Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

V'Cumhuriyet k^KİTAPLA R I ÖĞRETEMEDÎĞÎMtZ TÜRKÇE Kemal Ateş Ç^PaartamaAS Prof Nuretan Mazhar Ölacl St No 2 J4381 Ş^Msanbul TİL (İV212) 343 72 74 (20 hal) Faks (0212) 343 72 64 Cu mhuriyet V^Cumhuriyel k^KİTAPLARI AFFEDERSlN LA FONTAINE Mustafa Balbay ÇaJPlzartamaA.Ş Prof Nııcem Mazhar Öktd Sk. No 2. 34381 Şısh/tsOnbul Td ««12) 343 72 74 (20 hal) Faks. (0/212) 343 72 64 82. YIL SAYI: 29282 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 ARALIK 2005 PERŞEMBE Almanya-Türkiye-Pakistan ile Dubai-Libya ekseninde 20 bin parça kayıp Nükleer kaçakçıhkUluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yaptığı denetim- ler sırasında, Libya'nın nükleer programında kulla- nılmak üzere bu ülkeye getırilmış olan parçalar ara- sında Türk şırketlennce gönderilen parçalara da ulaş- tı. ABD tarafından Lıbya'daki parçalara el konuldu. Libya'ya 40 bin 34 adet parça gitmesine karşın ring magnetlerden yalnızca 19 bin 477 adedine ulaşıldı. Aradakı 20 bin 557 adet parçanın ise kayıp olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kayıp olan parçalarla 10 ıla 20 adet nükleer sılah yapılabıleceğuıı belirtıyor. İLHANTAŞCI ANKARA - Gümrük Teftiş Kurulu, nük- leer sılah üretimınde kullanılan bmlerce "Idlit" parçanınTürkiye'deki şırketler üze- rinden göndenldığını saptadı. Nükleer sı- lah üretımının vazgeçılmez parçalanndan olan, özel tasanmlı 40 bin 34 adet "ring magnetin", değışik ülkelerdeki dolaşımı- nın ardından Libya'ya ulaştınldığı anlaşıl- dı. Lıbya'da yapılan denetımlerde parçalar- dan yahuzca 19 bin 477'sıne ulaşıldı. Gön- derilen parçalardan 20 bin 557 adedinın ka- yıp olduğu ve hangi ülkeye geçtiği ise bı- linmıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajan- sı, yaptığı denetimler sırasında, Libya'nın nükleer programında kullanılmak üzere bu ülkeye getirilmış olan parçalar arasında Türk şirketlennce göndenlen parçalara da ulaştı. Uluslararası temaslann ardından GümrükTeftiş Kurulu Başkanlığı, Türk şır- ketlennın yasadışı trafıktekı ışlevuıi soruş- turmak amacıyla düğmeye bastı. Aylarca süren çalışmanın ardından düzenlenen 29 Kasım 2005 tanhlı raporla olayın bütün ay- nntılan gözler önüne senldı. Gümrük müfettışlen, parçalann Güneş Cire'nın sahıbı olduğu Tekno Elektnk Ltd. Ştı. ile SelimAlguadiş'ın sahıbi olduğu E- KA AŞ tarafından gönderildiğini saptadı. Belırlemelere göre Türk şirketleri, nükleer MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Anayasa hukukçuları, kimlik tartışmalannı dinle bağdaştıran Başbakan'a 'ümmetçi' eleştirisi getirdi 'Erdoğan 100 yılgeride' 'MÜSİÜmanllk ÜSt kfmlik değM1 Erdoğan'ın, dinin etnik unsurlan birbirıne bağladığı şeklindeki sözlerini değerlendiren Prof. Yüzbaşıoğlu, "Müslümanlık üst kim- likse Araplarla da ortak kimliğiz. Bu durumda, iş 'üm- meti Müslüman'a gider. Bunlar 100 yıl önce iflas etmiş düşünceler ama Başbakan hâlâ oralarda" dedi. Prof. Az- rak, Erdoğan'uı bu konuda bilgi sahibi olmadığıru belir- tirken Prof. Üskül "Kimlik, inanç unsuruyla belir- lenmez" dedi. FIRAT KOZOK'un haberi • 6. Sayfada Baykal: PUSUİaSim şaşirmiŞ CHP lideri Baykal, Er- doğan'ın "ülkeyi kanştırmaya yönelik açıklamalar" yapraayı sürdürdüğünü belirterek "Başbakan pusulası- ıu şaşırmıştır" dedi. CHP'li Koç, ümmet ve eyalet sis- teminin taşlannın döşendiğini belirtti. ANAVATAN li- deri Mumcu, "Erdoğan yine bir dinamit gibi tartışma or- taya koydu" derken MHP, savcılan göreve çağırdı. DSP lideri Sezer de "Ulus bilincine sahip bulunmayan bir Başbakan, Tûrkiye için talihsizliktir" dedi. • 6. Sayfada ÇÖMEZ'E DÎSÎPLtN YOLU AKP'de kazaıı kaymyor Parti politikalannı eleştiren milliyetçi kökenli milletvekılleri, 'aktıfmuhale- fet' karan aldı. Çömez'ın ardrndan Mahmut Koçak da lıder sultasından yakındı. "Yolsuzluklara geçıt verme- yeceğiz diye söz verdik" diyen Koçak, bunlann unutulduğunu söyledi. Hflkümeti ağır dille eleştiren Turhan Çömez'ın, AKP disiplin kuruluna gön- derilmesi değerlendirilirken, konunun Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye gel- dikten sonra gerçekleştirilecek ilk AKP MYK toplantısında gündeme ge- lebıleceğı belirtiliyor. • 5. Sayfada İçki yasağını Erdoğan başlattıAKP'nin"iç- kili yerleri belli merkezlerde toplama" girişimleri- nin turizmin başkenti Antalya'da da gündeme gel- mesi tepkilere yol açtı. AKP'li Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Türel de "Bu sıkıntı yaratır" diyerek karara karşı çıktı. Erdoğan, Istanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı olduğu dönemde de turizme darbe vurmuştu. 1994 yıhndan beri kentin tarihi ve turis- tik köşklerinde içki yasağı uygulanıyor. • z Sayfada Yatyarışı Boğaz'da güzel Fransa'nın dünyaca ünlü rurisfik Cannes kentiyle Istanbul ara- sında yaz aylannda düzenlenecek yelken- li yat yanşını tanıt- mak amacıyla Pa- ris'te bir basın top- lantısı düzenlendi. 25 Haziran'da Cannes kentinde başlayıp, 8 Temmuz'da Istan- bul'da bitecek yanş hakkında yabancı ba- sına bilgi verildi. Odyseee d'Ulysse Yat Kulttbü tarafından düzenlenen ve Anka- ra'daki Fransız Bü- yükelçiliği ile Türki- ye'nin Paris Büyükel- çiliği'nin desteklediği yarışa, "Figaro Bene- teau" sınıfı yaklaşık 40 teknenin katılması bekleniyor. (AA) KADIN ZÎRVESİ ÎKÖ'de bir ilk tKÖ doruğunda Türki- ye'ninkadınlar konusunda özel konferans düzenleme önerisi kabul edildi. ÎKÖ Genel Sekreteri îhsanoğlu Islam dünyasının 3 önemlı sorununu yoksulluk, yol- suzluk ve cehalet olarak sı- raladı. • 11. Sayfada K. Irak'ta para koraışuyor Yunan basınına göre PKK'nin etkisizleştirilmesi konusunda IKDP lideri Barzani'den 'ret' yanıtı alan MtT yetkilileri, ekonomik yardım karşılığında Irak Cumhurbaşkanı ile anlaştı MURAT tLEM ATİNA - Yunan "Elefterotipia" gazetesi, terör örgütü PKK'nin son dönemde gıderek yoğunlaşan saldınlarını engellemek ısteyen Türkiye'nin Kandil Dağı'ndaki kamplara operasyon yapmasına Kürt Bölgesi Başkanı, Kürdistan Demokratık Partısı (IKDP) lideri Mesud Barzani'nin izin vermediği- m öne sürdü. Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri dik- katle ve rahatsızlıkla izleyen Türkiye ve tran'ın, Bağdat'takı merkezı otoriteden kopuk, olası bir ba- ğımsız Kürt hareketi karşısuıda alacaklan tavn ön- lemeye yönelik Amenkan gırişımi, Yunan Eleftero- tipia gazetesme yansıdı. Gazetenin Kürt kaynakla- ra dayandırdığı habere göre Barzani'den ret yanıtı alan MİT yetkilileri, bu kez Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile temasta bulunarak ekonomik yardım karşılığında PKK'nin etkisizleştirilmesi için görüş birliğine vardılar. Habere göre geçen hafta Tahran'a giderek Iran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad ile bir araya gelen Talabani'ye konu bir kere daha ıletildi. Bu öneriye koşullu olarak sı- cak baktığını belirten Kürt lider, "sınırlann sabit- leştirilmesi" karşılığında böyle bir operasyonun yapılacabileceği konusunda olumlu yanıt verdi. MArkası Sa. 8, SiL3'te Kararı Kimler Verdi?.. 12. Sayfada YUGOSLAVYA GÖÇMENLERİNE 37 YTL SONRA TAZMİNAT • 8. Savfada KKTC'Lİ MODELLERE AMBARGO • 8. Savfada FİŞÎNİZİ DİKKATLİ DOLDURUN • 12. Savfada 11111 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Her Gün Bir Adım Geri Bir öyle bir böyle konuşuyor; bir öyle bir böyle ko- nuştukça kafalar kanşıyor. Konuşmalarına şaşırtıcı biçimler vererek kafalan karıştırmaya çalışıyor. Bir de bakıyorsunuz Kürt sorunu benim sorunum diye ortaya çıkıyor, birzaman geçiyor. Birden kulvar değiştiriyor, Kürt sorununu terör ve bölücülük soru- nuna çeviriyor. MArkasıSa.8,Sü.lJde Başkaldıran kadının gücü Sofokles'in ünlü 'Antigone' yapıtı, Ayşe Emel Mesci'nin yorumuyla sahnede. Mesci, "Brecht'in, Coc- teau'nun, Artaud'nun Antigone uyarlamalan var. Metindekı Kral Kreon'u Hitler ile benzeştirmış- lerdir. Metni yazıldığı döneme uygun olarak düzenledim, ama 21. yüzyıldan bakışı da oyuna yansıtrım" dedi. • 15. Sayfada Ayşe Emel I&esci. Özince, "Emlak Bankası'nın fi- nansman yaptığı dönemlerde da- hi konut finans- manı bu denli ucuz olmamıştı. Bufiyatlarçok çok uygun yerle- re geldi" dedi. Özince: Şimdilik riskyok Konutta 1y in altında Bankaların konut kredisınde artan re- kabeti, faiz oranını yüzde 1 'in altına düşürdü. Anadolubank, 120 aya ka- dar vadeyle kullandırdığı kredilerde faiz oranını yüzde 0.99'a indirdi. Sistemin yurtdışından sağlanan kay- naklarla finanse edılebildiğini ve bu bakımdan "taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştıldannı" belirten Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Özince, "Tek düşündüğüm risk, ya deprem olursa" dedi. • 13. Sayfada 2006 hedefleri zorda Ekonomide tehlikeçanUm DeutSChe Bank Türkiye'nin yüzde 5'lik 2006 hedefinin tutturulamaya- cağını ileri sürdü. Vergi uzmanı Prof. Şükrü Kızılot, hükümetin kurumsal vergideki indirimlerle hem mali di- siplini bozduğunu hem de yoksuldan alıp fakire verdiğini söyledi. TİM Başkanı Oğuz Satıcı da Türkiye'nin üretimi ve ihracatı gözden çıkar- dığrnı belirtti. • 13. Sayfada 11 ülkede gösteri yapılacak Vkdani retçi Tarhan 'a destek Sıvas Askeri Cezaevi'nde rutuklu bu- lunan vicdani retçi MehmetTarhan'a destek vermek için yann 11 ülkenin 16 kentinde protesto gösterileri yapı- lacak. 20 örgüt, Türkiye'yi temsil e- den çeşitli kurumlar önünde bir ara- ya gelerek Tarhan'ın serbest bırakıl- masını isteyecek. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin İ-çindeki Gelişmeler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabile, af- federsiniz kabine üyeleriyle birlikte Yeni Zelanda ve Avustralya gezisi bütün hızıyla devam ediyor. Erdoğan, gezi boyunca pek çok selamlama tek- niği ve dans fıgürü öğrendi. Bütün bunların Erdo- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog