Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

'jr'Cumhurlye* ÖĞRETEMEDÎĞMZ TÜRKÇE Kemal Ateş ÇağPaz2rtmaA.Ş Pıof NureOmMazharÖtel St No 2 34381 ŞglttsaıbulTıA (0(212)343 72 '4(20halJFaks. (0.212)343 11M Cumhuriyet ı yr Cumhurtyel k^KlTAPLARI AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay ÇagPazariamaA.S Prof Nuratm Mazhar Öklel St No 2. 34381 Şışlılstanbul Tel (0212)343 7 2''4(20 hatjFalts «1712)343 T264 82. YIL SAYI: 29283 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991} 9ARALIK2005CUMA İçkili yerleri belli bölgelerde toplama hazırlıklan turizm sektöründe rahatsızlık yarattı Içki yasağma isyan O T U R U N O T U R D U C U N U Z Y E R D E Sorunuıı belediyelerin kendilerine verilen yetkiyi abartmasından kaynaklandığını belirten AKP'li Adana Belediye Başkanı Durak, AKP'li meslektaşlanna, "Oturun oturduğunuz yerde, ortalığı ka- nştırmayın" diye seslendi. AvrupaTürkiye Iş Konseyi Başkanı Hü- seyin Baraner de dünyada birkaç Arap ülkesi hariç turiste içki ya- sağı koyan ülke bulunmadığına dikkat çekti. Baraner, "Yüzde 1 oranmda turist azalması Türkiye'ye 200 milyon dolara mal oluyor. îçki yasağı tartışmalan Yunanistan'a yanyor" dedi. • 3. Sayfada Parti içindeki kavga büyüyor AKP'de karşılıklı ağır suçlama Erdoğan'ın Avustral- ya'da olduğu bır dönemde kanşan AKP'de sular du- rulmuyor. Maliye Bakanı Unakıtan, kendisıne ağır suçlamalar yönelten AKP Milletvekili Çömez'e "O, hangi siyasi partiden ne gıbı cazip bir teklif aldı- ğını açıklasm bir baka- lım" yanıtını verdi. Parti yönetıcılenni sert bır dille eleştıren Çömez ise dûn üslubunu yumu- şattı, ancak görüşlennin arkasında olduğunu söy- ledi. AKP MYK, bu yu- muşama üzerine dısıpline sevk yerine inceleme ka- ran aldı. Bakan Unakı- tan'ın ise uyanlması ka- rarlaştınldı. • 4. Sayfada TBMMkomisyonu Kırmızı bültenli konuk Alman mahkemesinin isemı üzerine "krrmızı bülten"le aranan YlM- PAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar'ın, TBMM îslanıi Holdingleri Araştırma Komisyonu'na bilgi ver- dğı ortaya çıktı. lyar, Almanya ve Isviç- rede "saadet zinciri sis- teni" tarzında yapılan- mya giderek çok sayıda irsanı dolandırmakla sıçlanıyor. Uyar, Türki- ye'de ve yurtdışında bin- lffce insanı mağdur emişti. AYŞE SAYBV'ın hıberi • 8. Sayfada BARO Y A R G I Y A C Ö T Ü R Ü Y O R içkili yerlerin belli bir bölgede toplanmasını isteyen Içişleri Ba- kanı Aksu, 'içki yasağı' konusunun gündemde tutulmasını eleştirdi. Aksu, "Hiçbir yasak getirmiyoruz, tam tersine ruh- sat alma kolaylaştı, bürokrasi azaldı. Kırmızı sokak projesi is- tenmemiştir" görüşünü savundu. Içki yasağının yasal dayana- ğı bulunmadığını, keyfi ve ölçüsüz olduğunu belirten Ankara Barosu Başkanı Coşar, kentte uygulamayı kaldırmayan belediyeler hakkında dava açacaklannı bildirdi. • J. Sayfada Mektup (2) Cumhuriyet'e Saldırının Zamanlaması 2. Sayfada FBI Başkanı, Ankara'daki ziyaretinde Türkiye üzerinden yapılan nükleer kaçakçılığı da görüşecek ABD parçalann peşindeIçişleri Bakanı Aksu, Emnıyet Genel Müdü- rü Aydıner ve MlT Müsteşan Taner ile bir araya gelecek olan Robert Mueller, temas- lannda nükJeer sılah parçalannın Iran ya da Sunye'ye gıdıp gıtmedıği konusunu gö- rüşecek. Raporlarda böyle bir ibare bulun- madığı behrtılırken ABD'nin Iran ve Suri- ye'nin nükleer sılah parçalan aldığını sap- taması durumunda bu ülkelere olan baskı- sını üst seviyeye çıkaracağı belirtiliyor. MAHMUT GÜRER ANKARA - Amerıkan Federal Ha- beralma Teşkılatı (FBI) Başkanı Ro- bert Mueller Ankara temaslannda Türkiye üzennden gerçekleştirilen nükJeer malzeme kaçakçılığıyla sılah kaçakçılığı konulannı gündeme geti- recek. Ankara'da bugün temaslarda bulu- nacak olan Mueller, Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Emniyet Genel Müduru Gökhan Aydıner ve MlT Müsteşan Emre Taner ile görüşecek. Temaslarda özelhkle Gümrük Teftiş Kurulu tarafından saptanan nükleer kaçakçılık ile bu malzemelenn ne ka- dannın Iran ve Sunye'ye gidıp git- mediği en önemli gündem maddesi olacak. ABD'nin Iran ve Suriye'nın nükleer silah parçalan ve zenginleşrı- rici aldığını saptaması durumunda bu ülkelere olan baskısuıı üst seviyeye çı- karacağını vurgulayan kaynaklar, an- cak raporlarda bu ülkelere bu tür araç- lann satıldığı yönünde herhangı bır ıbare bulunmadığını kaydedıyor. ABD'nin de Türkiye taranndan ha- zırlanan bu raporu fazlasıyla önemse- diği ve FBI Başkanı'nın da raporun ay- nntılan hakkında bir göruşme yapmak ıstemesının doğal olacağı ıfade edili- yor. Aynca görüşmelerde silah kaçak- çılığı ve Islami örgütlenn Türkiye'de- kı faalıyetlen, Irak ve PKK konulan- nın da gündeme geleceğı belirtiliyor. ABD'nin özelhkle Irak'aTürkiye üze- nnden kaçınlan ve direnışçilenn eline geçen sılahlar konusunda Ankara'nın daha dıkkatlı olmasmı isteyeceği ifa- de edıliyor. Türkiye'nin ise bu duru- mun kendisinden kaynaklanmadığı ve Irak sınınnın iyi korunmadığı yanıtını vereceği kaydedilıyor. Tanıtımda yeni imaj Kültür ve Turizm Ba- kanlığı, yeni dönemde Türkiye'nin tanıtımını, 5 kıtada 70'ten fazla ül- kede, yüzlerce görsel malzemeyle ve 40 mil- yon dolar bütçeyle yü- rütecek. Kültür ve Tu- rizm BakanlığıTanıtma Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ta- nıtımda Türkiye'nin kültürel ve tarihi özel- likleri Ön plana çıkarı- lırken deniz, güneş ve kum alanındaki değer- leri de pekiştirilecek. Yetkililer, bakanlığın görsel çalışmalarda Türk rurizminin çok yönlülüğünün vurgu- lanması amacıyla, Tür- kiye'nin tarihi ve kültü- rel değerleri ile deniz tu- rizmini aynı afişte bir araya getirdiklerini ifa- deettiler.OECDülkele- rinde golf turizmi. de- niz, kıyı turizmi, Arap ülkelerinde Karadeniz yayla turizmi ve termal turizmi çalışmalarına ağırlık verileceği belir- tildi. Yetldliler, tanıtım- da bu yü Çin'e özel bir önem verileceğini ifade ettiler. (Fotoğraf AA) \vcicomcs you Turklsh Culture and Tourlsm Office Teb O2O 7629 7771 • www.ootot ' BAYKAL, HAKKÂRİ'DE ÎNCELEMELERDE BULUNDU 'Demokrasi için AKP indirilmelT Başbakan Erdoğan'ın milli mücadele ruhunu kavrayamadığını söyleyen CHP lideri Bay- kal, "Bu iktıdardan demokratik yollarla kur- tulmak, Türkiye'de demokrasinin kesin bir za- feri olacak ve demokrasinin çok daha köklü yerleşmesini sağlayacaktır. Bunun gerçekle- şeceğine yürekten inanıyorum" dedi. Baykal, Hakkâri'deki gezisi boyunca Türkiye'nin farklı kökenlere saygı duyan tek millet il- kesine dayalı bir ülke olduğu mesajuu verdi. MUSTAFA BALBAY'ın haberi • 5. Sayfada ŞEMDtNLİ Raporlar bekletiliyor TBMM Insan HakJan Ko- misyonu toplantısında CHP'li üyelerin "Hazırladı- ğımız raporlar ne oluyor" so- rusuna karşılık Elkatmış, "Uzman yokluğu nedeniyle raporlan gönderemiyoruz ama yine de kamuoyu oluş- turuyor" dedi. Elkatmış'a kı- zan CHP'li Ersin, "Uzman verilmiyorsa istifa edelim. Biz konu mankeni miyiz?" yanıtını verdi. • 4. Sayfada ÎKtNCÎ BULUŞMA DİSK, solu tartışıyor DİSK tarafindan ilki Bo- lu'da gerçekleştirilen "Tür- kiye'de Ekonomik ve Siya- sal Gelişmeler ve Solun Geleceği" konulu toplantı- da alınan karar doğrultu- sunda, ikinci buluşma yann îstanbul Dedeman Ote- li'nde yapılacak. Buluşma- ya 500'ün üzerinde siyaset- çi, sendikacı, akademisyen, gazeteci, yazar ve sanatçı katılacak. • 5. Sayfada GENELKURMAY: rOSUN'UN SÖZLERİ HEZEYAN • 5. Sayfada SSK UMUT KAPISI OLDU • 7. Sayfada INFLASYON DÜŞÜŞÜ YETMEDI • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Amaca Doğru Hızla RTE eski günlerdekı söylemlerinı yaşama geçir- meye çalışıyor. Ankara'dan Diyarbakır'a, Türkiye'den Avustral- ya'ya uzanan çızgıde RTE, Kürt sorunundan alt-üst kimliklere uzandı ve üst kimliğin Islam olduğuna (ola- cağına veya olması gerektiğine) karar kıldı. RTE laık rejım konusunda duyarlı olan çevreleri ür- kütmeden iktidara gelebilmek için asıl amacını giz- MArkasıSa.8,Sü. l'de Amerikalılar ABD'ye karşı Kanada'daki konferans- ta 3'ü Nobel ödüllü 25 Amenkalı ekonomist, kü- resel ısınmayla mücadele yöntemlerini reddeden Beyaz Saray yönetımine brr mektup yazarak iklım değişıkliği ve sonuçlan nedeniyle ödenecek be- delin giderek arttığına işaret etti. • 6. Sayfada 'Saldırgan süper güç' Nobel Edebiyat ödülü'nü kazanan Ingıliz yazar Pin- ter, ABD'yi ağır bir dille eleştirerek ABD'nin "dü- şük yoğunlukta savaş" stratejısıyle her istediğini yapma hakkını kendinde bulan saldırgan bir süper güç haline geldiğıni söyle- di GÜRHAN UÇKAN'ın haberi M 14. Sayfada AB umudu azalıyor CHP Milletvekili Tanla, Türk kamuoyunun yüzde 66.5'ının Türkiye'nin AB üyesi olmasını istediğini ancak tam üyeliğın gerçek- leşeceğini düşünenlenn oranınınr yüzde 39.6 oldu- ğunu belirttı. Tanla, "Türk halkındaki umutlu arayış, kaygılı bekleyişe dönüştü" dedi. • 8. Sayfada ~ GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şemdfnli'nin Anadohı'ya Döniik Yiizü HAKKÂRİ - Van Havaalanı'ndan kalkan helikop- terimiz Şemdinli'ye doğru yöneldiğinde altımızdaki çıplak tepelerde seyrek de olsa koyun sürüleri dik- kat çekiyordu. 9O'lı yıllardakı gezilerimizde çıplak dağlarda hüzün verici yalnızlığı izlerdik. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog