Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

^"Cumhurlyel L^KİTAPLARI BİR CTMHURlYET DÜŞMANININ PORTRESJ Fettuiah Gülen Hocaefendımn Denn Mısyonu M. Emin Değer CıTızarianaAŞ Prof NurenmMazİMrÖide)Sk.No 2 34381 ŞM&sBnbuL Td (0712) 343 12 74 (20 hal) ftks (11212) 343 72 64 Cumhuriyet 343*1 Şı&lsünbul TcL (OA2 74 (20 hatl Fafa (02)2) 343 72 64 82. Yll SAYI: 29302 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 28 ARALIK 2005 ÇARŞAMBA 2006 Cumhuriyeften okurlarına yeniyıl armağanı: 2006 DUVAR TAKVİMİ CUMA Nuri Kurtcebe'nin Afatürk resimleriyle, Cumhuriyet okurları ıçin 2lx60cm. boyufunda, kuşe kâğıda çiff yüzlü, özel baskı... KITAP C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n î z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Meclis'teki gergin oturumda yolsuzluk iddialannı gündeme taşıyan Baykal, Unakıtan'ı terletti Bakan. istifa et, 'UNAKITAN ÖZÜR DİLEYECEK' Baykal, bütçe görüşmelerindeAKPkadro- lannın yolsuzluğa saplandığını beHrterek Unakıtan'ın Ofer'ın ortağı ile gizlice gö- rüşrüğünü belirtti. Gebze'de akaryakıt ka- çakçıhğı ile ilgili "telefon dınlemesine" ta- kılan Gümrük Müsteşar Yardımcısı ile bir işadamı arasındaki "rüşvet" pazarhğını an- latan Baykal, işadammın Unakıtan'ın bır gümrük yetkilisine hakaret içeren sözlerini aktardığı telefon konuşmasını da okudu. DEĞİŞEREK GEÜŞTİM' , ,. . Erdoğan, "Gerçek Başbakan hangisi? 'Anıtkabır'de sapgibi duruyorlar' diyen mi, Hikmetyar'ın önünde diz çöken mi, Anıt- kabir'e gidip saygı duruşunda bulunan mı?" diye soran Baykal'a, "Değiştim. De- ğişerek geliştim. 30 yıl öncesinde kalma- dım" karşılığını verdi. Erdoğan'ın muhale- fet milletvekillerini azarlayarak konuşma- sı ve yolsuzluk iddialanna karşı hakarete varan yanıtlarvermesi tansiyonu yükseltti. OFER'LE CİZLİ CÖRÜŞMELER' Mumcu,AKP hükümetinin açık yapılma- sı gerekenleri gizli, kapalı yapılması gere- kenleri de açık yaptığını belirterek "Yok- sul sorralanna 40 kamerayla gidiyorsunuz, Ofer ile görüşmenizi inkâr ediyorsunuz" dedi. Kavgalı oturumlann ardından bütçe maratonu tamamlandı. Kaçak yapılara elektrik, su hizmeti götürülmesi ve hasta- ne borçlarının silinmesini de içeren 3.5 kat- rilyon liralık af getirildi. • 5 ve 12. Sayfada YARGIfAY'DAN BAŞBAKANLIK'A UYARJ YAZISI Iforgı kıskaç altına alınıyorYargıtay Başkanlığı, Başbakanlık'a gönderdiği yazıyla KamuPersoneli Ka- nun Tasansı Taslağı ile anayasaya aykın düzenlemeler getirildiği ve kuvvetler aynlığının zedeleneceği uyansında bulundu. Yürütme gücünün ' denetimi altına sokulmak ıstenen hâkim ve savcılann yürütme gücünde- ki memurlarla aynı statüde değerlendirmesinin hukukun genel kurallanna aykın olduğu vurgulandı. Performans ödemesınin de "yargı sistemini al- tüst edeceğine" işaret edildı. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 8. Sayfada TÜRKİYE HEDEFTE Sakka 'nın Uişkileri E\ Kaide örgütünün Sun- ye ve Türkıye'dekı lojıstık çalışmalannı yüruten Sak- ka, Istanbul'da 15-20 Ka- sım 2003'te gerçekleştın- len ve 60'tan fazla ınsanın ölumü, 600'den fazla ınsa- nın da yaralanmasıyla so- ouçlanan 4 bombalı ıntıhar saldırısının arkasındakı kı- . şı olarak da öne çıkıyor. MEHMET FARAÇ'ın ha- beri • 7. Sayfada PAMUK IÇlN EMSAL Çiçek zorlanacak Yargıtay, 1 Hazıran2005'- ten önce, eskı Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesın- den açılacak davalann izne bağlı olduğuna karar verdı. Böylece Orhan Pamuk dosyasında ıbreAdalet Ba- kanhğı'na dönmüş oldu. Çıçek'ın Pamuk konusun- da bır yanıt vermesı gere- kecek. Bakan Çıçek ıse so- rulara "Karar ıçın sabre- dırt" dedi. • 4. Sayfada Gazze ye 'tampon bölge y Filistin'in tûm irirazlanna karşın tsrail. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2.5 kilometre de- rinliğinde bir tampon bölge oluşturulması planını yaşama geçiriyor. Uygulama, tam- pon bölgeye giriş-çıkışlan yasaklayarak Filistinlilere dolaşım kısıtlaması getiriyor. Ha- va saldırılarıyla tampon bölge oluşturma amacında olan İsrail, dün helikopterlerie Gazze Şeridi'ne bir dizi fîize saldınsında bulundu. Gazze Şeridi'ndeki saldırmın amacınm Filisdnü militanların İsrail'e roketatarlı saldırılar düzenlemesine engel ol- mak amacıyla tampon bölge oluşturmak olduğu kaydedildi. (Fotoğraf: REUTERS) Rüşvet operasyonu: 9kişi gözaltında GizliGöz bukez Habur kapısında Kapıkule'deki 'Gızh Göz' operasyonunun ar- dından Habur Gümrük Kapısı'nda gızlı bır ope- rasyon başlatıldı. Kamyon şoforlennın rüşvet iddiala- nnı degerlendıren operas- yon ekıbı, rüşvet ve yol- suzluk iddialanna adı ka- rışan kamu görevlılennı belırledi. Ardından adlan açıkJanmayan 2 astsubay, 6askerıle 1 muhtargozal- tına alındı. B 8. Sayfada USAKanketi AB'den umut kesüiyor Uluslararası Stratejık Araşnrmalar Kurumu tara- fından 2 bın 500 kışı üze- rinde yapılan araştırmaya göre, Türkıye'mn geleceğı- m Avrupa Bırhğı'nde gö- renlenn oranı yüzde 61 'den yüzde 55'e geriledi. Anket- te, ABD'nın yurttaşlar ta- rafından hem en büyük müttefık hem de en büyük tehdıt sayılması dıkkat çek- tı MAHMUT GÜRER'in haberi • 11. Sayfada îşsizHkyüzde 19.2 'Rakam'-, oyıınu TÜtK tarafından hazırla- nan ışgücü ıstatıstıklennde ış bulmaktan umudunu ke- senler, geçıci ışlerde çalı- şanlar ve mevsımlık çalı- şanlardan o mevsımde ça- lışmayanlar ışsızkabul edıl- miyor. Sayılan 2.7 mılyonu bulan bu kesım de ışsiz ola- rak kabul edıldığınde, ışsız- lik oranı yüzde 19.2'ye ka- dar çıkıyor. • 13. Sayfada EStTERK ETTÎ, BABASI AHIRA KAPATTI • 3. Sayfada A:\TÜRK'E SALDIRAN ÖÎRETMENE RAPOR • 7. Savfada ANKARA'YA IÜRT ÇIKARMASI • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Farklı iki Davranış "Tûridye'nin rakıyla şeriat arasında tercih yapma durumunda" olduğunu yazan Fransız gazeteci; bu iktıdann ülkeyı sadece bu "tercihe" zorladığın/ sa- nıyorsa, büyük bır yanılgı ıçınde demektır. Batı, geriye dönüşle ılgıli pek çok gelışmenin so- mut ömeklerinı görmesine, izlemesine karşın tepkı sergı'Jemiyor. Oysa içkı yasağı gencı hamleler içınde sadece bır MArkasıSa.8,Sü.lfje Çolakoğlu'na beraat Tiyatronun hukuk zaferi 12 EylüJ'de işkenceyle ahnan ifadelere gö- re tam 12 gizli örgüt kurmakia suçlanıp yar- gılanan avukat Şakir Keçeli'nin gerçek hi- kâyesini anlatan "Gizlı Örgüt Nasıl Kuru- lur" oyununda işkence yapanlara "hav hav" dedırttiği için hakaretle suçlanan yönetmen Osman Çolakoğlu beraat etti. • 7. Sayfada Afşar yine sahnede Şiir ve şarkılarla Nâzım Hikmet Önümüzdeki hafta "Şiir ve Şarkılarla Nâzım Hikmet" konseriyle yeniden sahne- ye çıkacak olan Esin Afşar'ın pek çok tasa- nsı var. BunJann başuıda da "Şiir ve Şar- kılarla Atatürk", Günseli Kato ile birlikte oluşturduğu "Mistik Esi|i'tıler"geliyor. NENA ÇALtDtS'in haberi • 14. Sayfada. Mehmet Ali Yılmaz: Türkiye'nin imajı zedelendi Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayhgım açıklayan eski bakan Mehmet Ali Yılmaz, Türk spor kamuoyunun Fut- bol Federasyonu'nu başansız bulduğunu belirterek "Başansızlıklar devam eder- ken milli takımın başansızüğı da bardafı taşıran son damla oldu" dedi. MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog