Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet *. K I T A P L A R I DUVARIN ÜSTÜNDEKİ TÎLKÎ İlhan Selçuk Çaj> Pazaılama A.Ş. Türkucagı Cml Nıv W41 (34334)Cagaluğlu IslanbıılTel: (212)51401 % _ + Cumhuriyet " Cumhuriyet K İ T A P L A R I y£Ö\LEV I-II 'H.^d^dcoglıı 81. YIL SAYI: 29031 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) Istanbul Ansiklopedisi Astrlar Boyunca ISTANBULR A & M L EftI O U V t A K I K Ü 1 T 0 R Ö Asırlar Boyunco Istonbul ansiklopedisini Cumhuriyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu... »v, Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserini 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle yine okurlanmızla paylaşıyoruz... % ~ti g # drçellk'in katkılarıyla 2 . f a s i k ü l b u g ü n C u m h u r i y e t ' 1 e b i r l i k t e . Ü c r e t s i z . Cumhuriyet *le birlikte. TCY'nin yürürlüğü 2 ay ertelendl Çiçek, partisinin aldığı karan katıldığı canlı yayında öğrendi En son bakaıı dııyd ııErdOğan'lli g ö r ü ş ü alindl Yeni TCY'ye yönelik eleştirilere kulak tıkayan AKP hükümeti, Yargıtay ve Gümrük Müsteşarlıği'nm kaçak- çılık ve kambiyo suçlanna af yolunun açılacağı yönündeki uyarıları üzerine yanlışından son günde döndü. Önceki gece Fas'ta bulunan Er- doğan'la temasa geçip görüşünü de alan AKP yöneticilerinin verdiği önergeyle yasanın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi. Gelişmelerden baş- ta Adalet Bakanı Çiçek ve bazı bakanların haberi olmadığı ortaya çık- tı. NTV'de bir programa katılan Çiçek, Erdoğan'ın erteleme yönün- deki açiklamalarım canlı yayında izleyince şaşkınlığını gizleyemedi. 'SorumlUİUğU kabUİe hazinm' TCY'nin ertelenmesine baştan beri karşı çıkan Adalet Bakanı Çiçek, kararın TBMM'de onaylanma- sının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "Eğer siyasi bir sorum- luluk gerekiyorsa alnım açık ve yüzüm ak olarak bunu kabule lıazı- rım" dedi. Çiçek, bir inatlaşma içine girmeye gerek bulunmadığını da vurgulayarak "Ben hükümet emrinde Meclis iradesi anlayışına katıl- mıyorum" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Gül, TCY'nin ertelenmesi- nin teknik sorunlarla ilgili olduğunu belirterek yasanın reformcu ni- teliğini pekiştirmek için bir fırsat yaratıldığını söyledi. • 6. Sayfada SEZER VE TGC MEMNUN: 1 urkıye ıçın iyi bir firsat Sezer: SeVİndİriCÎ Cumhurbaşkanı Sezer, yeni TCY'nin yürürlüğünün ertelenmesini kendisinin de istediği- ni belirterek "Sevindirici... iyi oldu sanırım" dedi. Sezer akşam saatle- rinde de TBMM'nin jet hızıyla çı- kardığı yasayı aynı hızla onayladı. Sağduyunun başarısı TGC Daş- kanı Hrinç, kararı "Sağduyunun ba- şansı" olarak nitelendirdi. Erinç, er- teleme kararıyla AB kazanımlarına ve AlIIM'nin içtihatlarına uygun de- ğişikliğin yapılabilmesinin yolunun açıldığmı söyledi. • 6. Sayfada HUKUKÇULAR UMUTSUZ Erteleme süresi yetersiz Yargıtay Başkanvekili Şirin, TCY'nin yürürlük tarihinin ertelenmesinin olum- lu olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Yargıtay Başsavcısı Ok, kaygı- larm gıderilmesi bakımmdan kararın olumlu olduğunu belirtti. Türkiye Baro- lar Birliğı Başkanı Özok da kısa süreli ertelemenin sorunun çözülmesine yet- meyeceğini vurguladı. • 6. Sayfada Sezer: Ulusalçıkarlabağdaşmıyor Yabancüara medya vizesine Köşk vetosu Cumhurbaşkanı Sezer, yaym kuruluşlarının yüzde 100'ünün yabancüara satılabilmesini öngören yasayı geri çevirdi. Sezer iade ge- rekçesinde, medyanın 4. güç olduğuna dik- kat çekerek kitle iletişim araçlarının strate- jik öneminin bulunduğunu ve yabancüara satışının "ulusal çıkarlar ve kamu yararı ile bağdaşmadığım" ifade etti. • 5. Sayfada Ekonomistler: Sahte, Babacan: SağhJdı Rekor büyüme tartışmayarattı DİE, 2004 yılı büyümesinin yüzde 9.9 olarak gerçekleştiğini, kişi başına gelırin 4 bin 172 dolara çıktığını açıkladı. Bakan Babacan, bü- yümenin çok sıhhatli, sürdürülebüir ve özel sektörün öncülüğünde oluştuğunu öne sürdü. 6Vİ6IYIİ SÜfÜVOr S i v i l toplum kuruluşları bir stiredir sürdür.dükleri eylemleri, dün B a ş b a k a n R e c e pxa y y ipE r d o ğa n »l n y e n i T ü r k C e z a Ya sası'nın(TCY) yürürlüğe girmcsinin îki ay siireyle ertelenmesini açıklamasından önce de sürdürdüler. IJııı sa'da Setbaşı Mahfel önünde toplanan ulusal ve yerel medya kuruluşlarında görevli yaklaşık 200 basın çalışanı, "Türkiye Habersiz Kalmasın" pankartı eşliğinde yürü- yüşe geçti.Yürüyüş sırasında bazı gazcteciler kcndilerini zincirlc bağlayıp ellerini kelepçeledi ve ağızlarını bantladı. (Fotoğraf: AA) ATO Başkanı Aygün rakamları "ithalata dayalı hormonlu bü- yüme" olarak nite- lendirirken Prof. Yeldan, rakanıların aldatıcı olduğunu söyledi. Ekonomist Sönmez ise büyü- menin, yüksek faiz ve düşük kur cazi- besiyle yüksek reel faiz sağlayan sıcak paranın girişiyle gerçekleştiğini be- lirtti. • 12. Sayfada BURSA TOFAŞ'tan dev işbirliği 2008 yılında satışa sunulması planlanan yeni Minicargo, Fiat ve Peugeot Citro- en'in ürün yelpazesi genişlelilecek. Üre- timden tamamıyla TOFAŞ sorumlu ola- cak. • 13. Sayfada MUHSİN KOÇYİCİT CHP'DEN tSTİFA ETTİ M 4. Sayfada DİNÇER'I SAVUNAN ÇELİK ÜNIVERSİTEYİ HEDEF ALDI M 5. Sayfada ÜLKER ÇEYREKFINALDE M Şpor'da GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK İpliği Pazara Çıkan Açıklamalar. Bizimkilerin -örneğin öncelikle Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül'ün- kamuoyuna duyurdukları resmi gö- rüşle Avrupa Birliği'nden veya ABD yetkililerinden gelen açıklamalar birbirini tutmuyor. Üstelik bu tu- tarsızlık yeni bir bunalımın ilk işaretlerini veriyor. MArkasıSa.8,Sü.rde Felçlilere çip umudu ABD'de beynine eloktro- nik çip yerieştirilen ağır felçli bir kişinin nesneleri kontrol etmeyi başardığı bildırildi. Bu önemli geliş- me ile felçli insanların protezlerini sadece düşün- ce gücüyle kontrol edebil- meyi başarabileceklen be- lırtıldı. • 3. Sayfada 4- Yeşil kart ihmali Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi devlet hastanesinde yeşil kartının süresi dolan hamile kadına müdahale- nin geç yapılması sonucu bebeğiyle birlikte öldüğü ileri sürüldü. Doktorlara yönelik suçlama üzerine savcılık soruşturma baş- lattı.l 3. Sayfada Papa komada Papa II. Jean Paul'ün kan basıncmdaki cıddi düşüş nedeniyle sağlık dıırumu- nun ağırlaştığı bildirildi. Vatikan'ın da ümidi kesti- ği açıklandı. Avusturya APA ajansı, Viyana Kardi- nali'nin, "Papa ölüme yak- laştı" şeklındeki ifadelerini aktardı. • 10. Savfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gecekondu Yasa Çıkarınca... Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Er- yılmaz'la, 21 Mart 1991 'de trafik terörüne kurban gi- den eski Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay'ı anmatoplantısında konuşurken, konu son çıkarılan yasalara geldi. Ister istemez bugünkü uygulamaları Dalokay'ın belediyecilik anlayışıyla karşılaştırdık. Da- ha doğrusu karşılaştıramadık. • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog