Bugünden 1930'a 5.363.228 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 MART 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ARSEN LÜPEN TURHAN SELÇUK DTJRÜST IABİATLI İSTANBUL EFENDİSÎ ABDÜLCANBAZ IN HARİKULÂDE MACERALARI TEKMİLİ BÎRDEN ••'y , V . ' . -'.• ^ - - -:• 'l- Hükümet, üssü 'lojistik merkez' olarak kullandırarak ABD ile ilişkileri yumuşatmayı planlıyor AlİP'ninİncirlik flörtü• ABD'ninyanıt beklediği İncirlik talebine hükümetin aylar sonra yanıt vermesi, Ermeni lobilerinin 24 Nisan'da soykırım iddialarını tanıtma kampanyalannm önüne geçmek, Suriye ve Iran konulannda gerilen ilişkileri yumuşatmak amaçlı görülüyor. ANKARA(CumhuıiyetBürosu) - ABD yönetimiyle gerilen ilişki- lerini düzeltmek isteyen hükümet, ABD'nin Incirlik'i "lojistikmer- kez" olarak kullanma talebine "ye- şilışık" yaktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan, Was- hington'daki temasları sırasında ABD'nin incirlik talebine olurnlu baktıklarını, kararın yakında veri- leceğini açıkladı. ABD'nin aylar- dır yanıt beklediği încirlik talebi- ne hükümetin olumlu baktığını ön- ceki gün açıklaması, Ermeni lobi- lerinin Washington'daki soykınm kampanyalannın önüne geçmek, Suriye ve Iran konulannda gerilen ilişkileri yumuşatmak amaçlı ola- rak görülüyor. Başbakan Recep TayyipErdoğan'ın, kızının diplo- ma töreni için mayıs ayında gide- ceği ABD'de, Başkan GeorgtBush ile görüşmesi konusunda da plan- lamaların yapıldığı öğrenildi. Irak'taki tablo zora soktu ABD Dışişleri Bakanı Coiıdole- ezza Rice'ın geçen ay Ankara'ya yaptığı ziyaret ile hareketlenen, ancak Ankara'nın Suriye ve Iran konusunda izlediği politika nede- niyle yeniden gerginlik sürecine giren Türk-Amerikan ilişkileri, 24 Nisan'da önemli bir eşıkten geçe- cek. ABD'deki Ermeni lobileri, Ermeni tehcirinin 90. yıl dönü- münde başlattıkları kapsamlı pro- pagandayla soykırım iddialarını ABD yönetimine ve Kongre'ye kabul ettirebilmek için yoğun kam- panya düzenliyorlar. Türk-Ame- rikan ilişkilerinde yaşanan kırıl- ma, AKP hükümetinden ABD'yi lrak'ta soykınm yapmakla suçla- yan açıklamalar ve Israil'e yöne- lik artan eleştiriler nedeniyle, Türk Dışişleri bu kampanyaya karşı koy- makta zorlanıyor. ABD yönetimi, Erdoğan'ın liderliği ve hükümeti- nin politikaları konusunda ciddi soru işaretleri taşıyor. Sıcak mesajlar tlişkilerde dalgalanma yaşanan bir dönemde ABD'ye giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Mercan, temaslarında sıcak mesajlar vere- rek yeniden Washington'ın güve- nini kazanmaya çahştı. ABD'nin Incirlik'i lojistik merkez olarak kullanma isteğine olumlu baktık- lannı, bu konuda kararın yakında verileceğini açıklayan Mercan, iliş- kilerde sorunlar yaşanabileceğini ancak "büyük tablonun" gözden kaçınlmaması gerektiği mesajmı verdi. ABD'nin incirlik konusunda ta- lebi, üssün lojistik birmerkeze dö- nüştürülmesi, Irak ve Afganistan operasyonlanna desteğin buradan sağlanmasını içeriyor. Hükümet, Bırleşmiş Milletler'in ilgili karar- larını öne sürerek kararname ile bu izni vermeyi planlıyor. Erdoğan İsraile gidecek Dış Haberler Servisi - ABD'de gerek resmi ağızlardan gerekse medyadan Türkiye'ye yönelik suç- lama ve üstü örtülü tehditler etki- sini gösteriyor. ABD'deki Yahudi lobisinin de, kamuoyundaki Israil karşıtı tutum yüzünden küsmesi nedeniyle önlem almaya karar ve- ren Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın mayıs ayında bu ülkeyi zi- yaret etmek istediği bildiriliyor. Ankara, son dönemde Türk ka- muoyunun Israil karşıtı tutumu ne- deniyle kırgınlık yaşayan ABD'de- ki Yahudi lobisinin, Ermeni lobisi- ne karşı tekrar harekete geçiril- mesi için adımlar atmaya hazırla- nıyor. Bu çerçevede, Başbakan Er- doğan'ın mayıs ayı için planlanan Israil ziyaretini önümüzdeki günler- de açıklaması bekleniyor. ABD'nin İncirlik konusunda talebi, üssün lojistik bir merkeze dönüştürülmesi, Irak ve Afganistan operasyonlanna desteğin bu- radan sağlanmasını içeriyor. Hükümet Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarım öne sürerek kararname ile bu izni vermeyi planlıyor. TBMM'DE KONUŞANMcCARTHY 'MAVt KİTAFIDÜZMECE OLARAK NİTELENDİRDİ 'Iddialar aptalca yalanlar' • Ermeni sorununun siyasi olarak kullanıldığını söyleyen McCarthy "Girış ücreti olarak işlenmemiş bir suçun itiraf edilmesini isteyen bir örgüte üye olunabilir mi" diye sordu. McCarthy, tarihin gerçeklerinin Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'h Prof. Dr. Justin McCarthy, sözde Ermeni soykırımı savlannın "si- yasi malzeme" olarak kullanıldığını belırterek "Bunu malzeme olarak kul- lananlar siyasi olarak güçlüler, ancak gerçekler Türkiye'nin yanında" dedı. AB ülkelerının Türkiye'nin birlığe üyeliği için "Ermenisoykınnıını lanı- ma" koşulunu seslendirmeye başladı- ğına dikkat çeken McCarthy, "Giriş üc- reti olarak işlenmemiş bir suçun itiraf edilmesini isteyen bir örgüte üye oluna- bilir mi? Türklerin, babalannın katil olduğu yalanınıkabul etmeleri koşulu- nu getiren bir birliğe üye olunabilir mi" diye konuştu. CHP'nın daveti üzerine Türkiye'ye gelen tarihçı Prof. Dr. Justin McCarthy, dün TBMM'de "Ermeni Sorununun Gerçep" konulu bir konferans verdi. TBMM Başkanı Bülent Arınç ve CHP Genel Başkanı DenizBaykal'ın açış ko- nuşmaları yaptığı konieransı, Dışişle- ri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ab- dullah Gül'ün de aralannda bulundu- ğu çok sayıda bakan ile milletvekıli- nin yanı sıra Türk ve yabancı diplomat- lar da izledi. 'Soykırım olmadı' Prof. Dr. Justin McCarthy ise 1915 'te- ki olayların temelinde, Ermenilerin Rusların kışkırtması ile Osmanh'ya isyan etmesınin yattığına işaret etti. Türklerin 1071'de Anadolu'ya geldi- ğini ve Rus kışkırtnıasına kadar 900 TBMM'de konferans veren Prof. Dr. Justin McCarthy, Ermenilereyönelikbir soy- kınmolnıadıgınısöyledive"MaviKitap'tayazılanlaraptalyalanlardıı-'dedL(AA) yıl boyunca banş içınde yaşadıklan- na dikkat çeken McCarthy, "Türkler, 900 yıl düşündükten sonra mı Erme- niler'e katlianı yapma kararı almış- lar" sorusunu yöneltti. McCarthy, şun- lan söyledi: "Halkm yüzde 80'inin hayatta kal- dığı soykınm ohnaz. Nülusla ilgili bil- gileryayımlanmadanöncede bunun soy- kırım olmadığı belliydi Çünkü İstan- bul, İ/nıir ve Edime'deki Ermeniler tehcir edilmediler ve hayatta kaldılar. Oysa soy kınmın yapıldığı Almanya'da Berlin'deki Yahudiler de öldü, diğer yerlerdekiler de... Osnıanlılar çok ze- ki insanlardı. eğer öldürmek isteseler- di Ermenilerin yüzde 80'i hayatta kal- mazdı. Türkler, Ermenilerin yaşadığı bölgeye 1071 yılında geldi ve 1915 yıb- na kadar burada birlikte yaşadılar. Şimdi biz, 'Türkler katliam yapmak için 900 yıl düşündüler mi' diyeceğiz.'' McCarthy, "zorunlugöç" su"asında aç- lık ve hastalıktan ölenlerin sayısının kur- şunla ölenlerden çok daha fazla oldu- ğunu söyledi. Ermenıleri kışkırtan Rus- lann, tehcir (zorunlu göç) sırasında kendılerine sığınan Ermenileri "açü- ğa mahkûm ettiğini" kaydeden McCarthy, "Bu sırada Türkler Erme- nileri öldürmüştür ama Ermeniler de Müslümanları, Türkleri öldürmüştür. Ortada bir savaş vardır, soykırun de- ğü" dedı. McCarthy, özetle şu görüş- leri dile getirdi: • Ermeni sorunu siyasi malzeme olarak kullanıhyor. Bunu kullanan ül- keler, siyasi olarak çok güçlüler. An- cak tarihi gerçekler Türkiye'nin ya- nında. • Propaganda malzemesı olarak ya- zılan kitaplardaki belgeler tamamen sahte ve düzmece. Mavi Kitap'ta olay- ları anlatanların 4'te birinın kımliği bilinmiyor. Kitapta belge diye sunulan- lar Taşnak gazetelerinden yapılan alın- tılardır. Bunlar büyük yalanlar değil, aptalca yalanlardır • Sadece siyasi malzemelere daya- lı olarak tarıh yazılmaz. Sorunlar aşıldıl IMF davet bekliyor WASH1NGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Dış Ihşkiler Dı- rektörü Tom Dawson, IMF heyetının Türkı- ye'yı ziyaretı için he- nüz programın belli ol- madığını ve bunun Türk hükümetinden resmı davet almalarının ardından gercekleşece- ğını söyledi. Dawson, Washington'daki IMF Merkezi'nde düzenle- diğı basın toplantısın- da, "Heyetin Türkiye'yi ziyareti için şu anda bir program yok. Çünkü henüz resmi bir davet almadık. Davet alındı- ğında bu isteği menınu- niyetle karşılayacağız" dedı. Türkiye ile çok yakın ve yapıcı bir ilış- ki içinde olduklarını belirten Dawson, stand- by öncesinde ne yapıl- ması gerektiği konu- sunda bir anlaşma bu- lunduğunu ve bundan sonra meselenin, Türk hükümetının bunlan nasıl gerçekleştıreceği- nin belirlenmesi oldu- ğunu söyledi. Türki- ye'ye ilışkin bir gecik- me olduğuna işaret eden Davvson, "Bazı durumlarda gecik- melerden endişe duyanz. Ancak, bu konuda Türk hükümeti, tam olarak ne yapdması gerektiğini biktigi için Türkiye'ye ilişkin bir kaygımız yok" diye konuştu. DUZYAZI ORHAN BtRGtT 'Kelkel'i Soros mu Destekliyor? Türk cumhuriyetlerinin hem toprak hem de nü- fus olarak Kuzey Kıbns'tan sonraki en küçük ül- kesi Kırgızistan'da denge değişti, değişecek. Genel seçimlerin 13 Mart'ta yapılan ikinci turu- nu da açık farkla kazandığını ilan eden Cumhur- başkanı Askar Akayev'in Oş kentinde başlayan muhalefet yürüyüşünü şiddet kullanarak durdur- mayı denemediği, iki gündür haber ajansları tara- fından tüm dünyaya aktarılıyordu. Dün öğleden sonra gelen haberlere göre Akayev, sarayını terk ederek, "Kz-Today" haber ajansına göre başkent dışındaki bir yerde bulunan bir başka devlet ko- nutuna gitti. Moskova'daki Rus Mayak radyosu da Akayev'in ülkedeki Rus askeri üssünde olduğunu bildiriyor. Bir başka kaynağa göre ise başkan, ül- kesindeki Rus büyükelçiliğinde misafir. Tüm eski Sovyetler Birliği ülkelerinde olduğu gi- bi Kırgızistan da da bir Rus Askeri üssünün varlı- ğı biliniyor. Ama bir süreden beri o ülkelerde ve el- berte Kırgızistan'da da güçlü bir ABD askeri üssü de bulunuyor. Yani Rusya, elinden kaçırmış olduğu gücü hiç değilse uzunca bir süre daha eski hegemonya alanlarında olabildiğince diri tutmaya çalışırken tek kutuplu dünya söyleminin kurucusu ve patro- nu ABD, Orta Asya steplerinde askeri güç bulun- durmayı doğal görevleri arasında görüyor. Gerçi bugünkü ABD Başkanı ile arası pek iyi de- ğil, ama hem ülke hem de sahibi olduğu sanayi im- paratorluğunun çıkarları uğruna Kırgızistan'daki bu direniş yürüyüşünün arkasında ünlü Soros'un olması şaşırtıcı değil. Soros'un parasal desteğini ve parmağını biz Kuzey Kıbrıs'taki AB referandu- munda da tanımadık mı? Gürcistan ve Ukrayna dev- rimlerinin arkasında yine ondan söz edilmedi mi? Martta yapılan seçimler sırasında Kıngızistan'dan gelen bir dostumla Akayev'in partisinin başarısını irdeliyorduk. Bana seçimlerin Asker Akayev'in ba- şarısı ile sonuçlanmasının önemi olmadığını söy- lemişti. ABD'nin ülkedeki çeşitli sivil toplum kuru- luşlarını örgütleyerek el altından hazırlandığını ve Ukrayna ya da Gürcistan benzeri eylemlerin pat- lak vermesinin an meselesi olduğunu anlatmıştı. "Bişkek'in en büyük oteli FBI ajanları ile doludur" demişti. O ajanların bir bölümü resmi görev ola- rak ülke güvenlik güçlerine eğitim seminerleri ver- mekteydi. Kırgız dilinde "Kelkel" denilen referan- dum için düğmeye basılma hazırlıklarından söz etmişti. Akayev'in emperyalist güçlere karşı direnen bir politikası olduğu ileri sürülüyor. Direnme ateşinin yakıldığı Oş kenti ile başkent arasındaki otoyolun açılışında yaptığı konuşmada, bu ana yolun Çin ile ülkesi arasındaki ekonomik ilişkileri daha da arttı- rarak ülkenin bağımlılığını en aza indireceğini söy- leyen Akayev'in en büyük zaafı ise özelikle eşinin ailesini ve dostlarını su başlarına getirerek kısasü- rede zengin etmesi. Aynı şekilde Kırgız ekonomi- sinin rantının musluğunu elinde tutması. Aday olmayacaktı Halkın kendisini desteklemediğinin farkında ol- malı ki ekim ayında yapılacak başkanlık seçimle- rı için üçüncü kez aday olmasını isteyen çevresi- ne, böyle bir olasılığın yolunu açacak anayasa de- ğişikliğinden yana olmadığını söylemişti. Haber ajansları başkanlık sarayını ve devlet televizyonu- nu elinde tutan isyancıların sokaklarda "Kahrolsun Akayev klanı" diye slogan atarken öyle görülüyor ki iktidar yanlılarını en zayıf noktadan vurmayı amaçlıyorlar. Hükümet yanlılarının henüz ülkenin öteki kentlerindeki otoriteyi ellerinde tuttuğu an- laşılıyor. Bu nedenle bir iç savaş olasılığını da göz- den uzak tutmamak gerektiğini söyleyenler de var. Bu olasılığı Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Orta Asya özel temsilcisi de paylaşıyor ol- malı ki gerginliğe son vermek için bir ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunuyor. Muhalefet liderleri şimdiden zaferlerinden emin. Sözcüleri Kurmanbek Bakayev, her yeni iktidar temsilcisi gibi ülkeyi parlak bir geleceğin bek- lediğinden söz etmekte. Iran, özbekistan ve en azın- dan özel girişimcileri ve oradaki iki üniversiteye ver- diği desteklerle Türkiye, elbette Rusya ve ABD kadar olmasa da Kırgızların geleceği için düzen- lenenbupolitik"/dda"oyununailgiduyuyorolmalılar. Bazılarımız, saydığım devletlerden bizim dışımız- dakilerin duyarlığını anlarlar. Hele ABD'ye, hem resmi politikası açısından hem de saygın Soros cenapları bakımından yerden göğe hak da verir- ler. Ama sıra Türkiye'ye gelince.. Türkiye'nin Kır- gızistan da işi ne? Hele, "o Türkçe öğrenim yapan üniversiteye ne gerek var" demek için can atar- lar. Kıbns'la ilgili politikalarına bakarsanız, ken- dilerine yerden göğe hak vermez misiniz? Faks: 0 212 677 08 21 obirgitf« e-kolay.net OLEYİS SENDİKAS110. OLAĞAN GENEL KURUL İPTAL İLANI 8 Mart 2005 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde 2-3 Nisan 2005 tarihinde yapılacağı ilan edilen sendikamı- zın 10. Olağan Genel Kurulu, Ankara 16. Iş Mahkeme- Si'nin 2004/240 Esas Sayılı dosyası ile 24.03.2005 tari- hinde verilen karar gereğince iptal edilmiştir. Tüm OLEYİS üye ve delegeleri ile ilgililere duyurulur. OLEYİS MERKEZ YÖNETİM KURULU İZIVIİR CUMHURİYET OKURLARI AYDIIMLJK BUUIŞMALAH-B K.UŞI UK KAHVAI TISINDA BUI UŞUYORU/ GAZETEMİZ VAZARI MEHMET FARAÇ ARAMKDA... IORL HRÖR/dlıNEYnOĞV -VftUSl IU1UŞ BULANIK'TA ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ YARDIMIMIZI BEKLİYORI KİTAP KAMPANYAM1ZA Dl STEKLERINİZİ BFKLİYORUZ ROMAN VE ANSİK1 OPhDl BAŞTA, Sl/ Gh TİRİN BI7 ULA^ 11RALIM, CUMOK'UN Fl I BİROI OfıRt I MEN VL (.•(K'UKLARINAULAŞSINI SEIM GELMEZSEN BİR EKSİ6İZI 1ARİH/SAAI 27MART PUAR.I110 \IR DrVAkOTEI • Mektupçu Durajı Mıiilafd Kemal Sdhıl Bulun Guzclyalı K^HVALTICCRETİ 12000000Tl OLUPRFZERVASYONIÇtNSONTARİH26MART 200VTİR R E Z E R V A S Y O N : DUVJĞHı 0 Sll 765 52 67 N MAN1AK 0 531W 78 68 SBAV 05359805474 S \SIROf.II II512 692 76 (18
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog