Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel İnıtiyaz Sahibi: CUMHURIYET VAKFI adınaİLHANSELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: İbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürü: SaBm Alpaslan©Sı>rı.ımlu Müdür: Mchmct Sucu 9 Haber Merkezi Müdiirü: Hakan Kara Islüıbarat: Ccngiz Yıldırım • Hkünumı: Hasan Eriş • Kültür: Egcmcn Bcrköz • Spor: Ab- diilkadir Yücelman 9 Makaleler: Sanıi Ka- raörcn 9 Dflzeltme: Abdullah Yazıcı • Bil- gi-Belge: Edibc Buğra • Yıırt Habcrlcn: Mch- met Faraç 9 Avrupa Temsilcisı: Güray Öz Yaym Kurulu: llhan Sıiçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Iliknıet Çıtiıık;ıy:ı, Şükı ;ııı Soner, tb- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Tcmsılcısı: Mııstafa Balbay Atatürk Bulvan No: l25,Kat:4, Bakanhk]arTcl:4195O2O(7hat), Faks:4195027•tzmirTemsilcisi: Serdar Kızık, H.Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 9Adann Icnısilcısi: Çctin Yiğcnuğlu, lnönüCd. 1 19 S. No: 1/1,Tel: 36.? 12 11. Faks: 363 12 15 Antalya Temsilcisi: Ahnıet Oruçoglıı C'umhuriyct Cad. 80/5 Tel: 0242 2480057 Fax: 2410500 • MıiesseseMü- 9 Cumhuriyet Reklanı: dürii: Erol Lrkut 9 Genel Müdür: Özlem Ay- 9 Dilgi tşlem den 9(icnel MüdürYardım- Alımet Korulsan cısı: Na/cndcPalTel:(02l2) 9 Satış: Fazilet 5124119-5124830-51247 Kııza 78_Fax: (0212)513 84 63 Yayımlaynn: Ycnı(iünIlnhrr Ajansı RHMII«• Ynyınnlık A Ş. TdrkoeagıCod 1041 Cogokttlu 14114kmnbııl PK:246-Siıkeci 34433 kı Tel: (MI2)5I2OJus(20hail I ıks;(0/212)5138595 Yaygın <iurcliyavın Baskı: Mcrke7(ıiiwtcl)eı-Rirta<iim YayınulıkSaıı ve lıc A!j 1 iilttiMdiı Hd^anUdsrıCad.S^uııaııJııaKartdl/isUuıbul Dagltım: Merkıv. Dugıüml'j/aılailıaSdiı. ve ln,.A.!>. NİSAN 2005 lmsak:5.12 Oûneş:6.41 Öglc: 13.15 Ikındi: 16.47 Akşam: 19.37 Yatsı: 20.59 Schiavo. 14 yıldır bitkisel hayattaydı Mahkeme kararıyla ölüm WASHENGTON (AA) - ABD'de annesi, babası ve kardeşlerinin verdiği mücadeleye karşın beslen- me borusu 13 gün önce mahkeme karanyla çeki- len 41 yaşındaki Floridah Terri Schiavo öldü. Schiavo, 15 yıl önce yeme bozukluğuna bağlı ola- rak geçirdıği kalp krizinin ardındaıı bitkisel haya- ta benzer bir duruma giımişti. Schiavo'nun eşi Michael, daha önce yaptıkları bir konuşnıaya da- yanarak Terri'nüı böyle bir konumda yaşamak is- temediğini söylediğini savunarak beslenme boru- sunun çekilmesi yönünde malıkemeye başvur- muştu. 13 gün önce yerel mahkemenin verdiği karar gündeme oturunca Başkan George Bush, beslenme bonısunun takıbnası için ABD Kongre- si'nin hazırladığı tasanyı yasalaştırmak için im- zaladı. Kongre'nin yaıgı kararına müdahalcsi Bush'un halk desteğini yüzde 45'lere düşürdü. Yasaya karşın Florida eyalcl yargıcının itirazlan geri çevirnıesiyle Terri ölüme mahkûm edildi. Yarışı kuşlar kazandı Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenle- nen at yarışı onlarca martının istilasına uğra- dı. Goldenvvay at yarışının dün gerçekleşen son ayağında, martı sürüsünün koşu pistine konması izleyenleri eğlendirirken yarışa katı- lan atların ve binicilerinin zor anlar geçirmesi- ne yol açtı. Martı sürüsünün koşu pistine kon- masıylaatlarhuzursuzlanarakşahakalktı.Şa- ha kalkan atlardan düşen 5 jokey yaralandı. (AP) . -. ^ ,ı^.f,..• ı . r--,,.*ı V. . nV.'j^ . , •. ",.. .. Atık sulann tamamma yakını arıtılmadan bırakılıyor, restoran teknelerin pis sulan denize veriliyor Deniz mavisi anılardakalacak• Deniztemiz/ Turmepa'nın genel kurulunda bir araya gelen çevreciler, kirliliğin yüzde 90'ının karadan kaynaklandığını vurguladı. Derncğin Onursal Başkanı Rahmi Koç, hcrkcsi kirliliğc karşı görcvc çağınrken "Bu kıvılcımı bütün memlekete yaymah" dedi. İstanbul Haber Servisi -Türkiye'de- ki atık sulann yüzde 80'ine yakını arıtılmadan sulara bırakılıyor. Ülke- deki 3 bin 200 belediyenın yansında kanalizasyon sistemi bulunurken bıın- lann ancak 61'inde antma tesısi bu- lunuyor. Deniztemiz Derneği'nin ge- nel kurulunda bir araya gelen çevre- ciler, denız kırliliğının sadece yüzde 10'unun deniz ulaşımından kaynak- landığını, yüzde 90'ının karadan gel- diğini ifade ediyorlar. Deniztemiz/Tiırmepa'nın 11. ge- nel kurulu Deniz Ticaıet Odası'nda yapıldı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı EşrefCerrahoglu, "2004 Yı- lı Faaliyet Raporu"nu açıkladı. Denız ve kıyı temizlıği kampanya- lan düzenlediklennı anlatan Cerrahoğ- lıı, 2 bine yakın ilköğretim okulu ve lisede 300 bin öğrenciye eğitim ver- diklerini söyledi. Denizlerin karşı karşıya bulundu- ğu tehlikelere de dikkat çeken Cerra- hoğlu, Göcek'te bir fabrikanın yakıl ihtiyacının denizden tankerlerle taşı- narak sağlandığını, tstanbul'daki res- toran teknelerin dc pis sulannın de- nize akıtıldığını kaydetti. Deniztemiz/Turmepa Onursal Baş- kanı Rahmi Koç, genel kurula göste- rilen ılgiden mutluluk duyduğunu be- lirterek, "Deniztemiz/T\ırmepa, de- nizde bir damla. Bunun damla dam- la yaj ılnıası lazım. Herkesin üzerinc düşen vazifcyi yapıp bu kıvılcımı bü- tün memlekct üathına yaynıasını bil- hassa rica ediyorum" dedi. Koç, önem- li olanın gerekli kaynakların nereden gelcceği vc nasıl toplanacağınınplan- lanması gcrektiğini kaydederek şöy- le dedi: "Aksi takdirde bu hazırlanan çok kıymetli program aksayabilir. Bi- zim memlekette para toplamakfevka- ladezordur. İyisenelerdetopiamakkap cdcr. Geçen sene çok iyi bir seneydi. Önümüzdcki scnelerin neler getire- ceğini bilemiyoruz." Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Jeffi Medina tarafından toplantıda açıklanan ve denizleri temiz tııtma bilincini arttırmak için hazırlanan 5 yıllık "Stratejik Yön ve AksiyonPla- nı"nı ıçın de kaynak yaratılması ge- rektığıne ışaret edildi. TÜBB Başkanı RifatHisarcıkhoğ- lu da ekonomisi gelişmiş ülkelerin, denızciliğe verdikleri önem sayesin- de bugünkü konumlarına geldikleri- ni vurguladı. Devlet Tiyatroları Genel Mü' DİYARBAKIR DEVLET TİYATROSU # » h. festivaLL •*. Sanatçılar Kemancı'da buluşuyor • İstanbul Haber Servisi - Aydın ve sanatçılar, ABD karşıtı "Amerika Unutulur mu?" buluşmasında bir araya gelccck ve eylenı günlükierini açıklayacak. Aralarında Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ayla Algaıı, Cahit Berkay, Atıf Yılmaz, Cevat Çapan, Hıfzı Topıız, Okay Temiz ve Akın Ok'un da bulunduğu çok sayıda aydın ve sanatçı, cumartesi günü saat 20.00'de Kemancı'da bir araya gelerek ABD'nın bugün ve gelecekteki hegemonyasına karşı eylem günlüklerini açıklayacaklar. Özürlü çocuklar yararına CRR'de konser • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Belediyesi ile Birleşmiş Milletleı'iıı (BM) Afrıka iyi Niyet lilçisi Melek Keçecioğlu'nun gınşımıyle bugün özürlü çocuklar yararına ücretsiz konser düzenlenecek. C'emal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bugün saat 19.00'da Mısırlı sanatçı Nesnıa Abdelaziz, Afrika'nın yerel vunııalı çalgısı marimba eşliğinde 16 kişilik ekibiyle salıneye çıkacak Konserden elde edilecek gelir ile belediyenın sağladığı 50 tekerleklı sandalye, ihtiyaç sahibi özürlü çocııklara dağıtılacak. ANDERSON HAYRANLARI EKRAN BAŞINA Pamela Anderson'ı böyle kitaplar arasında poz vermeye iten, ünlü oyuncunun yakında bir komedi dizisi için kamera karşısına geçmiş olması. Dizide, kitapçı dükkânında çalışan bir kadını canlandıran Anderson'ın dizisi Fox TV'de yayımlanacak. 'Bayan göğüs' hayranları 13 Nisan'da ekran başına... (Fotoğraf: REUTERS) r «». •* t • FESTfr/m. PROQ1V\MI 01 30 hlisan 2005 BOYACl BENİM ÇÜZEL PMUÇLARIM DÜDÜKLÜDE KIYMALI BRMYA SÜLEYMJtN VE ÖBÜRSÜLER SERSEM KOCANIN KURNAZ KflRISI UÇURTMANIN KUYRUÇU TOL QAVAR7\ FUL YRPRAKUİRI İzmir Devlet Tiyatrosu Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Mntalya Devlet Tiyatrosu Semaver Kumpanya Van Devlet Tiyatrosu Hnkara Devlet Tiyatrosu Tiyatro Oyunevi Tiyatro Oyunevi İstanbul Devlet Tiyatrosu 1,2,3 NisanlOOS 5,6,18,19 Nisan 2005 8,9,10 Nisan 2005 12,13 Nisan 2005 14,15,16 Nisan 2005 21,22,23 Nisan 2005 26 Nisan 2005 27 Nisan 2005 28,29,30 Nisan 2005 SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...'Millî Şefliğin', En 'Kestirme' YoluL" ... Meraklısı elbet hatırlayacaktır: Bu satırların ya- zarı, yıllardır, Inönü Cumhuriyeti'nden sözederken, şu formülü kullanır: "Oligarşi = Bürokrasi + Burju- vazi"! Eminim birçoğu, 'kafadan atıyor' diye düşün- müştür. Şimdi lürfen, o uzun soluklu çahşması hak ettiği alâkayı görememiş olan, 'zahmetkeş' Mahmut Goloğlu'ndan aktardığım şu satırları okur musunuz: "...Artık 'totaliter' rejimin (demokratlik ilkeleri- ne aykırı hükümet yönetiminin) tüm özelliklerine uygun bir bürünüş başlamıştı. Politik otorîte, dev- let ve hükümet kavramlarında toplandı; devlet başkanı ile hükümet başkanı, bu otoritenin tek ve sarsılmaz temsilcileri ve büyük çapta sahip- leri durumuna geldiler. "Ve Anayasa Hukuku Or- dinaryüs Profesörü AN Fuat Başgil, bu durumu 'bir kuvvetoligarşisi' olarak niteledi" (F. Giritlioğlu, 'Tür- kiye Siyasi Tarihi'nde CHP'nin Mevkii: 113-115) İşe, Fahrettln Paşa karışmasayüı? Mustafa Kemal Paşa, ömrünün son yıllannı, Ha- tay Meselesi ile geçirmiştir; bilindiği gibi, ölü- murıe bir yıl kalmışken, o 'sınırı geçip, orada geril- la savaşı başlatmak'tan söz ediyordu. ölümün ku- mandayı ele aldığı gün, onun yerini kimin dolduraca- ğı sorunu; bütün önemi, zorluklan ve tehlikeleriyle öne çıkacaktır. TBMM, Gâzi'yle uyuşmazlıklarını bildiği halde, nasıl oldu da 'menkûp' Ismet Paşa'yı onun yerine getirdi. Sorunu birçok kere, -TV'de olsun, ba- sında olsun- irdelemişimdir; bu defa, sözü Dr. Nec- det Ekinci'ye bırakıyorum; bakalım kim doğruyu söylemekteymiş; 'resmi tarih' mi, yoksa... "...Genelkurmay Ba jkanlığı'nda bir toplantı ya- pılmış, TSK'nin Atatürk'ün ölümünden sonra ala- cağı konumun ne olacağı tartışılmış; sonuç ola- rak, 'tarafsız kalmasında' karar kılınmıştı. Başve- kil Celâl Bayar, Genel Kurmay Başkanı'nı ziyâret etmiş; Çakmak'ı, TBMM'nin, Cumhurbaşkanı ola- rak görmek istediğini belirterek, kendisinden bu görevi kabul etmesini istemiş ise de; Genelkur- may Başkanı bu teklifi, ordunun bu konuda ta- rafsız kalmak kararında olduğunu ileri sürerek, kabûl etmemiştir..." "...(buraya dikkat) bu toplantıdan iki gün sonra, 1. Ordu Müfettişliği görevini sürdürmekte olan Fah- rettin Altay, Genelkurmay II. Başkanı Asım Gün düz'den, Cumhurbaşkam'mn kim olması gerek- tiğini sormuş ve toplantıda alınan kararı öğrenin- ce karşı çıkmıştır. I. Orduda 'Kolordu ve Tümen kumandanları ile yaptıkları toplantıda, Ismet Inö- nü'nün Cumhurbaşkanı yapılması kararını aldık- lannı' açıklamıştır. Altay'ın bu kararı Çakmak'a ilet- mesini istemesi üzerine, Genelkurmay II. Başka- nı Gündüz, ordu kumandanlarımn kararını Çak- mak'a bildirmiş ve Genelkurmay Başkanı da bu kararı kabul etmek zorunda kalmıştır..." (bkz. 1) Asım Gündüz / Hatıralarım; Der. Ihsan Ilgar/Kervan Yyn. İstanbul, 1973,2) Dr. Necdet Ekinci /Türkiye'de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler / s 123 Top- lumsal Dönüşüm Yyn. 1997) Başka türlü, acaba şöyle mi dememiz gerekiyor: Türkiye'de Asker'in yönetime müdahalesi, fnönü'nün Cumhurbaşkanlığı emr-i vâkisi ile başlamıştır. Tuhaf olan nedir? Olayın kahramanı Fahrettin Paşa (Altay), 'hatı- ralarında' (bkz. 'On Yıl Savaş') her konuda 'fe- I Devamı 8. Sayfuda e-mail:tilahann isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog