Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Güneş: CHP katiediliyor • lstanbul Haber Servisi - Yenıden CHP Hareketi sözciisü Prof. Dr. Hurşit Güneş, Mustafa Sangül'ün hakkında kesinleşmiş yargı karan olmadan partiden ihraç edilmesini ve îzmir îl Örgütü'nün nedeni bildirilmedcn görevden alınmasını eleştirdi. Güneş, "Partiyi ele geçirmek için geçmişte her yolu kullananlann, şimdi aynı yöntemlere muhatap kalınca takmdiklan acımasız tavır ibrct vericidir. CHP, gözlerimizin önünde katiediliyor" dedi. Kumaş'tan Baykal'a mektup • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski CHP Milletvekili Rahmi Kumaş, parti yönetiminin 18 il örgütünü görevden almasına, Deniz Baykal'a gönderdiği mektupla tepki gösterdi. Mcktubunda, Izmir'in 81 il içindeen başarılı örgüt olduğunu kaydeden Kumaş, "Siz tümüyle yanhş yapmıyorsunuz. Ama öyle yanlışlar yapıyorsunuz ki haklı olduğunuz durumlar gözükmüyor. Işte son fzmir il yönetiminin görevden alınışı başanyı cezalandırmaktır" dedi. İstifacılara şalvar'lı yanıt • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet Sözciisü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, AKP'den istifa eden milletvekillerini eleştırerek "Yanhş karara doğrıı gerekçe giydirmeye kalkarsanız, frak üstüne şalvar giydırmiş olmanız gerekir" benzetmesini yaptı. "Bır sabah kalkıp suçlayıcı gerekçelerle istifa etmelerini anlamlandırmaya çalıştığını" savunan Çiçek, karan halkın vereceğini belirtti. Gazeteci Özkök • İstanbul Haber Scrvisi - Türkiye Ga/ctcciler Cemiycli (TGC) üyesi ve sürekli basın kartı sahibi gazeteci Erol Özkök (65) yaşaminı yitirdı. TGC'den yapılan yazıh açıklamaya göre, Özkök' ün cenazesi, bugûn 10.30'da Zincirlikuyu Mezarhğı önünden alınarak Edirne'de tpsala Çarşı Camii'nde kılmacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Amasra'da 1940yıhnda doğan Özkök, gazeteciliğe l979yılındaPolitika gazetesmde başladı. THA, Güııaydın gazetesi ve Bağımsız Basın Ajansı'nda çalışan Özkök, Çağdaş Sinema Oyuncıılan Demeği'nin de üyesıydi. ASO'dan Çelik'e ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) yeni yönctim kurulu üyeleri, Zafcr Çağlayan başkanhğında, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelık'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Çelik, Türk bayrağını yalana girişimi ve ardından yaşananlarla ilgili olarak "Toplumsal olayları, histeri haline gctirmeden soğukkanlılıkla karşılamak lazım" dedi. YDK raporu, mobil santrallardan gereğinden fazla enerji alındığını ortaya çıkardı 44 trüyonluk kara delikAYŞE SAYEV ANKARA - Başbakanhk Yüksek Denetleme Kuru- lu'nun (YDK) yaptığı dene- timler, Doğu Anadolu'daki "düşükgeriBıni'1 ve "acilener- ji açığını" kapatmak için ku- rulan mobil santrallann, yıl- lar geçtikçe devletin "kara deliği" haline geldiğini orta- ya koydu. YDK'nin son raporuna gö- re, 1 milyar 67 milyon kvvh'lik gereksinim fazlası elektrık enerjisi ahmı nedeniyle dev- let 43.9 trilyon lira zarar etti. • Başbakanhk YDK raporuna göre, devlet mobil santrallardan aldığı 1 milyar 67 milyon kwh'lik enerjiyi kcndi termik santrallarından almış olsaydı, mobil santrallara sözleşme gereği ödenecek kapasite bedeli de dikkate alındığında enerji maliyeti kilovat saat başına 136 bin 687 lira olacaktı. Böylece kwh başma 41 bin 215 lira, toplamdaysa 43.9 trilyon lira tasarruf edilecekti. Başbakanhk YDK'nin Elektrik Üretim AŞ Gcnel Mü- dürlüğü'yle ilgili yaptığı son inceleme raporunda mobil santrallardan alınan enerji ma- liyetlerine dikkat çekti. Ra- porda, devletin hızmet alım ve kira sözleşmesi yaptığı Is- parta, Kırıkkale, Esenboğa, Samsunl ve Samsun2 sant- rallarından bir yılda 1 milyar 67 milyon 410 bin kwh'lık enerjiyi gereğinden fazla al- dığı vurgulandı. Raporda mo- bil santrallardan gereğinden fazla alınan enerjinın maliye- tinin kwh başına 177 bin 901 lira olduğu vurgulandı. Ra- porda bu enerjiyi almak yeri- ne sözleşme gereği ödenmek zorunda olan kapasite bedeli- ninse kwh başına 70 bin lira olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "EÜAŞ, mobil santrallardan gereğinden faz- la aldığı 1 milyar 67 milyon kw!Tlik enerjiyi kendi termik santrallarından almış olsaydı, mobil santrallara sözleşme ge- reği ödenecek kapasite bedeli de dikkate ahndığuıda enerji maliyeti kilovat saat haşına 136 bin 687 lira olacaktı. Böylece kvvlı başına 41.215 lira, top- lamdaysa 43.9 trilyon lira ta- sarruf gerçekleşirdi" denildi. Alım seviyesi indirilmeli Raporda, alınan enerjinin daha da düşürülmesinin müm- kün olduğu belirtilerek mo- bil santrallardan alınan ener- jinin zorunlu alımlar seviye- sine indirilmesi konusunun genel müdürlük tarafindan de- ğerlendirilmesi gerektiği de belirtildi. ESKİ TCDD MÜDÜRÜKARAMAN Soruşturma izni kaldınldı • Ankara Bölge îdare Mahkemesi, Pamııkova'da meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği hızlandınlmış tren kazası nedeniyle Süleyman Karaman hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği izni kaldırdı. ANKARA(Cumhuri- yetBürosu)-Ankara Böl- ge Îdare Mahkemesi, Pa- mukova'da meydana ge- len hızlandınlmış tren kazası nedeniyle eski TCDD Genel Müdürü SüleymanKaraman hak- kında soruşturma açıl- masına ilişkin Ulaştırma Bakanı liinali Yıldırını ın verdiği izni kaldırdı. Ka- raman, kararın kesin ol- ması nedeniyle bu konu- da artık yargılanamaya- cak. Ulaştırma Bakanhğı, 22 Temnıuz 2004 tarı- hinde Pamukova ilçesin- de meydana gelen ve 37 kişinin öldiiğü tren ka- zasında "çok sayıda in- sanuı ölümüne, yaralan- masına neden olduğu ve tren kazasryla ilgili delil- leri karartmaya çalısltğı n gerekçesiyle Karaman hakkında soruşturma iz- ni vermişti. Karaman, so- ruşturma iznine itiraz ederek kararın kaldırıl- masını istemişti. İstemi görüşen Ankara Bölge îdare Mahkemesi, oybir- liği ile Karaman'ın itira- zını kabul ederek soruş- turma izninı kaldırdı. Mahkemenin gerek- çeli kararında,"Sistem- de birtakıın eksiklikler olmakla birlikte kazanın asıl sebebinin 80 kilo- metre hı/ia girilmesi ge- reken kurpa 132 Idlo- metre hızla girilmesinin sebep olduğu yolundaki bilimsel görüş vc rapor- lar dikkate alındığında dosyada var olan bilgi ve helgelere göre, hakkında isnat olunan suçlamala- ra ilişkin olarak Süley- man Karaman''ın Türk Ccza Yasası kapsamın- da suç sayılahilecek bir 1iîl ya da eyleminin tespit edilemediği sonucuna vanlmışnr." denildi. İHPB | l M A m^ I *l>aa v ı s ı Alaattin Çakıcı, lokalin basılmasına ilişkin talhnat verdiği yöııüııdeki iddialan kabul etmedi. (Fotoğraf: AA) Karagümrük Spor Kulübü baskını nedeniyle yargı önüne çıktı Çakıcı suçsuz olduğunu savundu lstanbul Haber Servisi - Ülkücü mafya lideri Ala- attin Çakıcı ve 7 kişinin, Karagümrük Spor Kulü- bü Lokali baskını davasında Yargıtay'ın bozma ka- rarının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Çakıcı, lokalin basıhnasına ilişkin talimat verdiği yönündeki iddialan kabul etmedi. lstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruş- maya tutuklu samklar Alaattin Çakıcı, Erdoğan Öner, Ömer Kaç, Cihan Çakıcı, Ahmct Çclik ve MüştakÇimencigetirildi. Davanındiğergıyabi tu- tuklu saııığı Başar Barış Çakıcı ise duruşmaya ka- tılmadı. Dunışmada söz alan Alaattin Çakıcı, davaya iliş- kin Yargıtay'ın bozma kararım kabul etmediğini söy- leyerek "Sizin karannızı kabul cdiyorum ama suç- suzum. Madem ben telefonla cmir vcrmişim. Tele- fonkayıtları neden ortaya çıkanlmıyor" dedi. Avu- katlannın cezaevinde telefon kullandığına ilişkin somut delillerin bulunmadığı yönündeki açıkla- malanna karşın Çakıcı, şöyle konuştu: "Sayın avukatım bilmiyor. O dönem hapishane- de zaman zaman kullandığını tclcfonlar vardı. Ba- rış Çakıcı zaman zaman beni arardı. Eğcr tah'mat vermişscm scsim entenıasyonal olarak bilgisayar- lara kaydedilmiştir. Ortaya çıkar. Bu kayıtlar ma- saııııı üzerine konulsuıı. O zaman burada feryat cdcrsem namerdim." Sanıkların tutukluluk hallerinin devamma karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin gi- derilmesi amacıyla duruşmayı crtelcdi. Cumhurbaşkanı Sezer, yasanın 'ulusal çıkarlar ve kamu yararı ile bağdaşmadığını' belirtti Yabancılara TV saüsına vetoANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Ah- mctNccdet Sezer, yayın kuru- luşlannınyüzde 100'ünün ya- bancılara satılabilmesini ön- gören yasayı veto etti. Sezcr iade gerekçesinde, yayın ku- mluşlannın yabancılara satı- şının "ulusal çıkarlarve kamu yaranile bağdaşmadığınT ı İa- de etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıkla- maya göre Sezer, iade gerek- çesinde, yasanın yönetimi ve denetimi TMSF'ye geçen ban- • Yasanın iade gerekçesinde mcdyanın 4. güç olduğunu belirten Sezer, kitle iletişim araçlarının stratejik önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, ulusal radyo ve telcvizyon yayın kııruluşlanna yabancılann egemen olmasının yolunu açan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. kalarla ilgi düzenleme içeren hükmünü anımsattı. Sezer, ya- pılan düzenlemeye göre, satı- şın Fon Kurulu'nca iptaline karar verilmcsi durumunda, alıcıya geçmış olan ihale ko- nusu mal, hak ve varlıklann ge- ri alınacağını, ihalenin feshi durumunda ise alıcısınateslim edilmiş olan mal, hak ve var- lıklann geri verilmesinin ıste- nılemeyeceğım kaydetti. Cumhurbaşkanı Sezer iha- lenin feshi kavramırun, bir iha- le işleminin, ihale sürecine ilişkin aykınlıklann sonradan ortaya çıkması nedeniyle yar- gı karanyla ortadaıı kaldırıl- ması durumunu kapsadığını belirtti. Yasanın, radyo ve televiz- yonların belirli koşullarda ya- bancılara satılmasını öngören hükmünü de anımsatan Se- zer, yönetimi ve denetimi TMSF'ye devredilen şırket- lerden radyo ve televizyon ya- yıncılığı yapanlann tüm payı- nın yabancılara satışının yo- lunun açıldığını, bu durumun ise ulusal çıkarlarla bağdaşma dığını ifade etti. Medyanın 4. güç olduğuna dikkat çeken Sezer, kitle iletişim araçlan- nın stratejik önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Se- zer şu görüşleri kaydetti: " Ulusal radyo ve televizyon yayın kuruluşlaraıın dörtte bi- rinde yabancı gerçek ve tiizel- kişilcriıı sahip olacakları payın yüzde yüz oramna çıkmasına, diğerlerinde yüzde 50'ye ulaş- masına olanaksağlayan ve böy- lece bu alana yabancılann ege- men olmasının yolunu açan düzenleme anayasal kurallar, ulusal çıkarlar ve kamu yara- rı ile bağdaşmamaktadır." AKP'NÎN YENİ TEŞKİLAT KURMA PLAN1 TEPKİ ÇEKTİ 'REKTÖR OKULUNDAKt REZÎLLÎKLERLE UĞRAŞSIN' Amaç 'kalkınma' değil kadrolaşma CANHACIOĞLU ESKİŞEHİR - Köy Hiz- metleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatlannın kapatıl- masının ardından, AKP ik- tidarı kadrolaşma için Tanm ve Köy tşleri Bakanlığı'na bağlı Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü ve taşra teşki- latlarını kurmak için çalış- malar başlattı. Tanm ve Köyışlen Bakanı SamiGüç- lü'nün ınızasıyla tüm illerin valilerine gönderilen yazıda Kırsal Kalkınma Ge- nel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilgi- li yasa taslağının hazırlandığı ve önü- müzdekı günlerde Meclis'e sunulaca- ğı beliıtildi. Yazıda Köy Hizmelleri Gc- nel Müdürlüğü'nün lstanbul, Şanlıur- fa, Van, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Kas- tamonu, Kayseri, Konya, Antalya, Ada- na, Bursa ve Izmir'deki bglge müdür- Saıııi Güçlü. lüklennde görevlı persone- lin özel idare müdürlüğüne geçmesinin ardından bu kentlerdeki kurum binaları- nın Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nün taşra teşki- latlan için kullanılacağı açık- landı. DSPMerkezllçcBaşka- nı ve eski Yol-lş Sendikası Şube Başkanı Rıdvan Atan, Türkiye genelindeki Köy Hizmetleri müdürlüklerinde 50 bin kişinin çalışti- ğına dikkat çekerek "Çaüşanlar başka illeıvgidecek. Yeninıüdürlüğe AKPik- tidan kendi yandaşlaı ıııı yerleştirecek. Partizanukla bir yere vanlamaz" de- di. Yol-lş Sendikası liskişehir Şube Baş- kanı Mehmet Kılıç da, "Yapılanlann partizanca işlcr olduğuna iııaıııyorıını" diye konuştu. CFTP İl Başkanı Yımııs Emre Karabulut da, asıl amacın kad- rolaşma olduğunu söyledi. Çelik, Dinçer'i savunup üniversiteyi topa tuttu ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çe- lik, Başbakanhk Müs- teşan Onıer Dinçer'in kitabında intihal bu- lunduğu yönündeki ra- porunu YOK'e gönde- ren Sıvas Cumhunyet Üni- versıtesi'ne sert tepki gös- terdi. Çelik, "Üniversitedebir sürü ıv/illik yaşanıyor. Rektör o rezilliklerle uğraşsm" dedi. Başbakanhk Müsteşarı Ömer Dinçer'in kitabında intihal (aşırma) yaptığı yö- nünde Marmara ve Cum- huriyet üniversiteleri ta- rafindan hazırlanan ra- porla ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgi- li soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Dinçer'e kar- şı 'Siyasi linç kampanyası" başlatıldığını iddia etti. YÖK'ün konuyla ilgili bir iş- lem yapabileceğini, ancak üni- versitelerin yapamayacağını belirten Çelik, "Üniversitede bir sıiıii ıv/illik yaşanıyor. Ön- ce rektör o rezilliklerle uğraş- sm,Ömer Dinçer'le uğraşma- sm" dedi. 'Yapılan siyasi linç' Ömer Dinçer'in intihal yap- tığı yönündeki görüşlere katıl- madığını vurgulayan Hüseyin Çelik, "Dünyanınheryerinde birinin parasını çalmayla, birinin entelektüel bilimsel birikimini çalma arasuıda fark yok. Ömer Dinçer'e yapılan siyasifinçü'r,Itiliııısı-llikk- alakası yoktur"dedi. ÜĞÜPOLİIİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Ben Hiç Şaşırmadım... Benim ülkemin bazı valileri, kaymakamları, em- niyet müdürleri oldum olası kitabı, tiyatroyu sev- mez... Benim ülkemi yönetenler kitabı, tiyatroyu sev- meyen valileri, kaymakamları, emniyet müdürleri- ni bildim bileli baş tacı ederler... Anımsarım, bir dönem Aziz Nesin'in, Fakir Bay- kurt'un, Orhan Kemal'in, Sait Faik'in kitaplarını toplarlar, AST'ın, Halk Oyuncuları'nın oyunlarını yasaklarlardı... Benim ülkemde yedi-sekiz yıl önce Kafka bile yargılandı!.. Sütlüce ilçesi Isparta'ya bağlı. Isparta'ya gitme- yeli yıllar oldu. Yalçın Pekşen'in yazısından öğ- rendiğime göre Sütlüce, Isparta'ya yüz kilomet- re uzaklıkta... Sütlüce'de bir kaymakam var her ilçede oldu- ğu gibi. Genç mi, orta yaşlı mı bilmiyorum. Tuttu, bir genelge yayımladı: "Orhan Pamuk'un kitap- ları toplatılsın..." Haberi önce NTV'den duydum... Hiç şaşırmadım!.. Şaşırmama da hiçbir neden yoktu... Çünkü benim cennet yurdumda kitap toplat- mak, kitap okuduğu için okuldan atılmak, kitap oku- duğu için 'gizli örgüt' kurmak suçundan yıllarca hapiste yatmak sıradan şeylerdi... 12 Eylül 1980'in cuntacıları milyonlarca kitabı toplayıp yakmamışlar mıydı? Bir arkadaşım vardı, korkusundan kitaplarını an- nesinin evinetaşımıştı, 12 Eylül sonrası annesi de kitapları sobaya doldurup "oğlunun başına birşey gelmesin" diye yakmıştı... Yakmıştı da, Izmir'in sonbahar sıcağında baca- dan dumanlarçıkınca komşuları polise haber ver- mişti: "Karşı komşuda yangın çıktı..." Polis eve gelmiş, kitapları yakan anneyi alıp gö- türmüş, bir süre gözaltında tutmuştu... ••• Dün elime bir belge geçti... Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı llçe Milli Eği- tim Müdürlüğü'nün resmi-özel tüm okullara gön- derdiği bir yazı. (Bölüm: Kültür, Sayı: B.08.04. MEM.4.06.08.04.11.070/4874, Konu: Geziler) llköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Et- kinlikler Yönetmeliği'ne göre (21. madde), sosyal etkinlikler kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğlence amaçlı gezilerde 'tiyatro ve sirk' gibi yerlere ke- sinlikle gidilmemesi isteniyor... Buyruk kimden geliyor... Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Erdoğan'dan... Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım!.. Çağ atlayan, giderek özgürleşen ve demokra- tikleşen Türkiye'de bunlar olağan şeyler... Çünkü benim ülkemde 2002 yılında 33 yayıne- vinden 57 yazarın 77 kitabı yasaklandı... 2000 yılında 24 kitap, 2001 yılında ise 42 kitap toplatıldı... AmerikalımuhalifdüşünürNaomChomsky'nin kitapları Türkiye'de yasaklandı. DüşünürChomsky, Türkiye'ye geldi.. duruşmaya girdi ve "Yayıncıyla birlikte beni de yargılayın" deyince, yayın yasağı kalktı... Başı belaya giren yayınevlerinin ilk üçü ise şun- lardır: Aram, Çivi Yazıları, Umut Yayıncılık... Süleyman Ege'nin 1992 yılında Cumhuriyet'to yayımlanan yazı dizisini anımsadım dün sabah... 28Ağustos1982... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden bir kamyon, Ataç Sokak'taki Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın binası önünde durdu... Polislerin elinde Ankara Sıkıyönetim Komutan- lığı'nın bir buyruğu vardı: "Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın tüm kitap- ları toplatılsın..." Kitaplar toplatıldı... 133 bin kitap Mamak'ta Sıkıyönetim Komutan- lığı Karargâhı'nda gözaltına alındı, daha sonra da Izmit SEKA tesislerinde 'kâğıt olma' cezasına çarptırıldı... Süleyman Ege hukuk mücadelesi verdi yıllarca. Hem 12 Mart hem de 12 Eylül'de cuntanın hışmı- na uğramıştı Ege... Yıllar sonra Süleyman Ege soruyordu: "Kitaplarımı sıkıyönetim yok etti, Turgut Özal ödeyecek mi?" • •• Bazı verilere bakıyorum... Türkiye'de son yedi yıl içinde 7 bin 357 kitap top- latılmış... Şimdi sıra Orhan Pamuk'a gelmişti... Şairlorin, yazarların, sanatçıların yakıldığı bir ülkede kitaplann toplatılması ya da yakılması do- ğal... Orhan Pamuk'un düşünce- lerine katılırsınız ya da katıl- mazsınız, seversiniz ya da sev- mezsiniz, o ayrı bir şey!.. Ama kitap toplatılmaz, ya- kılmaz!.. Kitap imha edilen bir ülke- de demokrasiden, özgürlük- lerden söz edebilir misiniz?.. hikmet.cetinkayaf" cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 KAYMAKAML1KOLAYA HL KOYDU Okulda hadis okuma yanşması iptal ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)- Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Mil- li Eğitim Müdürlüğü ta- rafindan düzenlenen ha- dis okuma yanşması kaymakamhk tarafin- dan iptal edildi. CHP Yozgat Millet- vekili Emin Koç, se- çinı bölgesinde Çayıra- lan ilçesinde milli eği- tim müdürlüğü tarafin- dan "Kutlu doğum haf- tası Kuranıkerim ayet- leri ve Peygamber'in hadisleri ışığında Müs- lümanuı özelliklcıi'" ko- nulu kompozisyon ve hadis okuma yanşma- sı düzenlenmesini TBMM gündemine ta- şıdı. Koç'un konııyu izlediğinin öğrenilme- si üzerine kaymakam- lığın duruma cl koya- rak yarışmayı iptal et- tiği bildirildi. Dünkü habcrimizde Çayıralan ilçesinin bağlı olduğu il *Yozgat" yerine yan- lışlıkla"Tokat" olarak yer almıştır. Düzeltir özür dileriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog