Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 2005 CUMA 18 SPOR sportvicumhuriyet.com.tr FutbolFederasyonu Başkanı LeventBıçakcı,'Ayaktayız,vizyonumuz ve hedefimiz belli' ded Almanyayolu artık açıldı• Federasyon Başkanı Bıçakcı, "Ümit takımla iyi bir köprü kııruldu. Sahadaki 8 oyuncu 21 yaşaltı takımından gcldi. Arnavutluk vc Gürcistan birer dönemeçti, yolumuz açıldı. Istanbul'daki Yunanistan ve Danimarka maçlan çok önemli" dedi. Çok yeni bir federasyon ve yenı bir takımla yola çıktıkla- nnı ve doğa.1 olarak da umul- madık puanlar yitirdiklerini vurgulayan Levent Bıçakcı, Arnavutluk galıbiyetiyle üzer- lerindeki tutukluğu attıklarını, Gürcistan'dan da final vizesi aldıklarını bclirtti. Ulusal takı- mm puan sıralamasındakı du- rumunıı 'içacıcı'olarak yorum- layan Bıçakcı, asıl dikkat edil- mesi gereken konunun da, ümit takımla (A) takım arasında ku- rulan köprü olduğunu söyledi ve "KiHİrodakioyuncıılann 17 18'i 21 yaşalb ulusal takımdan gelen gençler. Sahadaki oyun- culanmızdn 8'i de yine Cmit'lerden (A) takıma kazan- dınlan fiıtbolcu kardeşlerimiz. Bu, altyapının ne denli doğru işlediğinin kanıtıdır. Vizyonu- mıızu beürledik ve yfirüyoruz. Elbcttc engebcler olacakl ı. tşte Fransa; birkaç yıl öncesine ka- dar toplamadıkkupa bırakma- nnşlardı ama düşüşe girdiler çünkü yeni bir takım kurdu- lar" diye konuştu. ARİFK1Z1LYALIN 5 gün içinde önce Arnavut- luk, ardından da Gürcistan'ı ye- nerek Dünya Kupası 2. Bleme Grubu'nda 3. sıraya yükselen Ulusal Futbol Takımımızın ya- kaladığı bu çıkış, tiim ülkeyi se- vince boğarken, Türk futbolu- mın patronu Levent Bıçakcı da "Ayaktayız, koşmaya başladık, bu yolun sonu Almanya" dedi. YUNAN BASINI: İstanbura çıkarma yapacağız Spor Servisi - Yunanistan 'ın Arnavutluk karşısında aldığı 2- O'lık, Türkiye'nin de Gürcistan karşısmda aldığı 5-2'lik galibiyet Yunan basuunda geniş yerbuldu. Atina'da yayımlanan günlük spor gazeteleri, Yunanistan'ın Arnavutluk karşısındaki üstünlü- ğunün, kolay bir galibiyetle göz- ler önüne serildiği yorumunda birleştikleri haberlerinde, Mavi - Beyazlı ekibin yeni görevinin Türkiye karşısında başan kazan- mak oldvığu değerlendirmesinde bulundular. Arnavutluk galibiye- tini "Amavuflannfizerindenade- ta kamyun gibi geçtik, şimdi sıra lstanbul'u kuşatmakta" başhğı ile okuyuculanna taşıyan Goal Newsgazetesi, "Istanbulüzerin- den Aknanya'ya gideceğiz. Tif- lis'ten Gürcüleri 'dağıtarak' ge- çen Tfirkler, takunımızın büyiik rakibi ulnıayı sürdürüyorlar. 15i- zizorveçoksıcakbirhaziranbek- liyor" yoruınunu yaptı. Eleştiriye evet Bir hukuk adamı olarak ka- muoyu ve spor medyasındakı eleştirileri büyük bir titizlikle izlediğine de dikkat çeken Bı- çakcı, "Eleştiri normal. Bekli- yoruz da. Ama bıınun dozajı önemli. Kırnıadan, yok etme- den elbette insanlar eleştiri vc tenkitlerini yapacaklar. Çünkü bu ülke futbolu hepimizin. Ben hi/mel için buradayım. Başka da hiçbir beklentim yok" dedi. 1 VİAÇIN YILDIZI CUMHURİYET EKONUŞTU Fatih: Stres sonunda bitti NEVZATDtNDAR Fatih Tekke iki gol atıp bir de asistini yaptığı Gürcistan maçıyla grupta şanslı duruma geçtiklerini söyledl(AP) Gürcistan maçında ikı gol atıp bir de asist yapan Fatih Tekke, 2006'da Almanya'da olacağımızı söyledi. Arnavutluk karşılaş.ma- sından sonra göstcrdiği kötü per- formans nedeniyle eleştirilen gol- cü riıtbolcu, Gürcistan'daki zalerin perde arkasını Cumhuriyet'e an- lattı...Arnavutluk ve Gürcistan karşılaşmalan öncesi gruptan çık- ma şanslannın az olduğunu ancak hiçbir zaman umutlannı yitirme- diklerini belirten Fatih Tekke şun- lan söyledi: "Özellikle evimizde oynadığımızGürcistanveUkrayna karşılaşmalarında bcklcnıediği- miz puan kayıplan ya^adık. Ama vutluk maçuıda gergindik. Kötü oynasak da kazandık. Gürcistan mac.1 lıi/im için olmakya da olnıa- mak karşılaşmasıydı. Som ıcfa henı farkh bir galibiyet aldık henı de iyi oynadık. Stresten kurtuldu. Ersun Yanal'ın bu başanmızda önemli bir payı var. Her fırsatta bana gü- vendiğini söyledi. Umarını bana güvenenlcri mahcup etıneın." Keyifler yerinde Ulusal Futbol Takımı önceki ge- ce geç saatlerde yurda döndü. İki maçın peş peşe geldiğini, Türkiye için çok zor karşılaşmalar olduğunu söyleyen menajer Can Çobanoğlu, "Buna rağmen fut- bolcularıniızı,teknikheyetunizçok iyitoparladı. Dolayısıyla önemli bir scviye atlattık. Bundan sonra Yu- nanistan ve Ka/akistaıı maçlannı düşünüyoruz" dedi. Ulusal fiıtbol- Rakibimiz Yunanistan 2006 Dünya Kupası Ele- meleri'nde 2. Grupta ycralan Ulusal Takım, iç sahada zor- lanıyor, dış salıada ise kolay kazanıyor. Şu anki tabloda Ukrayna gnıptan lider çıkar. Türkiye ile Yunanistan ise ikincilik ıçın yanşır. Türkiye'nin maçlan: 4 lla- ziran:. Türkiye-Yunanislan. 8 llıı/iran. Kazakistan-Türki- ye. 3 Eyliil: Türkiyc-Dani- marka. 07 Eylül; Ukıayna- Türkiye. 12 Ekinı: Arnavut- luk-Türkiye. Yunanistan'ın maçlan: 4 Ma/iıan Türkiye-Yunanis- tan. 8 Haziran: Yunanistan- Ukrayna. 7 Eylül: Kazakis- tan-Yunanistan. 8 Kkiııı Da- nimarka-Yunanistan. 12 Ekinı: Yunanistan-Gürcistan. cu Emre de, her iki maçı kayıpsız kapattıklan için mutlu olduğunu belirtcrek, "Önümüzde önemli iki maçımız daha var. Gruptaki iddi- amızı devam ettiımek için bu iki maçı kazanmamız çok iyi oldu. MoraDi bir şekilde Yunanistan ma- çına lıazırlaııacaRi/." dedi. Yıldıray da "Bundan som aki maçlar da bi/inı için çokönenıli.O maçlan da kazanıp dttnya şampi- yonasma gitmek istiyonız" dedi 1.GRUP Z. GRUP 3. GRUP Takım O G B M A Y P Takım O G BM A Y P Takım 0 G BM A Y P 4. GRUP GRUP 6. GRUP 7. GRUP 8. GRUP Hollanda 6 5 1 0 14 316 ÇekC. Romanya Finlandiya Makedonya Ermenistan Andorra 6 5 0 1 14 515 7 4 1 2 12 8 13 6 3 0 3 13 10 9 7 1 2 4 7 9 5 7 1 I 5 4 15 4 7 1 1 5 3 17 4 Ukrayna Yunanistan Türkiye Danimarka Arnavutluk Gürcistan Kazakıstan 7 5 2 Ü 12 317 7 4 2 1 12 6 14 7 3 3 113 712 7 2 3 2 10 7 9 7 2 0 5 3 II 6 6 1 2 3 8 13 5 5 0 0 5 2 13 0 Portekız Slovakya Rusya Letonya Estonya Liechtensteın Lübemburg 6 4 2 0 21 4 14 6 4 2 018 514 6 3 2 I 13 1011 6 3 I 2 14 1210 7 2 2 3 10 14 8 6 1 1 4 9 16 4 7 0 0 7 4 28 0 Takım O G BM A Y P Takım O G B M A Y P Takım O G BM A Y P Takım O G B M A Y P Takım Fransa tsrail tsviçre Irlanda Cum. Kıbns Faroe Adl. 6 2 4 0 5 110 6 2 4 0 8 610 5 2 3 0 10 3 9 5 2 3 0 7 2 9 6 0 1 5 4 12 1 4 0 1 3 2 12 1 Italya Norveç Slovenya Belarus Iskoçya Moldovya 5 4 0 1 5 2 2 1 5 2 2 1 4 1 2 1 4 0 2 2 5 0 2 3 9 512 6 3 8 5 4 8 9 6 5 1 4 2 I 9 2 tngıltere Polonya Avusturya K.Irlanda Galler Azerbaycan 6 5 1 0 13 316 6 5 0 1 19 515 6 3 2 1 11 811 6 0 3 3 5 13 3 6 0 2 4 5 II 2 6 0 2 4 1 14 2 Sırbıstan 5 3 2 0 10 011 Ispanya 5 2 3 0 8 1 9 Litvanya 5 2 3 0 7 2 9 Belçika 5 2 1 2 7 7 7 Bosna-Hersek 4 0 3 1 3 6 3 San Manno 6 0 0 6 1 20 0 0 G BM A Y P Hırvatistan tsveç Bulgaristan Macanstan lzlanda Malta 5 4 1 0 13 213 5 4 0 1 17 212 5 2 2 1 10 8 8 5 2 1 2 6 9 7 5 0 1 4 4 14 1 5 0 1 4 1 16 1 BASKET YORUM AIIMET KURT Yazı-YorumTadını çıkaramadım tembelliğin. Tam fişi çekmiş, fa- relerin cifit oyununu izlemeye hazırlanıyordum ki haber geldi: Yeni Ceza Yasası ertelenmiş. Bu durumda.. Haf- talık 'Basket Yorum'lara devam edebilirim. Gördüğünüz gibi: Yeniden yazı-yorum... Yanlış anlaşılacak bir şey yoktu geçen haftaki veda yazımda: Yirmi yıllık yorum köşesini bırakmıştım. Yaz- mayacaktım artık. Eğer bu ertelemenin sonunda yasa- da bir iyileştirme olmazsa, yine aynı şeyi yaparım: Bıra- kırım yorum yapmayı... Neyse! Bekleyelim ve görelim. Şimdilik buradayız. Ve.. Galatasaray besketbolunu yerlerde süründürenle- re hak ettikleri yazıyı yazabiliriz. Özhan Canaydın'dan başlayıp zurnanın son deliği basketbol yöneticisine ka- dar bu tarihi suçu işleyenleri yerden yere vurabiliriz. Dilerseniztersinden başlayalım. Bayantakımını küme düşüren, erkek takımını da düşmenin sınırına getiren zihniyetin "sazan" yöneticisi ile başlayalım işe. Adama bakın! Ortaya çıkıp tüm suçu üstleniyor. "Kabahat ben- de" diyor. Cık, cık! Kimsin kardeşim sen? Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın. Galatasaray'ın tarihine geçecek bu ayıbı yüklenmek için önemli biri olmak gerekir. Ken- dine pay çıkarma. Suçlu Başkan'dır. Sen aletsin... Galatasaray yönetimi Galatasaray'ı bir futbol kulübü yapmaya karar vermiş ve bu kararı uygulatmak için ön- ce bir 'ağabey'ı, daha sonra da bir 'acem/'yi kullanmış- tır. Hepsi bu! Galatasaray camiası da bu oyunu yalnızca uzaktan iz- leyerek suça ortak olmuştur. Işte benim kişisel görüşüm bu! Galatasaraylılar! Görev başına. Başka bir kulübe 'ya- manmaya' çalışan ağabeyin gölgesinden kurtuldu- nuz.'/\cem/'nin poposuna da bir tekme atın. Gidip tes- lim alın basketbol şubesini. Bu yılı kurtaramazsanız bi- le gelecek yıl Galatasaray'ı yeniden güzel günlerine dön- dürebilirsiniz. Inanın bana: Anayönetimindesteğinege- reksiniminiz olmaz. Avrupa'da küçücük şehir takımları denk bütçeler yapıp liglerde oynayabiliyorsa, koskoca- man Galatasaray bu işi neden yapamasın? "Ortalama 500 bin YTL'ye Galatasaraybayan basket- bol takımı ayakta kalır. lyiyönetilirse şampiyon bile olur" diyor bayan basketbolunu iyi bilenler. Ben de diyorum ki: Erkek takımı da onun üç misli bir bütçeyle büyük iş- ler yapabilir. Işte size yıllık gider tablosu. Galatasaray'ı ve basketbolu seven Galatasaraylılar! 2 milyon YTL'lik bir bütçe yapıp (bağış değil) gidip alın şubeyi. Pişman olmazsınız... Sarı-Kırmızı derneğini kurun. Sponsorluk yasasını in- celeyin. Yaptıracağınız (veya yenileyeceğiniz) bir spor salonuna verilecek paraların vergiden düşüleceğini göreceksiniz... Küçük sponsorlar bulun. Galatasaray- lı işadamları basketbola verdikleri reklam paralarının geri dönüşünü görecektir... Bu işi iyi bilenler var. Bu- lun onları. Konuşun, danışın ve yola çıkın. El koyun şubeye. Pişman olmazsınız.!. E-Posta: ahm^kurt(S)turkbasket.com Kulüp başkanlannm yaptığı açıklamalar 5149 sayılı yasayı zorluyor Yöneticilere ceza kapıdaSpor Servisi-Süper Lig'de zirveye oynayan ta- kımlann başkanlannm son iki haftada yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Dört bü- yük kulübün başkan ve yöneticilerinın açıklama- lan Spor Müsabakalannda Şiddet ve Düzensizli- ğin Önlenmesine Dair 5149 Sayılı Yasa'yı zorlar- ken, valiliklere yapılacak olası şikâyetler, 'ceza' konusunu gündeme getirecek. Yasanın 3. bölüm 15. maddesinde yer alan yasak açıklama ve de- meçler başlıklı maddesi uyarınca kulüp başkanı ve yöneticilerinin de ceza alması olası. 5149 sayılı ya- sanın ilgili maddesi şöyle: "Spor kulübü başkan ve yöneticileri, idari veya teknik personeli veya sporculanilesporkulfiplerinin taraitarlarınca ku- rulan derneklerin başkan ve yönetun kurulu üye- leri, tarafrar temsildleri, yaalı veya görsel medya- ya kendi taraftarlannı tahrik edici veya aşagılayı- cı şekilde beyan veya demeç veremezler." Kulüp başkan ve yöneticilerinin son 15 gün içindeki açıklamalan şöyle: Atay Aktuğ (Trabzonspor Başkanı): iyi bir ta- kımınız varsa, futbol oynar şampiyon olursunuz, ya da F.Bahçe gibi ayak oyunlanna başvurursunuz. Trabzonspor Anadolu'yu temsil ediyor. Trabzon- lu olmak Istanbul'a başkaldınşın sesidir. Özhan Canayduı (CSaray Başkanı): Şampi- yonluğakilitlendik,kalanmaçlanmız önemli. Ga- latasaray camiası ayağa kalktı. Haksızlık görürsek de yüksek seslc bağınnz.. Ergun Gürsoy (CSaray 2.Başkam): Atay Ak- tuğ'un yaptığı açıklamalara destck veriyorum. O benim kardeşim ne dediyse doğrudur. Yıldınm Demirören (Beşiktaş Başkanı): E Bah- çe protokol tribünündeki belli kişiler (Basketbol maçını kast ediyor) salonda silah gösterdi. Beşik- taş taraftarına gösterilen silah, bana gösterilmiş si- lahtır. Bizlerin yapacağı hareket ortamı gerer. Aziz Yıldınm (RBahçe Başkanı): Sürekli bana ve aileme küfrediliyor. Küfredenlere ve kaba kuv- vet kullananlara hangi takım taraftan olursa olsun engel olmaya çahşıyorum ve şiddetle kınıyorum. Küfür onlann devamlı yöntemi (Beşiktaş'ı kast ediyor). Onlarla aramızda 50 metre vardı. O me- safeden silah gösterildiğini nasıl görmüşler? Zeki Can (Beşiktaş Basketbol Takunı Menaje- ri): Fenerbahçe legal yolla bizi eleyemeyeceğini anlayınca saha dışı olaylarla saf dışı bırakmak is- tedi. Ne yazık ki bu F.Bahçe'nin kanında var. 432 gün sonra Papila Geçen sezonun tartışmalı hakemi uzun bir sürenin ardından Beşiktaş maçında Spor Servisi - Süper Lig'de 26. hafta maçlannı yönetecek , hakemler belli oldu. F1FA Kokartlı hakemle- rimizden Papila, 5 kırnıra kart çıkarnnştı. r Cem Papila, ge- 'çen sezon 5 kır- mızı kartla tamanıla- namayan Beşiktaş - Sam- sunspor maçının ardından ilk kez Siyah - Beyazlı takımın bir maçın- da görev alacak. Diyarbakır - Beşiktaş maçını yönetecek l'apila, 432 gün sonra bir Beşrktaş maçın- da düdük çalacak. 25 Ocak 2004 tarihinde, BJK Inönii Stadı'nda oynanan Beşiktaş- Samsunspor maçında Siyah - Be- yazlı oyunculardan 25. dakikada Zago, 42 dakikada Ihrahim İJzül- mcz, 44. dakikada Ahnıet Yıldınm, 69. dakikada Pancu ve 85. dakika- da İllıan Mansız, Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Papila, skor4-l Samsunspor lehı- 'SAMSUN MAÇI GERİDE KALDF Spor Servisi - Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalunbay, bu se- zon takımı aleyhine çok hakem ha- tası yapıldığını, yine de her zaman hakem camiasının yanında olduk- lannı söyledi. Çalımbay, düzenle- diği haftalık olağan basın toplantı- smda, hafta sonu oynanacak Di- yarbakırspor karşılaşnıasına ata- nan Cem Papila'nın iyi bir hakem olduğunu belirterek, "Bu yıl ger- çekten Beşiktaş aleyhinebüyü k ha- talar yapıldı. Yinedeher zaman ha- kem camiasının yanındayız" dedi. Çalımbay Samsunspor maçının geride kaldığını belirterek, neyken, 85. dakikadaki 5. kırmızı kartın ardından, kurallar gereği ma- çı bıtırirken federasyon, skoru da- ha sonra hükmen 4-0 olarak tescil etmişti. Haftanın hakemleri: Yann: F.Bahçe-G.Antep: Serdar Tatlı, Ç.Rize-G.Bİrlıği: BulentDemirlek, "Önemli olan Diyarbakırspor ma- çını kazanmak" dedi. Bu arada Beşıktaş'ın internet si- tesinden yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın şiddete prim tanıyan bir üslup içinde olduğu belirtile- rek, "Sayın A/i/ V ıl(lıınırı,s|Hii(la- ki bu şiddet ortamım ortadan k;»l- dırma çabalanna gerçek anlamda destek vermeye ve daha sakiıı ol- maya davet ediyoruz" denildi. Ote yandan basın sözcülüğüne Cemal Gencer getirildi. Ulusal ınaçla sakatlanan Koray 2 hafta yok. Berkant ise dünkü çalışmayı yarıda bıraklı. istanbul-A.Sebat: Özgüç Türkalp, A.Gücü-Sakarya: Cüneyt Çakır, Pazar: Samsun-Malatya: Süleyman Abay, Trabzon- Ankara: Hakan Sivriservi, Konya-Denizli: Metin Tokat, Kayseri-G.Saray: İsmet Ar- zıınıan. OBJEKTIF Dr. SEDAT HAYRAN Büyük Maç ProvasılYann Saracoğlu'nda yine kıyasıya bir puan savaşına ta- nık olacak futbolseverler. Güneydoğu'nun incisi G. Antep, ligdeki konumu gereği oldukça rahat bir takım. Stresli raki- bi Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda tökezletrnek için mü- cadele verecek. Konuk ekibin tipik özelliği, rakibinin oyunu- nu bozup ona istediği futbolu oynatmamak. Ancak G. An- tep, Denizlispor maçından sonra 7 maçta 1 galibiyet aldı. Kötü maçlar çıkarıp ciddi puanlar kaybederek ligde düşüşe geçti. Ayrıca deplasman karnesine de bakıldığında yenilgi- ye endeksli bir takım görünümünde ve eski performansına oranla iyi bir deplasman takımı da değil. Süper Lig'de çoğu takımın yaptığı gibi, G. Antepspor'un da tipik yan toplarda savunma zafiyeti var. Özellikle dörtlü savunmadaki saŞ ve sol bekleri, kanatlar- dan gelen ataklarda ciddi sayılabilecek pozisyon hataları yaparken göbekteki stoperler ise hem markajda yavaş ka- lıyor hem de kale sahasında dönen topları alamıyorlar. Ay- rıca yine savunma, kanatlardan gelen toplarda özellikle be- lirli bir bölgeye yanlış şekilde kümeleşip rakip forvetlerin top- la çok rahat buluşmalanna ve gol atmalarına engel olamı- yorlar. Takımda Jaziri ve Et Tayep yok. Başka sakat olan birkaç oyuncu da var ama, durumları maç günü netlik kazanaca- ğından isimlerinden bahsetmek istemiyorum. Orta alanda top saklayan en iyi futbolcu olarak dikkatleri çeken Et Ta- yep, diğer taraftan da takımını, rakibin oyununu bozmada engelleyici bir futbolcu olarak göze çarpıyordu. Bu maçta olmaması iyi mi, kötü mü karar vermek güç biraz! Diğer ta- raftan G. Antep çok top kaybeden bir takım. Bütün bunlara karşın tempoyu yüksek tutup rakibe önde basarsa Fener- bahçe'yi oldukça zorlar. Çünkü Fenerbahçe'nin üstüne oy- nayan rakipler Fener takımını oldukça zorluyorlar. Malatya, G. Birliği ve son olarak da Denizlispor aynı se- naryoyu tekrarladılar ve çekirge üçüncüde zıplayamadı! An- cak G. Antepspor'un hücuma yönelik gücü de yok. Belki bir yirmi dakika ya da yarım saat. Ondan sonrası hüsran! Fizik gücü biter, aynı Kayserispor gibi golleri yiyip giderler. Nor~ mali bu. Ancak biraz da Fenerbahçe açısından bakıldığın- da, son haftalar yaklaşırken stres oranı da bir hayli artıyor. Ayrıca şampiyonluk potasındaki diğer rakip takım yönetici- lerinin ve başkanlann gereksiz yere ortamı geren demeçler vermeleri hiç hoş değil. Bu da takımı olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe, Süper üg'in en çok top çalan takımı konu- mundayken, ikinci yarıyla birlikte bu özelliğini de kaybetti. Nedeni ise orta alandaki dengelerin bozulmasıydı! Azalan fi- zik gücün yanında, hemen hemen her hafta görülen kırmızı kartlartakımdaki gerginliğin en bariz göstergesi. Işte bunlar Fenerbahçe'nin en büyük handikapları. O nedenle teknik heyet ve futbolcular akıllarını başlarına almahdır! Daum'un hatalı stratejik kararlarını, futbolcuların küçük taktiksel başarıları her maç örtemiyor! Yarınki G. An- tepspor maçı söz konusu derbilere iyi bir prova fırsatıdır. Bel- kide G. Antep takımı beklenenden çok daha iyi motive ol- muş bir şekilde sahaya çıkar ve oyuna pozitif yönde katkı sağlar. O nedenle Fenerbahçe bu maçla birlikte artık sakin- leşmek zorunda olup kazanmaya istekli bir futbol sergile- melidir. G. Antep maçı buna güzel bir örnek olacaktır. Sko- ra yönelik futbol değil, şampiyonluğu garantileyen futbol sergilemek önem taşıyor!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog