Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 2005 CUMA • • • • I CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Turancu - Yeşilli ekip, Cibona Zagreb'i deplasmanda yenerek admı ilk 8'e yazdırdı Ülkerspor daçeyrek fînalde Cibona Zagreb: 64 - IJIkerspor: 68 SALON: Drezan Petmviç HAKEMLER: Romualdas Brazauskas (5) (Litvanya), Garcia Gon- zales (4) (tspanya), Borys Ryzhyk (4) (Ukrayna) CİBONAZAGREB: Markota (4)2, Longin (5)6, Poljak (7)17, Roziç (5)5, Moroviç (4)3, Stimac (4)3, Bader (6)10, Vrankoviç (5)2, Krstiç (7)16 ÜLKERSPOR: Serkan (7)10, Stombergas (6)7, Zukauskas (6)10, Kerem Tunçeri (5)5, Kerem Gönlüm (6)14, Vukçeviç (4)2, Fatih (4)3, Tutku (7)7, Praskevicius (7)10 l.PERİYOT: 12-19, DEVRE: 32-33, 3.PERtYOT: 56-49 ZAGREB(Cunıhuriyet)-ULEB Erkekler Avrupa Ligi (D) Gru- bu'nda mücadele eden Ülkerspor, 6. ve son maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Cibona Zagreb ta- kımını 68-64 yenerek çeyrek final vizesi aldı. Son periyodu büyük çekişmeye sahne karşılaşmayı ka- zanarak grubunda ikinci olan Tu- runcu - Yeşilliler lurnuvanın giiç- lü vc favori ekiplerinden (E) Gru- bu bırincısı CSKA Moskova ile eşleşti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Ülkerspor, ilk periyotta pota altın- dan Zukauskas, dışandan da Ke- rem lunçeri ve Serkan ile sayılar buldu. Maçın ilk 5 dakikasını 10- 6 önde geçen Turuncu - Yeşilliler ilk periyodu da 19-12 ileride ta- mamladı. İkinci periyota çok kötü başla- yan Ülkerspor, özellikle üst üste hü- cumlardan boş dönünce ev sahibi ekip aradaki farkı kapatmayı başar- dı ve skoru birara 23 - 22'ye getir- di ancak Turuncu - Yeşilliler dev- reyi 33 - 32 önde kapamayı başar- dı. Üçüncü çeyrekte de savunma- sında açıklar veren Ülkerspor, ilk 2 dakika içinde 37-33 geriye düş tü. Ve Cibona son pcriyodun son dakikalannda buldıığu sayılarla son çeyreğe 56-49 üstün gırmeyı başardı. Son periyotta ev sahibi ekip et- kili savunmasını sürdürdü ve kısa sürede farkı 10 sayıya kadar (61- 51) çıkardı. Bundan sonra savun- mada ve hücuında toparlanan Ül- kerspor, Praskevicius ile bulduğu 3 atışlık basketle son 1 buçuk da- kikaya 64-62 önde girdi. Maçın son 45 saniyesine 64-64 eşitlikle girilirken, Tutku'nunbitime 23 sa- niye kala attığı 3 sayılık basket vc faul atışından kazandırdığı sayıy- la karşılaşma Ülkerspor'un 68-64 üstünlüğüyle tamamlandı. Ülkerspor, Cibona Zagreb'i soluk kcsen bir mücadele sonunda yenerek yoluna devam etti. HEDEF DÖRTLÜ FİNAL Efes Pilsen 'in dış güç endişesi Spor Servisi - Basketbol- da ÛLEB Erkekler Avrupa Ligi'nde2.tur(G)Grubu6. ve son maçında Yunanis- tan'ın AEK takımını 69-62 yenerek, çeyrek fınale yük- selen Efes Pilsen'de genel menajer Engin<>/erhıın çey- rek finalde karşılaşacaklan Panathinaikosmaçınıdeğer- £ . <y lendirdi. Panathınaikos ılc t n B"> «0- şanslarını eşit gördüklerini anlatan Özerhun, "Saha içindeki perlormansıımzla Panathina- ikos'u clcycbiliriz, anıa dış güçleri nasıl geçeriz, bilemiyonız" dedi. Efes Pilsen'inbu sezon Avrııpa Ligi'nde dep- lasman maçlannda başarılı sonuçlar uldığını, Panathınaikos maçını oynayacaklan Atına'da bu sezon Olympiakos'u 51 sayı larkla yenerek tarih yazdıklannı, AEK'yı son saniyedc muci- ze 3 sayılık basketle yendiklerini hatırlatan Özer- hun, "Içsahaavantajımn Panathinaikos'taohna- sı çok da önenüi değil. Bu sezon deplasmanlar- da da iyi oynuyoruz. Yeter ki dış güçler devrcye gjrmesin" dedi Özerhun, AEK karşısında gerekli olan 18 sa- yılık farkı, ters kararlarıyla maçın hakemlerinin engellediğini söyledi. Özerhun, "Bufarkıyaka- lamamızahakemlerizinvermcdi. 10-11 sayı öıı deyken, geçerli olan bir basketinıizi bile verme- diler. Hakemlerin ters kararlan olmasa, gerekli olan sayı farkını yakalama olasılığımız yüksek- ti" diye konuştu. Yapılan açıklamada, Sarı-Lacivertli kulüp aleyhine bir kampanya başlatıldığı iddiasında bulımuldu Fenerbahçe'den kutsal ittifak suçlaması Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü, son dö- nemlerde kamuoyunda Fenerbahçe aleyhine bir kampanya başlatıldığı iddiasındabulundu. Kulübün resniı internet sıtesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ'un Berlin'de yaptıgı açıklama ile başlayan, Galatasaraylı yönetici Brgun Gür- soy ile siiren ve son olarak da Bcşiktaş Kulü- bü Başkanı Yıldınm üemirören'in müdahil olduğu,Fenerbahçealeyhine kamuoyunda bir kampanya başlatılmışnr. Bu kampanya, Fe- nerbahçe''nin lüııı sportif branşlarda üst üste elde ettiği büyük başanları engelleme, bir ba- kuna Fenerbahçe'ninyolunıı kesme amacıgüt- mektedir" denildi. Açıklamada, şugörüşlereyerverildı:"Ken- di statlannda, iaraftarlarnun ölümle sonuçla- nan olaylara kanştığı, İnönü Stadı'nda yasa- nanlar sonucunda ceza alarak seyircisiz maç- lar oynanıayı neredeyse alışkanlık haline geti- renlerin, çaresizliklcrini kulübümüze saldıra- rak kamufle etmeyeçahşmalan acizliktir. İnö- nü Stadı'nda 'küfüre son' kampanyası başla- tıp, bir doksan dakika dahi dayanamayanlar, kendilerine ve camialanna son iki yıldır küt- riiıı uzak olduğu Şükrü Saracoğlu Stadı'nı ör- nek alsınlar. Sorııınlıı mevkilerdeki koltukla- rı işgal edenlerin söylemleri ile eylemleri bir- birine uygun olmalıdır. Beşiktaş Başkanı De- mirörcn 'küfre hayır' kampanyası başlanyor, ardından Akatlar Spor Salonu'nda yapılan FIBAAvrupa Ligi maçındataraftarlannın ra- kip kulüp başkanına vecamiasına yaptığı küf- re engel olamayıp seyirci kalarak, söylem, ey- lcm çclişkisi yasıyoı; 1 " Fenerbahçe Kulübü'nün, küfredenlerin ve kaba kuv vet kullananlann her zaman karşısın- da olduğu vurgulanan açıklamada, "Fener- bahçe Kulübü, eylemleri ile hiçbir zaman gös- termelik kampanyalanndegiLgcrçeklerin ya- nında olduğunu da bugüne kadar kanıtlamış- nr" ıfadeleri yer aldı. Açıklamada, son yı 1larda kulüpte tesisleş- me yönünde birbirinden büyük projeler birer ikişer hayata geçirilerek hcrkcsin gıpta ettiği bir düzeye ulaşıldığı vıırgulanarak "Baştafut- bololmak üzere,faaliyet gösterdiği tüm branş- lardaki üstün başanlar, hireysel pcrtorınans- larla FenerbahçeKulübü sadececamiasının de- ğil, ülke sponınun da örnek kulübü ve yüz akı olmuştur. Kulüp yapısmın çağdaş yönetime ulaşması, ıııali bakımdan Fenerbahçe'nin ra- kiplerine oranla kendi olanak ve dinamikleri- ni harekete geçirerek büyümesi, günden gü- ne yücelerek hedefine emin adımlar atmış ol- ması,doğal olarak ba/.ı rakipleri ürkütmüş,te- dirgin etmiş olabilir" denildi. Ali şen: Fenerbahçe'ye sözlü saldırı var İSTANBUL 2. tFLAS MÜDÜRLÜĞtl'NDEN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE MARKA SATIŞ ÎLANI Dosya No: 2002/27 Iflas tasfiycsi tnaksadıyla, müflis masası mal varlıgına dahil markalann satışlarına iflas idarcsince karar verilmiştir. Miillıs masası mal varhğına dahil markalardan; 1-12.04.2005 Salı günü sırasıyla; 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 943% numara ile tescilli Fiesta isimli marka saat 13.00-13.10 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 06.11.1996 tarih ve 94391 numara ile tescilli Sıcsta isimli marka saat 13.20- 13.30 arası, 200.00.-YTL kıymet takdir edilen 06.11.1996 tarih ve 94450 numara ile tescilli Bandıto isimli marka 13.40- 13.50 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 06.06.1996 tarih vc 170690 numara ile tescilli Flamingo isimli marka 14. 00- 14.10 arası, 150.00.-YTL. kıymet takdir edilen 27.12.2003 tarih ve 77402 numara ile tescilli Sezginler isimli marka 14. 20- 14.30 arası, 150.00.-YTL. kıymet takdir edilen 27.12.1994 tarih vc 83839 numara ile tescilli Sezginler Çita isimli marka 14.40-14.50 arası, 150.00.-YTL. kıymet takdir edilen 22.08.1995 tarih ve 86807 numara ile tescilli Sezginler isimli marka 15. 00-15.10 arası, 2.000.00.-YTL. kıymet takdır edilen 26.03.2001 tarih ve 05334 numara ile tescilli Amıgo şekıl ıbareli marka saat 15.20-15.30 arasında lstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaktır. İlk açık arttırmada muhammen bcdclın yüzde 60'ını bulmaması halinde ikinci açık arttırmaları 18. 04.2005 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında mu- hammen bedelin yüze 4O'ı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması halinde satış yapılacaktır. 2- 19.04.2005 Salı günü sırasıyla; 500.00.-YTL. kıymet takdir edilen 06.06.1996 tanh ve 190703 numara ile tescilli Kitchen-Ekspress Catering isimli marka saat 15.00-15.10 arası, 200.Ü0.-YTL. kıymet takdir edilen 1901.2001 tarih ve 07140 numara ile tescilli Petromarket isimli marka 15.20- 15.30 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 29.11.1996 tarih ve 176010 numara ile tescilli Bookcr isimli marka saat 15.40- 15.50 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 2001 01004 sayı ile kayıtlı endüstriyel tasanm saat 16.00-16.10 arasında lstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaktır. İlk açık arttırmada muhammen bedelin yüzdc 60'ını bulmaması halinde ikinci açık arttırmaları 25. 04.2005 Pazartesi günü ay- nı yer ve saatler arasında muhammen bedelin yüzdc 4O'ı ile satıç ve paylaştıı ma masraflarını karşılaması halinde satış yapı- lacaktır. 3- 27.04.2005 Çarşamba günü sırasıyla; 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih vc 165487 numara ile tes- cilli Sclesta isimli marka saat 09. 30-09.40 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih vc 165471 numara ile tescilli Selestar isimli marka 09.50- 10.00 arası, 200.00-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 165841 numara ile tescilli Aruba isimli marka 10.00- 10.20 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10 1995 tarih ve 164861 numara ile tescilli Olea ısımlı marka 10.30-10. 40 arası, 500.00.-YTL. kıymet takdir edilen 01.10.1996 tarih ve 94276 numara ile tescilli Amıgo isimli marka 10.50- 11.00 arası Islanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaktır. İlk açık arttırmada muhammen bedelin yüzde 60'ını bulmaması halinde ikinci açık arttırmaları 02.05.2005 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında muhammen bedelin yüzde 4O'ı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması halinde satış yapılacaktır. 4- 04.05.2005 Çarşamba günü sırasıyla; 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih vc 165685 numara ile tescilli Frutopik isimli marka saat 09.30- 09.40 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 26.03.2001 tanh ve 05335 numara ile tescilli Margarit isimli marka saat 09.50-10.00 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 20.03.1996 tarih ve 172234 numara ile tescilli Migo isimli marka saat 10. 10 10.20 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 164514 numara ile tescilli Dıva isimli marka 10.30-10. 40 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10 1995 tarih ve 165626 numara ile tescilli Frutsu isimli marka saat 10. 50-11.00 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 165621 numara ile tescilli Purity isimli marka saat 11. 10- 11.20 arası, 200.00-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tanh ve 165047 numara ile tescilli Monalisa isimli marka saat 11.30-11.40 arası, 400 00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih vc 166558 numara ile tescilli Miredo isimli marka saat 11.50-12.00 arasında lstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaklır İlk açık arttırmada muhammen bcdclın yüzde 60'ını bulmaması halinde ikinci açık arttırmaları 09.05.2005 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında muhammen bedelin yüz- de 4O'ı ile satış vc paylaştırma masraflarını karşılaması halinde satış yapılacaktır. 5- 05.05.2005 Pcrşcmbc günü sırasıyla; 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 166343 numara ile tescilli Liva ısımlı marka saat 09. 30-09 40 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 166855 numara ile tescilli Alesta isimli marka saat 09. 50- 10.00 arası, 200.00.-YTL. kıymet takdir edilen 12.07.1996 tarih ve 171684 numara ılc tescilli Fruıtopia isimli marka saat 10.10-10.20 arası, 250.00.-YTL. kıymet takdir edilen 25.10.1995 tarih ve 164814 numara ile tescilli Bade isimli marka sa- at 10. 30-10.40 arası, 150.00.-YTL. kıymet takdir edilen 11.07.1995 tanh ve 86588 numara ile tescilli Sezginler Negro ısımlı marka saat 10.50-11.00 arası, 3 000.00.-YTL. kıymet takdir edilen 06.06.1996 tarih ve 170691 numara ile tescilli Amıgo isimli marka saat 11. 10-11.20 arası, 150.00.-YTL. kıymet takdır edilen 11.07.1985 tarih ve 086408 numara ile tes- cilli Sezginler Fresh isimli marka saat 11.30-11.40 arası, 200.00.-YTL. kıymct takdir edilen 09.08.1999 tarih ve 013002 numara ile tescilli Bade YİDK isimli marka saat 11. 50-12.00 arası, 2.000.00-YTL. kıymet takdir edilen 23.10.2000 tarih ve 22734 numara ile tescilli Şokomigo isimli marka saat 13.30-13.40 arası, LOOO.OO.-YTL. kıymet takdir edilen 17.03.1999 tarih ve 109652 numara ile tescilli Amigo Migo isimli marka 13.50- 14.00 arasında lstanbul 2. İflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaktır. ilk açık arttırmada muhammen bedelin yüzde 60'ını bulmaması halinde ikinci açık arllırmaları 10.05.2005 Salı günü aynı yer ve saatler arasında muhammen bedelin yüzdc 4O'ı ile satış ve paylaştırma masraflarını karşılaması halinde satışlar yapılacak, aksı takdirde satışlar düşürülecektir Satışlara iştırak etmek isteyenlerin yüzde 20 teminatlarını satış anında ıflas ıdarcsıne vermeleri gerektiği, ihale karar pulu, tellaliye resmi, KDV, eğitime katkı payı ve satıştan sonra doğabilecek her türlü masraflann ail olacağı hususu tebliğ ve ilan olunur. 22.03 2005 Basın: 14060 Spor Servisi - Sporda şiddet, şike ve haksız rekabet iddialarını inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu'na F.Bahçe Kulübü eski başkanlanndan Ali Şen ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk IJlusoy ayrı ayrı bilgi verdi.Toplantının ardından gazeteciierin sorularını yanıtlayan Şen, maç satmanın ahlaksızca bir davranış olduğunu belirterek "Bunlann önüne geçmek zor. Şike yapılırsa da kendisini bu konuda uzman ilan eden, benim diyen futbol otoritesi de anlayamaz" diyekonuştu. Sondönemde Aziz Yüdınm aleyhinde Beşıktaş, G.Saray ve Trabzonspor yöneticilerinin sözlü saldınlan olduğunu dile getiren Şen, "Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor'un yapnğı ayıpür. Aziz Yüdınm ile ilgili düşüncelerimi herkes bfliyor. Ancak Aziz Yıldınm'a yapılanı 25 milyon Fenerbahçeli'ye yapünuş sayanz" diye konuştu. Haluk Ülusoy ise "Böyle bir komisyonun kıırulması çok önemlL Futbolda şike de teşvik de var deniliyor. Bununla ilgili olarak yönetmeliklerde zamanaşımı var. Şikede 1 yü, teşvikte ise 2 yıl sürcyle araşbrma yapılabiliyor. Ben bu zamanaşımının kaldınlması gerektiğini anlatnm. Aradan 15 yıl geçse bilc belge varsa arıışl ını ııı yapılabihneli'' dedi. Formula lstanbul Otodrom Pisti 'nin yüzde 90 'ı tamamlandı pistinde son düzlükSpor Servisi-Formula 1 2005 sezonunun 14. yarışuıaev sahip- liği yapacak lstanbul Otodrom Pisti'nin yapımında son aşama- ya gelindi. Akfırat Beldesi Te- peören Mevkii'nde inşa edilen pistın yapımında yüzde 90'ın üzerinde tamamlanma oranına ulaşıldığı bildirildi. Haziran aym- da dökülecek 4 santimetre kalın- lığındaki özel tabaka haricinde, asfalt çahşmalan ve binalann ka- ba inşaatlan tamamlandı. Yapay göl, tel çit, elektrik - elektronik, geçici tribün ve ana tribün kol- tuk montaj uygulamalarının ta- mamlanmasıyla pist kullanıma hazır hale gelecek. lstanbul Otodrom Pisti'ne ula- şım yollarının da kısa sürede ta- mamlanacağı ifade edildi. Pisti, lstanbul-Ankara Otoyo- lu'na bağlayacak 5.8 kilometre- lik bağlantı yolu ve alternatıf ula- şım yollarının havaların düzel- mesiyle kısa sürede tamamlana- Pisti, İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlayacak5.8 küomerrelik bağlantı yolu ve alternatıf ulaşım yollarımn havaların düzelme- siyle kısa sürede tamanılanacağı belirtildi. cağı belirtildi. Türkiye Grand Pnx'sinin biletlerinin satışı sü- rerken, en pahalı kısım olan ana tribün biletlerinin tükenınek üze- re olduğu, toplam satış rakamı- nın ise 25 bini aştığı kaydedildi. Motor Sporlan Organizasyon AŞ ve Biletix işbirliğiyle sanşı devam eden biletler, 20 ile 350 Euro ara- sında değişen fiyatlarda temin edilebiliyor. Biletlerin yarışa 5 ayhk süre olmasına karşın dün- yadaki tüm pistler içerisinde en başanlı satış oranına ulaştığı ifa- de ediliyor. Uluslararası VlPseyircileriçin ayrılan Padok Kulüp bölümünde yanşı izlemcnin bedeh 2 bin 500 Euro'ya varıyor. Yabancı seyir- cılere 50 bin bilct aynlmasına karşın şimdiden bu rakamın üze- nnde bir talep söz konusu oldu- ğu kaydedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı, yarışlar süresince charter seferler dışında yabancı V1P izleyicılerin özel uçaklanna da hizmet verecek. Ağustos ayı itibanyla kullanılmaya başlana- cak olan tesis Formula 1'in dışın- da, Moto (irand Pnx'si, Touring ve Le Mans yarışları gibi çeşitli uluslararası vc ulusal organizas- yonlara da ev sahipliği yapacak. G Ü N Ü N Î Ç Î N D E N • G.SARAY'A TARAFTARDAN DESTEK - Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen akşam çalış- masını 300 kadar taraftar ızledi. Ultraslan grubu- nun üyeleri takıma destek verdiler. Yandaşlar ulu- sal takım teknik direktörü Hrsun Yanal aleyhine ise kötü tezahüratta bulundu. Bu arada kulübün aylık resmi dergisi dün satışa çıkanldı. • ATLETİZM - Elvan Abeylegesse atletizmde, 2004 yılının en çokpara kazanan sporculan liste- sinde 111 bin 150 dolarla 9. sırada yer alırken, Is- veçli üç adımcı Christian Olsson 644 bin 669 do- larlık kazançla 1. oldu. • ŞAMPİYONLARLİGİ -Avrupa Şampiyon- lar Ligi'nin bu yıl lstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçı biletleri için baş- vurular başladı. • MUAY THAI - Kayseri Valısı Nıhat Canpo- lat, Tayland'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara altın hediye etti. • FIFA'YA DAVA - Spor malzemeleri üreteıı Puma firması, geçen yıl Kamerun Ulusal Takımı için ürettiği tek parça formaların FIFA tarafından yasaklanması üzerine, Uluslararası Futbol Fede- rasyonlan Bırliği'ne 2 milyon Euroluk tazminat davası açlı. • ALTILI - tzmıratyanşlannda; 11-7-5/9-11-3- 11 kombinesini bilenler 16 bin 494.93 YTL kazan- dı. Bu arada Türkiye Jokey Kulübü 2005 at yarış- lan sezonu Bursa'da bugün başlayacak. UZMAN GÖZÜYLE Prof. Dr. BURHAN USLU Sporcu Besini! Toplum olarak değer yargılarımızı herhal- de iyice yitirmeye başladık. Hep ben ve hep bana devrinde yaşıyoruz. Insanların birbirle- rine sevgi ve saygısının azaldığını, millet ola- rak ne yazık ki kendi yurttaşımızı düşünme- ye zaman bulamadığımızı üzüntü içinde izle- mekteyiz. Akşam televizyonda acaba doğru bir program bulabilir miyim diye kanal karış- tırırken, o da neü! Bir kanalda haber progra- mının konuğunun konuşmasına tanık oluyo- rum. Duyduğuma inanamıyorum. Almanya bilmem kaç ton sahte balı iade etmiş ve bu ambalajlı, şişelenmiş ballar hiçbir kontrol ya- pılmadan tekrarTürkiye'yegelmiş ve piyasaya sürülmüş. Yetkili kişinin söylediğine göre bunlann gerçeği ile ayırt edilmesi olanaksızmış ve ne gibi yan etkileri var o da bilinmiyormuş. Za- ten bu arada sahte rakı olayı yüzünden onlarca yurttaşımızı yitirmişiz. Acaba bunun arkasın- dan hangisi gelecek diye bekliyoruz. Toplum sağlığına kim sahip çıkacak? O anda aklıma seygili Erman Toroğlu geliyor. Her gün magazin gazetelerini dolduran, di- yetler, ilaçlar öneren, asgari ücretin 450 YTL olduğu ülkemizde sağlık için vatandaşlara günlük 450 YTL'lik diyet öneren kişiler aca- ba nerede diye düşünüyorum. Hormonlu yi- yecekleri yemememizi önermek acaba sade- ce ve sadece Sayın Erman Toroğlu'nun gö- revi miydi? Ancak bana göre yurdunu ye yurt- taşlarını seven bir insan olarak bildiği bir ko- nuda en önemli işi yapmış oldu. Hangimizin sesi çıktı, hangimiz vatandaşları uyardık? Sessiz, duyarsız, lakayt bir toplum olduk. Sporcu beslenmesinde piyasadayüzlerce değişik besin maddesi, ilaçlar, içecekler sa- tılmaktadır. Maddi durumu bunları almaya el- verişli olmayanlar fazla üzülmemelidir. Çün- kü sporcu içeceği olarak şıra ya da şalgamı, enerji barları yerine pestili ya da kayısı kuru- sunu rahatlıkla kullanabiliriz. Bu arada ço- cuklarımızın ve genç sporcularımızın enerji kaynağı olarak pekmezi unutmamajarı gere- kir. Gerçekten pekmez tam bir mineral ye karbonhidrat kaynağıdır. Haftada birya da iki kez yenilecek balık ile antioksidanlarımızı da rahatlıkla alabiliriz. Türk ulusu olarak zaten ge- leneksel yemeklerimizden yeterli mineral ve vitaminleri almaktayız. Potasyum kaynağı ola- rak kurutulmuş sebze ve meyvelerimizi unut- mamamız gerekir. Kuru bamya, kuru biber, ku- ru patlıcan, kuru kayısı, kuru maydanoz, ku- ru nane zaten ulus olarak olarak bol tüketti- ğimiz yiyeceklerdir. Bu arada geleneksel ye- meğimizin aminoasitler yönünden çok zen- gin olduğunu unutmamamız gerekir. Kuru fa- sulye + bulgur pilavı + yoğurt üçlüsü amino asitleryönünden çokzengindir. öncelikle mo- dadiyesağlığımızıtehlikeyeatacakyiyecek- lerden kaçınmamız gerekmektedir. Sonra ille spor beslenmeşi diye cebimizi teh- likeye atmamalıyız. Hepinize sağlıklı beslen- meli günler. E-Posta: usluburhan@hotmail.com OGUZKAAN KOLEJİ KUPA İÇİN GİTTİ rürkiye Liselerarası Bayanlar Basketbol Şampiyonası 'ndu ilk sırayı cılan Oğuzkaan Koleji Basketbol Takımı, Polonya 'da gerçeklesjtirilecek Dünya Liselerarası Bayan Baskethol Şampiyonası 'na uğurlandı. Wroclav kentinde 3-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye 'yi temsil etme hakkı kazanan takım için, çok sayıda davetlinin kahlımıyla bir tören düzenlendi. Mourinho 'ya 2 maç ceza NYON (Cumhuriyet) - UEFA Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 2 maç men ve 16 bin dolar para cezası verdi. Chel- sea Teknik Direktörü Mourinho'nun, Şam- piyonlar Ligi'nin 3. tur ilk maçında Barce- lonaTeknik Direktörü FrankRijkaard'ınha- keın Anders Frisk'i etkilemeye çalıştığını iddia ederek futbola gölge düşürmek ve yan- lış açıklamalarda bulunmaktan dolayı ceza- ya çarptmldığı kaydedildi.Portekizli ünlii teknik direktöre 2 Avrupa Şampiyonlar Li- gi maçından men ve 16 bin dolar para ceza- sı veren UEFA, FC Chelsea Kulübü'ne dc 62 bin dolarlık para cezasını uygun gördü. GÜNÜN PROGRAMI BASKETBOL: Erkekler: (Ayazağa/17.00) ıTÜ-Darüşşafaka. Bayanlar: (Atatürk/12.00) TED Kolejlıler-Beykoz, (19Mayıs/17.00) Sel- çuk Ün.-Çanakkale Bld. TV'deSpor I Z Z Z NTV/04.00 C.Cavaliers-S.Kİngs FİKRET DAĞLIOĞLU AiiU l.KOŞU:F: Afacaııım (1), P: Ünyeli 0\ PP: Rra- zi (2), S: lsabey (4). 2. KOŞII: F: Oalopper (2), P: Anthens (5), PP: Emely (7), S: Fantastic Girl (8). 3. KOŞU: F: Golden Pipe (7), P: Tahasco (1), PP: Ahmetcan (2), S: Hagle Dance (3). 4. KOŞU: F: Bıl- gecan (7), P: Fecir (9), PP: Kanka (4), S: Sh. Me The Moııney (6). 5. KOŞU: F: Bcrkccan (1), P: Shade (3), PP: Yığıt Uğur (X), S: Mountaın Queen (7). 6. KOŞL: F: Kutlu Hr (8), P: Dılberaga (1), PP: Harmen (4), S: Algüzcl (9) 7. KOŞU: F: Bcymail (3), P: Busccan (1), PP: VakıfGuzeli (5), S: Taraf- tar (6). 8. KOŞU: F: Tamango (12). P: Akkayal ı (2), PP: Jıms Legend (1), S: Kartalkanat (8). Günün tkilisi: 5. Koşu; 1/3. Çifte Bahis: 1. Çifte: 1/2 7 1 I 8/10 4/5 ALTILI 7 1 a4 6 3 GANYAN 8 1 4 9 1 8 12 1 5 6 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog