Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

rjrCumhuriYei k^-. K I T A P L A R I ÜLKELERE DEĞIL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay C^gPs2ariamıA.Ş Prof Nuretnn Mazbar ötael Sk. \o 2 54-3S1 i*lıliö=bul Td (0212)343 ~2 74(:0haî)Faks («'2)343 7264 Cumhuriyet fiTCumhupfyel l . K l T A P L A R I BAHÇE BlZÎZ GÜL BlZDEDÎR Miyase tlknur ÇaJ Pazariama A4 Prof Vımtnn Mazharûtel Sk. Nö 2 l l (g-212) 343 T 2'4ı:0hat)Fala (»212)343 "7 64 82. YİL SAYI 29277 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVynde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) .IK2005 CUMARTESİ ve İstanbul'da öğretmen tarafindan ilköğretim öğrencilerine toplu namaz kıldınldı Camide din dersiİl mİHİ eğİtİmden AKP 'nin tepkiler üzerine geri adım at- makzorunda kaldığı camide uygulamalı din dersiplanı Yalova ve İs- tanbul'da yaşama geçti. YalovaAtatürk îlköğretim Okulu öğrencile- ri, din dersi öğretmeni tarafindan camiyegötürülüp aptes aldırılarak namaz kıldınldı Öğretmen Albayrak, dersiyerinde uygulamalı ola- rak öğretmeye çahştıklarını belirterek, il milli eğitim müdü'rlüğünden izin ahndığını söyledi. FARUK KIRTAY'm haberi ••/. Sayfada 'Anayasanın emrini yerine getiriyorlar' Erdoğan 'dan Hçkiyasağı' savunması Başbakan Erdoğan, beledıyelenn devletın bırkummu olduğunu ve gençlen kötü ahşkanlıklardan korumak ıçın anayasanın 58. maddesını yenne getırmelenn- den daha doğal bır şey olamayacağuıı söyledi. Erdo- ğan. trafık kazalannın yüzde 80'ının alkollü araç kullanmaktan kaynaklandığına dıkkat çektı. IÇKİTARTIŞMASI AB'den yakın izlemeAıNKARA (ANKA) - AJCP'nın kontrolundekj be- ledıyelenn ıçkıyı kısıtJama çabalanna ılışkın tartışma- lar, AB çevTelennce yakın- dan ızlenıyor Içkı ve sıgara tuketımı \e bunlara yonelık kural \e sı- nırlamalann geleneklen de ılgılendıren, "kartnaşık" etık ve sosyal bırkonu oldu- MArkası Sa. 8, Sü. 4'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, koşullar yenne getınldıkten sonra her beledıyenın ıçkı ruhsatını verdığını belirterek "Beledi- yeler, de\let kurumlarıdır, örnek olmaları gerekir. tçki almak isteyenler, belediye- nin dışındaki tesislerden iç- ki alabilir" dedı Erdoğan, beledıyelennın anayasanın emnnı yenne getırmesınden daha doğal bır şey olamaya- cagını soyledı Erdoğan, partısının merkez karar v e yonetım kurulu top- lantısı oncesınde gazetecıle- nn sorulannı yanıtladı Erdo- ğan. "Terör örgürü PKK'nin Irak'ın Erbil kentinde par- ti kurduğu \e seçimlere ka- tılacağı sövlenivor. Bununla ilgili bir girişiminiz olacak mı" sorusuna. "Benim de- tayb, teferruatu bilgirn yok. MArkası Sa. 8, Su. 3'te MÜeZZİtl Öğretmen Mecidiyeköy 'üngöbeğindekiîstanbulîlköğ- retim Okulu 'nda 4. ve 5. sınıfların din kültürü ve ahlak bilgisi ders- lerine girmek üzere okulun yanındaki Konyalı Camisi 'nin kadrolu "müezzini"nin ders ücreti karşılığı görevlendirildiği ortaya çıktı. Müezzin Mehmet Ayan 'ın okuldaki ilk uygulaması ise Milli Eğitim Bakanlığı 'nin müfredat taslağından çıkarmasına karşın 5. sınıföğ- rencilerini camiye götürmek oldu. EVRİM KAYA'mn haberi • 4. Sayfada ÇAĞINNERESÎNDEYÎZ? İşimiz Tann'ya Kaldı... Alkol yasağıyla uğraşan AKP'lı be- ledıyeler, ınsan sağhğını hıçe sa- yıyor Malatya'da ıshal suruyor Durum ortada Hastaneye baş- vuranlann sayısı sekız bını buldu Ishal salgınından etkılenenlenn sayısı ıse kırk bını aştı Beledıye Başkanı Akın. Inonu Unrversıtesı Tıp Fakultesı'nıntahlıl sonuçlan- nı onemsemedı AKP'lıler ne dı- yor "Unıversıte rektorluğu sıya- sı rant peşınde " Işte şenatçı kafa bunadenır' HİKMET ÇETİN- KAYA'nın yazısı • 5. Sayfada YURTTAŞTANDAVA AKP'ye 'şeriatçı' suçlaması Mahir Akkar adlı yurttaş, Başba- kan Erdoğan, TBMM Başkanı Annç,AKP \e AKP MKYK uye- lerı hakkında "şerıat rejımını çağnştıran eylem v e soylemlerde bulunarak anayasal suç ışledıkle- n" ıddıasıyla Yargıtay Cumhun- yet Başsavcılığı'na suç duyuru- sunda bulundu • 5. Sayfada Valova Atatürk İlköğretim Okulu'nda 5-A ve 5-C sınıfı öğrencilerini camiye götüren din dersi ve sınıf öğretmeni Emin Albayrak, "Bu sayede daba çabuk kavnvorlar" dedi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, işlemlerde yasa gereklerinin yerine gptirilmediğini bildirdi Ozelleştirmeleryanlışlarla dolu CHP HEYETÎ MALATYA RAPORUNU AÇIKLADI 'Başkanın eşi de rahatsız' Malatya'da şebeke suyu nedenıyle ra- hatsızlananlann sayısı 8 bını aşarken CHP'lı Nurettın Sozen, suyu kavnat- madan ıçtığını soyleyen Beledıye Başkanı Akın'ın eşının tıfo olduğu- nu oğrendıklennı soyledı Sozen. başkanı "sorumsuzluk"la suçladı Başkan Akın ıse eşının daha once ra- hatsızlandığım, ancak henuz tıfo ol- duğunun belırlenmedığmı dıle getır- dı Kentte maddı durumu ıyı olan oğ- rencıler şışe suyu ıçmelen ıçın uya- nldı, dığer oğrencıler ıçın ıse mus- luk suyu kaynatıhyor • 3. Sayfada YDK'nin Özelleştirme Idaresi'ne ilişkin raporunda, özelleştirme kapsamm- daki kuruluşların başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumlarma yapı- lan taşınmaz devirleri için de "rant yaratımının engellenmesi" uyarısı yer aldı. yıh raporunda, Ozelleştırme Idaresı'nın yapısı ve ışleyışıne ılışkın sorunlan saptadı Rapor- da, özelleştirme kapsamındakı kuruluşların başta belediyeler olmak uzere dığer kamu kurum- lanna yapılan taşınmaz de\ ırle- n ıçın de "rant yaratımının en- gellenmesi" uyarısı yer aldı ANKARA (ANKA) - Başba- kanlık Yuksek Denetleme Ku- rulu'nun (YDK) Özelleştirme îdaresı'ne ılışkın raporunda, bu- gune kadar yapılan ozelleştır- melenn hıçbınnde, ozelleştın- len kuruluşlarla ılgılı yapılan de- ğer tespıtının kamuoyuna açık- lanmayarak yasa gereğının yen- ne getınlmedığı bıldınldı Ra- porda, son donemde yapılan ozelleştırmelerde ıhale surecın- de şartnamelenn değıştınlmesı ve sure uzatımlannın tanınması da eleştınlırken ıdarenın baş- kanlık "olur"lanyla ışlemlen yurutmesı de uygun gorulmedı Başbakanlık Yuksek Denetle- me Kurulu, 13 Ekım 2005 tan- hınde kabul ettığı "Özelleştir- me tdaresi Başkanlığı ve Özel- leştirme Fonu"na ılışkın 2004 \ArkasıSa.8,Su.3'te Izmir deprem dizilerinin nedeni Izmır ve çevresınde son on beş yılda meydana gelen orfa buyukluktekı uç deprem bolgenın doğrultu atımlı fayların kontrolunde şekıl değıştırdığını gosterıyor BUGÜN Cumhuriyet 'le birlikte O şimdi Robin Hood! Dunyayı utanç kurtarabılır mı? FERZAN OZPETEK son fılmt "Kutsal Yurek"te adaletı, varlıklı kahramanı Irene ın servetını yoksullara paylaştırarak sağlamaya çalışıyor YARIN Cumhuriyet 'le birlikte Betûl Mardin Cumhuriyet'te Turkıye'de hölkla ılışkıler sektorunun fariışmasız duayenı, Uluslararası Halkla llışkıler D e r n e ğ ı ' n ı n Başkanı (1995), Yaşam Boyu Onur Uyesı ve Başkanlar Başkanı (1998), Dunyada Halkla llışkılerın Yaşayan 16 Ustadından Bırı, Halkla llışkılerde Yaşamboyu Başarı 2005 Atlas Odulu sahıbı Betûl Mardin, Cumhuriyet'teki yazılarına bugün ^başladı. -. 12. Sayfa'da 3 BARZANİÎLE İAK-PAR YAKINLlGl M 6. Sayfada GAZETEClLERE DAVA • 7, Savfada MAL ÎADESINDE HMLARA 3 SEÇENEK • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Irgalamayan' Konular Şurada burada beş buyukluğunde bır deprem ha- beri, Japonya'dan ya da bır başka ulkeden, orneğın Fransa'dan Istanbul ıle ılgılı bır deprem raporu Istan- bul'u yerle bır edecek 7 5 buyukluğunde olası bır depremı anımsatıyor Anımsatıyor da ne oluyor? Korkutucu haberler ruzgâr gıbı gelıyor ve bır ıkı gun sonra gıdıyor Her \ArkasıSa. 8,Su. l'de Bayındır'ın acıgünü CHP'li Huseyin Bayın- dır'ın oğlu Denız Bayın- dır (16) yaşamını >ıtırdı Beyın kansenne yakala- nan ve ıkı kez amehyat olan Bayındır, son umut olarak goturulduğu Isra- ıl'de kok hucre tedavısı gormuş, ancak sonuç alı- namamıştı • 3. Sayfada 'Şoklara hazır olun' EVIF Turkıye Temsılcısı Bredenkamp, "rehavete kapılma zamanı olmadı- ğını, Malıye Bakanlığı ve hukumetuı gelecek şoklara karşı tedbırlı ol- ması gerektığını" belu-ttı TUSİAD Başkanı Saban- cı da can açık konusunda uvardı • 13. Sayfada Kadıköy'de beraberlik Turkcell Super Lıgf nde haftanın açılış maçında lıder Fenerbahçe saha- sında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı Ka- radenız ekıbının gollen- nı Lee ve Fatıh Tekke atarken, San-Lacıvertlı- lenn sayılan Nobre'den geldı MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Ozürlüler Bayramı! Bugun Dunya özurluler Gunu Bana gore en bu- yuk ozurşudur Yaşam sevıncını yıtırmek! Bır kışı yaşam sevıncını yıtırmışse, gozu dağların otesını gorse ne olur, kulağı doğadakı butun sesle- rı kaydetse ne olur Insanın butun organları bır anlamda yaşam sevın- cının araçları M 4rkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog