Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet HİÇBÎRİMİZ MASUM DEĞÎLlZ Işıl Özgentürk ÇagPazartamaA-S Prof Nurann Mazhar ÖkfcJ Sk No 2 3438 5ulılsBnbul.Td ((V212) 343 72 74(20 hal)ftks (0G12) 343 7264 Cumhuriyet Cumhuriyef I T A P L A R I PORTRES nn Mısyonu 82. YIL SAYI: 29280 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir yasa metninde yer alacaklar Cemaatler yasadaBaşbakan Erdoğan'ın yapılacak değişikliklerle ilgili sık sık bilgi ver- diği KurumJar Vergisi Kanun Taslağı'na AKP zihniyeti damgasıru vurdu. Vergi Konseyi'nde son şekli verilen taslakta cemaatler tüzel- kişilik sayıldı. Taslakta mükellefler sıralanırken, "Cemaatlerile emek- li sandıklan gibi kuruluşlar vakıf sayılır" ibaresine yer verildi. Taslak bu haliyle yasalaştığı takdirde cemaatler, vakıf ve iktisadi iş- letmekurmadan vakıfstatüsükazanacaklar. Bu durumda tarikat şeyh- leri de vakfın ve iktisadi işletmenin başkanı sıfatını kazanmış ola- caklar. Cernaat tanımlamasının ilk kez yasalarda yer almasına ola- nak tanıyan taslağın görüşmelerine sivil toplum örgütleri de katıldı. Prof. Aybay: Düpedüz cehalet Taslağı birçok bakımdan eleştiren Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Pro- fesör Aydın Aybay, "Cemaatler adıyla anı- lan bir 'hukuki varlık' yoktur. Cemaatlerin kurduklan vakıflar, vakıf statüsündedir. Bunlann işletmeleri de vergi mükellefidir. Cemaati bir hukuksal 'entiry' saymak, dü- pedüz cehalettir" diye konuştu. • 8. Sayfada MtYASE İLKNUR Vergı Konseyi'nde görüşülerek son şeklı venlen Kurumlar Vergısı Kanun Taslağı'nda cemaatler tüzel- kişılık sayıldı. Taslakta kurumlar vergısıne tabı mükellef kurumlar sı- ralanırken cemaatlenn de emeklı ve yardım sandıklan ıle bırlıkte vakıf sayılacağı belutılıyor. İlk kez bir ka- nun taslağında "cemaat" tanımma yer venlıyor ve cemaatler rüzelkışı- lık olarak göstenlıyor Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın yapılacak değışıklıklerle ılgı- lı son günlerde sık sık bılgı verdığı Kurumlar Vergısı Kanunu Taslağı'- na AKP zıhnıyetı damgasını vurdu Vergı Konseyi'nde son şeklı venlen KVKTasansı'nda (KurumlarVergı- sı Kanunu Tasansı Taslağı) vergiye tabı mükelleflerle ılgılı bölüm 2 Madde'de sıralanıyor. Söz konusu maddenın (D) bendınde dernek ve- ya vakıflara aıt İktisadi Işletmeler başlığı altında cemaatlenn vakıf sa- yılmasına ılışkın şu ıbarelere yer ve- nlıyor. "Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup, bu maddenın (C) fıkrasında yazıiı koşullan taşıyan işletmeler üe benzer nitelikteki ya- bancı işletmeler, dernek veya va- kjfların iktisadi işletmeleridir. Bu kanunun uygulanmasında sendikalar, odalar, borsalar, mes- lek örgütleri ve bunlann üst kuru- luşları ile siyasi partillr gibi kuru- luşlar dernek; cemaatler ile emek- li ve yardım sandıklan gibi kuru- luşlar ise vakıf sayılır." Cemaat tanımlamasının ilk kez ya- salarda yer almasına olanak tanıyan tasannın gönişüldugü Vergı Konse- yı'nde gorüşüne başvurulan sıvıl toplum örgütlenmn temsılcılen, konseyde alınan karar gereğı tasla- ğa nıhaı şeklı venlmeden konuşa- mayacakJannı belırttıler. MArkası Sa. 8, Sü. 3 te ÎKÖ 'DEKÖKLÜDEĞİŞÎKLİKLER Mekke'de 'ılımlı' doruğuSuudi Arabistan'da yarın olağanüstü top- lanacak olan Islam Konferansı Örgütü, "ılımlı Islam" temasını işleyecek. Dı- şişleri düzeyindeki hazırlık toplantısı bugün yapılacak. Dorukta, ÎKÖ'nün adının da değiştirilmesi gibi kökJü deği- şüdikler ele alınacak. İKÖ'nün yenıden yapılandınlması ve Islam dünyasının içinde bulunduğu sorunlar tartışılacak. '10 YıUık Eylem Planı'nın oylamaya sunu- lacağı dorukta Akil Adamlar Komisyo- nu'nun raporu görûşülecek. Islam ülke- lerinde yönetenlerle yönerilenler arasın- daki farkın daraltılması, demokrasiyi teşvik, "düşünce ve eylem kuruluşlan" kurulması, kadınlann sosyal yaşama ka- tılımının arttınlması gibi birçok reform gündemde bulunuyor. • 9. Sayfada Tci-t*r»-î1 Vl^k -îvı-f-îVır»*» P o M i f ^ c n Netanya'da Haşaron alışveriş merkezinin girişinde düzenlenen intihar saldı- I M c i l l C İ C İ I I L J İ İ C I I o d l C l i r l ö l nsısonucu5kjşiÖWÜ,7'siağır35Jdşiyaralandı.SaldıntsrailveFilistiniliş- kilerinde son dönemde gözlenen yumuşama eğüimini tersine çevirdi.Gazze'de- ki Filistin Radyosu, saldınyı £1 Aksa Şehitleri Tugayı'nın üstlendiğini duyıırurken Lübnan'da vayın yapan Hizbullah'a ait Manar TV, İslami Cihad'ın askeri kanadı "Kudüs Tugaylan"nın, televizyon kanabnı arayarak saldınyı üstlendiklerini açıkJadı. • 9. Sayfada Şemdinlili,Yüksekovalı, Vanlı, Hakkârili,Yurttaşlar Heyeti'ne 'Bu davanın peşini bırakmayın' dedi Bolunmek ıstemıyoruz CAMIDE UYGULAMALI DERS Soruşturma açüdı Cumhuriyet'te yer alan haberler üzerıne Yalova'da ilköğretım öğrencilerine camıde uygulamalı düı dersi veren öğretmen hakkında soruşturma başla- tıldı. Mecidiyeköy'de derslere giren müezzinin de görevine son verildi, müezzin ve okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. • 8. Sayfada AKP'NİN GÜVENÎLİRLÎKANKETÎ En güvenilirordu' Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı AKP'li Koçak'ın yaptığı Politika Merkezi Derneğrmn Ankara'da gerçekleştirdığı anketten, yurttaşlann yüzde 72'sinın hükümetin uygulamalanndan memnun olmadıklan sonucu çıktı. Ankete karılanlann en güvendikleri kurum ise "ordu" oldu. • 8. Sayfada Yurttaşlar Heyeti'nin dinlediği iki yüzün üzerindeki Şemdinlili, Yük- sekovalı, Vanlı, Hakkârili hep aynı cümleyle başlıyorlar konuşma- ya: "Biz bölünmek istemiyoruz." Tarihten örneklerle anlatıyorlar, hiçbir zaman da ayn bir devlet olmak istemediklerini. Kımisi, "Bu sorunun adı konsun artık" dıyor, kimisi konunun gerçekler göz ar- dı edilerek bir Amerika sorunu haline getirilmesinden yakınıyor. Heyet dinliyor, onlar yaşadıklannı ve isteklerini anlatıyorlar. Başba- kan Tayyip Erdoğan'ın tanıklıklaruıı geçersiz saymaya kalkışması- nın acısını çıkanyorgibüer: "Biz Susurluk'ta kaçınlan kuyruğu tut- tuk, şimdi iş sizin, gövdeyi ortaya çıkann. Bizı yalnız bırakmayın. Ikincil olmaktan, 'Kürt' kelimesinin öcü gibi görülmesinden bıktık artık" diyorlar. BERAT GÜNÇIKAN'ın haberi • 7. Sayfada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki temaslan sırasında, yerel dans gösterileri yapıldı. (AA) Erdoğan dünya turunda Arada bir Ankara'ya uğruyor Başbakan Erdoğan, bugüne kadar ABD'denAfganistan'a, Endonez- ya'dan Maldıvler'e kadar 63 ülke- yi zıyaret ettı. Başbakanlığı süre- sınce, sonAvustrarya gezisi üe bir- likte yurtdışında geçirdiği süre 231 günü bulacak olan Erdoğan dünya turunu tamamlamak üzere. Gezileri nedenıyle kendısıni eleşri- renleri, "Türkiye'nin yurtdjşına açılmasını hazmedemeyen ripler" olmakla suçlayan Erdoğan, Baş- bakanlık görevini üstlendıği 14 Mart 2003'ten bu yana, neredey- se dünya turu attı. • 6. Sayfada Federasyon anketi Futbolla şiddet özdeşleşti Futbol Federasyonu taraftndan SAM Araştınna ve Danışmanlık Şirke- ti 'ne yapnnlan ankette Türkiye'de futbol denildiğinde akla ilk geien unsurun; şiddet,kavga, şike ve kü- für olduğu ortaya çıktı. Görüşülen kişilenn yüzde 38.5'i şiddet ve şi- keyi futbolla özdeşleştirdi. Araştırmada, asıl önemli olanunsu- run, ıy> oynamak ve sportmenlik olduğu sonucuna vanldı. Şampi- yon olmak ise en önatnsiz unsur olarak belirlendi. Siyasilenn fut- bolla ilgilenmesi de görüşülen ki- şilerin üçte üasi tarafindan olüm- suz değerlendırildi. MSpor'da MALATYA'DA İSHAL RİSKİSÜRÜYOR • 3. Sayfada OYAKYABANCIYA ZORLANIYOR M12. Sayfada LÜTFİ KIRDAR'DA SANAT BAYRAMI M15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 0 Biçim Tanıtım Başbakan üç yılda 96 dış gezi gerçekleştirdi. Her ay yaklaşık 3 dış gezı. Gezilerin ekonomiye katkj sağladığını öne sürüyor. Bir başka savı ise amaç Türkiye'yi tanıtmak! RTE iktidannın ülkeyı dış dünyaya nasıl tanıttığını belgeleyen son örnek olay, gez/nin ilk durağı Yenı Ze- landa'da yaşandı. Bu olay Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın eşi MArkası Sa. 8, Sü. 1 '4e YARIN Cumhuriyet Anadolu Zonguldak I am 1 76 yıldır bolge ınsanı komur ıle ıç ıçe yaşıyor 2000 yılına kadar hemen yerın ustünde buyuyen bir Zonguldak vardı O gunden bugune ise maden ocakları ve Zonguldak küçulmeye devam ediyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP ile Sıçrama Yapan Türkiye. Cumhuriyel 'le birlikte. Bayinizden isteyiniz. TBMM, en iyfmser anjptımla, Türkiye'nin sorunla- nnı çözme yeri değil, sadece saptama yeri haline geldi. «' Gün geçmiyor ki, Meclis bürosundaki arkadaşla- nmız ülkedeki bir olumsuzlukla ilgili raporu haber- M^rkası Sa. 8, Sü, 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog