Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

K İ T A P L A R I ALACABÎRÖFKE Hikmet Çetinkaya ^aJPazariaına.VŞ Prof Nurcffln Maztar Öklel Sk. No 1 343Î lJsblsoııbuL Tel (0212) 343 72 -"4 (20 hat) Faks. (<K 12) 343 72 64 Cu mhuriyet V^Cumhuriyet b^KİTAPLARI BALKANLAR Mustafa Balbay •82. YtL SAYI: 29300 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) BaşbakarTın Zorunluğu... Ülkemizin en büyük ti- «aretve sanayici şirketle- rini barındıran TÜStAJ) <Tfirk Sanayici ve İşa- damlırı Derneği) ile Baş- bakıı Erdoğan'ın -tabir «aizse- çatışmaya girmesi $eçen haftanın en önemü olayı layılabilir. İlk akla gelen soru şu- dur:AKP, sermayeye kar- •şı emeğin yanında bir sol parti midir ki büyük pat- ron kuruluşuyla ters dü- şüyor? Bö\le bir sorunun so- rulması bile gülünçtür. Öyleyse tartışmanın kö- keninde yatan gerekçe ne- dir? • Bugûn ülkemizdeki bü- yük sermaye kesiminin «konomik gidişattan şikâ- yeti sınırlıdır. Gerçi bü- yük çapta ithalata bağlı ihracatla, dış borç faizle- rinin ödenmesine bağımb mali ipotekle ve yine dışa- nya bağlı pahalı enerjiy- leTürldye'nin nereye ka- dar dayanabileceğini dü- zaman zamanş karamsarlığa düşmekte- dirler; ama, bir başka açı- dan da AKP Hüküme- ti'nin elinden geleni yap- tıfı, IMF programına sa- dakatle bağlı kaldığı dü- şiinülmektedir. Zaten tartışma bu açı- dan çıkmamıştır. Ülkemizde elle tutulur, gözle görülür büyük bir gerilim yaşanmaktadır. • Siyaserin gündeminde sol-sağ tartışması silinmiş- tir. Dışardan ve içerden körüklenen konular dinci- lik. nlusalcıbk, bölünme, etnikçilik üzerine yoğun- laşıyor; farkına vanlsa da unlmasa da 1923 laik Cumhuriyeti'nin altından zemin kaymaktadır. AKP, öğretimi dinciliğe bığlayacak kararları cü- retle almaktadır, üniver- siteleri bilimsellik teme- liıden uzaklaştırmak yo- londa açıkça müdahalele- rini \ ürütmektedir, devlet çatıları altmda da kadın- tara tesettürü öngören si- \ısetini sürdürmektedir, devlet örgütlerinde dinci kıdrolaşma hızla gerçek- leşmektedir, ülkede içki yısaklarına dönük giri- şimlerAKP'li belediyeler- tt denenmektedir. Bu gelişmelere daha ztflgin ve renkli örnekler dt katılabilir. AKP'nin, eline geçirdi- ği devlet gücünü, serma- >eyi yeşilleştirraek için killandığı bir gerçektir. Smu şimdiden tam anla- •nda bilinmeyen AB yo- ludaki müzakere şemsi- \esini iktidar partisinin kcndi amaçları için kul- lındığı kuşkusu yaygın- lı^maktadır. • TÜSİAD tartışması tam MArkasıSa. 8,Sü. l'de Cumhuriyet Hedef Cıunhurivet SALDIRININ OZETI VE SONUÇ... • Cumhuriyet'in bütün öteki gazetelerden farklı bir yapısı olduğunu anımsamakta yarar var: I) Cumhuriyet bir fikir gazetesidir... II) Cumhuriyet çalışanların sahip olduğu bir gazetedir.. III) Cumhuriyet bir vakıf gazetesidir. IV) Cumhuriyet bir sermaye gazetesi değildir.. V) Cumhuriyet bir grup gazetesi değildir.. VI) Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu Atatürkçü bir gazetedir. • Bugün kimse için sır değil, Türkiye için öngörülen "llımlı İslam Devleti Modeli" tezgâhfadır. Buna karşı direnç noktaları birer bireryıkılmalda ve yıkılmalan için dışardan ve içerden her şey yapılmaktadır. Atatürkçü, laik Cumhuriyetçi, Aydınlanmacı Cumhuriyet gazetesinin neden hedef seçildiği de açık seçiktir. İlhan SELÇUK'un yazısı 1 1 . s a y f a d a TÜSİAD'ı ihbar eden Erdoğan'a 'Sizi eleştireni mahkemeyle tehdit etmeyin' dedi DemirePden uyan 'A$ın alınganlıir 9'uncu Cumhurbaşkanı Demirel, Başba- kan Erdoğan'ın "Yargıya müdahale edili- Tahammûlü yor yor" ihban üzerine Rektör Aşkın'a sahip çıkanlar hakkında ince- leme başlatılmasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın "aşın alınganlık" gösterdiğini söyleyen Demirel "Pamuk ve Aşkın davalannda yar- gıya kanşmayan mı kaldı? TÜSlAD, arkasından da Başbakan ka- nşmış. Bir defa da o kanşsa ne olur demiyorum. Her söyleneni mahkemeye götürerek nereye vanrsınız?" dedi. • 6. Sayfada Rektör Aşkın'a destek veren açıklamala- n nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ozok, Erdoğan'ı kastederek "Er- meni konferansını durduran hâkime 'Böyle şey olur mu?' diye- ceksiniz, sonra da demokratik hak olan eleştiriye tahammül ede- meyeceksiniz" dedi. Özok, Türkiye'de yaşanan olumsuzluklann birçoğunun 12 Eylül darbesiyle birlikte kurulan tarikat ve cema- at ağırlıklı iktidarlardan kaynaklandığını vurguladı. • 4. Sayfada Muhalefet 'bakanlar ve oğullan'yla ilgili iddialan anımsatınca Meclis'te kavga çıktı AKP'nin sinirleri gerildi 'Güney'kendi kültürünü bile tanımıyor... Bütçe görüşmelerinde CHP'li Kart'ın, Bakan Unakıtan'a Al- baraka Türk'ün yönetim kurulu başkanhğı dönemindeki ha- yali ihracat iddialannı sorması üzerine "iftiracı" tartışması yaşandı. ANAVATAN'h Özdoğan, Unakıtan ile Bakan Yıl- dınm'ın oğuüanyla ilgili "Onlarbudünyada fındıkkırarken, sizler kabirde topuzlan yiyeceksiniz" deyince gerilim arttı. Özdoğan'ın konuşması sırasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin'in, Bakan Unakıtan'a "Dışan çık" diye eliyle işaret ettiği görüldü. Kürsüye çıkan Şahin, CHP'li Me- ral'e "Herkes kendi karakteri neyse onu yerine getirecek. O- tur yerine" diye bağırdı. AKP ve CHP'li vekillerin birbiri üzerine yürümesi nedeniyle oturuma ara verildi. • 6. Sayfada KERKÜK-HAYFA HATTI ÎŞLERL& KAZANIYOR Kürt petrolü Israfl^e akacak w Modern çağın hastalığı: Fıtık. Şeytanı anlattı ! Çelik'ten — dini söylem ABD'nin Irak'ı işgali, bölge- deki en büyük müttefiki îs- rail'e yaradı. Kerkük-Yu- urtalık petrol hattından ya- SIK SIK ARA VERİLDİ- Genel kurulda, 2006 >ılı bütçe yasa tasarısının maddeleri görüşülürken gündeme gelen yolsuzluk iddialan üzerine iktidar ve muhalefet milletvekil- leri arasında sert tartışmalar yaşandı. AKP ve CHP'liler birbirleri üzerine yürüdü. TB- MM Başkanvekili İsmail Alptekin oturuma sık sık ara vermek zorunda kaldı. (AA) Milli Eğitim Bakanı, din adamı gibı konuşarak .\KP'li gençlere "Şeytanın görevi şeytanlığını yapmak. Sizin göreviniz, direnç oluşturmak" dedi. Çelik ay- dınlann "sözleriyle gözleri- nin aynı şeyi söylemediğı- ni" ileri sürdü. 16. Sayfada pılan sevkıyata önemli bir engel teşkil edecek olan hat- tın onanlan bölümlerinde petrol aktanmına başlandı. Enerji uzmanı Necdet Pamir, hattın yıllık 5 milyon tonluk taşıma hacmi olduğunu be- lirtirken oranın arttınlması durumunda Türkiye'nin bü- yük kayba uğrayabileceğini belirtiyor. MAHMUT GÜ- RER'in haberi • 8. Sayfada DEMRE Çocukların düşü Noel Baba Cumhurjyet 'le birlikte İsmet İnönü törenlerle anıldı Büyük önderAtatürk'ün silah arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 32. yılında Amtkabir'deki me- zan başında, Izmir'de Ko- nak'ta doğduğu evde, Ma- latya, Adana, Zonguldak ve Mudanya'da düzenlenen tö- renlerle anıldı. M 8. Sayfada Sarıkamış şehitleri için yürüdüler Sarıkamış Harekâtı'nın 91. yıldönümü nedeniyle San- kamış'ta 90 bin şehit anısı- na yürüyüş düzenlendi. Ge- nelkurmay Başkanı Özkök mesajında, harekâtta görev alanlann "vatan" fikrinı belleklere yerleştirdiğ^ni vurguladı. • 3. Sayfada^ Samsun'da cehennemlik işler! MİHR Vakfı, Samsun Cumhuriyet Baş- savcıhğı'ndan Ondokuzmayıs Universi- tesi hakkında garip bir "soruşturma ta- lebinde" bulunmuş. Ileri sürülen gerek- çeler, laik bir ülke için skandal. MÎHR'e göre "Görevi kötüye kullanmaktan" ka- sıt: Ahrette cehennemlüc edecek uygu- lamalar içinde ohnak... NİLGÜN CER- RAHOĞLl nun yazısı • 17. Sayfada GUNDEM MUSTATA BALBAY Erdoğan'la TUSIAD Arasında Kalan Yapgı... Başbakan Erdoğan'la TÜSİAD arasındaki gergin- liğin nasıl giderildiğini gazetelerşu başlıklaıiaduyur- dular: "Ateşkes ilan edildi." "Zapsu işi çözdü." • 4rkası Sa. 8, Sü. 8 'de ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog