yasanın ne kadar erteleneceği konu- sunda AKP yönetimi içmde uzun de- ğerlendirmeler yapıldı. Yasanın önce 2 ay, daha sonra da 1.5 aylığına erte- lenmesi gündeme geldi. Bazı AKP yöneticileri, 2 aylık ertelemenin AB açısından sıkıntı yaratabileceğini be- lirterek "Blryasaönerisiyada yasa ta- sansının TBMM'de görüşülme trall- ği 1.5 aylık bir süreyi kapsıyor" görü- şünü dile getırdıler. Ancak yeni bir sı- kışıklık yaşanmaması için yasanın 2 aylığına ertelenmesine karar verildi. TBMM Genel Kurulu'nda, dün TCY'nin bazı maddelerinin değişti- rilmesıne ilişkın yasa önerisi görüşü- lürken öneriye geçici madde eklendi. Yeni düzenlemeyle, TCY, Ceza Mu- hakemesi Yasası, Ceza Infaz Yasası, Kabahatler Yasası ile tcra ve îflas Ya- sası'nda değişiklik öngören yasanın 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe gir- mesi benimsendi. Yasa önerisinin, yapı kullanım izni olmayanbinalarda faaliyet gösteren iş- yerlerinin kapatılması yolunu açan fikrasınrn kaldınlmasına ilişkin mad- de ile sahte diş hekimlerine ceza in- dirimi getiren maddeler metinden çı- kanldı. Adalet Bakaru Ccınil Çiçek, bu düzenlemelerüı süreç içinde yeni- den değerlendirileceğini söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ha- yati Vazıcı, erteleme süresi içinde TCY'de bazı değişiklikler yapılabile- ceğini belirterek "Ertelemesüresi için- de basınla ilgili düzenlemeler de de- ğeriendirilecek" dedi. Genel eleştiri- ler yönünde inceleme yapılacağını söyleyen Yazıcı, "Ihtiyaçlarvaroldu- ğu sürece, düzenlemeler yapılır. Gere- Irîrse kanun yürürlüğe girdikten son- ı a da değişiklikler yapılabilir. Basın Kanunu'ndada değişiklikyapılması ge- rekiyorsa yapılır" diye konuşru. Köşk'ten Jet onay Öte yandan, Sezer de TBMM'nin jet hızıyla çıkardığı yasayı aynı hızla onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sezer'in, yasayı yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği bildirildi. ÎTtRAZLARI ETKİLÎ OLDU Basın, asker veyargının geçicizuferi ANKARA (CumhuriyetBürosu) - TCY'nin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi- nin ertelenmesinde basının, Yargıtay'ın ve as- kerin itirazlan etkili oldu. Yeni TCY'nin tar- tışma yatatan bazı düzenlemeleri şöyle: Basınla llglll suçlar: Basın kuruluşlan, yeni TCY'nin baskı ve sansürdönemi başlatacağını vurgulayarak ga- zetecileri adliyeye alıştırma yürüyüşleri yap- tı. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi yasa- daki 23 maddenin basın özgürlüğüne aykı- rı olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti Başkanı Orhan Erinç de yasada ba sın özgürlüğüne aykın birdizi düzenleme bu- lunduğunu vurguladı. Askerlerden itirazlar: Yeni TCY'nin askeri suçlar yönünden "gözr den kaçan" hükümler de askerin tepkisine ne- deıı oldu. Ceza yasasıyla getirilen uygulama- nın askeri ceza sisteminde bazı adaletsizlik- lere yol açacağı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dısiplin zafiyetine neden olabileceği gerek- çesiyle yeni bir tasarı hazırlandı. Yeni TCY'ye göre, "firar, emre itaatsizliktc ısrar vc üste fi- ilentaarruz" gibi askeri suçlardan dolayı ve- rilecek lıapis eezaları, yasada belirtilen ceza süreleri nedeniyle ertelenecek ve adli para ce- zasına dönüştürülecekti. Askeri Ceza Yasa- sı'na eklenecek maddeyle, ceza yasasındakı indirim hükümlerinin askeri suçlarda geçer- li olmaması öngörüldü. TCY 'de, alt sının be- lirtilmeyen ağır hapis cezalannın alt sınırı bir aya indiriliyor. Askeri ceza sistematiğini bozacağı ve adaletsizlıklere neden olacağı gerekçesiyle bu konuda TSK'deki uygula- malara ıstisna getirilmesi istendi. Bu konu- daki yasa tasansı TBMM'de kabul edildi. Yargıtay'dan İtirazlar: Yargıtay, yeni TCY'deki bazı düzenlemele- re karşı çıktı. Düzeltme amacıyla hazırla- nan yasa önerisinde takdir hakkınm "beş- tebir"oranında kullanılması öngörülürken Yargıtay'dan iş yükünün artacağı gerekçe- siyle yoğun itirazlar geldi. Bunun üzerine genel kurulda takdir hakkıyla ilgili olarak "altıda bir" düzenlemesi yapıldı. İmar taıtışması: TCY'nin "imar kirliüğiııc nedenolına" baş- lıklı 184. maddesi lartışma yarattı. Bu mad- denin 3. fikrasında yapı kullanım izni olma- yan binalarda faaliyet gösteren işycrleriyle il- gili cezagetirilirken AKP îstanbul tnilletve- killcri esnafın darbe göreceğini, birçok işye- rinin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya ka- lacağını savundular. CHP de çevre kirliliği ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi açısından bu fıkranın korunmasında ısrarlı oldu. Yüce Plvan dosyaları kaygısi: ihaleye fesat kanştırma suçunun düzenlen- diğı maddede "yapım ihaleleri" ifadesinin unutulması bazı eski bakanların Yüce Di- van'daki dosyalannm düşebileceği kaygısı- na neden oldu. Gümrük ve kambiyo suçlari: TCY, gümrük kaçakçılığı operasyonlarına ko- nu dosyalann düşmesi ve kambiyo suçlan- nın affa uğramasını da gündeme getirdi. Hü- kümet yetküılen, Kaçakçıhkla Mücadele Yasası'yla ilgili TCY'ye bir değişiklik mad- desi eklemek istediler. Ancak Gümrük Müs- teşarlığı yetkilileri, böylesi bir durumda, bir- çok kaçakçılık dosyasmm ve kişinin afkap- samına gireceği uyansmda buluııdu. SEZER: Karar iyioldu ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni Türk Ceza Yasası'nın (TCY) yü- rürlüğünün ertelenme- sini kendisinin de iste- diğini belirterek **lyi ol- du sanırım" dedi. Se- zer, Kongo Cumhuriye- ti Dışişleri Bakanı Ro- dolphc Adada ve bera- berindeki heyeti Çanka- ya Köşkü'nde kabul et- ti. Sezer, görüntü alınır- ken bir gazetecinin, TCY'nin yürürlüğünün ertelenmesiyle ilgili gö- rüşünü sorması üzerine, u Ben de ertelenmesini istiyoıdunı" dedi. ERİNÇ: Olanak yaratüdı tstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyetı Başkanı Or- han Erinç, Türk Ceza Yasası'nın yürürlüğü- nün ertelenmesini "sağduyumın başarısı™ olarak nitelendirdi. Orhan Erinç açıklama- smda şunlan söyledi: "Adalet Bakanhğı ile oluşturduğumuz çalış- nıa grubunun gerginlik- ten uzak bir ortanıda yapacağı çahşmamn da- ha olumlu sonuçlanma olanağı da yaratılmış ol- du. Erteleme karannda katkısı olanlara teşek- kürlerimi sunuyorum." TCY'nin ertelenmesi AKP içindeki görüş aynlığmı da ortaya çıkardı Çiçek televizyondan öğrendi Gazetecilerin eylemi sürüyor bakanRecep TayyipErdoğan'ınye- ni Türk Ceza Yasası'nın (TCY) yürürlüğe girınesiniıı iki ay süreyle ertelenmesini açıklamasuıdan önce de sürdür- düler. Uursa'da Setbaşı Mahfel önünde toplanan ulusal ve yerel medya kuruluşlarında görevli yaklaşık 200 basın ça- üşanı, "Türkiye Uabersiz Kalnıasın" pankartı eşliğindc yürüyiişe geçti. Yürüyüş sırasmda bazı gazeteciler kendile- rini zinciıic bağlayıp cllerini kclcpçeledi ve agızlaı ıııı bantladı. Geçen hafta Ankara'ya yürüyen ve tepkilerini TBMM'ye taşınıaya çalışan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, yeni TCY'nin basuıla ilgili maddelerinin düzelülmesi istemlerini dile getirmek üzere dün imza kampanyası başlatb. TCY Kadın Platformu da yaphğı yazılı açıklamada, " kadınların,yeniTCY'de kadına yönelik haklann lıayata geçirilmesinin takipçisiolacağım" bildirdi. (Fotoğraf: AA) Özok, hükümetin öngörüsüzlüğünün ortaya çıktığını söyledi 'Kısa süreli erteleme yetmez' ANKARA (CumhuriyetBürosu)-Türkiye Barolar Bir- liği (TBB) Başkanı ÖzdemirÖzok, tartışmalı Türk Ce- za Yasası'nın (TCY) yürürlüğe girişinin kısa süreli er- telenmesinin sorunun çözühnesine yetmeyeceğini vur- guladı. Özok, gelinen noktada siyasal iktidann öngö- rüsüzlüğünün ortaya çıktığını da kaydetti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, TCY, CMK ve CÎK'in yürürlüğünün ertelenmesini değerlendirirken "Bunlanıı hiçbirisine gerek kalma- dan çokönceden düşünülerek aceleye getirilnıeden ya- salar oluşturulsaydı" dedi. Yeni yasa çahşmalannın ge- niş zaman içerisinde tartışmaya açılmasının daha ya- rarlı olacağını vurgulayan Özok, "Yaşananlar hoş de- ğil. tleriyi gören deneyimli yönetim anlayışıyla bunlar bağdaşmaz. Bunlann çok önceden düşünülnıesi gere- kiıtli. Yüzeysel, günübirlik yaklaşımlarla yargı yara alıyoı; yönetim yara alıyor, siyasal kurumlar yara alı- yor" diye konuştu. Yargıtay Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başka- nı Osnıan Şirin, yeni Türk Ceza Yasası'nın (TCY) yü- rürlük tarihinin ertelenmesinin olumlu olduğunu, an- cak iki aylık ertelemenin yeterli olmadığını söyledi. Şirin, "En doğru olanı yeni adli yılın başlayacağı eylüle kadardı" dedi. Yargıtay EBaşsavcısı Nuri Ok da, kaygı- ların giderilmesi ve değerlendirilmesi bakımından er- telemenin olumlu olduğunu belirterek u Bazı kaygılar var. Onlann değerlendirilmesi gereklL Bu süre yeter. tş- lerin daha fazla birikmesini önler" dedi. ANKARA(Cumhuriyet Büro- su) -Yeni Türk Ceza Yasası'nın (TCY) ertelenmesine baştan be- ri karşı çıkan Adalet Bakanı Ce- mil Çiçek, "erteleme haberini" NTV'de katıldığı canlı yayuı prog- ramında öğrendi. TBMM'de er- telemenin onaylanmasının ardın- dan teşekkür konuşması yapan Çiçek, "Eğer siyasi bir sorumlu- Iıık gcrckiyorsa alııını açık ve yü- züm ak olarak bunu kabule lıazı- ruıı" dedi. Çiçek, TCY'nin yürür- lük tarihinin ertelenmesine karşı çıktığınin anımsatılması üzerine de "Ben IVleclis'e saygımdan öy- le konuştum" yanıtını verdi. Dı- şişleri Bakanı Abdullah Gül ise "TCY'nin ertelenmesi tamamen teknik sorunlaria ilgili" dedi. TCY'nin yürürlüğünün 1 Ha- ziran'a ertelenmesi hükümet için- de de farklı tepkilere neden oldu. Dışişleri Bakanı Gül, dün yaptı- ğı açıklamada, TCY ile ilgili Yar- • TCY'nin yürürlüğünün ertelenmesi Dışişleri ile Adalet bakanlannı karşı karşıya getirdi. Gül, ertelemenin teknik bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ertelemeye karşı olduğunu belirten Çiçek ise "Eğer siyasi bir sorumluluk gerekiyorsa bunu kabule hazınm" dedi. gıtay başta olmak üzere çeşitli kurumlardan tavsiyeler geldiğine işaret etti. Gül, sivil toplum örgüt- lerinin de taleplerinin söz konu- su olduğunu belirterek yasanın reformcu nıteliğını pekıştırmek ıçin fırsat olduğunu vurguladı. Bazı teknik sorunlaria karşı kar- şıya kaldıklarını söyleyen Gül, bunları dikkate alarak dün gece (önceki gece) Fas'ta bulunan Başbakan Recep TayyipErdoğan ile lcmasa geçtiklerini açıkladı. Cemll Çiçek şasırdı Türk Ceza Yasası'na ilişkin de- ğerlendirmelerde bulunmak üze- re NTV'de canlı yayın programi- na katılan Adalet Bakanı Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın TCY'nin yürürlük tarihi- nin erteleneceği yönündeki açık- lamalannı canlı yayında izleyüı- ce şaşkınlığını gizleyemedi. Ya- sanın yürürlüğünün ertelenmesi- ne karşı olduğunu söylediği an- da Başbakan Erdoğan'ın ertele- meye ilişkin açıklamalarını, "alt- yazııla" gören Çiçek, "Bu ertele- nebUirama ben yine endişelerimi söylüyorum. Çok fazla katkı ola- caf-ı kanaatindedeğUim.Belki Ga- zetecilerCemiyeti'nin katkısıolur. Bu konudayanıunayı okadarçok isterim ki" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda yeni TCY'nin yürür- lük tarihinin ertelenmesine ilişkin yasanın kabulünün ardından tcşek- kür konuşması yapan Bakan Çi- çek, "Eğer siyasi bir sorumluluk gerekiyorsa almm açık ve yüzüm ak olarak bunu kabule hazınm. Yanhş varsa dönerim hiç mahsu- ru yok, millet hesabına olumlu olacaksa elbette dönerim" dedi. Meclis e saygımdan...' Çiçek, Erdoğan'ın erteleme yö- nündeki açıklamalarını NTV'de canlı yayında duyduktan sonra "ertelemedenyanaolıluıdığT yö- nünde açıklama yaptığmı anım- satan DYP'li Ümmet Kandoğana ise şu yanıtı verdi: "Ben Meclis'e saygımdan öyle konuştum. Ben hükümet emrinde Meclis iradesi anlayışma kalılnuyorum." BİR BAKIMA SERVER TANtLLt Bayrakları Bayrak Yapan... 6 Mart'ta Bursa ile başlayan, sonra Bolu'yu da içine alıp Ankara'ya kadar uzanan -yirmi gün- lük- bir yolculuktan, çeşitli duygularla beraber, temel bir izlenimle döndüm: Yaygın bir umutsuz- luktu bu. Hemen hemen her kesimden görüş- tüğüm insanlarda böyle bir duygu egemen. Geleceğe bakarken bir ışık göremiyorlar... Dışarıda ve içeride olan bitenler, tek tük pırıl- damalara bile tahammülsüz: Uluslararası plan- da, ABD, insanlığın karabasanı durumunda, em- peryalist ve kan döküyor; ülkemizde, özellikle 12 Eylül'le başlayan bir feiaketler zinciri, her tür ilerlemeyi engelliyor. 24 Ocak Kararlan'nı izleyen süreç, Türk kapi- talizminin yönünü değiştirir, üretimci misyon- dan tüketimci bir mecraya sokar; "karma" bir politikanın yerini, büyük devlet işletmelerini "özerkleştirme" varken, ona düşman bir poli- tika alır ve üvey evlat olarak bakıp çökertmeye başlanır. Ve bir "yağma" gündeme girer. Bu yağmanın son aşamasındayız: Yabancı şirketler piyasayı sarmış ve ulusal/yerli ne var- sa alıyorlar. Devlet, üretimden çekilirken, "sosyal devlet" de bir darbe yemiştir ve işsizlik de ürkütücü bir durumdadır. 12 Eylül, aynı zamanda bir siyasal süreçti de: Demokratik ve laik kaleleri, tutup sağcı, dinci ve faşistlere teslim etmişti. Bugün yaşadıklarımız işte oralardan geliyor. O ortamın ürünü olan ANAP, sonra onun yerini alan DYP; sosyal de- mokratlardaki dağınıklık; koalisyonlar keşme- keşi AKP ile sonuçlanır. AKP, Türkiye için bir kurtuluş mu? Hayır! Yağma ekonomisini sürdürüyor ve gelecek için tehlikeli bir kadrolaşma içindedir; "yeşllser- maye"nin ürünü olmuş ve başta o sermaye için var olacaktır; AKP, ekonomide sermayenin dos- tu, emeğin de düşmanıdır. Başlarda, AB'ye ağır- lık vermişse, varlığını, geleceğini güvenceye al- mak içindir. Büyük yurt sorunları adına belledi- ği şu ikisidir: Imam İHatip Okulları ve türban! öl- çüsüz diplomatik yaklaşımlarla, vaatlerle, yurt ola- rak açmazlara sürüklenmiş durumdayız. Onun sayesinde ülke, Cüneyt Arcayürek'in deyişiy- le, "iki arada bir derede"d\r. Sürgit edecek midir bu, edebilir mi? Bir vakitler, yağmanın içindeyuvalanan ANAP ile DYP'nin; şimdi hareketlenmelerine bakıp söy- lenecek odur ki, Türkiye'ye getireceği hiçbir şey yoktur; asıl kaygılandıran o ki, sosyal demokra- side bölünmüşlük sürüyor ve CHP bir kliğin elin- de... Yaygın umutsuzluğun kaynağında işte bunlar var! • Ankara'dan Istanbul'a dönerken, Türkiye'nin bayraklarla donandığını gördüm. Mersin'deki talihsiz bir olay, Türk bayrağının "ayaklar altına alınması", bütün yurtta bir eylemi başlatmıştı. Çeşitli yorumlar da yapıldı. Türkiye'nin sınırlarını da aşan ve yayılan "bay- rak olayı", kimi çevreleri ürkütmüştü; milliyetçi- lik körükleniyordu ve bir ucunda faşizrn tehlike- si de vardır deniyordu. Bayrağa saygısızlık ya- panlar üzerinden saldırgan bir tutumu geliştir- menin üstünde duranlar da görülüyordu. Ne var ki, Türkiye'nin nicedir içinde çırpındı- ğı koşullara gözlerini çevirmek, milletin ezildiği- ni görmek, daha gerçekçi bir tutum değil mi? Yurdumuz siyasal, ekonomik ve sosyal yön- den eziliyor ve haysiyetiyle oynanıyordu. AKP, buna karşı ne yapmıştı? Tersine, boyun eğmeyi daha da katmerleştirmiştir. Bulunduğumuz noktada, bayrakları sadece dal- galandırmakla yetinmemeli; ülkeye sahip çıkma- nın bilinci keskinleştirilmeli. Bir de, "ekmeği bö- lüşme"n\n anlamı üstüne yeniden düşünmeli!.. Hassasiyetler dikkate alı• : . ; . • . • : . . • : • , Dışişleri'nden AB'ye brifing ANKARA / BRÜK- SEL (Cumhuriyet)-Dı- şişleri Bakanlığı, Türk Ceza Yasası'nın (TCY) yürürlük tarihinin erte- lenmesi konusunda Av- rupa Birliği 'ne bilgi ver- di. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bii- yükelçı Volkan Bozkır, AB Dönem Başkanı Lüksemburg ve AB Ko- misyonu temsilcilerini dün bakanlıkta kabul ederek "Sivil toplum ör- gütlerinbı eleştiri ve has- sasiyetlcrini dikkate al- dık. Yasal boşluklar so- runu vardı. Amacımız reformların peliiştiı ilıııc si" dedi. AB Komisyonu Tem- silcisi Büyükelçi Hans- jörgKretschmer ve Lük- semburg'u temsil edcn Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi SjoerdGos- ses'in şchir dışında ol- malan nedeniyle, Dışiş- leri'ndeki brifinge bü- yükelçilik maslahatgü- zarlan katıldı. Edinilen bılgılere göre Büyükel- çi Bozkır, AB temsılci- lenne TCY'de erteleme- nin AB çevreleri ve Tür- kiye'deki sivil toplum ör- gütlerinden gelen eleş- tirilerden kaynaklandı- ğını belirterek "TCY bi- zim açınuzdan tarihsel önem taşıyan bir reform adınıı. Bunu tamamla- makta kararhyız. Bazı eksikler olduğu eleştirile- ri nedeniyle bunu erteli- yoruz. Özellikle sivil top- lum örgüüerinin hassasi- yetini dikkate ahyonız. Amacımız alin ınlan pe- kişlirınek" dedi. Büyü- kelçi Bozkır, erlcleme ile yasal boşluk sorunu- nu da aşmayı planladık- larını anlattı. Ortaklık Konseyi beklenlyor Brüksel muhabirimiz ElçinPoyrazlar'ın Brük- sel'den bildirdiğine gö- re erteleme karannı de- ğerlendiren AB Komis- yonu Genişleme Komi- seri OUiRehn'in sözcü- sü Kriszüna Nagy, Dı- şişleri Bakanı Abdullah Gül'den reformlar ve TCY'nin belirlenen ta- rihte yürürlüğe gimıesi- ne yönelik güvence alın- dığıru hatırlatarak 26 Ni- san tarihinde yapılacak Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısında bu konunun ele alınacağını bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog