Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

24 ARALJK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr CIA ajanlanna tutuklama emri • Dış Haberler Servisi - ttalya'nın Mılano kentın- dekı bır mahkeme, 2003 yüında Mısırlı bır dın adamırun kaçınlmasından ötürü ABD'nın Merkezi Haberalma Örgütü'nden (CIA) 22 ajan hakkında Avrupa'da tutukJama emri çıkardı. Mılano Ağır Ce- za Mahkemesi'nin savcı- lan, 22 CIA ajanıru, Mı- sırh din adamı Hasan Mustafa Usame Nasır'ı Milano'dan Mısır'a kaçır- makla suçluyor. Savcılar, kaçınlan dın adamına te- ğör kışkırrıcılığı yaptığı gerekçesiyle işkence uy- gulandığını savunuyor. Müslümanlar • WASHESGTON (AA) - ABD yetkılilerinin, 11 Eylül'den bu yana nükleer bomba aramak ıçın sür- dürülen çok gizli bır program çerçevesınde ca- mıler, evler ve bürolar da dahil Müslümanlara ait mekânlarda radyasyon düzeylennı ızledığı ıleri sürüldü. U.S. News and World Report gazetesinde yayımlanan haberde, Washıngton DC bölgesı ve 5 başka kentte sürdü- rülen gızlı programda, yüzden fazla mekânın iz- lendiğı belırtıldı ^ABD Irak'tan askep çekecek • FELLUCE(AA)- Irak'a önceki gün anı bır ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, asker sayısının azaltılacağını açıkladı Rumsfeld, Başkan Bush'un, 17 olan tugay sayısını 15'e düşürme ka- ran aldığını söyledı. Rumsfeld, 2006 ılkbaha- nna kadar ıse asker sayı- sının, 138 bınınaltına düşürüleceğıni belirttı. Yeğen Bin Ladûı • ANKARA(AA)-E1 Kaıde liden Usame Bın Ladin'uı modellık yapan y^Bfcni Vefa Dufur, Ame- rıkan erkek dergısı GQ'ye poz verdı. 11 Eylül 2001'deki saldınlardan sonra annesınin kızlık so- yadını alan Vefa Dufur, ocakta yayımlanacak söy- leşıde, Bin Ladın'le hiç karşılaşmadığını belirte- rek "Benim onunla hıç il- gım yok" dedi. Kuzey Kıbrıs: îç hukuk yolu açıldı... Güney Kıbrıs: Karar Türkiye'ye yeni tokat... AİHM herkesi sevindirdi• Talat'agöre mahkeme, Maraş göçmeni Arestis davasında tazminat karan vermemekle konuyu dolaylı olarak iç hukuka havale etti. Rum basını da karan "zafer havasında" yansıttı. REŞATAKAR LEFKOŞA - Avrupa însan Haklan Mahkemesi'nin, Ma- raş göçmeni Kıbnsh Rum Mi- ra Ksenides-Arestis davasıyla ilgıli karan Kıbrıs'ta değişık yorumlara yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, mahkemenin tazminat karan vermemekle, konuyu do- laylı olarak ıç hukuka havale ettığını söyledi. Karann mal ıadesı zorunlulu- ğunu getırmedığını, telafi edici çare öngorduğünü belırten Talat, "Önenüı bir adım aülmışûr. Va- sanın gerekliliği ortaya çıkü. KKTC MecHsi yeni mal yasası- nı geçirmemiş olsaydı, Loızıdu karannm aynısı çıkacakü" de- dı. Talat, "Daha yolun başmda- yız. Devamını getirmek zorun- dajTz" uyansında bulundu. Rum Hukümet Sözcüsü Kip- ros Hrisostomidis ıse karann ÖYMEN: HÜKÜMETİN NİYE SEVİNDİÖİNİ ANLAYAMADIM ANKARA (Cumhııriyet Bürosn) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, AÎHM'nin, Ksenides- Arestis davasında Dışişleri Bakanlığı"nca açıklananın tersine Tûrkiye'yi mahkûm ettiğinı beürterek, hükümetin bu karara neden sevindiğinı anlayamadığını söyledi. Emekli diplomat Öymen, dün TBMM'de düzenledığı basuı toplantısrııda, Dışişleri Bakanlığı'nın karara sevınmesine ve gazetelerde "Loiadu'nun rövanşı alındT diye başlıklar atılmasuıa şaşırdığını kaydetti. Hükümetin, AİHM'in türban davasında Türkiye'yi haklı bulmasuıa üzüldüğünü, Türkiye'nin mahkûm edildığı bir davaya ise sevındiğine dikkat çeken Öymen, AÎHM'nin KKTC'yi tanımayarak yine doğrudan Türkiye'yi muhatap aldığını, Arestis'ın zarannın tazmını ıçın üç ay süre verdiğrnı \e 1400 kışının zarannın tazmını ıçın önlem alınmasını ıstediğinı vurguladı. 'Pandora'nın Kutusu açıldı' Dışışlen Bakanlığı'nın karara itıraz etmek ıçin üst mahkemeye gitmesı gerektiğını kaydeden Öymen, "Rumlar bu karardan \erilenlerle yetinmedikleri için hoşlanmadT dedı Türkiye'nin hep tek taraflı tavız veren bır ülke konumuna geldığinı kaydeden Oymen, Tek taraflı taviz ancak savaş kaybedildiğinde verilir. Acaba biz Kıbns'ta bir savaş kayberfik de haberinıiz mi yok?" dıye konuştu. özünde, Türkiye'ye iç yargı yo- lunun yaratılması için firsat ve- rildiğıni söyledi Hrisostomidis, "AİHM'nin tazminat befirieme- si ve ailenin nıülk haklannı tesis etmesi gereki>'ordu" dedı. 'Türidye sorumhı' Sözcü, AtHM'nin Türkiye'yi "Kıbns'taki tüm insan haklan- nın çiğnenmesinden" sorumlu olarak gösterdiğini belırtirken " karann arkasmda bazı niyefle- rin buhınup bulunmadığT soru- suna "AİHM önûnde çok sayıda aslayaahnmışdavanm bulunma- sı Türkiye'ye firsat vermiştir'' yanıtını \ erdi. Arestı'nın a\aıka- tı AbiUeas Dimitriadis mahke- menin tazminat belirlememesı- nin, şaşırtıcı bır şey olmadığını söyledi. Ahilleas Dimitriadis ay- nca "Eğer Türkne, iyi niyetini göstermekistiyorsa bugünden iti- barenalb ayiçerisinde,Aresti'ye, kapah Maraş bölgesinde bulu- nan mahnı kullannıası hakkınıia- de etmetidir" dedi. Rum basını ıse AlHM karan- nı "zafer havasında" yansıttı. Güney Kıbns'ın enbüyük par- tısı Komünıst AKEL'ın görüşle- nnı yansıtan Haravgi gazetesi "Türldye'yeyeniden tokaf baş- hkh haberinde, Türkiye'nin, Kıb- ns'takı mülkiyet hakkmı ihlal etmekle suçlandıgını ve 65 bm A\TO tutanndaki mahkeme mas- raflannı ödemeye mahkûm edil- dığıni yazdı. 'Üducu shribıçak' Alithia, "Türkiye'yeyeniAB tokadı" başlıklı haberinde, da- vacı Aresti'nın karardan mem- KKTC'de çıkanlan yeni yasayla bazı gayrimenkul ve menkullerin Rumlar'a iadesinin öngörüldüğünü kaydeden Öymen, "Bu Pandora'nın Kutusu'nun açılması anlamına geür. Bu dunım, Maraş'tan vazgeçilecek anlamına getar. Kargas bölgesi de aynı kapsamdadır. Evlerini terkeden Kıbns Türklerine maDan iade edfldi mi ki böyle bir yasa çıkanbyor? Bu, tek tarafh tavizden başka bir şey değü" dıye konuştu. Emekli Büyükelçı Turhan Fırat da, karann hem ıyı hem de kötü yanlannın bulunduğunu ıfade ettı. Türkiye'nin işgalci olarak gösterildiğuıe işaret eden Fırat, "Kararda 'olanlann hesabı j Türkıye 'den sorulur' görüşüne yer veriüyor. Bu da öoenüi bir nokta" dedı ^_J I nun olduğunu duyurdu. Diğer gazetelerinbaşlıklan ise şöyle Fileleftheros: Tehlıkelerle bırlıkte mahkûmiyet... Kıbns- h Rumlann, Türkiye aleyhınde- ki davalanna AlHM tarafından sıyaset kanştınldı. Simerini: AlHM karan iki ucu sıvri bıçak gibi. Mahi: Evlerimiz, bizımdır. Cyprus VVeekly: Türkiye suçlu. Cyprus Mail: Türkiye'ye mülkler konusunda harekete geçmesi söylendi. KKTC'YE MALİ YARDIM Tüzükler başka bahara ELÇtNPOYRAZLAR BRÜKSEL - AB'mn KKTC'nın izolasyonunun kaldınlmasına yönelik olarak hazırladığı malı yardım ve serbest tıcaret tüzüklerı, Avusrurya dönem başkanlığına bırakıldı. KKTC'ye söz verilen 259 milyon Avro'luk malı yardun tüzüğünün yıl sonuna kadar kabul edılmemesi nedenıyle yardımın 120 milyon AvTo'luk bölümü kullanılamaz hale geldı. AB Komisyonu'nun iki hafta önceki malı yardım tüzüğünü Magosa Lımanı'nın ortak işletilmesi, Maraş'ın Güneye verihnesı ve mülkıyet sorunlannın AlHM çerçevesınde çözülmesı gibi koşullara bağlayan deklarasyonunu Türk tarafi kabul etmemışti. ooğuk can alıyor Hindistan'da yöz binlerce evsiz soğukkış günlerinde yaşama savaşı veriyor. Canımu- Keşmir eyaletinin yazhk başkenü Srinagar'daki evsizler, vaküklan ateşin başuıda ısınmaya çalışryor. Hindistan'ın kuzeyini vuran soğuk hava dalgası geçen hafta 30 . crvannda kişinin ölümüne yol açü. (Fotoğraf: REUTERS) ESKİŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Savı 20U2İ Esas Davacı Ismaıl tinuır muasçılan \s vekılı taratından davalı Hazme alev-hıne açılan kadastro tes- pıtme ıoraz da\asınm \argiiamasi nedenıyle, Da\ a konusu Estaşehır ılı meriıez Hacıalı Mahallesı. Eğnbucak mevkıı, cıh 174, sahıft 20, sı- ra no ^4 pareel sa\ıh ıken kadastro uygulaması ıle "Osmangazı Mahallesı. 2O"7 pafla. 1468 ada. 110 paısel numarasmı alan mıaıs Ismaıl Emur'a art caşınmazm nurasçılanıun adreslen araşürma>a rafnîen belnienemedıSmden aşağıdata lamhk bıigılen v'azıh da\alı \e dahılı davalılann duruşma- nın bırakıldığı 25 012006 gunû saat 1120'de mahkememızde hazır bulunmalan >a da kendılennı bırer \ekılle temsıl etaımelen. hazır bulumnayıp \ekilk de temsıl olunmadıklan takchrde yargüa- ma\a \ okluUannda devam olunup karar \enlecig! hususu da\a dılekçesı \-e duruşma günü tebbgı venne go^nek üzere ılanen teblıg olunur Daıalılar 1 - Husnü Anar Adem oğlu 1 Vı 1 dogumlu - Eskışehır merkez Tandır köyü nûfiısuna kayıth. 2- Osman -\nkan \kıf oğlu. - Hasan Gok mırasçılan 3- A)-şe Gok Karaduman Hasan k ı a - Esentepe Manallesı. Camı Sokak no 17 E™p1stanbu] 4- Ganırae Gök (Pamuk) - Esentepe Mahallesı. Camı Sokak no P Ev-ûplstanbul - Huseym Mermer mırasçısı 5- Sadıl Mermer Huse\m oglu. l W3 dogumlu. Eskıjehır Merkez. Denıziı nüiusuna kavtth. Os- mangazı Mahallesı, Amtürk Sokak No 14 Eskışehır 6- tbrahım^ürekJı -">ukan Kalabakko\u KovıçıNo 16Eslosehır Ibrahım ŞahıınrurasçM 1- Farma Şahuı - Ibrahım kızı. 1949 dofi Eskışehır merkez Kızıunler köyû nürusuna kayıtiı Er- tugrulgazı Mahaüesı. Çolak Sokak. No 1 2"Eskışehır 8- Musîaö JJıkcan - Recep oglu. - Halıl Aituıka>Tiak mırasçiM 9- Nurcan AltmkajTUk (,\kalan) - Halıl kızı. 194" doğumlu. Eskışehır Merkez Demırlı köyü nu- fusuna kayıtlı Fetih Mahallesı. .\hmel Efendı Sokak. Medva Kent. No 3. Daıre 20 Karaıa> Konva Mustaia \lünkaynak mırasçısı 10- Levent ,\Juıika;»Tiak. Muslaâ oğlu, 1969 dogumtu, Eskı^ebır Merkez Demırlı köyu DÛ&SU- na kajıtlı olup emnı>eı müdurlûŞu pohs roemuru Denıziı 11'- Kamıl Karaiâvir - Bekıroğlu. 12- Hatıce Karaba>ır - Bekır kızı. 13- Ha\-ıa Karabavır - Bekır kızı, 14- Mı Karabam - Bekır oğlu. - Kada Fıdan mırasçısı 15- Avse Fıdari ıKıraz) - Kadır kızı. -Çambca Mahallesı, SıgortaCaddesL Karaçah Sokak, No 11 Eskışehır 16- Mustaia Esen - Husmen oğlu. - KamıJ AJbajrak mırasçısı P - Hülva \lba>Tak (Cığercıl - Kamıl kızı 1968 dogumlu. \fvon ılı, Bolvadm ılçesı. \akup Şevlapa^a MahalIeM nufusuna ka>ıtlı, \enıMahalle, Müftu Sokak. No öSaracakaya Eskışehır Mehmet \ltınka\'nak mırasçılan 1S- \hmet Atanka\Tiak - Mehmet oghı. 1930 doğumlu, Esloşehır Merkez. Demırh Kö)!! nufiı- sunakayıtlı Denurhkövû E-,kışehır Fadüııe AJrmka\Tiak IAkça) mırasçılan 19- Ismaıl Akca - Mehmet oğlu, 1940 dogumlu Eskısehır Merkez Yukandıca köjü nûfiısuna kavıtlı, Demuiı kös-u - Eskışehır 20- Nasuh Akça - lîmaıl oglu. 1944 dogumlu Eskışehır Merkez \ ııkanıhca ko\ıı nûfiısuna ka- yıtlı Demırlı ko\-u - Eskışehır 21 - Anf \kça - Ismaıl oğlu. 1948 doğumlu. Eskışehır Merkez Yukanıhca koyü nûfusuna ka\ıt- k Demırlı köyü - EJ>ışehır 22- Kadrrve Akça ı Karakum ı - Demırlı kö\ü Eskışehır 2 V Adnan Akça • Demniı kö\ü - Eskışehır 24- Mehmet Tümer - Husmen oglu. - Şaban V ılmaz mırasçılan 2>- Hüsnı\e \ ılmaz (Gûndogdul Merkez Çamlıca kovu - Eskışehır 26- Ismet ^ ıtaıaz - Orhangazı MahallesL CanNeren Sokak No 33 - Eskışehır 2"1 - Hûse\irj Çıcek - Hasan oglu. 1 >2" dogumlu. Eskışehır Merkez Mollaoghı nûfusuna kayıtlı, Orhansazı Mahallesı. Guder I Gıder) Sokak No 26 - Eskışehır 28-^Bdkız Çayır - Mehmet Hulusı kızı. 29- Ce\ahır Ça\ir - Mehmet Alı kızı. 30- Mehmet Alı Ça\ ır - Mehmet Alı oğlu. - AJı Osman Mermer mırasçılan 31- Kadme Mermer - Hüsevin kıa 1940 doğumlu. Eskışehır Merkez Demırlı kö\u nûfusuna kavıth, Orhangazı Mahallesı. Endam Sokak, No 16 Eskışehır Hasan Mermer mırasçısı 32-EmıneMermer(Sargın)-OrhangazıMahallesı TekmılSokak.No 11-Eskışehır 33- Şakır ^ılla. Ismaıl oğlu. 34- Gafur Erdoğan - Bekır oğhı. - Hanıfe Övet mırasçısı 35- Maıl O\et 'Orhangazı MahallesL Okul Sokak. No 4^ - Eskışehır - Mustafa Kurtkapan mı- rasçısı 36- Nazmrye K.urtkapan (\ydogdul - Mustaia kızı, 195" doğumlu. Eskışehır Merkez Hamıdıye KÖVTI nüf kaj Guneşh Hurmet Vlahaliesı, Mam Sokak. No 10. Dane 10 Bagcılar istanbul 37. Halıt Solak - .\hmet oğlu. 132 1 doğumlu. Eskışehır - Merkez. Eıtuğrulgazı Mahallesı nüfiı- ~unaka\ıtlı 3*f. \ h . n e ı T * - Kjrmızı Top'ak Mahallesı. Ozlem Sokak No P A Eskışehır Basın 6O>3^ DÜZCE 2. İCRA MÜDÛRLÜĞÜ'NDEN GAİTIEVIENKUL SATIŞ İLANI Dosya No 2003 48 Tal Satıimasma karar % enlen taşmmazm CIIBL krvTnetı. adedı ve evsafi, Bır borçtan dola>ı hacızlı bulunan Düzce ıh. Kaynaşlı ılçesı Danyen Hasanbc-. kovû Dıpyo- • laln me\kıınde bulunan 0 ada 526 parsel. 6 cılt m 518 sa>fada kayitlı 3 000 m2 mıktarlı aşm- maz tarla olarak kulkınılmaktadır Boş vazıyette olup uzermde çeşıtlı agaçlar mevcuttur Sulak bır toprak \apistna sahıp bu- tasınmazdır Güne> cephesı yeni vapılmakta bulunan TEM otovo- hına tamamen cephelı \azı\ettedır Yerleşım alanı ıçensıride ıskan edılen bınalar mevcuttur Taşmmazın defen Duzce lfra Hakunlığı'ran ıHukuk) 26 102004 eûn ve 2004 40 Esas. 2004 260 Karar sayılı ılamı ıle 9 000 00 YTL olarak behrlenmışur S»üs şartlan: 1) 1 satış 31 0UOO6 Salı gunû 1000 ıle 10 10 saatlen arasmda. Duzce 2 tcra Mûdürlu- ğü'nde açık artırma sureDv le yapılacaknr GaşTimenkul bu artnrmada tahmın edılen kı\meüenrı yuzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar \arsa alaiaklan mecmuunu ve satış \e pavla-nrma masraf- lannı geçmek şartı ıle en çok artnrana ıhale olunur Bö\ le bır bedelle ahcı çıkmazsa en çok artı- rannı taahhüdû bakı kalmak şartı\la. ga\Timenkul 10 02 2006 Cuma gûnü Duzce 2 lcra Mû- dürlugû nde saat 10 00-1U 10 arasmda ık'ıncı amrmaya çıkanlacaktır Bu artımıada da bu mık- tar elde edümemışse gaynmenkul en çok araramn taabhûdü sakiı kalmak ûzere artırma üanında göstenlen muddet sonunda en çok arnrana ıhale edılecekür Şu kadar kı ararma bedelının makn tahmm edılen kıymetlennın yüzde 40'ım bubna^ı \e saüş ıstevenın alacağına ruçhanı olan ala- caklarm toplarmndan fazla olması ve bundan başka paraya çe\irme \e pa>laştırma masraflannı geçmesi lazımdır Böy le fazla bedelle alıcr çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Amrma>a ışnrak edeceklena tahmm edılen loymeuenn yıizde 20 sı nısbennde pe> akce- sı ve\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın şartsız kesın ve süresız temınat mektubunu vermelen hzırndır Sanş peşm para ıledır Alıcı ıstedıgınde 10 gunü geçmemek üzere mehıl \enlebılır İhaleye ınraz vakı olması haünde dahı (alacağına tekabul eden sanş bedeunı muşten sı&nyla ödemekten ımtına suremle alacağına mahsuben ıhale vapumamış olması >arQ hanç) sauş bede- h nakden ıcra veznesıne yatınlu- Tellalne resmı. ıhale puhı. tapu harç ve masraflan ıle Katma Değer Vergısı (150 m2' j e kadar olan net meskenJerde vuzde 1 mesken olmasıra rağmen iş> en olarak kullanılmiş daırelerde. metruk dunımda olan bınalarda. tarla. bına. han, otel v e arsalarda yüzde 18 olarak KD\ müstenden tahsıl edılır ı tahhye ve teslım gıderlen öncelıkle mûşten ta- rafjndan ödenır Btnkmış emlak vergısı. cezalan ve fenlen ıle tellahve \e tapu satım harcı satış bedehnden muştenv e iade edılır 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dıger ügıhlenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı husu- sıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanagj beJgeler ıle on beş gıin ıçınde daırenuze bıl- dırmelen lazımdır. aksı takdırde haklan tapu sıcılı üe sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakı- lacaklardjr 4- Üıaleve katıhp daha sonra ıhale bedeunı yanrmamak sureO) le ıhalenın feihıne sebep olan tûm ahcılar ve kefillen teklıf etnklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve diğer zarar- lardan ve aynca temerrût faızınden mûteselsılen mesul olacaklardır Bıale farkı \ e temerrüt faızı a\TKa hûkme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak. bu fârk varsa öncelıkfc terranaı be- dehnden alınacakur 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren nerkesın görebılmesı ıçm daıre açık olup masrafi venl- dığı takdırde ı^teven ahcıja bu- örneğı göndenlebılır 6- Sauşa ışufak edenlerm sartnameyı gormûş ve munderecatını kabul etrruş savılacaklan. başkaca bılgı ahnak ısteyenlenn 2003 48 Tal sanş sayılı dos>a numarası ıle mudurlüğumuze başvurmalan ılan olunur ""- Sanş ılaru ılgılılenn adreslenne teblığe gondenlmış olup adreste teblıgat vapılamaması veyaadreslenbüınmevenlennde\ennekaımolmakuzereılanenteblığolunur 02 12200^ (*| DgıhlertabınneHtıfakhakkısahıplendedahıldır " Basıa 60492 YEŞtLHİSAR İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKULÜN AÇTK AvBTTIRMA İLANI DosjaNo 2003 27 3 Sanlmasma karar v enlen ga\Timenkuluncınsı.kıymen, adedı evsafi 1- Yeşılhısar ılçesu Kesık Mah Camızağnağı mevknnde 105 ada. 5 pârselde kaın 10098 m2 yuzölçumlü ohıp. sulanabüır tarla arazısıdır Ki vasıfla olup. her turlü ekıme ve dıkıme u\eun- dur Taşınmaza büırkışuerce 12 622 500 000 -TL (12 622 50 -YTL | kıvmet takdu edılmış olup bu bedel ûzennden sanlacaktır Sanş saan 14 00-14 10 2- Yeşılhısar ılçesı. Gülbavır köyu tstasyon nvan mev kıınde 38 parsel sayıh 4^00 m2 yüzöl- çumJû olup. sulanabılır tarla arazısıdır lyı vasıfta olup, her turlu ekıme ve dıkıme uvgundur Ta- şınmaza bıhrkışılerce " 050 000 000 -TL (7 050 00 -YTL ) kıymet takdır edılmış olup bu bedel ûzennden saulacaknr Sanş saan 14 10-14 20 Sanş şartlan: Bır borçtan dolayı saOşına karar venlen taşmmazlann satlarak paraya çevnl- mesıne. Satış ver. gun ve saatlen 1- Saüş. 10 Şubat 2006 Cuma gûnu saat 14 00-14 20 arasu Yeşılhısar lcra Müdurlüğu onun- de açık amrma suretıyle vapılacakür Bu arürmada tahmm edılen kıymetın vıızde 60 ını ve ruç- hanlı alacaklılar vasa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geçmek şara ıle ıhale en çok attnrana ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok amranın taahhudu bakı kalmak şar- nyfa 20 Şubat 2006 Pazartesı günu aynı ver ve saatlerde ıkıncı arorma>a çıkanlacaknr Bu amr- mada da bu mıktar elde edıhnemışse gavnmenkul en çok araramn taahhüdû saklı kalmak uzere amrma üanında göstenlen mûddet sonunda en çok arorana ıhale edılecekttr Şu kadar kı amrma bedelının malın tahmm edılen kıymetının vıızde 40 ını bulması ve sanş ıstevenuı alacağına ruç- hanı olan alacaklann toplamından tazla ohnası ve bundan başka paraya çevırrne ve paylaşnrma masraflannı geçmesi lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebı düşecektır 2- Amr- maya ışnrak edeceklenn, tahmın edılen kıymetm yuzde 20'sı nıspetınde Türk Lırası veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın kesın temınat mekıubunu v ermelen lazımdır Sanş peşm para ıle- dır Alıcı ıstedığmde 10 gunü geçmemek üzere mehıl venlebılır KD\ tellalıye resmı. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıtar Gaynmenkulûn aynmdan doğan vergı borçlan sanş bedekn- den ode&ır 3- tpotek sahıbı aiacakiüaria diğer ligılıienn I *) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıy le faız v e masrafa dau- olan ıddjalannı day anağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıidırmelen lazımdıı Aksı takchrde haklan tapu sıcıh ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bıra- kılacaklardır 4-Sanş bedeh hemen veya verüenmühlet ıçırjde odenmezselîK 133 maddesı ge- regmce ıhale fesbedılır Ou ıhale arasındalu farktan ve yüzde 50 faızden alıcı ve kefillen mesul olacaklardır aynca hükme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak. bu fark varsa öncelıkle temınat bedehnden aunacaknr 5- Şartname ılan tanhınden ınbaren nerkesın görebılmesı ıçın da- ıre açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteyen alıcıv a bır omeğı göndenlebılır 6- Satışa ışnrak edenlenn şartnameyi görmûş ve münderecatmı kabul etmış sayılacaklaa başkaca bılgı almak ıs- teyenlenn 2003 2"3 Esas sayılı dosya numarasıyla mudürlugûmûze baş\ıırrnalan. 7- Sanş ılanı ılgıhlenn tapu kaydmda yazılı adreslenne teblıge gondenlrmş olup adreste teblıgat yapılmaması halınde vey^ adreslen bıhnmeyenler ıçınde ışbu saüş ılanınm ılanen teblıgat yerroe kaım olacağı ılan olunur 16 12-2005 l'lllgılılertabınne ntıfakhakkı sahıplen de dahıldır'* Bu ornek, bu yo- netmelıkten önceki uy gulamada kullanılan Omek 64'e karşılık gelmektedır Basın 60644 KASTAMONU İLİ BOZKTJRT İLÇESİ KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No 2004 32 Karar No 2005 32 Davacuar Hasan Kaynar vs vekılı tarafindan davalı Güluar Tıryakı aleyhme mahke- memıze açılan kadastro tespınne ınraz davasının yapılan yargılaması sonucunda, Davacılann davasinm reddı de dava konusu Kastamorıu /lı, Bozkurt ılçesı > akaoren koyü, Köraga (kum larial meviuınde bulunan 119 ada 2 nolu \e yıne aynı yerde bulunan 148 ada 2 nolu parsedenn tespıt gıbı tamamı 128O"er pay kabul edılerek 320 payın Hasan Kaynar, 320 payın Satıunış Guner. 320 paym Hamdı Guner 20 pavrn Mukadofc. Tınakı 60 paym Gızem Tıryakı. 80 payın Imran f ıryakı. 40'ar paym Mehmet Gultekın. Semıha. Guldesen ve Elvan Tıryakı adianna tapuya kayıt ve tescıime beyanlar hanesınm aynen muhafazasma karar venlmış olmakla. karar Yanptay " Hukuk Dairesı nın 29 09 200J ta- nh 2005 2 7 43-2784 Esas karar sayıh ılamı ıle onanmakla, davalılar Gızem. Mukaddes. lmran. Mehmet Gultekın. Semıha. Güidesen ve Elvan Tıryak) nın teblıgata yarar açık ad- reslen tüm araştırmalara rağmen tespıt edılemedığmden yargıtay onama karanrun ılanen teblığ yapümasuıa karar v erümış olmakia, adı geçen da\ alılara bu ılarun y^vımı tanhınden ıtıbaren 1 < gun sonra teblıg edıhTiış sayılacagı. tashıhı karar başvurusu ıçın nıahkememızın 2004 32 Esas 2005 32 savılı dosyasına müracaatlan ılanen teblığ olunur Basın 60646 ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2004 584-293 Karar Dav acı v ekılı tarafindan da\ ah alev hme açılan boşanma davasının sonunda. Davaiı Vtehmet Bayazıt'ın Guhepe Mah Ortatepe Sk No 15 Kaysen adresme çıkarnlan teb- lıgatro y^pılamadıgı. mahkememızm 14 03 2005 tanh ve 2004 584 Esas 2005 293 Karar sayih ılamı geregmce 1 Davacının boşanma davasırun kabulüne, Kaysen ılı. Mehkgazı ılçesı. Gûhepe Mah cılt no 10. hane no 106'da nüfusa kayıtlı bulunan Ibrahım ve Fadnne kızı 26 01 19"8 Ankara doğumlu "ı asemm Bayant ıle aynı yerde nüiusa kayıth bulunan Mıkdat ve \ adıgar oğlu 04 03 19 7 3 Kay- sen doğumiu Vfehmet Bayazıt'm TMK nun 166 I maddesı gereğtnce boşanmalanna 2 Taraflann muşterek kuçuk çocuklan 16 1 2001 dogumlu Sametcan'm velayetmm davacı anneye venlmesıne 3 Kuçük Sametcan ıle davalı baba arasmda. taraflann aynı şehmle otormalan hahnde her aym 1 ve 3 pazar gûnü sabah saat 09 OO'dan akşam saat 19 OÖ'a kadar avn şehırlerde oturmalan hahnde ıse her yil 1 Temmuz sabah saat 09 OO'dan 15 Temmuz akşamı saat 19 00'a kadar Ayn- ca dmı bayTamlarm üancı günlen sabah saat 09 OO'dan akşam saat 19 00'a kadar yanında kala- cak şeküde şahsı munasebet tesısme 4 Davacının maddı manevı tazminat ve yoksulluk \e ışnrak nafakası taleplennm feragat ne- deru üe reddıne 5 Harçlar Yasası geregmce alınması gereken 11 20 YTL karar harcmdan peşm alman 10 100 000 TL harcın mahsubu ıle gen kalan 1 10 YTL harcın davalıdan tahsüıne. 6 Karar tanhmde yûrurhıkte bulunan avııkatlık ûcret tanmamesı geregmce dav acı taraflehıne hukmedılen 350 YTL maktu vekâlet ucrenmn davalıdan ahnarak. davacı tarafa verJmesıne, " Davacı tarafindan sarf edılen 7 5 2 0 0 000 TL mahkeme gıdenmn davahdan ahnarak dav acı tarafa venlmesıne, daır davacı vekıunm yüzune karşı. davalının vokluğunda vargıtav yohı açık ounak uzere v enlen karar açıkça okunup anlanlıp karar venlmış ışbu ılanuı ılan tanhmden mba- ren " gun ıçınde tebhğ edılnuş sayılacagı >asal 15 gun ıçensınde temyız edıhnedığı takdırde ka- rann kesinleşeceö hususu mahkernetmz: karannm ebuğ venne geçerii obıak üzere ılanen teblığ olunur 1M2 2005 ' l Basın 60 7 69 Rice2006 başında geliyor ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI Başkaru Robert MuaDer ve Merkezi Haberalma Teşkılatı Başkanı Porter Goss'un ardından ABD Dışışleri Bakanı Condoleezza Rice da Türkiye'yi zıyaret edecek. ABD'nin Ankara Büyükelçısi Ross WDson, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rıce'ın 2006 başuıda Türkıye'ye geleceğini söyledi. Özbeİcistan'ın Ankara Büyükelçiliğı ulusal gün kutlamalan ıçın dün bır resepsıyon düzenledı. Resepsıyona çok sayıda dış mısyon temsılcisı ve diplomat katıldı. ABD'nın Ankara büyükelçisı Wilson resepsıyonda gazetecılenn sorulannı yanıtladı. Wilson, ABD'nın JCuzey Lrak'takı terör örgütü PKK ıle mücadele edilıp edılmeyeceğı sorusu üzenne a Gerekenkr yapılacak. Önümüzdeki günlerdeki geüşmelerin ardından konuşuruz" yanıtını verdı Gazetecılenn ABD Dışışlen Bakanı Rıce'ın Ankara'ya bir zıyaret gerçekleştınp gerçekleştirmeyeceğı sorusu üzenne ıse Wilson, "Sa>ın Dışişleri Bakanı, 2006'nın ilk aylannda Ankara'ya bir zıyaret düzenlemeyi planhyor" dedı ALMAN HABER AJANSI 'İran y a saldıvı ABD Dışişleri Bakanı Rice • CIABaşka- nı'nın Erdo- ğan'dan, 2006 yı- lında Iran'ın nük- leer tesıslerine düzenlenecek bir hava saldınsı için destek isteğı, bu- nun karşılığmda PKK sözü verdığı ılen sürüldü. Haber Merkezi - ABD Başkanı George Bush'un, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu yalon müttefıklennı gelecek yıl îran'da bazı stratejık noktalara düzenlenecek hava saldınsına hazırlamaya çalıştığı ıddıa edıldı. Alman Haber Ajansı DDP'nm habenne göre, CIA Başkanı Peter Goss, Ankara ,,.,,. „„,.„, ,, ziyaretınde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, 2006 yılında Iran'ın nükleer tesıslenne düzenlenecek bir hava saldınsı ıçın destek isteğı, bu destek karşılığmda, aynı gün Türkıye'nın de İran'dakı PKK kamplanna saldın düzenlenmesı sözü verdığı ılen sürüldü. Haberde, geçen hafta Washıngton'ı zıyaret eden Kara Kuv-vetlen Komutanı Yaşar Büyükanıt'tan da Türk Sılahlı Kuvvetlen'ni olası saldınlar ıçnı hazırlamasının ıstendığı ılen sürüldü. Geçen hafta Türkıye'yı zıyaret eden NATO Genel Sekreteri'nın de, bu planlardan haberdar olduğu ıddıa edıldı. LAHEY MAHKEMESÎ Savaş suçlusuna 15 yıl ağır hapis AMSTERDAM (AA) - Hollandalı ışadamı Frans van Anraat (63), Saddam Hüseyin dönemınde Irak'a krmyasal sılah satarak savaş suçuna ortak olmaktan 15 yıl ağır hapıs cezasma mahkûm edıldı. Lahey Mahkemesı'nde görülen davada, Van Anraat, Iran-Irak savaşı sırasında Irak hükümetıne kimyasal sılah satmaktan ve sa\aş suçuna ortak olmaktan suçlu bulundu. Van Anraat, Halepçe katlıamı dolayısıyla "soykmm suçuna kaülmaktan" ise beraat ettı. Halepçe soykınmdır tddıa makamı, sanığı, Saddam Hüseyin'in Halepçe'ye kimyasal sılah saldınsıyla uyguladığı "soykmnıa'' da ortak olmakla suçiamıştı Mahkeme heyeti, Frans van Anraat'm zehirli gazlarla Halepçe'ye yapılacak saldınyı önceden büemeyeceğı varsayımıyla bu suça ortak kabul edilemeyeceğıni bıldırdı. Mahkeme, 1988'deHalepçe'de binlerce kışının öldürüldüğü saldın hakkında "soykının" karannı verdı. 1980'li yıllarda Irak'a yüzlerce ton kımyasal sılah hammaddesı sattığı belirlenerek 15 yıl ağır hapıs cezasına mahkûm edılen ışadamı Frans van Anraat, bu mahkûmiyet karanyla kendı ülkesinde savaş suçu işlemekten yargılanan ve mahkûm edılen ılk Hollandalı oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog