Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K I T A P LA R I BlRARPABOYU Orhan Erinç Çn& Pazariama <\ S Prof Nureom Mazhar Ûtod St No 2 343* Sşhlsonbd Td (0212)M$ "7 ~4(20lıal)Fak5: (0212/343 "764 Cumhuriyet Cumhuriyef J T A P L A R I AFF. S2. Y?L SAYI: 29301 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ 0945-1997) 34381 ŞışhlstmbuLTcl ^ Modern çağın hastalığı: Fıtık DEMRE Çocukların düşü NoelBaba Y0K, imam hatipleri 'çift diplomalı' okullar haline getirecek yönetmeliğe karşı çıktı IHL çalımı yargıda Dini evlilik kitapçığı TBMM gündeminde AKP'li Altındağ Belediyesi 'nin dağıttığı, "Er- ken kalkmayan avrat. söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at kapında varsa kaldır at" ve "Alacaksan el değmemiş ve senden başka erkek yüzü görmemiş bir aile kızmı almaya çalış" gibi öğütlerle dolu "rehber" TBMM gündemine taşmdı. • 8. Sayfada Milli Eğitim Bakanlığı 'nın ÎHL'lilere genel lise mezunu olarak üniversiteye girişlerinde kolayhksağlayan Açıköğretim Lise- si Yönetmeliğiyargıya taşındı. YÖK, yönetmeliğinyürürlüğü- nün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 'a başvurdu. Yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu savunulan başvunıda "Uy- gulama ile imam hatip okullan çiftdiploma veren okullar ola- cak ve cazip hale geleceklerdir. (...) Ortaöğretimde genel liselere alternatifokullara dönüşeceklerdir "denildi. •5. Töre komisyonu, gelenekleri ayakta tutan aşiretleri ve Meclis'teki temsilcilerini görmüyor Feodaliteazmettirici•fi- <301 ve 305. maddeler kaldmlsın' Vaşar Keraal, ÇetinAltan ve Ada- let Ağaoğlu'nun da aralannda bulunduğu 169 aydın, yayımla- dıklan ortak bildiride düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen 301 ve 305. maddelerin bir an önce kal- dınlmasuu istedi. Pamuk davasın- daki olaylar demokratikleşmeye saldın olarak nıtelendirilirken Adalet ve îçişlen bakanlıklannın tutumu kınandı. • 6. Sayfada PAVADA SONA DOĞRÜ hapis istemi Genelkurmay Askeri Savcısı, es- ki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Erdil'in haksız mal edinme, nüftızu kötüye kullan- ma, görevi ihmal ve kötüye kul- lanmadan cezalandınlmasını is- tedi. Erdil'inTSK'den çıkanlma- sı ve Etiler'deki evlerine el konul- ması da talep edildı. • 8. Sayfada GüneyAsya'da 230 binden fazla kişinin ya- Samınıyitirmesinenedenolantsunamife- laketinin birinci yıldönümünde kurbanlar, hüzünlü törenlerle anıldı. 13 ülkeyi etkileyen şiddetli depremin ardından meydana gelen tsu- nami, diinyada yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçti. 1 milyondan fazla ço- cuğu da etkileyen felakette 400 binden fazlada ev yıkıldı. Tayland'da hükümetin, resmi tören- lerin düzenlenmesini ihaleyle ülkenin en büyük eğlence organizasyon şirketlerinden birine ver- mesi ve törenlerin turistik bir gösteriye dönüşmesi eleştirilere neden oldu. • 9. Sayfada TBMM'de töre cinayetle- rinin nedenlerini saptamak amacıyla kurulan araştırma komisyonu, çağdışı gele- nekleri ayakta tutan gerek- çelen yanlış yerde anyor!.. Olayın kökenine bakıldığın- da bugün töre ya da namus cinayeti olarak çözüm ara- nan sorunun merkezınde aslında feodahtenin durdu- ğu çok net görülüyor. Doğu kadınını törelenn kıskacına alan aşiretlerin önderlerı ve temsilcilerı Meclis'te bulunuyor. Do- ğu'daki 108 milletvekilinin yüzde 70'i aşiret yapısından geliyor. Töre Komisyo- nu'na başkanlık eden Fatma Şahin dışında Meclis'te Do- ğulu kaduı vekil yer almı- yor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 7. Sayfada Polise güven yok IŞSlZLlK YÜZDE 9.7 OLDU İs umudu yine başka bahara kaldı Türkiye Istatistık Kurumu'nun ağustos- eylül-ekim dönemine ilişkin açıkladığı "Hanehalkı Işgücü Anketı Eylül 2005" sonuçlanna göre "iş bulmak- tan ümidmı kestığı ıçuı işsız olarak kabul edılmeyen, ancak iş bulsa he- men ışbaşı yapmaya hazır olanlann" sayısı son bir yılda 769 bin kişi arttı. Eylülde ışsızlık oranı bir öncekı aya göre 0.3 puan artarak son altı ayuı en yüksek noktası olan yüzde 9.7'ye çık- tı. Işsiz sayısı ise 2 milyon 423 bin ki- şıye yükseldı. CHP'li Kepenek, "Ra- kamlar, sözde yeni yatınmlann istihdama katkı- sının olmadığını kanıthyor" dedi. • 13. Sayfada ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI Bir hafta bile yetmiyor Türk-tş Araştırma Merkezi'nın yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin dengeli beslenebil- mesi için yapması gereken ve aç- lık sının olarak nitelendirilen ay- lık harcama tutan aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.48 oranında artarak 542.95 YTL oldu. 2005 yılında 29.06 YTL artan açlık sının geçen yıl 513.93 YTL düzeyinde bulunuyordu. Türk- Iş, "Asgari ücret insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyini bir hafta bile karşılamamak- tadır" görüşünü savundu. • 13. Sayfada ENFLASYON ORANINA GÖRE FAİZ Kartborcuna kolaylıkyolda Diyarbakır Barosu'nun, Töre Komısyonu'na sundu- ğu raporda, şıddet mağduru kadınlann karakollara baş- vurmadığı belirtilerek buna neden olarak bölgede uzun yıllar süren çatışma ortamı yüzünden polise duyulan güvensizlik ve polisin olumsuz tavn gösterildi. Ai- leyi Koruma Yasası'nın da yetersiz olduğu belirtildi. EMtVE KAPLAN'ın ha- beri • 7. Sayfada TBMM AB Uyum Komisyonu, Ban- ka Kartlan ve Kredi Kartlan Yasa Tasansı'na kart borçlannı yeniden yapılanduacak bir düzenleme ekledi. Tasan yasalaşırsa temerrüt faizi yerine enflasyon oranmda faiz uygulanacak. Borcun taksitlendirilmesini de öneren komisyon, kart limitinin aylık ortalama ge- lirin iki katuıı aşamayacağı hükmünün, bir kişinin tüm kredi kartlannın limitinin aylık or- talama gelirin iki katını aşamayacağı şeklinde değiştiribnesini de önerdi. • 12. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK'ÜN KÖŞEYAZISI M 8. Sayfada ŞEMDİNLİ KDMlSYONU'NDA KRİZ • 7. Sayfada FUTBOLDA ÖNCELlK ADALET mSpor'da 1300-003^00 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pire İçin Yorganı , Yakarmış! - Bir iki konuda dozu hayli yüksek küfürlü çatışma- lar, vücut diline yansıyan tartışmalar da olmasa büt- çe gibi bir hükümetin gerçek yüzünü açıklayacak gensoru niteliğindekı yasayla ilgili görüşmeler daha da sönük geçecekti. MArkasıSa.8,Sü. l'de 'Gizli Göz'de 72 tııtııklama Kapıkule Gümrüğü'ndeki rüşvet ope- rasyonu kapsamında tutuklanan güm- riik personeli sayısı 52'ye yükseldi. Adliyeden kaçan gümrük görevlisiy- le aranan bir kışı dün teslim oldu. Operasyonda 19 polıs memuru da tu- tuklanmıştı. 5 gümrük müfettişı ile 3 polis başmüfettışının idari «oruştur- mayabaşladığıaçdâiidı. • ..Sayfada Yabancüara okul açma izni Özel Öğretım Kurumlan Yasa Taslağı, yabancüara okul açma ve TC uyruk- lu ögrencilere bu okullarda öğrenrm görebilme olanağı getiriyor. Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rüstem Eyüboğlu, tas- lakta yer alan bazı maddelenn. özel okul sektörüne büyük zorluklar ya- şatacağım belirtti. • i. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Israil, Türkiye'den Us İstiyor! Başlık, son dönemde Ankara'ya art atr^a yâpılan^ ABD, NATO, Israil merkezli ziyaretlerin yaiasımala-'' rından sadece biri. '• ^ Israil, Iran'a yönelik politikalarının bir parçası ola- rak Hakkâri'den, 3 kilometrekare büyüklüğünde, üs MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog