Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

L A R I AATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENl 5TKİSİVEGÜNCELLİGİ Menter Şahinler ^ftzarfamaA.5 Prof Nurettm Maznar Öfcief Sk. No 2 3-i38jVnstanfcul Tel (0212)343 7274(20bat)Jaks (0212)343 ^264 Cumhuriyet Cumhuriyet PORTRELER Oral Çalışlar ÇagPazariamaA.Ş Prof Nuretnn Maztar Ötel S t No 2. 34381 Şıslılsanbu] Tel (tt;i2) 343 V. 74(20 hat)Faks (0212)343 72 64 82. YL SAYI: 29304 / 50 YKr (500.000 TL) <KD//绫fe; KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-7945ja4ŞYAZW: NADİR NADİ (1945-1991) 30 ARALIK 2005 CUMA 20p6 Cumhuriyet'ten okurlarına yeni yıl a 2006 DUVAR TAKVI BUGUIU Nuri Kurfcebe'nin Afafürk resimleriyle, Cumhuriyeî okurları için 21x60 cm. boyutunda, kuşe kâğıda çift yüzlü, özel baskı... C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Rekörler, Erdoğan'ın kamuoyunu yanıltüğını vurguladı: AB üniversiteleri kadar başanlıyız TUTUKSUZ YARGILANACAK önünüzü hükümet keslyor R<*törler, Başbakan Erdoğan'ın "Unıversıteler AB fonlannı kul- lannıyor" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirttiler. 3 yıl- dır iraştırma görevlisi almalarının genelgelerle yasaklandığını vurgulayan rektörler, araştırma fonlanna da el konulduğunu kay- dettier. ODTÜ RektörüAkbulut, Türk araştırmacılannAlmanlar- dan 2 kat daha verimli olduklannı ve mucize yarattıklannı söy- ledi.Hacettepe Üniversitesi Rektörü Özgen ise Türk üniversite- leririn başansının tarama sürecinde ortaya çıktığını vurguladı. mucizeRektör Aşkın' •Siralamamiz yükselîyof " E S e Üniversitesi Rektörü Bayın- • dır, "UnıversıtemızınAB'yegön- derdiği projelerde kabul edilme oranı yüzde 23. AB'de ise bu o- ran yüzde 22" dedi. Inönü Üniversitesi Rektörü Hilmioğlu, Tür- kiye'deki akademisyen sayısının, gelişmiş ülkelerin 20'de biri ka- dar olduğunu belirterek "Ancak, Türk üniversiteleri araştırmalar- da mucize yaratarak sıralamada 21. sıraya yükseldi. Türkiye, 2005 sonunda dünyada 18., 19. sıradayeralacak. Bu, AB'ninile- risinde" diye konuştu. FIRAT KOZOK'un haberi • zsayfada Kadınların yüzde 31 'i şiddet görüyor Erkeğin güc kadına yetj Dharbakır Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi, kentte yaşayan kadınlann sosyo-kültürel, eğitim ve ekonomik durumunu belirlemek amacıyla 15-49 yaş arasındaki 600 kadın üzerinde araş- tırma yaptı. Araştırmada, kadınlann yüzde 31'inin şiddet gördüğü, 10-13 yaş grubunda e/lenme oranınm ise yüzde 7 olduğu belirlen- dı. Araştırma, berdel usulü evlenenlerin yüz- de 71'inin, beşik kertmesi ve kuma olarak e/lenenlerin de yüzde 100'ünün şıddete maruz kaldığını ortaya koydu. • 6. Sayfada Namus ve törede suç haritası Son 5 yılda 1091 suçişlen Emniyet'in verilerine göre, son 5 yılda töre ve namus gerekçesiyle 1091 suçiş- lendi. Bunlann 109'u kan davası, 33'ü kız ahp verme, 318 'i aile içi uyuşmaz- lık, 95'i cinsel taciz, 159'u yasak ıliş- ki, 36'sı tecavüz, 322 'sı de namus ge- rekçesiyle gerçekleştirildı. Illere göre dağılımdaAnkara birinci. İstanbul ikin- ci. Izmir üçüncü sırada yer aldı. Bu ge- rekçelerle 15 ilde ise hiç suç işlenmedi. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 6. Sayfada Yangında Sişçiöldü Bunı'nın Nılüfer ilçesınde- ii teetil fabrıkasında çıkan yanpda bıri hamile 5 kadın •5çi vTşamını yitirdi. Işçi- 'erin -edek kapı kilitli oldu- 5u iö dışanya çıkamadıkla- ı berfıldı.B 3. Sayfada serbestTıbbi cihaz alımında usulsüzlük yaph|ı iddi- asıyla yargılanan Van Yüzüncü Yıl Üniver- sitesı Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın tahli- ye edıldı. Fişleme iddialanyla ilgili savun- ma yapan güvenlik müdürü Kara, üniversi- tede türban yürüyüşlerinin yapıldığını, Hiz- bullah örgütünün yaygınlaştığını, Jandar- ma istihbarat bınmüıin isteği üzerine rapor hazırladığını anlattı. Kara, bu bilgileri rek- törlüğe de gönderdiğini açıkladı. YUSUF ZlYA CANSEVER'in haberi • *. Sayfada BAYKAL: KONTRDLÜNÜKÂYBETTÎ Uçnokta polemiğiBaykal, Erdoğan'ın kendisine yönelık "iddi- asını ıspatlamayan üç nokta" şeklindeki söz- lerine yanıt verdi. Erdoğan"ın giderek kont- rolünü kaybettiğini söyleyen Baykal, "Ma- lıye Bakanı-Ofer ılişkisi ortada. O üç nok- ta, Başbakan'ın yakasına rozet gibi yapıştı. Uygun görüyorsa yakasından ahp daha uy- gun yerine koyabilir" dedı. • 5. Sayfada MGK'NİNASKER ÜYELERİ: Kimlikte adres anayasa Irak, Kerkük ve PKK terörünûn masaya yatınl- dığı MGK toplantısında alt-üst kimlik tartış- nıalan da gündeme geldi. Kurula katılan asker üyeler, kimlik tartışmalanna anayasanın açık- lık getirdiğini vurguladı. Asker üyeler, "Tür- kiye Cumhuriyetı'ne vatandaşlık bağı ile bağ- lı olan herkes Türk'tür" ılkesinın de yıpratü- maması gerektiğini dile getırdı. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Değişti Ne Gelişti? Savunusu ıki sözcükten ibaret: Değiştım, geliştim! Değışmediğini, gelışmediğini ortaya koyan soruları CHP liderı birbin ardına kürsüden sıralamaya başlayın- ca; Bakanlar Kurulu koltuklarında oturan RTE'ye bak- tım; yüzü asıldı. Gözlerinin karası büyüdü. Alt dudağı daha bir sarktı. Kısacası beklemediği bir darbe yedi Baykal'dan. Baykal'ın ekonomı, sosyal sorunlar ve kimi olaylar WArkasıSa.8,Sü.lge 301. madde açmazı AKP'de301.maddeye ilişkin tartışmalar bıtmiyor. Kravat değıştinr gibı yasa değiştirilemeyeceğini savu- nan Çiçek'e karşı çıkan Gül, Türkiye'ye "Geceyan- sı Ekspresi filmi kadar za- rar veren" yasanın değiş- mesini istiyor. Erdoğan ıse değışıkhğe şimdilik sıcak bakmıyor. • 8. Sayfad^ı Almanya çıkarması 2005 yılında 160 milyon dolar yatırun yapan Ecza- cıbaşı Topluluğu, Alman- ya seramik sektörünün merkezı konumundaki Rheinland Pfalz bölgesin- de kurulu, yıllık 2.3 mil- yon metrekare üretün ka- pasıtesine sahip olan En- gers'i 20 milyon Avro'ya satın aldı. • 13. Sayfada Hakan sıkıntısı Fethullah Gülen'e ya- kınhğıyla bilinen ve her fırsatta bunu dile getir- mekten kaçınmayan Ha- kan Şükür'e Galatasaray camiasından büyük tepki geldi. Bir yöneticı, "Çız- meyi aştı. Gülen'le tele- fon konuşmasını kamu- oyuyla paylaşmaması ge- rekırdı" dedi. • İpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Yeni Irak Planı: Yönetemiyorsan Çökert! Irak'ta seçimlerin üzerinden iki hafta geçti. Saddam dönemindeki seçimler için şöyle bir ta- nım yapılır: Seçim sonuçları seçimden bir yıl önce belli olur. Zira kimlerin aday olacağı bir yıl önce ilan edilir, on- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog