Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1NİSAN2005CUMA 10 DIŞ HABERLER dishabf» cumhuriyet.com.tr Kırgızistan'ın devrik lideri Akayev, halk ayaklanmasmdan Washington'u sorumlu tuttu Devrim' ABD'ninişiDış Haberler Servisi - Kırgızistan'ın devrik Devlct Başkanı Asker Akayev, ülkcsindcki ayaklanmayı aralannda ABD büyükelçısınin de bulıınduğu dış güçlenn körüklediğini söy- ledi. Avrupa Güvenîik ve Işbirliği Teşkilatı (AGtT) isc Akayev'in istifa ctmcsi gerekliği- ni bildirdi. Akayev, lngiliz BÜC radyosuna verdiği de- meçte, "Kendisine karşı olan savaşçüann, suç- lulaı ııı vc uyuşturucu bağunlılannın uluslara- rası destekleı iııiıı olduğunu" iddia etti. Kırgı- zistan'da radikal bir muhalefet olduğunu, an- cak yurtdışından da bununla ılgılenenler oldu- ğıınıı belırten Akayev, "Kırgızistan'daki Lale dcvrimiııi dcsteklcycn ve nıali yaı dınıda bulu- nan uluslararasıörgütler bulunduğunu" bildir- di. Akayev, şunları söyledi: "Olaylardanbirhaf- ta ünce interaette, ABD'nin Kırgızistan Btiyü- kelçisi taranndan imzalanmış bir mektup gör- dünı. Mektup, ayaklanmaıun ayrınuh planla- rınıiçeriyordu.Yeniyöııeliııı,26Haziran'dabaş- kanlık seçimi çağnsuıda bulundu. Bu oylama meşru olmayacakür. Makanumı teslim etme- tlinı ve ülkenin tek meşm lideri benim." Yenı rneclisin güvenliğıne ve çeşitli konu- lara ilişkin güvence vermesi durıımıında ülke- sine dünüp iktidan banşçı yolla devredebile- ceğini belirten Akayev, "Elbette Kırgızistan'a döneceğim. Orası evim, iilkem. Ancak geri dön- düğümde siyasi bir rol oyııanıayacagım" dedi. AGİT: Akayev istifa etmeli Dün gcçici Devlct Başkanı vc Başbakan KurmanbekBakiyev ile görüşen ACiİT Uönem Başkanı Slovenya'nın Dışişleri Bakanı Diıııil riRupcl, Akayev'in istifa etmesini istedi. Ru- pel, "Akayev istifa etmeli, geçici hükümetle et- kili ve hızlı bir diyalog kurmalı" diye konuştu. Dımıtri Rupel, AGlT'in geçicı hükümetle iş- birliği içinde olması için hükümetin acil ola- rak yasallaşması gcrektiğine de dikkat çckti. AGÎT'in güvenîik ve içişleri organlannda so- mnlara çözüm arayışlanna yardımcı olacağı- nı belirten Rupel, özellikle başkentte meyda- na gelen yağma ve soygunlarda zarar gören şir- ketlerin 100 milyon dolar tutanndaki zararı- nın karşılanması için hükümete desteğe hazır olduğunu da belirtti. Rupel, Kırgızistan'a nasıl yardım yapılaea- ğı ve destek verileceği konusıınun AGtT, Av- nıpa Birlıği (AB), Rusya, ABD ve Kırgız yet- kililer arasında yapılacak beşli görüşmelerle çözülmesinden yana olduğunu söylcdi. Kırgızistan'da ölüm ve yağma olaylarının meydana geldiğinı hatırlatan Rupel, devrı- min, bu yönüyle Ukrayna ve Gürcıstan'daki devrimlerden aynldığını söyledi. Gürcistan ve Ukrayna devrede Kırgız yetkililer dün Gürcistan ve Ukrayna dişişleri bakanlanyla da bir araya geldi. Uk- rayna Dışişleri Bakanı Boris Tarasyuk öııceki gün ziyarctte "Ukrayna'nınyaşadığıdeneyim- lerden Kırgızistan'ın nasıl yararlanabileceği" konusuııun ele alınacağını söylemişti. Rusya Tarım Bakaıılığı ve Acil Durumlar Ba- kanlığı'ndan bir heyet de Bakiyev ile bir ara- ya gelerek Moskova'nın yapacağı yardımlar ko- nusunu görüştü. Moskova'nın, yağma vc talan olaylan sırasında büyük hasar gören başkent Bişkek'in yeniden yapılandırılmasına destek vereceği, aynca tohum ve yakıt sağlayacağı be- lırtılıyor. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Na- zarbayev, Kırgızistan'da yaşananları "haydut- luk veyağmacılık" olarak nitelendirdi. Nazar- bayev, "Orada olanlara devrim denemez. Ye- ni lidcrler bile bunun yağmacılık ve haydutluk ulduğunu söylüyor" dedi. stifa etmeyi reddeden devrik lider, "Olaylardan bir hafta önce internette, ABD'nin Kırgızistan Büyükelçisi tarafından imzalanmış bir mektup gördüm. Mektııp, ayaklanmanın ayrmtılı planlarını içeriyordu" diye konuştu. Akayev, isyancılarm uluslararası örgütlerden mali yardım aldıklannı da öne sürdü. Kırgızistan'ın yeni lideri Bakiyev, dün AGÎT Başkanı Dimitri Rupel ile görüştü. (Fotoğraf: REUTERS) Ülkücü terörist Ağca, Papa suikastını bazı kardinaller olmadan başaramayacağını söyledi 'Vatikan'dan yardım alcbm' Vatikan Umldl kesti Papa'nın sağhk durumu ağırlaştı VATİKAN (AA) - Papa 11. Jean Paul'ün sağhk durumuııun iyice ağırlaştığı bil- dirildi. ttalyan haber ajanslarından Ap- com'un haberine göre Papa'nın kan ba- sıncının cıddi biçimde düşmesi üzerine doktorlar acil müdahalede bulundu. Va- rikan'daki bütün yetkililerin de Papa'nın bir daha iyileşebileceğinden ümidi ta- mamen kestıklerı kaydedıldı. Öte yan- dan Avusturya'nın APA ajansı, Viyana Kardinali Christoph Schoenborn'un, "Papa ülüme yaklaşü" şeklindeki ifade- lerini aktardı. Habere göre Schoenborn bugün, Kudüs'ü ziyareti sırasında Papa ile ilgili olarak "Şunu söyleycbilirim ki, sona doğru yaklaşıyor" dedi. Ağca hapiste kendisini ziyaret eden Papa'mn elini öpınüştü. (AP) Dış Haberler Servisi- Ülkücü terörist MehmetAli Ağca, Papa 2. Jean Paııl'e düzenlediği suikast gi- rişımınden Vatikan'm da sorum- lu olduğunu söyledi. italyan Le Repubblica gazete- si, Ağca ile yaptığı söyleşiyı, "Ağ- ca'nın Son Gerçeği: Vaökan'da da İşbirlikçilerim Vardı" başlı- ğıyla yayımladı.Söyleşiye göre Ağca, "Papa'ya suikast güişiminden Vatikan da sorumlu. Papazlann ve kardinallerinyardımı ol- madan bu işi yapanıaz- dını. Şeytan Vatikaıfm içinde. Yeter arük, hcr şe- yi kitabımda anlatacağım" dedi. 'Gizli servis parmağı yok' 13 Mayıs 1981'dekı suıkastta Doğu bloku ülkeleri gizlı servıs- lerinin parmağı olabıleceği yo- lundaki iddiaları reddeden Ağca, "Bu olaya ifişkîn benim son versi- yonum diye bir şey yok. 13 Mayıs 1981'de benim suikast guişimim konusunda dünyada hiç kiıııse- nin bilgisi yoktu" diye konuştu. Ağca, ttalya'da hapiste bulun- duğu dönemde Vatikan yetkilile- rinin, kendisinin Hıristiyanlık di- nini benimsemesi çabası içinde olduklannı da öne sürdü. Vatikan vatandaşı bir memurun kızı olan Enıanuela Orlandi'nin 22 1 lazı ran 1983'tekaçırılmasımndabu • Hıristiyanlığı seçmiş gibi yapması durumunda kaçınlan Emaneula Orlandi ile takas edilcrck serbest kalacağını öne sürcn Ağca, dini konularda yalan söylemediği için 24 yıldır hapiste olduğunu söyledi. doğrultuda Vatıkan'dakı kışıler tarafından gerçekleştırılmış bir eylem olduğunu ileri süren Ağca, "Vatikan yetkttilcrininbazılan be- nim yeni Mcsilı olduğuma inanı- yorlardL Beni kurtarmak için de Orlandi dalavcresine,başvurdu- lar" dedi. Ağca'nın, Vatikan ta- rafından 1983'ün "Olağanüstü Kııtsal YıP ilan edilmesini ken- disiyle ilintilendirmesi de dikka- ti çekti. Ağca, bu konuda şunları söyledi: "Benim Hıristiyanlığa gcçmemisağlanıakistiyorlardı. 2. Jean Paul beninıle bunun için gö- rüştü. Orlandi vakası, sırf bu ge- rekçeylc leı tiplendi. Papa ile ko- ıııışl ıık. Ben kendisine, bana doğ- rudan Tanrı tarafindan aktarılan ilahi vcrsiyonu aktardım. Papa da banainandL Bu neden- ledir ki daha sonra dün- yabasınnıayaptığı açık- lamada, 'Benim güve- nimi hak eden bir kar- deşle karşılaştım' diye koıııışni." Ağca, dini ko- nularda asla yalan söylemediği- nı belırterek, sözlennı şöyle sür- dürdü: "Düşünün,odönemdeeğer liıristiyanlığa geçmiş gibi davran- saydım, 1983'ten itibaren Vati- kan'da serbest kalabilir, Emanu- ela ile takas edilebilir ya da İtalya cunıhurbaşkanının af karanyla hapisten kurtulabiUrdim. Oysa 24 yıldan beri hapisteyün." GAYRİIVIEINKIJL AÇIK ARTTIRMA İLAN1 GÖLCÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 2004/2169 Esas Bir borçtan dolayı ipoiekli bulunan aşağıda ya/ılı taçınmaz açık arttırma yolu ile satılarak paraya çevrileceklir. Satılmasına karar vcrilcn gayrimenkulün cinsi, kıymcti, adedi: 1) Gölciık il<;<-"sı. Dumlupı- nar Mahallcsi, 24 ada, İO palUı 2 pıırscl sayılı 255.35 m2 alanlı arsa vasıflı goyrimenkulün ta- mamıdır. Gnyrimenkul Dumlupınar Malıallesi 466. Sokak üzerinde 466. Sokağa cepliesi ol- mayan 466. Sokaktan ara sokakla parsele ıılaşılabilen belediye imar planı içerisindedir. Gayri- mcnkul Ozerinde lıali hazırda hiçbir şcy olmayıp boş vaziyettedir. 2 no'lu parsel üzcrındc ycnı ımar planına göre 3 katlı % .15 yoğunlukta yani 90 m2 alana sahıp 3 katlı yapı yapma imkSnı bulıınrnaktadır. Bcledıycrıın lıt;r türlii iınkânlarından yararlannıakladır. Çevresinde iskâna açık biııalaı mevcuttur. Parselitl doğllSU 2ü vc 21 no'lu parsel, hatısı yol, ku/eyi I no'lu parsel ve güneyi ^ no'lu paıselle çevrilidir. Yııkaııda cinsi ya/ılı bulunan gayrimenkııl takdir olunan - 15.000.00 YTI. üzerinden açık arttırma sureti ile satışa çıkartılacaktır. 2) Satış günleri: 1. satış, 02.05.2005 günü saat 10.00 - 10.10 arasında Ciölcük lcra Müdürıi odasında ıhalcyt- ı;ıkarlılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kiymeticrinin % 60'ını ve rüç- lıanlı alacaklılar vaısa alacaklaıı toplamını vc satış nıasraflnrını geçmek yırtı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkma/sa en çok arttıranlann taahhfltleri baki kalmak şartıyla 12 05.2005 günü aynı yer ve saatlerde, yukanda parsel numarası yazılı bulunan tüm gayri- menkul ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar clde edilememişse gayrı- mcnkul cn <;ok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ÜZCTL 1 arttırma ilanında gösterilen nıüddet so- nunda cn v°k arltırana ihale edileeektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıyrnetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştiıma masraflarını gcçmcsi lazımdır. Böylc fazla bedclle alıcı cıkmazsa satış talcbi düşcccktır. 1. Arttırmaya ıştirak edeedderın, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akcesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bunkunın teminat nıektubunu vermesi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmeıııek üzere mehil verilebilir. KDV, damga, tcllaliyc iha- le alıcisına aittir. Tapu harcının 1/2'si ile tapu masrafları ihale alıcısına ait, 1/2'sı satıcıya ait- tir. Ciayrimenkulün aynından doğan vergı borcu satış bedelınden ödenecektir. 2. lpotck sahibi alacaklüarla diğcr ilgililerin(*) bu gayrimenkııl ü/erindeki haklarını lıusu- siyle raiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle ve on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 3. Ihalcye katılıp daha sonra ihale bedclıni yatırrnamak suretıyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar vc kefillcrı tcklü cttıklcn bcdcl ılc son ihale bedelı arasındakı farktan ve diger za- rarlardan ve aynca leınerriit ffıizinden nıüleselsileıı mesul olacaklardıı. İhale farkı ve temerrüt fai/i aynca hükme hacel kalmaksı/ın dairemi/ce lahsil olunacak, bu f'ark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alınacaktır. 4. !>artnafnc. ilan tarıhınden ıtıbarcn herkesin görebılmesı ıcın daırcdc acık olup masrafı ve- rıldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderılebdır. 5. Satışa işlirak edenlerin şaıtnameyi göımüş ve münderecatını kabul elmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/2169 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzc başvumıaları ilan olunur. Basın: 14530 ÜSKÜDAR1. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Sayı: 2004/14 Satış Üsküdar ılçesı, Tembel 1 lacı Mehmet Mah. Kcssam Çeşmesi ve Küvük Sarmaşık Sok., 36 pafta, 449 ada, 16 parsel sayılı taşınmazdaki 20/80 arsa paylı zemın (1) nolu bağımsız dükkân ile 20/80 arsa paylı 3. katta (4) nolu dairenin 1/4 hissesinin davacı Fatma Nazlı Alp, 3/4 hissesinin Süleyman Ciünay Alp adlarına kayıtlı olup, bu taşınmazlarm hısse- darlar arasında taksimi kabil olmadıgından nıükellefiyetleri ile birlikte açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Muhammen kıymeti: Bılirkışi tarafından verilen rapora göre, zeınin kat (1) nolu dükkânın değerinin (105.000.000.000).-T1.. 3. katta (4) nolu daırcnın değerinin (51.000.000.000) TL. ve 3. kat ile dubleks olarak kullanı- lan çebne katın değerinin ise (32 000 000 000).- TL. oldıığu bıldirilmiştir. llalıhazır durumu: Satışa konu taşııunaz, Üsküdar, Tembel Hacı Mehmet Mah., Kassem Çeşmesi ve Küçük Sarma- şık Sok. Alp Apt. No: 15 adrcsındc bodrum kaUzemin kat+3 normal kat+çekme kattan teşekkül eden kargir apart- man olup, zeniin kat 1 nolu dükkânın Alp Tıcaret taratından kullanılan nalbunyc dükkânı olup yaklaşık 45 m2 alanlı oldıığu, zemini karo mozaik kaplı, duvarlarının plastik boyah olduğu, ön cephenin demır doğrama camekân ve sac kepenklı olup, tuvalet ve ufak büro haricinde tek hacimli, yüksekliği yaklaşık 4 00 m olan dükkânın elektrık ve suyu bulunmaktadır. 3. kat, çekme katla dubleks mesken olarak kullanılmakta ve 3. kat yaklaşık 50 m2 alanlıdır. Aııtre, 1 salon, I oda, I balkon, mutfak, wc-banyodan teşekkül etmektedır, salon ve oda zemını ahşap parke, antre ve nıutfak zemini kalebodur kaplıdır. Mutfak duvarları tavana kadar fayans kaplı, mutfakta ufak bir tezgâh, alt üst ahşap dolap- lar mevcuttur. Wc zemini kalebodur, lavabo, klozet mevcuttur Pencere doğramaları PVC, kapılar ahşap olup, doğal- gaz sobası ile ısıtmalı bır daıredir, çekme kat ıçten merdivenler ile çıkılarak 3. katın dubleksi olarak kullanılmakta, 3 oda, 1 balkon, wc-banyo ve terastan teşekkül etmekte ve tcrasla birlikte yaklaşık 50 m2 alanlıdır, zeminler kalebodur üzerine hahfleks kaplı, pencere doğramaları ve kapılar ahşaptır. Wc-banyo zemın seramik, duvarlar tavana kadar fa- yans, klozet, lavabo ve küvet mevcut olup, teras zemini seramik kaplıdır. Imar durumu: Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğü'nün 9.1.2004 tarih 5012 sayılı cevabi yazısına göre, 1/1000 ölçekli 15.9.1997 TT.'li ve 1/1000 ölçeklı Üsküdar Merkez Uygulama imar plamnda h= 12.50 mt. (4 kal) bitişik yapılanma ve ticaret alanında kaldığı bildirilmıştir. Binneı açık arttırması: Nalburiye dükkânı 03/05/2005 günü saat 14 00'ten 14.15'e kadar, 3. nolu daire ve eklentısı 03/05/2005 günü saat 14. 30'dan 14.45'e yapılıp % 60'ını bulduğu takdirde o gün kati ihalesi icra kıhnacaktır. Aksi halde en çok arttıranın taahhüdü bakı kalıp satış on gün müddetle uzatılarak; İkinci açık arttırması Nalburiye dükkânı 13/05/2005 günü saat 14.00'den 14.15'e kadar, 3 nolu daıre ve eklentısı 13/ 05/2005 günü saat 14 30'dan 14.45'e kadar yapılıp yiizde 40'ım bulduğu takdirde o gün kati ihalesi icra kıhnacaktır. Işbu gayrımenkul üzerindekı ıpotekli, alacaklılarla diğer alakadarların faiz, masraf, hususi ile alacaklarına ait belgelerini 15 gün içinde satış müdürlüğüne ıbraz etmelerı, aksi halde tapu sicili ılc hakları sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç bırakılacaklardır. Birikmiş vergiler, satış tarihıne kadar icra borcu, tapu harcının yarısı, tellalıye parası hissedarlara, tapu harcının yarısı, resmi ilıale pulıı bedeli, (yüzde 18 nispe- tindeki katma değer vergısi) müştenyc aittir. Satış peşm para ile İİK.. ve tapu kaydı mucibince yapılır. Müşteri talep ettiği takdirde satış bedelini yatırmak üzere 10 gün mehil verilır, şartname ilan tarıhınden itibaren herkesin kolayca görüp okuyabıleceği mahkeme koridorundaki hususi tahtaya asılmıştır. Şartname örneğinden almak isteyenlerin 3.500.000 Lira posta pulu gönderdıklerinde bir örneği gönderilecektir. Fazla bilgi almak isteyenler 2004/14 sayılı sa- tış dosyasını tetkik edebılırler. Müştenlenn yazılı gün ve saatlerde yüzde 20 nıspetindeki teminatla birlikte satışın ya- pılaeagı Üsküdar 1 Sıılh Hukıık Mahkemesi Kalemi yazıişlen müdürünün odasında hazır bulunmalan ilan olunur. Basın: 14120 ERIVAN KONSERI İPTAL Kirkorov korktuDış Haberler Servisi - Ermcnistan'daTürk yan- lısı olmakla suçlanan Rus sanatçı Filip Kirkorov, Erivan'da vereceği kon- serini iptal etti. Kirkorov, Rus Itar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Eri- van'da beni görmek ve dinlemek istcmiyorlarsa bu olmayacak" dedi. Ermenistan'da bir bö- lümü Taşnaksutyun Par- tisi yanlısı yaklaşık 30 gcnçlik örgütü, Kirko- rov'un ülkedc düzenle- meyı planladığı konserı iptal etmediği takdirde konseri sabole cdecekle- ri tehdidinde bulunmuştu. Sanatçının Hrmenistan tumesiııı düzenleyen ku- ruluşlara mektup göııde- ren gençlik örgütleri, Kiı- korov'un bu ülkedc hiç- bir zaman konser verme- sine iziıı verilmeyeceğı* ni, bu doğrultuda çalışma Taşnaksutyun tehditetti. yapılması durumunda, konseri sabote edecekle- rini duyurmuştu. Kirkorov 'un Ermcni düşmanı ve Türk yanlısı olduğu ileri sürülen mek- tupta, sanatçının bır sii- re önce Ermeni bir ga- zeteciyi aşağıladığı ve Ermenileri horgördüğü- nü açıkça ortaya koydu- ğu iddia edilmisti. ABD'DEKI TÜRKLER ÜZGÜN Türk dostu komadaNEWYORK-Ermeni soykırım iddialarına kar- şı hayatı boyunca Türkle- rin yanında yer alaıı Erme- ni asılh Türk dostu Ed- ward Taşçı, New York'ta kaldınldığı hastanedc ko- maya gırrnce yoğıın ba- kııııa uİııı<.iı. Yakınlanndan edinilen bilgilerc göre iki böbrcği de çalışmayan 72 yaşın- daki Taşçı, geçen cuma günü aniden fenalaşınca, I,ong Island Jewish Me- dical Center'a kaldınldı Önceki gece oksijenmas- kesinin düşmesi sonucu bir sürc ncfcs alamayan Taşçı'nın bcynindc hasar meydana geldığı ve bu- nun sonucunda komaya girdiği kaydedildi. Halen yoğun bakımda bulunan ve hayatı tehlikeyı atlata- mayan Taşçı'nın durumu- nuıı kritik olduğu ifade edildi. New York ve çevresın- den Türk dostlaı ı hastane- ye akın cdcrkcn, sayısız geçmiş olsun mesajı gcl- diği kaydedıldı. Taşçı, Osmanlı Ermeni- si bir anne-babanın oğlu olarak Amerika'da dün- yaya geldi. Bütün yaşa- mı Amerika'da geçmesı- ne rağmen kendi gayret- leriylc Türkçc öğrenen nın durumu kritik. Taşçı, "Vatanım" dediği Türkıye ve Türk kültürü sevgisiyle tanınıyor. Otomobilinin plakası- nı bile "Vatan" olarak se- çen l'aşçı, siirekli olarak ay-yıldız şeklinde kolye takıyor. Mektuplarını, üzcrindc "BanaTürkdos- tu derler" yazısı bulunan bir mühürle imzalayan Taşçı, New York'un Qu cens semtinde bulunan evını de Topkapı Sara- yı'nın mınyatürü şeklin- de inşa emişti. Yakmlarına daima, "Be- nim ailem 70 tnilyoııluk Türk milletidir" dıyen Taşçı'nın, vefatı duru- munda Türk bayrağına sa- nlı olarak 1 urkiye'de def- nedilmeyı vasiyet ettiği belirtiliyor. Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2005 Cumartesi tarihınde saat 11.00'de vakıf merke- zimizde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Ço- ğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Ni- san 2005 Cumartesi tarihinde aynı saat, aynı yer ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Duyurulur. Gündem: Açılış (Atatürk, Türk büyükleri ve aile büyükleri için saygı duruşu, Istiklâl Marşı'nın okunması) Divan Teşkili (1 başkan, 2 üye) "Düşler Gerçekleşiyor; İki Yılın Öyküsü" konulu barkovizyon gösterısi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ö. Çetin Nuhoğ- lu'nun konuşması Temsilci ve konuk konuşmaları Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması Gayrimenkul alım ya da satımı için yönetim kurulu- na yetki verilmesi Şube açılması ya da kapatılması için yönetim kuru- luna yetki verilmesi Vakıf senedi değışıkliğı teklifinin görüşülmesi ve oya sunulması Yönetim Kurulu seçimi (9 asil, 9 yedek üye) Denetim Kurulu seçimi (2 asil, 2 yedek üye) Dilek ve temenniler Yemek "Ve Söz Çocuklarda" Çizgi Film Gösterisi Yeni seçilen yönetim kumlunun ilk toplantısı T.T.O.K. I\ırıstık lşlt. (Ayasofya Pansıyonları - T. Tuncay Demırtaş) adına kayıtlı lekel ruhsatı kaybolmuştur. llükümsüzdür. Nüfus cüzdanımı kaybcttım. Hükümsüzdür. AÜİL SAĞLAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog