Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

T A P L A R I İSKELE SANCAK flham Selçuk *tiPiarimaA-Ş Prof3farcBmMaziMrokKlSk.No 2 12>343 "264 + Cumhuriyet2 , M_SAYI: 2927*9/50YKrJ500.000TL)(KDVıçmde) Tirban ve Oi€Sİ.. Geen hafta kadın b a k l n üzerine tartış- ncaala ülkede güntdemin biriıti maddesiy di; bu konuüzerinde ne kadar konuulsa azdır. Tiiiban yapay feir so- rundır, olayın suy un yü- zünd görünen bölümü- dür,fcrtışmayıyapaylaş- tırrndctadır, özminden saptıımaktadır. Tarışmanın özü ne- dir? • Biliıdiği gibi tüm dün- yada tadınlann hakları- nı ka.anması erk«klere gore gecikmiştir. Erkîk her zama n ege- men >e üsttedir, kadın- lar is« zayıftırlar; Avru- pa'da kadınlara seçim hakkjaj ranımak için 20'ncı yüzyıl ortasına dek btklenmiştir. tslan dünyasındaki kadıniseçokdaha talih- sizdir. Çünkü Müslürnanın kutsal kitabı Kura n, hu- kuka da düzen getirmiş, erkeğe göre kadınların haklarını kısıtlamıştır. Herkesin bildiği ya da bilnıesi gereken örnek- lerden birkaçını aaımsa- talım: Koca gerektiğin- de kansını dövebilir, is- tediği zaman eşini tek sözcükle boşayabilir, mi- rasta erkeğin payı daha çoktur, vesaire... Hıristiyan dünyası la- ikleştikçe, demokratik- leştikçe, kadınlar erkek- le eşitlentne yolunda önemli atıümlar yapmış- lardır; Müslüman dün- yası ise -Türkiye dışın- da- bu uygarlık yürüyü- şünün dışında kalnaıştır. Ülkemizde Atatürk devrimiyle benimsenen yasalar kadın-erkek eşit- İiğine doğru en büyiik atüımı gerçekleştirmiş- tir. • Ne var ki bir toplum- da. uygarlığa doğru yü- rüyüşte. yasalar yalnız yolu açar, öğretim ve eği- timle yürünecek yolda, çağdaşlaşma sağlana- mızsa, toplutn geri kül- tûrü ve olumsuz göre- tekleriyle yerinde sayar; birey uygarlaşmazsa ka- dın-erkek eşitliği ancak bir düş olur. îarikat, cemaat, şeyh- liL aşiret düzenlerinin nkılamadığı, tersine jiçlendiği bir Türki- wde kadına kimi zaman nıl gibi bakılması, kimi mnan köle gibi davra- ıûnası, erkekten aşağı \n yaratık muamelesi Tspılması kimseyi şaşırt- Dimalıdır; töre ya da ıanus cinayetleri de bu tizenin yan ürünleridir. rürban bu kültürün »f düzenin bayrağından jtşka bir şey değildir. * VKP iktidarı bu alan- iı kurnazlıkla davranı- ?tr, ustabklı bir taktik iyguluyor; şeriatın ve üran'ın kadın için ön- jtrdüğü öteki kurallara iı*meden tesettürü gü- nin gündemine dönüş- trüyor, kadınlarımızın lı bu alanda sesi duyul- myor... DysaAKP, şeriatın ka- ln için öngördüğü öteki hralları uygulamaya kılksa, kıyamet kopa- oktır. ÜCP'nin takıyye yön- teni bu alanda da geçer- ür. CumhuHyet KURUCUSU: YUNUS NAPİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 'kadını âdı Kurtuluş çağdaşlıktaİlerlCİ çabalann SOnilCU Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 71. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayım- layan Cumhurbaşkanı Sezer, tüm yurttaşların ülke yönetimin- de söz sahibi olması için atılan ilerici adımlar kapsamında, kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsattı. Se- zer, "Ulusumuzu aydmlık yannlara taşıyan bu adımlar, yüz- yıllardır kadınlan görmezden gelen ve haklannı vermeyen çağdışı anlayışı yok etmiş, kadınlanmız erkeklerle eşit koşul- larda kamusal yaşama katılma olanağı bulmuştur" dedi. AtllmaSI gereketi adımlar var Gelişmelere karşın hâlâ ka- dın hakları alanında atılması gereken adımlar olduğuna dik- kat çeken Sezer, bunun için çağdaş değerlerin düşünce siste- mine egemen kılınması gerektiğini vurguladı. Kadınların si- yasete katılımının günümüzde düşük düzeyde kaldığını be- lirten Sezer,"Yaşamın her alanında büyük sorumluluklar yük- lenen kadınlanmızın, sorunlannı çözmede ve hak ettikleri düzeye ulaşmada sahip olduklan haklann bilincine varmala- n ve onun için savaşım vermeleri önemlidir" dedi. • 8. Sayfada OMÎSYONDA KONUŞACAKLAR Ünlü 'mağdurlar' TBMM'ye gidecek TBMM Töre ve Namus Cinayetlerini Araştırma Ko- misyonu, şıddet mağduru ünlüleri dinleme karan al- dı. Komisyonun, sevgilisinden dayak yediğini açık- layan manken Deniz Akkaya başta olmak üzere eşle- n ya da sevgililerinden şiddet gören Gamze Özçelık, Ebru Şimşek ve Asena gibi ısımleri Meclis'e çağıra- bilecegi belirtildi. Televızyon programlannın, töre ve namus cinayetleri ile şıddete etkısinı araştıracak olan komisyon, Diyarbakır, Şanlırufa, Batman ve Bingöl'de de ıncelemelerde bulunacak. • 8. Sayfada AKAMLARLA KADININ ETKÎNLÎĞt Ebru Şimşek. Gamze Özçelik. Deniz Akkava. Kadınlar hâlâ ikinci sınıfyurttaş Kadına haklannı veren ilk ülkelerden biri olmasına karşın Başbakanlık Kadınm Statüsü Genel Müdûrlü- ğü'nün derlediği istatistikler, Türkiye'de kadına "ikinci sınıfyurttaş gözüyle bakıldığını" yeniden or- taya koydu. Istatistiklere göre 1935'ten bu yana Mec- lis'e yalnızca 185 kadın vekıl girebildi. Ulkedeki 3 bın 225 belediye başkanının 18'i kadın ve bakanlık- larda bir tane bile kadın müsteşar yok. Türkiye'de ka- dınlann yalnızca yüzde 4'ü yüksekokul ya da fakül- te mezunu. FIRAT KOZOK'un haberi • 8. Sayfada KADINLAR ATATÜRK İÇİN YÜRÜYOR M 8. Savfada EN ÖNEMLİ ATILIMLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE YAPILDI U 8. Savfada Küredeyangınvar... Emeğin başkenti... Cumhuriyet 'le birlikte. G.Saray Lisesi yıldönümü coşkusu yaşadı Atatürk' ün Galatasaray Li- sesı'ni ziyaretinin 75. yılı ve lisenın 524. kuruluş yıl- dönümü kutlandı. Törende öğrencilere seslenen Gala- tasaray Eğitım Vakfi Baş- kanı Inan Kıraç, "Atatürk 'ü iyi anlayın ve sizden sonra- kilere de iyi anlatın" dedi. Tören sırasında ga- zetemizin 3 Aralık 1930 tarihli sayısı, o dönemin gazete satı- cılan gıysili öğren- ciler tarafından 'temsili' olarak me- zunlara dağıtıldı. O sayımızda Ulu Ön- der'in Galatasaray Lisesi'ne yaptığı zi- yaret, tüm aynntılan ile okuyuculara ak- tanlmıştı. • Spor'da Uzman kadrolannda prehistorya ve Ön Asya arkeolojisi mezunlanyla anaokulu öğretmenleri var Ozelleştirme'ye 'özeV isimlerCumhurbaşkanüğı'na bağh Devlet Denetleme Ku- rulu'nun Özelleştirme îdaresi'nin 2001 yılından sonraki faaliyetleriyle ilgili olarak hazırladığı ra- porda, özelleştirme îdaresi, atamalarda keyfi dav- ranmakla suçlandı. Raporda, uzman alımında sınav zorunluluğunun çeşitli yöntemlerle aşıldığı, 2001 ve sonrasında atanan uzman ve uzman yardımcı- lannın hiçbirinüı sınavdan geçmediği kaydedildi. ANKARA (ANKA) - Türkiye'nin en büyük KlT'lerinin özelleştirme iş- lemlerüıi yürüten "uzman" kadrola- nnda, îngiliz ve Alman dili ve edebi- yatı, prehistorya ve Ön Asya arkeolo- jisi, anaokulu öğretmenliği, sekreter- lik gibi dallardan mezun olanlann bi- le bulunduğu belirlendi. Cumhurbaş- kanlığı'na baglı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Özelleştirme Îda- resi'nin 2001 yılından sonraki faali- yetleriyle ilgili olarak hazırladığı ra- porda, Özelleştirme Îdaresi, atamalar- da keyfi davranmakla suçlandı. Ra- porda, ÖlB'de 135 uzman ve 35 uz- man yardımcısı kadrosu bulunduğu ve uzman kadrolannın 117'sinin, uz- man yardımcısı kadrolannın ise 28'ınin dolu olduğu belirtildi. Özel- leştirme îdaresi Başkanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönet- meliği'ne göre, uzman ve uzman yar- UArkası Sa. 8, Sü. 7'de CHP'den, yabancıya mülk saüşına şerh TBMM'de görüşülen tasa- nyı eleştiren CHP'hler, bir- çok ülkenin, sınırlara yakın bölgeler ile sahil şeritlerin- deki alanlann yabancılara satışına izin ve- rilmediğini veya kısıtlamalar getirdiğini arumsatarak yabancılara mülk satışımn 10 bin metrekareyle s^nırlandınlmasım istedi- ler F.MtNE KAPI AN'ın h»h«»H • t. Savfada Türk-Yunan ortak bankası kuruluyor Arina Hilton Oteh'nde yapılan bir törenle ilk Türk-Yunan or- tak bankası "Aegean Business Bank"ın kuruluşu ilan edildi. Genelde KOBl'lere hizmet ede- ceği belirtilen bankanın Türkiye ve Yuna- nistan'da üaşer şubesi olacak. İlk şubeler Istanbul, Izmir, Atina ve Selanik'te açıla- cak. MURAT İLEM'in haberi • 12. Sayfada Beşiktaş, Inönü'de sonuca rahat gitti Süper Lig'e kötü bir başlan- gıÇ yapan Beşiktaş, geçen a a ^ 1 ^ 1 Sıvasspor galibi- yetinin ardından bu hafta da Vestel Manisaspor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Dün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Diyarbakırspor-Deniz- lispor: 1-0, Kayserispor-Sıvasspor: 2-2, Gençlerbirliti-Samsunspor: 0-1. • Spor'da CIA UÇAKLARI îngiltere işkence ortağı Mail on Sunday gazetesi, CIA'nın terörist diye ya- kaladığı kişileri gızlj sor- gu ve işkence merkezleri- ne naklederken Îngilte- re'dekı askeri havaalanla- nnı rahatça kullandığmı yazdı. CIA uçaklarının în- giliz havaalanlannı 210 kez kullandığmı belirten gazete, uçuş kayıtlarına dayanarak hükümetin ku- rumla işbirlıği yaptığını ileri sürdü. • 10. Sayfada GİZÜ TOPLANTI Banjani görüşmeyi doğruladı KDP lideriBarzam,MÎT Müsteşan Emre Taner ile görüştüğunü doğruladı. "Türk yetkililere Kürt so- rununun siyasi yollarla çö- zülmesi halinde her türlü desteği sunacağımı söyle- dim" diyen Barzani, peş- mergeleri îsrail'in eğittiği yönündeki haberlen ya- lanladı. • 10. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs Sorunu Değil KKTC Çözülüyor! AB ile ilişkilerde yeri geldikçe şu saptamayı yapı- yoruz: AKP ile AB, Türkiye'ye karşı anlaştı! Görünen o ki aynı şey Kıbrıs için de geçerli: Talat ve hükümeti ile AB, KKTC'ye karşı anlaştı! KKTC'de hükümet biryasatasansı hazırladı. özü, WArkasıSa.8,Sü.8'de '•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog