Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

24ARALIK20O5 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA INCELEME Klasik müziğe büyük önem veren İnönü, 50 yaşından sonra viyolonsel çalmayı denedi Mükemmel birdinleyici İSMETINÖNÜ ve MÜZ'K Aytaç YALMAN cumhunyetin ılk yıllannda, Cumhunyeti ku- ran kadronunsanata vemüziğebakışı tam bırparalellik içındeydı. HasanÂJi Yücel'in 3 Temmuz 1941 'de Ankara Devlet Konser- vatuvan'nın ilk mezunlannın dıploma tö- renindeki konuşması, günümüzde yaşadı- ğımız ve ibretle izlediğımiz olaylara ışık tu- tacak nıtelikte bir konuşmadır. îsterseniz bir- lıkte okuyahm. "Gözden uzak tutulmamasıru özelükle vur- gulamak isterim ki insanlığın en miithiş savaş- ianndan birini yapûğı devirde ve harp yangı- nınm dumanlan gölderimize vurduğu böyie bir zamanda tiyatro temsillertyle, operayla ilgi- lenmemiz,bu güzel sanaüardavasına nasd cid- di bir anlam verdiğinıi/Jn tarihe geçecek ka- dar kuvverJi bir kanıtı olarak aJgılannıabdır. Biz tivatro ve opera türii temsil sanaüıu, bir uygarbk sorunu halinde ahyoruz. Onun için- (fir ki aziz ülkemizin her durumda savunma- 9 için her tiirlü özveriyi yapmakla uğraşnğı- mız şu sralarda sanabn bu dallardaki geüşi- mine de egiliyor ve onu durdurmak değiL, tam aksi, yürüyüşüne hız vererek devam ediyonız. Bir gün bizün gibi tüm insanlığın kavrayaca- ğına inanmış buhınduğumuz Türk Hümaniz- ması'nm yepyeni bir evresi devlet konservatu- vannın bağnndan doğmaktadır. Yazar bizden olmayabüır. besteci başka ulus- tan olabilir. Fakat o sözleri ve sesieri anlayan ve canJandıran biziz. Onun için Devlet Kon- servatuvarTııın temsil ettiğj piyesler, oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve ulusaldır. Biz- den olacak yazar ve besteci de ancak bu yoüa yetişecektir.'' İLERI CORUSLU Öğrenmeye karşı o kadar istekli bir insan- dı kı tnönü, 53 yaşında Ingılizce öğrenmeye başlamıştı. Ilen görüşlü bu devlet adamımız, her iki oğluna "en az îld dil bitanek gerektiği- ni" anlatır, "İngüizce bilmeden Atiantik aşıla- maz, Süveyş geçilemez" derdi. Sıyasetteİa bu öngörüsünü ve öğrenme me- rakıru duygu dünyasında da görüyoruz. Çün- kü 50 yaşından sonra viyolonsel çalmayı de- nemesi herkes tarafından bilinır. înönü de, tıpkı Atatürkgıbı Meclis'ı açış ko- nuşmalannda ve yurt gezilerinde sanata ven- Ien önemi mutlaka vurguluyordu. 1 Kasım 1940'ta Meclıs'i açış konuşmasında eğıtım ve kültür konulanna genişçe yerveriyor ve şöy- le dıyordu. "Musiki vc tiyatro sanaünda Türk çocuk- lannm yaratma kabilivetlerini. iyi bir inkişaf yolunda görerek memnun olmaktavız. Devlet konserv atuvırv kabul buyurduğunuz kanun- la daha verimli bir tekâmiile doğru yürüyebi- lecektir." BiR TEMSIL1N ARDINDAN 1941 'de Madam Butterfly temsilini izledik- ten sonra arahnnda Cüneyt Gökçer ve Aydın Gün'ün de bulunduğu sanatçılara söyledikle- rini Aydın Gün daha dün gıbi hatırlıyor "Büvük devletadamı, ikinci Cumhurbaşka- nımız İnönüoün 1941 yıhnda Madam But- terfly operasnı oynadıktan sonra bizlere hita- ben yapüğı k«iuşma aynen şöyleydi: Görüyomnı ki çok çahştnışsınız, muvaffak oldunuz. Hepnizi tebrik ederinı. Sizden bu muvaffakHeten dahabüyüklerini bekfiyorum. Biz sabırtniz. Stzin de sabır ve aşkla çahşma- nızı istiyonız Bu büyük sanata bir inkılap hamlesi içincfc başlamış bulunuyoruz. Bu sa- nat sanadarmen yükseğidir. Bu sananflerigö- türecek sizleniniz. Israrla, bıkmadan inkılap ve sanat aşkıya çahşacaksınız. Ümidimiz siz- krdedir. Teknr tebrik ediyorum." Çoksesli erensel müzık zaman içınde îs- met Paşa'da tan bir tutku halıne gehnıştı. Ken- di ıfadesine gire klasik müzikte dınlemenin İSTANBUL CUMOK ÇACRISI TOPLUMSAL UYANIŞ SÖYLEŞİLERİ 24 Aralık 20C5 Cumartesi Saat: 15.00 İSTANBUL CUMOK ve İSTANBUL ADD GENÇLİK KOLLARI ETKİNLİĞİ Türkiye nereye gidiyor? Katılımcılar: Av. N\MIK KEMAL BOYA Doç. Dr. ^AŞAR HACISALİHOĞLU Gazetecı-r'azar TUNCAY ÖZKAN Yrd. Coç. Dr. DENİZ TANSİ Yurdurnuzjn geleceği olan gençler Cumhunyetimi2 *oruma ve kollama görevinde sizlere güve>nıycr, aramızda görmek istiyoruz, Yen Külıtur Lnıversrtesı Ataköy Yerleşkesı D100 Yanyol Prof. ?. Önder öztunalı Konferans Salonu letişim - Bilgi: C32 201 00 52 - 0532 550 89 37 0533487 13 3-0212 321 11 12'den 124 ADD: 02 16 -18 36 46 - 0212 570 29 22 Ismet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü, Güher-Süher Pekinel kardeşlerin ilk konserinde. Y aşamının sonuna dek iyi bir dinleyici olmaya çalışan îsmet înönü, eserleri büyük bir titizlikle izler, yorumlar ve büyük bir zevkle dinlerdi. Çünkü hep klasik müziği bir yaşam biçimi olarak gördü. inönü, bu nedenle de klasik müziğin yaygınlaşması konusunda büyük çabalar harcadı. Bugün Anadolu'ya yayılan bölge senfoni orkestralan ve temsilleri de Ismet inönü'nün teşvikleriyle başladı. Müzik, İnönü için tam birtutkudur. Konsere gelmeden önce çok iyi hazırlanan İnö- nü, piyanist Arthur Rubinstein'in bir konserinde eşiyle. (Fotoğraflar: OZAN SAĞDIÇ) çok özel bir yeri vardır. Konsere gelmeden önce programlan tetkik eder, konsere hazır- lanarak gelirdi. inönü, Türk bestecılerınin çalışmalanna da büyük önem veriyordu. Özelükle ITvi Cemal Erkin'ın birıncı senfonisini büyük bir beğe- nıyle dinlemış, takdırlennı ifade etmişti. Sayın Inönü'nün, Ankara daki Cumhurbaş- kanlığı Senfoni Orkestrası'na (CSO) bir bına kazandınlması ile ilgili çok özel gayret ve teş- vikleri olmuştur. Kuşkusuz değerlı Müker- rem Berk'ı de hizmetlennden dolayı saygıy- la anıyoruz. 1 ATATURK ve mmiK' CSO'nun her yıl 10 Kasım haftasında Ata- türk'ü anma konseri düzenlemesi artık bir ge- lenekti. Ismet tnönü'nün vefatından sonra her yıl aralık ayında inönü'yü anma konserleri de düzenlenmeye başladı. Orkestra, varlığını borçlu olduğu iki büyük ınsana şükran borcu- nu böylece ödüyordu. Atatürk'ü anma konserlerinden bıri için Mü- kerrem Berk, Ismet Paşa'nın dagörüşlerini ifa- de etmesini istemişti. Inönü"nün "Atatürkve Müzik'' üzenne düşüncelen adeta müzisyen- lere vasıyetı gıbıydı. ^Atatürk'ün aynldığının yıidönümünde O'nun güzel sanarJara düşkünhlğünü musiki alanında gerçek değeri ile canlandn*mak iste- rim. Büyük Ataturk doğuştan müzik ile ilgiliydi. O'nun toplum hayatmda enerji verici insanla- nn asil zev klerini beslevici tesirini bilirdL Kendisi güzel sesi ile nûsaller vermesini se- ver ve herkesin müzikten teselli ve ha>at ara- masını teşvik ederdL BaOteknigıüzerinde müzik istidadımızımil- let olarak scHştirnıcmi/ lü/ıınıuna inanmışo. Cumhurbaşkanhğı Orkestrası Atatürk'ün efine geçrjği zaman, çok eskiden kurulmuş ol- duğu halde uhıslararası sanat ve iHm çapnıda birvarhkobnamışa. Bab müziğinin memleket- te başka bir yııvası da vokru. Her manası ile bu alanda ilk önce orkesrra- mızı degerü bir hale getirmek ve temel ölçüde Baü tekniğmi milli müzik hayatmuza sokmak için konservatuvar açdması, Baü'dan nıukte- dir hocalargetirilmesi ve içindeyetişen genç sa- natkârlann korunması ve teşvik edflmesi ba- knnından miDetimize gerçek bir örnek ve öğ- rebnen ofanuştu. Baü müzik tekniğhnn, mifletin bütün haya- tmda öğretki veinsanlan meskklerinde ve her alanda yaraücı bir kuvvetolarak yetiştirme te- sirinde,Atatürk'ün anlayışına rvice uymuş bir Dh'ARBAKIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞENMAZIN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo 2005 222 Tal Satılma»ına kaıar venien ta^mmazııı cınsı. knmetı. e\^afı Dı\art)akırYeniiehırMahallesrndekam461 ada. 4 parsel sa;ılı 4 50 3rsa pa) lı 3 Ut. lOnoluıaîiramzıntamamıdır Taşınmazın ımar dummu Dos\ J ada me\cut. Yenışehır Beiedıve Başlıanlıfi Inar Vfûdürluğû'rîün 14 6 200> anh, 5( 7 42)05 sayılı «nar dunımu vazt,mda söz konusu parselm yurüriuklekı 1 1000 ölçekL ımar pUnı kapsammda, a\Tik nı- zam 5 katiı konut alanı olarak planlandı|ı. beledıye >ol genışletme çalışmalanndan doIa\T parsebn ön bahçe mesafeMrun ımar \olunda kaldjgı bıldınlrmştır Taşınmaan e\-safi Söz konusu taynmaz. Dıyarbakır. \ enışehır Mahallesı. \hemın 3 Sokak Kışlak 1 Apt ' kat 10 nolu daıre olup bına >aidaşık 10>ı!İ!k 2 daıre uzen \easansörsöz. 3 oda btr salon. muffak. banvo. W C \e amre. balkonlardan ıbara \aUaşık 120 00 ra2 aianljdır Taşınmazın kıvmeD Bulunduğu semt >apı bmm malıven, me\cut )Tpranma pa)i. arsa değen. bulunduğu konumu. semt ıçmdekı veru ımar durumu. halıhazır \aa\en. bu cıvardakı ga\Timenkul alun satım raviçlen, kıymerme etta eden rum husıiilar ile günün ıklbjdı koşullan da gdz önünde bulundurularak bınanın \ıpranma pavı. daıreniD omamının 50 000 00 >TL degennde olduğu kanaarıne ı anlmışrır San^şartlan: 1-San^ 06 022006 Pazanesıgünü saat lı30'dan 1345'ekadarDı\arbakır2 lcra Müdûrlû|ü nde açık amrma suretı üe sanşlan \apılacakiır Bu arnrnada kı\-menn \üzde 60'tru \e ruçhanlı alacaklılarvarsa alacaklan mecmu- unu \e satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Bövle bırbedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhûdD bakı kal- makşaroyla 16 02 2006Perşembe|unua)-TH verveavnısaatierdeıkiDcıarOrma.vaçıkanfacaktır Buamrmadadaburmk- tar elde edılmemışse ta^ınmazın en çok artıranın taahhudû sakJı kalmak uzere amrma üanında göaenlen muddet sonunda en çok artırana ıhale edıleceknr Şu kadar kı artırma bedebnın malın tahmın edılen kıymetının vüzde 40'ını bulmaiıi \e sa- ttş ısteyenın alacajına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazia olması \e bundan başka paraşa çevırme \e pa>laşnrma mairaflannı geçmesı laamdır Bovle fazia bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebı dnjeceknr 2- Artirmaya ışarak edeceklenn. tahmın edılen ki)metın viızde 20 bi nısbennde pej akçesnejabumıkiar kadar mılL bir bankanın temınat meknıbunu \er- melen lazundır Satış peîin para ıledır \lıcı ıstedığınde 10 gûnû geçmemek üzere mehıi venlebılır Ihale pulu tapu harç \e mairaflan alıcıya aıtnr Bınkmış vergıler sanş bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıiılenn ı ılgılıler tabınne ımiak hakkı sahıplen de dahıldır; taşınmaz uzermdekı nakiartnı hususn fe râız vs masrafa daır olan ıddıaiannı da - vanagı belgeler ile on beş içınde daıremıze bıldırmelen lazımdır \ksi halde haklan tapu sıcılı ile sabıp olmadıkça pajla^- madan hanç bırakılacaklardır 4- thale>e katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suren> le ıhalenm feshıne sebep olan tum ahcılar ve kefilien leklıf etnklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca temerrut taızmden müteselsılen mesul olacaJdardır fiıale farkı ve temerrut faıa aynca hukme hacet kalmaksızın daırerrazce tah»ıl olunacak. bu fark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesin görebılmesı ıçın daıre açık olup masrafi venldıgı takdırde ısteven alıcıva bir omegı göndenlebılır 6- Satısa ışnrak edenlenn şartnamevn görmuş ve munderecatını kabul etmıs sayılacaklan. başjaca bılgı almak ısteyen- lenn 2005 222 Tal savıhdosvanumarasnlamudurlûjümûzebaşvurmalan ılan olunur 19 122005 Basuı 6080? insan olarak, müzikte çahşan sanatkâTtarmn- za müTi eğitimde buyük ödevler düşmekte ol- duğunu daima haürlatmak istedim. Şimdrve kadar atanan netkeler çok ümit ve- ricidir. Ancak bilinmeli ki, Garp tekniğindeki müziği tamtmak, onun zevkini tatürmak ve bu teknik üzerinde Türk miüetinin miffi çizgi- lerini bulup yerteştirmek, yeni müzik sanatkâr- larunızın ödevkridir. Onlann başansına yar- dımcı ounak hepimiz için borçtur. Müzik eğitinü, çok dinletmek ve sebat et- nıekle gelişebilir. Bu gereği hiç unutmamak ve hiçbir karşı kovmadan yılmamak lazundu: Atatürk'ün yıidönümünde bu düşünceJeri söylemek firsatıru bana verdiğiniz için size te- şekkürederim." TESVIKLER Klasik müziğin yaygınlaşması konusunda- kı gayretlen anlatmakla bitmez. Bugün Ana- dolu'ya yayılan bölge senfoni orkestralan- nın ve gerçekleştırdıkleri rurnelenn dahi de- ğerli ınsan Inönü'nün teşvikleri ile başladı- ğını bılıyoruz. Ismet inönü, lazı Ozden Toker'in de piya- no çalmasını çok istemiş, özel olarak bu hu- sus ile ilgilenmiştir. Hayatuıın sonuna kadar çok mükemmel bir dinleyici olmaya çalışan inönü, eserleri büyük bir titizlikle taİcıp eder, yorumlar ve büyük bir zevk ile dinlerdi. Çünkü klasik müziği bir ya- şam biçimi olarak görmüşrü hayatı boyunca. inönü ve müzik konusunda kısa bir hatırlat- ma amacını taşıyan bu makaleyi tamamlama- dan önce kuşkusuz Harika Çocuklar Yasa- sı'ndan bahsetmemek mümkün değildir. 1945 yılında Mithat Fenmen ve Orhan Bo- rar resitalüıden sonra sahneye çıkanlan gurur kaynağımız îdil Biret henüz o tarihlerde 3-4 yaşlannda ıdı. Bach \ e Beethoven'den birerpar- ça çalmıştı. O gün Ismet Paşa'nm elini öpen Idil Biret'inkaderçızgisı de belirlenmişti. Di- ğer gurur kaynağımız Suna Kan da konserva- ruvarda bir konserde tanımıştı tnönü'yü. O da henüz 6.5 yaşında idi. Bu genç istidatlanmı- zın yeriştirilmesi için 1948'de Cumhurbaşka- nı Ismet Inönü'nün istemı üzenne hazırlarup çıkanlan yasa, "tdil Biret ve Suna Kan'ın Ya- bancı MemleketJere müzik Tahsiüne Gönde- rihnesine dar kanun" adını taşıyordu. Yani "ada çıkanhnış" özel bir yasaydı. Daha sonra 1956'da tdıl Biret ve Suna Kan'ın bütün haklan saklı tutularak. "Güzel Sanaüar- da Fev kalade İstidatGösteren Çocukbrm Dev- letTarafindan Yetiştirihnesi Hakkında kanun" çıkanldı (8 sanatçımız ıstıfade etmıştır) An- cak 1968'den sonra yasanın uygulanmasında komisyon kurulamaması gerekçesiyle işle- mez hale gebnesi de düşündürücüdür. Daha sonra 1976 yılında Bakanlar Kuru- lu'nun onayı ile yürürlüğe giren "özel statü"yü kunımsallaştıran yönetmelık ile birçok sanat- çınuı üst düzey eğitim ahnasuıa olanak sağ- landı. Bugün bu yönetmelik çerçevesinde ye- tiştirilen 5 sanatçımız bulunuyor. KALKINMANIN YOLU Sanatsever bir devlet adamının teşvik ve hi- mayesinde g*elişen sahne sanatlannda bugün dünya çapında sanatçılanmızla gururlanıyoruz Kalkınmanın yalnız maddesel değerler iJe izah ve ifade edilemeyeceği gerçeğinden hare- ketle, cumhuriyetın ılk yıllannda olduğu gibı güzel sanatlara deger veren devlet yetkılileri ve sivil toplum kuruluşlannın himayelerinde sa- natın ve sanatçının layık olduğu yerde bulun- ması en halısane temennımdır. Çok az da olsa Inönü'nün sanat yönünü ko- nu ettiğım bu makaleyi KoralCalgan'ın 3 ocak 1985 günü Cumhuriyet gazetesinde yazdığı makalesınden bir bölümü sizinle paylaşarak birirmek istıyorum. Polonyalı ünlü piyanist ve besteci Paderews- ki polıtikaya atıldığı zaman Çumhurbaşkanlı- ğı gıbı yüce bir makama kadar yükselmış ve şöyle demişti. "Pivano çahnak, devlet vönetmekten daha zordur.ÇünküfiMşituşlan heyecana getirmek, insanlan heyecanlandırmaktan daha zordur_" B İ T T İ ECEV Güzel İzmir, Çağdaşlığın ve Cumhuriyetin kalesidir. Biiimsel, çağdaş ve laik bir eğitim için kenetlenen ellerimiz hiç bir zaman çözülmeyecek. EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BEŞİKDÜZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2004,121 Davacıkr Sabn Tumtoğiu ve dıgerlen vekılı tarafindan davalılar Meh- met Ercan Cmel ve dıferlen alevhıne açılan ortaklıgm gıdenlmesı davasm- da. Trabzon ılı Beşıkduzu ılçesı Çeşmebaşı mevkıı pafta 8 parsel 117'de ka- yıtlı bulunan ta^ınmazda pavdaş olan davalılar Mehmet Ercan Cınel Bemn Eroglu. Şe» ket Cemal CıneL trfan Ozhan'ın tüm araşormalara rağmen teblı- gata varar açık adresı tespıt edılemedıgmden ışbu ılanın dava dılekçesı yen- ne geçerlı olmak ûzere tebiığ edıldığı ılanen teblıg olunur Bastn 60S05 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Fart-ı İstikrar Itiraf edeyim ki bu kadar istikrar (!) ülkeye gali- ba çok gelmeye başladı. O nedenle ülkeyi yönetenler de her gün ortaya yeni bir sorun ya da yorum atarak yaşatmakta ol- dukları fart-ı istikran dengelemeye çalışıyorlar. "Karariılık fazlalığı" anlamına gelen bu Osman- lıca tamlamayı ben uydurdum. Ancak "kalıt-ı hcai" (devlet adamı yokluğu) tanımını yapmış olan us- talanmız yaşıyor olsalardı aynı tamlamayı yapar- lardı diyerek onlara öykünüverdim. Bu nedenle de istikrara katkı sağlamak için gün- lük sorunlan bir yana bırakıp spora atladım. • • • Son Posta gazetesindeki düzeltmenimiz Meh- met Ali Oral'dı. Hayata 1924 yılında öğretmen olarak atıldığına göre yaşını vann siz hesaplayın. Aramızdan 29 Kasım 1979'da ayrıldı. Mehmet Ali Bey'in iki tutkusu vardı. At yanşlan ve futbol. Yanşan atlann sicilini ve derecelerini tut- tuğu hem cildi hem de sayfaları kalın bir defteri var- dı. Arada kendısinetakılır, atlan beslemeyi sürdür- düğü için de teşekkür ederdik. Söke'de doğup büyüdüğü için futbol denince ak- lına önce İzmir kulüpleri gelirdi. Zaten "Türk Futbol Tarihi" kitabını hazırlaması- nı da, İzmir futbolu için "iki-üç faninin (ölümlünün) kafasında kalmış olanları" ortaya çıkarmaya ni- yetlendiğine bağlamıştı. Bunları yazarken aklıma geldi. Son Posta'nın düzeltmenleri aynı zamanda spor yazarlığı da ya- partardı. Mehmet Ali Bey'in uzunca süren bir ra- hatsızlığında yerine bakan Avni Sakaryalı da ulu- sal takımımızın zamanın ünlü ulusal takımı Maca- ristan'ı yeneceğini gerekçeleri ile yazan bir gaze- teci idi. Hani şu tekseçiciliğini ustalanmızdan Eş- fak Aykaç'ın, kaptanlığını, sporyazarlığı dayapan Coşkun Ozan'nın üstlendigi efsane takım. Mehmet Ali Bey, birinci cildinin ancak iki fasikü- lünü bastırabildiği (1954) Türk Futbol Tarihi, 1 Ara- lık 1 959 günü "Son Posta gazetesi mesai arkada- şım Orhan Erinç'e" yazarak imzalayıp bana ver- mişti. Arada göz atmayı hâlâ sürdürürüm. Mehmet Ali Bey'in çocuklan Macrt, Cengiz ve Adnan'la Cumhuriyet'te biriikte çalışmış olmayı gü- zel rastlantılardan bın sayanm. Işte size kıtaptan bir bölüm: "1912-1913 sezonunda yapılan lig maçlannda Galatasaraylılar, oyunculanndan mühim birkısmın Istanbul'da bulunmaması dolayısıyla iyi netice alamamışlar ve şampiyonluğu ezeli rakipleri Fe- nerbahçelilere kaptırmışlardı. 1- Fenerbahçe 2- Altınordu 3- Ramblez 4- Galatasaray 5- Istroglez 6- Telefoncular 20 Nisan 1913'te lig maçlan dolayısıyla ilk de- fa karşılaşan Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 bera- bere kalmışlardır. Bu mevsım Fenerbahçeliler Ali Nuri, Arif-Sü- reyya, Sabri, Nüzhet-Nuri, Galip, Sait Selahat- tin, Hikmet (Biroyuncu sanınm düzeltmeyanlış- lığına kurban gitmiş) kadrolanyla çamur ve göl deryası itynde 20 dakika içinde 12 gol atarak ra- kipleri Istroglez'i sahadan kaçırmışlardır, Bunu bilmeyen seyirciler ikinci devreyi merak- la beklerterken meşhuravcı SaitSelahattin'in (C\- hanoğlu) golf elbisesiyle ve elinde tüfek sahaya girerekyabani ördek vurmaya başladığını hayret- le seyretmişlerdir." Mehmet Ali Bey, numaraladığı dipnotlanndan birindede şöyle demiştir: "20 dakika içinde 12 gol: Bu aynı zamanda Türk futbol hayatmda kınlması güç bir rekor teşkil etmiştir." • • • O günlerin Kadıköy'üne yetişmemiş olanlar Sa- it Selahattin'in avlanmasını abartılı bulabilirler. Pa- pazın Çayırı denilen kesimin çevresinin bomboş olduğu döneme neredeyse bizler de yetiştik. Üst Göztepe'nin bugün betonlanmış yerierinden Göz- cübaba'da 1950'li yıllarda üç ayn futbol sahamız vardı. Rüzgânn yönüne göre en az etkileneni se- çip maç yapardık. Bıldırcın curnatasında da kö- pekleriyie ellerinde çifteleri avcılar gelirdi. Gel de "Hey gidi günler" deme... oerinc@ cumhuriyet.com.tr TEŞEKKÜR Sevgilı eşim, babamız, merhum Adli Tabip Dr METİN BULUT un hastalığı sırasında, gerek meslek dayanışması, tıbbı etik, gerekse tedavi ve bakımında gösterdikleri candan ılgıden dolayı; Istanbul Cerrahı Hastanesi Göz Bölümü Koordinatörü Sayın SUZAN ATAMAN a, Iç Hastalıklan Uzmanı DrHAMDİGÖKe, Onkolog Dr. SUALP TANSAN'a, Onkolog Dr MURAT MEMİŞOĞLÜ na, başta SEVtL, NAZLI ve FATOŞ Hanımlar olmak üzere 5. Kat hemşırelerine ve tüm hastane personeline sonsuz teşekkürlenmızi sunanz. BULUT AİLESİ Turkıye Gazeteciler Cemıyetı'nın yayınladığı gunluk sıvil toplum gazetesi BİZİM CAZETE tarafsız haberleri, ilginç roportajları, araştırmaları, köşe yazıları ve ülke sorunlarını yansıtan raporlarıyla 10 yıldır okurlanyla el ele... Tel: 0 212 511 94 94- Abone 0 212 513 83 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog