Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

24 /WUJK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇYDTden KD Yurdu • AMARA (Cumuriyet)-1999 yılındbombalı bir saldın sonuc yıtirdiğimiz, gazetexiz yazan Prof. Dr. Aioet Taner Kışlaloın annesi emekli öğretesı Lütfiye Kışlalı adına >cuklan ve Çağda "Yaşamı Destdeme Demeği (ÇYDJ > tarafindan yapruun "ÇYDD Ankar.Şubesi Kilisli Öğretren Lütfiye Kışlalı Kız öfenci Yurclu", Çanka'i Belediye Başkar Prof. Dr. Muzafrr Eryılmaz'ın katılaeŞı tören ile bugün saat 17>C'de açılacak. Kilis Kıltür Derneği'nin Libya (addesi, No:38ekı merkezinde yapılack törende ÇYDD Genel laşkanı Prof. Dr. Türkanüaylan, ÇYDD Ankara>ubesi Başkanı Ülkû Gnay ve gazetemiz yazan (VDD Genel BaşkanYardımcısı Prof. DT. Tür.el Mınibaş birer konuşm yapacak. Emnqet f în açridması • ANhVRA (Cumhıriyet) - Emniyet Genel Nüdürlüğü Sözcüsilsmail Çahşkan, MaliyeJakanlığı'nın 1 Ocak 206 tarihinden itibaren ^eniden değerledirme oranını 9.8 olarak tspit ettiğıni belirters trafik cezalannn da bu oranda zamlı ujzulanacağını bildirdi. Tep telefonlmun halk ÜL. jindadinlenip dinlenm-diğinin anlaşılmısı için •'Ç31Ç3."yazdıktan sonra öğenilebileceği gibi yanış söylentinin yayıldığıu vurgulayan Çalışkan "Böyle bir uygulamı ile tespit yapılmaa söz konusu değiT dtdi. Ücrete 'asgari antış'tepkisi • İZVÜİ (Cumhuriyet) - Asgari ütrette yapılan 30 YTUlık atış tepki toplarket, Ege Üniversiesi tktisadi Idari Bilimler -akültesi Öğretim jyesi Prof. Dr. Osman /ydoğuş "Asgari ücreC belrlemek için iki "4 ıemli mkta vardır. Sunlardan biri enflasyon oraru ıkkcisi büyüme hızıdır. BJ iki koşul değerlencirildiğinde asgan üeette en az yüzde I4'lük biı artış olmalıydı. Yani beliılenen rakam 400 YTLolmalıydı" dedi. Çiği îşçi Platformu ûyeleri dt "Insanca yaşamaya yetecek, vergiden nuaf asgari ücret" istemiyle topladıklaı imzalan, dün Calışma \e Sosyal Güvetüik BakanlığT na eönderdiler. Rektörlüge SürmeJi atandı İANKARA ıCumhuriyet Bürosu) - Gumharbaşkanı Ahmet N'ecdet Sezer, Anadolu Universitesi Jektörlüğü'ne Prof. Dr. :evzi Sürmeli'yi atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan çıklamada, lumhurbaşkanı Sezer'in, Vnadolu Üniversitesi îektörlüğü'ne, Tükseköğretim Kuruiu'nun önerdigi sdaylar arasından Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'yi aadığı belirtildi. Başsavcılık, Aşkın'a sahip çıkan 77 rektör ile CHP Grup Başkanvekillerini de inceliyor Soruşturma genişliyorANTCARA(CumhuriyetBü- rosu) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan ın "çağnsı" üze- rine Ankara Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme rektörler ve siyasileri de kapsayacak şeldl- de genişliyor. Edinilen bılgiye göre, Ankara Başsavcısı Hüse- yin Boyrazoğlu da önceki gün Âdalet Bakanı Cemil Çiçek'e giderek inceleme hakkmda bil- gi verdi. Başsavcılık kaynakla- n "önemiisonışturmalarda bil- gj vermenin nıtin olduğunu " belirtti. TÜSİAD Yüksek Istışare Konseyi Başkanı Mustafa Koç'un "Prof.Dr. Yücel Aşkın • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nun, Mustafa Koç ve Erdoğan Teziç hakkındaki inceleme için düğmeye basıldığı gün Adalet Bakanlığı'na giderek Cemil Çiçek'e bilgi verdiği öğrenildi. için reva göriikn gözaltı süre- sini tasvip etnıek nıünıkün de- ğfl" sözlen üzeraıe Başbakan'ın savcılara çağnda bulunması ve ardından başlayan inceleme- nın kapsamı genişletiliyor. Işadamı Mustafa Koç ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdo- ğan Teziç hakkında başlatılan incelemeye, ÇHP grup başkan- vekilleri HalukKoç ile Kemal AnadoTun da dahıl edıldığı bil- dınldı. Prof. Dr. Yücel Aşkın'a -sahip çıkan" YÖK'ten yapı- lan açıklamada, imzası bulunan 77 rektörün de ıncelendiği öğ- renildi. İncelemenin soruştur- maya dönüşmesi durumunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcı- lığı'nın rektörler hakkmda so- ruşturma yapabilmek için YÖK Yasası uyannca YÖK'ten izin alması gerekecek. YÖK'ün izin \ermemesi durumunda, baş- savcılık rektörler hakkmda iş- lem yapamayacak. Rektörler, YÖK Yasası'na göre, ancak "suçüstü hafinde" izinsiz soruş- turulup sorgulanabiliyor. Haluk Koç ve Kemal Anadol gibi siyasiler hakkında olası bir soruşturma durumunda ise başsavcılık, ancak düzenleye- ceği fezlekeyi TBMM Başkan- lığı'na gönderebilecek. Edinilen bilgiye göre, An- kara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu inceleme için düğmeye basıldığı gün ak- şamüzeri Adalet Bakanlığı'na giderek Çemil Çiçek'e konu hakkmda bilgi verdi. Başsav- cılık kaynaklan, Adalet Baka- nı 'nın "önenıM sonışturmalar- da'' bilgilendirihnesinin doğal olduğunu savundu. Aym kay- naklar, "Başka yerden duya- cağına bizden duysunlar iste- dik" diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsav- cılığı, işadamı Mustafa Koç ve YÖK Başkanı Erdoğan Teziç hakkında, ''yargıgörevmiyapa- nıetküeme* ve "adüyargıİama- yı eddlemeye teşebbüs" suçla- nndan, Başbakan'ın çağrısı üzerine inceleme başlatmıştı. 'TESADÜF MÜ TALİMAT MI?' Erdoğan 'a 'jet inceleme'sorusu ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-CHP An- talya Milletvekili Feri- dıın Baloğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan' ın yanıtlaması iste- miyle verdiği soru öner- gesinde Ankara Cum- huriyet Başsavcıhğı'nm "jet inceleme"sinı TBMM'ye taşıdı. Ba- loğlu. Erdoğan'a "Sav- ahğın sizin açıklamanız- dan yaklaşık 13 saat son- ra harekete geçmesi bir tesadüf olarak kabul edi- lebilir mi? İnceleme baş- iabhnasıiçin sizm Başba- kan olarak yargıya ta- limat' vermeniz mi ge- rekmektedir'' sorulan- nı yöneltti. Baloğlu, Başbakan Er- doğan m "Bu anayasal suçtur, devreye girilme- si lazun" açıklamasın- dan 13 saat sonra Van Yüzüncü Yıl Oniversite- si Rektörü Prof.Dr. Yü- celAşkm'ın davası ile il- gili olarak inceleme baş- latıldığma dikkat çekti. Baloğlu, Erdoğan'a şu sorulan yöneltti: "Ankara Cumhuriyet Başsavctsı'nın sizin açık- iamanızdan yaklaşık 13 saat sonra harekete geç- mesinin bir tesadüf ola- rakkabul edflmesimüm- kün müdür? Rektörler Komitesi'nin 19 Ekim 20O5'te yaptığı açıkla- nıamn üzerinden 2 ayı aşkın süre geçtikten son- ra YÖK Başkanı hak- kında başsav cıhğm ince- lemebaşiatması için Baş- bakan olarak sizin' yar- gıya talımat' vermeniz mi gerekmektedir? Saym Denız Baykal hakkmda, sizin sözleriniz üzerine bir inceleme başlatümış ise bu uygulamanın AB ülkelerinde bir benzeri- nin oiupolnıadığını açık- lar mısınız? Ankara Cumhuriyet Başsavcı- sı'nın 'Başbakan ve ba- zı bakanlann da değer- lendirmeleri oldu, bu ki- şilenn de sözlerini ince- leyecek misiniz' soru- suna, 'Bu doğnı ohnaz' yanıtını vermesi, sizce varguun sivasal baskı al- onda olduğu şüpheleri- ni doğrulamakta mıdır? Başsavcüığın yalnızca karşıgörüşleri inceleme- si, iktidan incelemeyi 'doğru buhnaması' ada- letantaytşrvla bağdaşabi- Kr mi? 'Yargı görevıni etkileme' iddiası ile baş- savcıhğın, 2 ay sonra ve sizin sözJerinizte incefeme başiatması karşısında, başsavcılık görevlileri hakkında'görevi ihmal' iddiası ile inceleme baş- lablması için girişimde bulunacak mısmız?" ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART ÖNCE MUH/\LEFET SONRA MEDYA, ŞÎMDİ DE TÜSt/VD... KİMSE OLAYLAkA GEkÇEK BOyUTLA- RIYLA BAKMIYOR!.. musakart@yahoo.com Yargıyı etkileyebilecek konumda olan kişinin işadamı değil Başbakan olduğunu vurguladılar Hııkukçular 'hayreV ettîİLHANTAŞO ANKARA - Prof. Dr. Necmi YüzbaşıoğhL "yargrnetkileme'' suçunu herkesin işleyemeyece- ğine işaret ederek "TavsK«vetei- kinde bulunacak kişinin bir üst otoritekonumunda ohnası gere- kir. Emir ve talimat verme ko- numundaolanAdalet Bakanıve Başbakan'dn-" dedi. Prof, Dr. Necmi Yüzbaşıoğ- lu, yargıyı etkileme suçunun oluşabilmesi için tavsiye ve tel- kinde bulunabilecek konumda ohnak gerektiğine işaret ede- • Demokrasi nutku atmanın yetmediğini söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, "Yasalarla birlikte kafalar da değişmeli. Görülüyor ki asla ve asla kafalarla yasalar birlikte gitmiyor" dedi. rek tt Bu herkesin işleyebileceği remez.geneigegonderemez.Tav- asla kafalarla yasalar birlikte bir suç değüdir" dedi. Yüzba- şıoğlu, "İşadanunın bu suçu iş- leme olasdığı yoktur. Tavsiye ve telkinde bulunacak kişinin bir üstotoritekonumundaohnasıge- rekir'' diye konuştu. Emir ve talimat verme konumunda ola- nın Adalet Bakam ve Başba- kan olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, "TÜSİAD Başkanı bir emir ve talimat ve- srs"evetefldni nasıletküiokun? T dedi. Türkıye Barolar Birliği Baş- kanı Özdemir Özok da hukuk- çu olarak gelişmeleri "hayret veflbreüe''izlediklerini belirte- rek "Gelişmeler,söylenenler,\a- zılanlar ve anlatüanlann ne ka- dar havada kaldığmın göster- gesi Yasalarla birlikte kafalar da değişmeli. Görülüyor ki asla ve gitmiyor" değerlendirmesini yaptı. Anayasanın 90. madde- sine eklenen maddeyle demok- rasi anlayışının çağdaş üUceler düzeyine çdiarümaya çalışıldı- ğını, ancak yargılamanın yön- temine üişkin beyanlanyla ilgi- li savcılann göreve çağnhnası- nın anlamsızlığını vurgulayan Özok, "Hakikaten demokrasi- yiözümsemek,benimsemekko- la\ - bü; şey değfl, bedeo' vannr" dedi. Özok, yargıyı etkilemek- le gidişata ilişkin değerlendir- me yapmanın ayn şeyler oldu- ğunu \urgulayarak "Ddgün ön- ce Başbakan beyanda buluna- cak Cumhuriyetin savcısı bir- den görevini hatuiayacak. Bu Türkvargısının bulunduğu nok- ta>i açıkça gösteriyor" dedi. Özok, Tİemokrasi nutku ata- caksın.insan haklaa özgürlük- ler diyeceksin. sonra demokra- tik IdÜe örgütlerine tepki gös- tereceksin.Bunu anlamakmüm- kün değfl" diye konuştu. MEB BÜTÇESI TARTIŞMALARA SAHNE OLDU CHP'den açık liselere 'Truva atı' benzetmesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eği- tim Bakanhğı (MEB) bütçesi göriişü- lürken CHP Ankara Milletvekili Oya Arash, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yücel Aşkın m ne- den bunlan yaşamak zorunda kaldığı sorusunun zihinlerde çöreklendiğine'" dikkat çekti. CHP Smop Milletvekili Engin Altay- da, açıköğretim liseleriy- le ilgili girişimi eleştirdi ve "Herkes imam-vaü, imam-doktor, imam-mü- hendis ohnak zorunda değü" derken, AKP milletvekilleri kendısine tepki gösterdi. Anavatan Partisi Milletvekili Rey- hanBalandı, "eğitimdekadrolaşmave sürgün iddialannm kavgı verici oldu- ğunu" söyledi. CHP Sinop MilleUe- kih' Engin Altay, açıköğretim lisesinin eski ve yeni yönetmeliğinden bölüm- ler okurken, "Yeni yönetmeoğin ama- cını hangi anlayışla savunacaksımz? Yükseköğrenimi bitirecek, açık Msevç ka- yıt yaptıracaktır, koftiden iki tane fark dersi verdirüecektir. Buvnrun siyasala, tıbba, hukuka... Türkiye'de herkes imam-vali, imam-doktor, imam-mü- hendis ohnak zorunda değil" dedi. Bu sözlere AKP sıralarından itiraz- lar yükselirken, Altay, "Açık Oğretim Lisesi Yönetmeüği, hüDe yönetmeh'k. Açık Hseleri, Truva atı gibi kuDanmak istiyorsunuz" diye sözlerini sürdürdü. BEYOĞLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Başbakan Erdoğan için de ha&rlıksoruşturması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hukukçular Birliği Derneği, Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erme- ni Konferansı'na ilişkin yaptığı açık- lamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Hukukçular Birliği Derneği Başba- kan Erdoğan'ın Ermeni Konferan- sı'na ilişkin yaptığı açüdamalar hak- kmda Beyoğlu Cumhuriyet Başsav- cılığı'na suç duyurusunda bulundu. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcıhğı. başvuru üzerine hazırlüc soruşturma- sı başlattı. Hukukçular Birliği Derne- ği'nin savcılığa verdiği dilekçede, Er- doğan'm soruşr-Tmaya konu olan ba- zı ifadeleri şjyle sıralandı: "Yargı makammm, konuşmacılann kariyerini tarüşnıa hakkmın ohnadı- ğını ilan etmekistiyorum. Durumdan vazife çıkarma mantığuun horüaöl- masını kabul etmek mümkün değiL ErmeniKonferansı'na iiişkin yürütme- yi durdurma kararuu tasvip etmiyo- rum. Avrupa Biıüği sürecinde, müza- kere arefesinde bunun horüanhnası- nı kasıth buluyorum ve provokatif ha- reket olarak görüyorum." Imparator- luğun Çöküş Döneminde Osmanh Er- menileri başlıklı konferansm 24 Ma- yıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıl- ması planlanmış, daha sonra gelen sert tepkiler nedeniyle konferans er- telenmişti. POLfrtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA AKP'nin Dini, İmanı AKP, alkollü içki yasağını "kırmızı sokak" pro- jesiyle yaşama geçirip Antalya'da turizmin canına okumaya çalışırken ÜsküdarBelediyesi ikinci ham- leyi yapmıştı... Bir de "Göztepe Parkı'na" cami yapma proje- si vardı, Kadıköylüler tepki koydu, din bezirgânla- n da ikinci bir hamleyle "Kim çıkardı bu söylenti- leri" deyip şimdilik geri adım attı... Son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan, Yücel Aşkın'dan Orhan Pamuk'a dek uza- nan, "Şemdinli olayları"y\a doruğa çıkan olaylar karşısında medyayı suçlamayı sürdürüyor... En son Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetme- ni Sedat Ergin'i, Doğan Grubu'nun sahibi oldu- ğu CNN televizyonunda üstü kapalı "vatan haini" olarak açıkladı... Sedat Ergin'i çok yakından tanınm. Laiklikten, demokrasiden, Cumhuriyetin kazanımlanndan ödün vermeyen, dürüst ve onurlu, yurtsever bir gazetecidir. Milliyet'te, ÜsküdarBelediyesi'nin aldığı "kırmı- zı sokak" karannı, bir gazeteci ve yönetici olarak manşete taşımıştır. AKP iktidan vur-kaç yöntemiyle "Islami yaşam biçimi" ni Türkiye'de yavaş yavaş yaymak istiyor, tepki alınca da, "Medya yalan yazryor" diyerek olayın üzerini örtmeye çalışıyor... Başbakan ve çevresinin, 3 yıldır kendilerini des- tekleyen bazı medya kuruluşlannın, TÜSİAD'ın, eleştiri oklannı kendilerine yöneltmesi üzerine hır- çınlaşmalannı'n nedeni açık... • • • Görünen köy kılavuz istemiyor!.. Tarikatçı yapılanma devletin töm kurum ve ku- ruluşlannda tamamlanmış. Medya bunlan bugü- ne dek gördüğü halde sustu. AKP iktidan da, "medya bizim yanımızda" diyerek tarikatçı ya- pılanmayı hızlandırdı. Cumhuriyet gazetesi AKP iktidannı 3 yıldır çok yakından izlryor, yaptıklannı belgeleriyle kamu- oyunaaktanyor... "Milli Görüş" gömleğini çıkardığını söyleyenle- rin gerçek kimliklerini Cumhuriyet 3 yıldır yazıp çi- ziyor, özellikle Başbakan Erdoğan'ın nasıl bir de- mokrat olduğunu anlatıyor... Musa Kart'ın "Kedi" karikatürünü bile içine sin- diremeyen Başbakan, Milliyet'in Genel Yayın Yö- netmeni Sedat Ergin'den de rahatsız olmaz mı? önceki gece CNN'de Ahmet Hakan'ın konu- ğu olan Sedat Ergin, kimin yurtsever olduğunu, ki- min yurtsever olmadığını çok iyi anlattı, "demok- ratım" diyenlere de iyi bir "demokrasi dersi" ver- di. Medyanın "dönek bülbülleri", bu olup bitenler karşısında şaşkın!.. Onlar, köşelerinde laiklere, demokratlara, yurt- severlere alçakça saldınrken Türkiye'deki dinci ik- tidara alkış tutmayı sürdürüyoriar... Bizim dönek takımı AKP'ye alkış tutarken TÜ- SİAD silkinip kendisine geldi, dinci kadrolaşma- ların Türkiye'yi nereye götürmek istediğini geç de olsa_anladı. TÜSİAD'ın yaptığı açıklama, bizim Iskender- paşa Dergâhı müridinin canını sıkmış... Hemen ayağa kalktı ve laik Cumhuriyetin sav- cılannı uyardı: "TÜSİAD suç işliyori" Savcılar da hemen harekete geçti... Bu arada başta Almanya olmak üzere Avru- pa'nın pek çok ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Müslümanları tokatlayan yeşil serma- yenin tabela holdinglerinin patronlan ise AKP Ge- nel Merkezi'ni mesken tutmuşlardı... Az para değil dolandırdıklan, yeşil sermayenin!.. Tam tamına 5 milyar Avro!.. Acaba Nakşi Başbakan bu konuda savcılan ni- ye uyarmıyor dersiniz?.. • • • Mustafa Kemal Atatürkvearkadaşlannın kur- duğu Cumhuriyetin tüm kazanımlarını 83 yılda nasri yiyip tükettiğimizi 2005 yılında görüyoruz... Toplumu kamplara bölüp, Atatürkçülük adına(0 12 EyiüTde Türk Tarih Kurumu'nu, Türk Dil Kuru- mu'nu kapatanlan, gencecik insanlanmızı zin- danlarda çürütüp asan paşalan alkışlayanlar, bu- gün AKP iktidanna şakşakçılık yapıyorlar... Tarikat okullannı, yurtlannı, holdinglerini besle- yen siyasiler, bugün, yaptıklanndan hiç de piş- man değiller... Seçim barajını bile geçemediler, ama hâlâ tari- kat liderierini öve öve bitiremiyoriar... TÜSİAD uyandı!.. İyi sabahlar!.. Ama iş işten çoktan geçti!.. hikmet.cetjnkaya(fl cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 Altunbaş 'ın gözaltında ölümü İtirafçıpolis:Bize vurunca biı de vurduk • Ilk kez duruşmaya katılan sanık polis Sinkil, nezarethanede Altunbaş'ın kimlik tespitini yapmak istediklerini, maktulün kendilerine karşı koyduğunu ileri sürdü. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-Hacette- pe Üniversitesi öğren- cisi Birtan Altunbaş ın 1991 yılında gözaltm- da ölümüyle ilgili 4 emekli polisin yargı- landığı davaya, mahke- meye itiraf dilekçesi gönderen sanık polis Süleyman Sinkfl ilk kez katıldı. Ankara 2. Ag^ır Ceza Mahkemesi'nde görü- len davanın dünkü oru- rumunda, Sinkirin, Al- tunbaş'a Ahmet Baş^ tan ile birlikte zor kul- landıklan, diğer sanık- lann sorumluluğu ol- madığı yönünde mah- kemeye gönderdiği di- lekçesi okundu. Dilek- çeyi doğrulayan Sinkil, Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutu- lan Altunbaş 'm kimlik tespitini yapmak iste- diklerini, maktulün kendilerine karşı koy- duğunu söyledi. Altunbaş'ın sorula- nna yanıt vermediğini belirten Sinkil, "Alün- baş, bu sırada örgütsel tavır içine girdi ve bize saidnth. Ahmet Baştan ve ben etkisiz hale getir- mek için müdahale et- tik. Bu sırada bize vur- du. Biz de ona vurduk" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog