Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

'JSfCumhurİYet ^.KİTAPLARI GALILEO BlLlMSEL DEVRİM ReşitAşçıoğlu ÇagPazarianBA-Ş Prot Nurettm Mazhsr Ûk«i Sfc No 2 343*1 Şijhlstaobul Tsl (0212) 343 ^2 74 (20 htfjFato. (»212)343 7264 Cumhuriyet rNuretmMazhafOkttlSk.No 2 r )343 72^4fi0haıFlfa (0212)34312 64 82. YIL SAYI: 29281 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde> KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ARALIK 2005 ÇARŞAMBA Mersin'de 5 öğretmenin görev yeri, cami imamının şikâyeti üzerine değiştirildi Evrim9 sürgünü •DAR GÖRÜSLÜLERİN İTTlFAKI' tlk kadın vaiz 'ulemaya'karşı Prof. Dr. Beyza Bılgin'uı 'Islamda Kadının Rolü Tür- kıye'de Kadın' kitabı yayımlandı. "Ayetleri cımbızla çekip eski devrin yorumlanna yaslanarak 'Bu Al- lah'ın emridir' demenin büyük vebal yüklenmek an- lamına geldiğıni" behrten Bilgın, "saç kelimesınin Kuran'da zikredilmediğıni" vurguladı. • 8. Sayfada Kankatür. Nun Kurtcebe ÖğrenciJere derslerde evrim teorisini anlatmak ve ders sırasın- da ezan okunurken pencereleri kapatmakla "suçlanan" il- köğretim Öğretmenlerine "öğrencileri dinden soğuttuklan" gerekçesiyle görev yerini değiştirme ve maaş kesme cezası verildi. Cami imamınm şikâyetini camide dinJediği öne sü- rülen Milli Eğitim müfettişi, öğretmenleri kabahatli buldu. Adının açıklanmasını istemeyen bir veli, soruşturmanın imamın yanı sıra beldedeki bazı siyasetçilerin de baskısıyla açıldığı- nı ileri sürdü. Veli, "Okuldan uzaklaştınlan öğretmenlerin hepsi Alevi ve Eğitim-Sen üyesi. lmam, öğretmenler aleyhi- ne tanıklık edilmesi için kahveleri dolaştı, insanlan ikna et- meye çalıştı" dedi. ABİDİN YAĞMUR'un haberi • 8. Sayfada • ÎZMÎR'DE DE CAMÎDE DÎN DERSİ • İL MECLİSİNDE TÜRBANLIKRİZÎ • *. Sayfada Ozok, yargıdaki sınav sistemini eleştirerek 'AKP kadrolaşması ülkeyi tehlikeye sürüklüyor 'dedi Birinci oldu kazanamadıTürkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, hâkim ve savcı alma yön- temi mevcut haliyle sürdükçe yürütmenin yargı üzerindeki etkisinin " ortadan kaldınlamayacağını vurguladı. Özok, "Yazılıda birinci olan hâ- kim adayı sözlü sınavı geçemedi. Şimdi avukatlık yapıyor. Mevcut sis- temle mesleğe alma ve atama çok sakıncalıdır. Bu iktidar sakıncalı sis- temle alınan 4 bin kadronun 2 binine atamayı yapmıştu"" dedi. AKP iktidannın, siyasilerin belirleyiciliğinde yargıda 2 bin atama yap- tığını belirten Özok, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atama ve tayinlerde egemen olsun diyoruz. Aksi takdirde yargı bağımsızlığına gölge düşüyor. Siyasal kadrolaşma meydana geliyor. HSYK üyelerine de yargıç niteliğüıi taşıyan kişileri seçmeleri konusunda büyük görev düşüyor" diye konuştu. tLHAN TAŞCI'nın haberi • 4. Sayfada ÇÖMEZ'DEN SERTTEPKİ AKP içinde isyan havası Grup toplantısında konuşan Balı- kesır milletvekili Çömez, "Tar- tışmalara Öcalan kadar bile ka- tılamıyoruz" dıyerek parti yöne- timini eleştirdi. Kurşun asker ya da el kaldınp ındırme makinesi olmadıklannı behrten Çömez, parti içinde iletişım kanallan açılmasını istedi. • 5. Sayfada AB MEMNUN DEĞÎL 'Babacan yetersiz' Mûzakerelerin başlamasının üze- rinden 2 ay geçmesıne karşın Türkiye'nın hâlâ yennde saydığı- nı behrtenAB dıplomatlan, Baş- müzakerecı Babacan' ın da yeter- siz olduğunu düşünüyor. Diplo- matlar, tüm sürecin tek elden yü- rütülmesini ıstıyor. MAHMUT GÜRER'in haberi • 8. Sayfada Washington Times 'ın Kuzey Irak iddiası: ABD yerleşecek Türkiye kızacak Gazete, ABD'nın er ya da geç Irak'tan ciddi miktarda asker çekeceğıni, ancak bu geri çekilmenin ardından bu ülkede ka- lacak askenn çoğunluğunun K. Irak'ta konuşlanacağını savun- du. Haberde, Türkiye ve ABD ilişkilerinin tezkere knzinin ardından yeni bir krize gırebıleceği belirtildi. • 8. Sayfada WASHTNGTON: PATRÖC EKÜMENtK • 10. Sayfada ABD, CEZAEVLERİNİ K.AFRÎKA'YA KAÇIRDI • 11. Sayfada F.BAHÇE UEFA'YA DA UZANAMADI mSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Güçlü Devlet Koşulları Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, RTE'nin Çankaya sevdası gerçekleşirse başbakanlığa geleceğini bili- yor. Nöbet değişimi şöyle özetlenebilir: Başbakan- lık'tan gitti türban, geldi türban! Kaşlannı çatmasın AKP'li yöneticiler. 3 yılın sonun- da halkımızın AKP'yi tekrar tek başına iktidara geti- receği kuşkulu. Nereden mi çıkartıyoruz bu sonucu? MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Irak'tal5Arahk'tayapÜacakgenelseÇinı- lerden önce Irak Kürdistan Demokratik Partisi ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliğj'nin oluşturduğu blokun karşısında seçime girecek Kürdistan İslam Birliği'nin üyele- rinin öfkeli gençlerin saldınsına uğradığı bildirildi. Parti yetldlileri, gençlerin, aralannda Do- hak, Erbil ve Zaho'nun da bulunduğn kuzeydeki 6 kentte partinin binalarını ateje verdiğini ve taş attığını, olaylarda 4 kişinin öldüğönü, 10 Idşinin yaralandığuu söylediler. Olenler ara- sında Kürdistan tslam Birliği'nin bir üst düzey üyesinin de bulundnğu bildirildi. PKK'ye bağ- b Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi de seçimlere 10 bölgede30adayla katılacak. (REUTERS) • ÎRAN'DA UÇAK BÎNAYA ÇARPTI: 143 ÖLÜ mıo.Sayfada Aydın Doğan'dan mektup Sayın tlhan Selçuk, Bugünkü (dünkü) yazınızı üzün- tüyle okudura. Mamafıh, üslubunuzda, öfkenizi dengelemeye, uzun yıllara dayanan dostluğumuzun oluşturduğu saygı- ya sadık kalmaya gayret etmeniz bu üzüntümü bir ölçüde hafifletti. Hasan Cemal'ın "Cumhuri- yet" gazetesındekı yıllannı anlatan kitabuıın böyle bir tartışma açması bekJenirdi, ama itiraf edeyim, bu ki- tap dolayısıyla şahsımı hedef alan, benı polemıklenn içıne çeken, böy- le bir yazıyı hayal bıle etmıyordum. Daha da açıkçası, kitabın yarattı- ğı burukluğun bırkaç dakıkalık te- lefon konuşmasıyla bana ıletilebile- ceğini, sıcak kızgınlıklann böylece başlamadan sona ereceğini umut ederdim. Ne yazık kı bu iş yazıya döküldü. Benım de güzel bir sohbetin kes- tirme yolu yerine, yazının daha so- ğuk ve uzun yolunu tercih etmem zorunlu oldu. Inşallah bu yoldan bir daha geç- mek zorunda kalmayız. Bir yayıncı olarak, zorunlu ohna- dıkça gazetecilenn ışlenne müda- hale etmemeyı ilke kabul ederim. Ama herhangı bir kışiye veya mü- esseseye karşı kasıtlı, örgütlü kam- panyaya dönüşen bir "Harekât" il- kelerimle bağdaşmaz. Böyle bir şeye asla müsamaha et- meyeceğimi bihnenizi istenm. He- le hele bu kışı Ilhan Selçuk ve bu müessese "Cumhuriyet" gibi bir gazete ıse, buna bıgâne kalmam mümkün değildir. "Cumhuriyet" gazetesinin önemi ve yaşaması ge- reği konusundaki düşüncelerimı en iyi bılen insanlardan bin olduğunu- za eminim. Bu sektörde birlıkte yü- rüdüğümüz yıllarda, bu hissıyatı- mın sadece bir nezaket ifadesi ol- madığını size de ispat ettiğimi dü- şünüyorum. Hafta sonunda gazetelerde çıkan yayınlardan haberimin olup olma- dığı sorusuna gelınce. Hayır yoktu. Ben gazeteleri eve geldücten son- ra okunım. Özel konuşmalanmda veya ka- muya açık beyanlanmda Cumhuri- yet gazetesinin Türk basuıı içın çok önemli bir müessese olduğunu ve mutlaka yaşaması gerektiğını defa- larca ifade ettim. Bugün de bu dü- şüncem ve bununla ılgıli samimıye- timde en küçük bir sapma yoktıır. Tek arzum, kitap etrafındakı tar- tışmanın benim dışımda ve tama- men gazeteciler arasında cereyan etmesidir. Benim bu kitapla ilgim, sadece ve sadece okur ohnaktan ileri geç- memektedir. Unutmayınız ki, benim müesse- selerimde de çok sayıda eski Cum- huriyet Gazetesi mensubu çahş- maktadır. Cumhuriyet sadece önemli bir gazete değil, aynı za- manda Türk basını için iyi bir de okuldur. Cumhuriyet Gazetesi'ne ve size daha nice uzun ve başanlı yıllar di- liyorum. Saygılanmla. Aydın Doğan Film gibi izlenen dramlar Iki kadın ve ortalannda 8-9 yaşlannda bir er- kek çocuk. Biri öz, diğeri üvey anne. Sorun, çocuğun kıminle yaşayacağı. Anneler, ço- cuğu da tartışmaya katarak birbirlerini suç- layıp duruyor. Çocuğu isteyip istemedikle- ri de belli değil, daha çok istemez gibiler. Çok rahatsız edici bir görüntü. Aynı prog- ramda, başka bir gün, 5 yıldır kayıp olan 11 yaşındaki Ebru aranıyor. FÎGEN ATALAY/ EMEL KILIÇ'ın baberi • 6. Sayfada BUGÜN Cumhuriyet 'le biriikte. Bayınizden istemeyi unutmayınız. Üniversite öğrencileri ile söyteşi saat: 14.00 Mumtaz Soysal, Şulaan Soner, AAustafa Balbay İmza saat: 16.00 Mumtaz Soysal, Mustafa Balboy Anadolu Aydınlanması Paneli saat: 17.30 Mumtaz Soysal, Şukran Soner, Mustafa Balbay Yer Zonguldak Ataturk Kulfur Merkezı Sanayi üretimi bu yıl tekledi Türkiye tstatistik Kurumu (TÜİK) üç aylık sa- nayi üretim endeksinın sonuçlannı açıkladı. Türkiye'nin geçen yılm ilk dokuz ayında yüzde 11.7 olan sanayi üretünindeki artış hı- zı bu yıl yüzde 4.5 olarak gerçekleşti. Ocak- eylül döneminde kamu sektörünün sanayi üretimi yüzde 4.9 artarken özel sektörün üre- tünindeki artış ise yüzde 4.4 oldu. Sanayi üretimindeki bu artış GSMH büyüme hızına 1 puanhk bir katkı sağlayaca]<;. • 12. Sayfiçia
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog