Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

r"Cumhuriyet ^KİTAPLARI BÜTÜN0YUNLARI1-2 Necati Cumalı ÇagPazarfemaJtŞ Prof Nnonn Maztar Otocl St No 2 I 34381 ŞıshlsönbıiTd (0212)343 ^74(20 hat)Fıks (0012)343 7264 Cumhuriyet fifCumhuriye* k^-KİTAPLARI KURTULUŞ KURULUŞ BülentTanör Çag Pazariama VŞ 34381 Sışiılaanbnj/a | mMaztarOkldSfcNo 2. OhaıFata. (0212)343 7264 82. YIL SAYI: 29278 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) M.İK20Ö5 PAZAR BUGUN Picasso ile otuzyıl... >-/ yalnız değil .. Pek çok resim meraklısı da bugun, Sakıp Sabancı Muzesı'nde ılk kez karşılaşıyor Picasso'nun resimlenyle Bu aynı zamanda Turkiye'nin 20 yüzyıl sanafıyla buluşmasının oyküsü .. Karadenizy ^7mI planları... ^ted v at.. YARIIM Ooğuk Savaş sonrası ABD'nın muttefık ve duşman algılamaları değişti, coğrafı sınırlamalar aşılmaya başlandı ABD, üslerıni daha kuzeye ve daha doğuya kaydırarak operasyonlar duzenlenıyor f U\ V Zd ÇARŞAMBA Öğrencilerin camiye götürülmesi ve müezzinin din dersine girmesi tepki çekti AKP'niıı eserTEğltfm blrllğl bozuluyor Ilköğretim öğrencilerinin Yalova ve İstanbul'da uygulamalı din dersine Meclis gündemine taşındı götürülmesinin anayasaya aykın olduğunu belirten TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun CHP'li üyesi Mustafa Gazalcı, bu ortamı AKP ve Milli Eğitim Bakam'nın tutumunun yarattığını söyledi. Cumhuriyetin en büyük devrimlerinden birinin eğitim birliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Gazalcı, "AKP iktidara geldi ge- leli partizanca kadrolaşması, yasalarda ve yönetmeliklerde yaptı- ğı değişikliklerle eğitimin bu ilkesini adım adım bozuyor" dedi. CHP Yalova Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Mu- harrem Ince, konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşı- dı. "Öğrencileri camiye götüren öğretmen Emin Albayrak'ın dersi bu şekilde yapmasının ders müfredatı ve yasalanmız açısından bir dayanağı var mıdır?" sorusunu yönelten Ince, okul dışında toplu- ca yapılacak etkinlikler için Albayrak'a hangi yetkililerin izin ver- diğini öğrenmek istedi. Ince, öğretmenin irticai faaliyetlerle ilgili soruşturmadan aldığı cezanın açıklanmasını talep etti. • 5. Sayfada Duyarlı KentlilerHareketi: Çimeni çimentoya ezdirme Parkacami girişimine yurttaş tepkisi İstanbul Büyükşehır Belediye Mecli- si'nin aldığı Göztepe Parkı'na cami ya- pılması karan yurttaşlar tarafından pro- testoedildi. îstanbul'unyeşil alanlannın yapılaşmaya açılmasını önlemek için kurulan Duyarlı Kentliler Hareketl Göztepe Parkı Dayamşması'na üye yak- laşık 500 kişi, Göztepe Parkı'nın Bag- dat Caddesi girişinde eylem yaptı. 'Betona hayır, yeşile evet' ve 'Çimeni çi- mentoya ezdirme' sloganlannı atan grup adına açıklama yapan Duyarlı Kentliler Hareketi Başkanı Türksen Başer Kafa- oğlu, yeşil alana yapılacak cami ya da okul hiçbir binayı kabul edemeyecekle- rini söyledi. Kafaoğlu, "Bu karar Bağ- dat Caddesi'nden dönecek" dedi. GÖKÇE UYCLlV'un haberi • 8. Sayfada EYLEMDEDİNCİPROVOKASYON-Göztept de*j evlem sırasmda Anadolu'da Valdt gazetesi muhabiri Kenan Kıran, elindeki fotoğrafları göstererek Özgürlük Parkı'ndald ağaçlann buz pisti yapılması için kesildiğini öne sürdü. Yaşanan ger- ginlik, Kıran'ın polis tarafından uzaklaştırdmasıyla bir süreliğine sona erdi. An- cak daha sonra 10 kişilik bir başka grup, "Cami hakkımız engellenemez" yazılı pankart açarak tekbir getirdi. Gruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Doğalgâüeda agır koşullar AKP'nin serbestleşme politikası sonucunda yapılan ve BOTAŞ'ı 2.8 milyar dolarlıkkârdan eden 'devir ihalesi', pahalı olduğu içinTürkiye'yi sıkınüya sokan mevcut sözleşmelerin koşullannı ağırlaştıracak MURAT KIŞLALI ANKARA - Türkiye'yi pahalı olduğu ve aım garantısi taşıdığı için sıkıntıya sokan nevcut doğalgaz sözleşmelerinin şartlan- nn, BOTAŞ'ın hafta içinde gerçekleştîrdi- ö "Doğalgaz İthalat Sözleşmeleri Devir tıalesi" ile daha da ağırlaşacağı ortaya çık- t îhalenın isminin "devir ihalesi" olma- sına karşın mevcut ithalat sözleşmeleri iha- leyi kazanan firmalara devredilmeyecek. BOTAŞ "Ihale Dokümanı Devir Şartna- mesi"nin "İthalat Sözleşmesinin Devri" başlıklı 5. maddesinde "En uygun teklifi veren isteklinin belirtilen süre içerisinde satıcı ile arasında yeni doğalgaz alını sa- tım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirerek bu belgeleri imzalaması şarttır" denildi. "thale Dokümanı İdari Şartnamesi"nin "tstekn" lle SatıcıArasındaYeni Doğalgaz Alım Satım Sözleşmesini İmzalamaya Davet" başlıklı 39. maddesinde de benzer hükümler yer aldı. Ihale sürecinde yer alan bir yetkili, ihale sürecini bir ev kirası sözleşmesinin devri- ne benzeterek şunlan söyledi: "BOTAŞ di- yor ki' Yasa bana emrettt, ben laracınız ola- rak bu sözleşmeyi devredeceğim'. Ev sa- hibi nza gösterir veya göstermez. Göste- rirse niye gösterir? Belki kira kontratı- nın maddelerini değiştirir, belki kirasuu arttınr, belki süresini arttınr. Bu doğal- gaz ithalat sözleşmeleri de böyle sözleş- MArkası Sa. 8, Sü. 3 He ' ^ I am 176 yıldır bölge Tn^snı kpi^ür / ile ıç ıçe yaşıyor 2000 yılınaradar hemen yerin ustunde buyuyen bir Zonguldak vardı O gunden bugune ıse maden ocakları ve Zonguldak kuçulmeye devam ediyor. Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayınız... Istanbulıdaki üç ayn olayda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Şehir eşkıyalan dehşetsaçtı Istanbul'da son günlerde giderek artan silah- h çatışmalarm bilançosu ağırlaşıyor. Ümra- niye'de aralannda husumet bulunan Nurçin ve Yüce ailelerinin bireylen arasındaki ger- ginlik çatışmaya dönüştü. Akraba oldukla- n belirtilen ailelerin silahlı kavgasuıda ya- ralanan 8 kişiden üçü hastanede öldü. Po- lis, olaylann büyümemesi için hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kadıköy'de ıse kavga eden iki gençten biri, dığennde ateş açtı. Seken kurşunlar nede- niyle çevrede bulunan biri çocuk 5 kişi ya- ralandı. Polis ekipleri trafik sıkışıklığı ne- deniyle olay yenne koşarak gelmek zorun- da kaldı. Esenler Otogan'ndan Bolu'ya git- mek için hareket eden yolcu otobüsüne TEM Otoyolu'nda ateş açıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. • 3. Sayfada Terör örgütünün açmazlan KDP,PM'den besleniyor Mesud Barzani'yi uluslararası arenada gös- teren görüntüler televizyonlardan yayımla- nınca bölgedeki eylemlerde artık "Biji Bar- zam" diye sloganlar da atıhyor, Kürt lide- rin resimleri işyerlerini ve evleri süslüyor. Barzani, Güneydoğu Kûrtlerini Kuzey Irak'a çekmek için her yolu deniyor. Türldye'den 2 bin gencın Erbil'deki Sela- haddin Üniversitesi'ne başvurduğu saptanı- yor. Barzani, üniversiteye kabul edilen 250 öğrenciye ayda 100 dolar burs veriyor. Gençlerin bir gün kullanacaklan umuduy- la Kürt pasaportu taşıdığı ileri sürülüyor. MEHMET FAKAÇ'ın yazı dizisi • 6. Sayfada Valilik yurttaşlan uyardı: Şırnak'ta temiz içmesuyu yok Malarya'da on bıne yakın kişinin ishal olması- na yol açan su krizi Şırnak'ta da ortaya çık- tı. Vali Yardımcısı Öztürk, "Vatandaşlanmı- zın ikinci bildirime kadar şehir suyu içmeme- leri, mecbur kalınırsa kaynatarak içmeleri gerekmektedir" dedi. Belediye Başkanı Er- tak ise sağlık müdürlüğünce Diyarbakır Hıf- zıssıhha Müdürlüğü'ne gönderilen örnekler- den haberi olmadığını söyledi. • 3. Sayfada BAROLARDAN ŞEMDÎNLİ UYARISI • 4. Savfada KART BORCUNA ALTINLI ÇÖZÜM • 13. Savfada İSTANBUL HEYKELLERİ P 75. Savfada ISSF-* 1 3OO 0S3-*0O 1İMI 1 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Salam Politikası Ulusal sorunlarda kamuoyunu (medyayı) uyutan hükümetin izlediği politikalar, ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar özdeyişini anımsatıyor. Hükümetin gözden çıkardtğı Kıbrıs'ın arkasından ağlayan veya ağlayanlar kım, kimler? Bu hükümet mi? Güldürmeyin! Rumlaria kaynaşmaya çalışan, tek bir devlet ama Rum bayrağı altında "onuriu bir yaşam" vaat eden MA Talat mı? Hadi canım sen de! MArkası Sa. 8, Sü. 171e Müzik okulu bu ay açıkyor İstanbul Kültür Üniversi- tesi Sanat ve Tasanm Fa- kültesi Dekanı Prof. Nüket Güz, bugünlerde okulunda bir müzık bölümü kurma- nm telaşını yaşıyor. Güz, "lletişimın hırslı, sinirli ya da yumuşak olmasını müzik sağlavabılır" dı- yor. IL4TICE TUNCER'in söyleşisi B 7. Sayfada 'Kültür bloku savaşı kışkırnr' Anna Lindh Vakfı Direk- törü Dr. Schoefthaler, kül- türel bloklann dünyayı sa- vaşa surüklediğini belirte- rek "Son beş yılda gelışen yeni anlayış, kültürel blok- lann çatışmasına karşı çık- tığı gıbı tamamıyla diya- log taraftandır" dedi. LEY- î A TAVŞAlVOĞLl'nun söyleşisi 112. Sayfada Galatasaray 'Ümit'lendi Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek zirve yanşında yara alan Galatasaray, Ankaraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek hem moral buldu hem de lider Fenerbahçe ile ara- smdaki puan farkını 4'e indirdi. San-Kırmızıh ekibin gollerini Ümit ve Necati attı. MSpor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 'Balbay'ın Dili...' Çocukluğumun geçtiği Toroslar'ın eteğindeki o güzel köyümüzde iki katlı bir evimiz vardı. Zamanı- mın çoğu iki yerde geçerdi. Evimizin sokağa bakan oturmalı penceresi, evimizin hemen arkasındaki ba- dem ağacının yüksek dalları... Badem ağacının birbirine yakın üç dalının arasına tahtalar koyup, bağdaş kurup oturabileceğim bir yer yapmıştım kendime. Penceredeki ve ağaç da- UA kası Sa. 8, Sü. S 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog