Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

24 APM.IK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Büyükckmece GöKi'ndeki adacıkta açlığa ve susuzhığa terk edten köpekleri hayvanseverler beslemeye başladı. Köpekler açlığa terk edildi Hab«- Merkezi - Bü- yükçeknece Gölü'nde- ki yannadaya bırakılan 40 kadır sokak köpeğı, sulanr yükselmesiyle oluşan ıdada mahsur kal- dı. AçlŞa ve ölüme terk edilen JöpekJeri hayvan- severlr beslemeye baş- ladı. Mimırsinan Beldesı Sokak Hayvanlannı Ko- ruma Eemegi Başkanı Güler CüBıan. derneğın 2'ncı Bişkanı AysenTat- bcan ilekcöpekJeri besle- meye çaıştıklarau söyle- di. Açlıja terk edilen kö- peklerir Beylikdüzü Be- \ediyesfnin bannağına ait oldugmu belirten Gül- han, baınağın işletme- sinin ihdeye verildiğini, ihaleyi lazanan şirketin- de de kipekleri açlığa terkettı^ru söyledi. Gül- han. "Bı firma san kü- pekr takp, köpekleri ar- Ük kıılbnıtmaynn bir vöfl- temlektsuiaştmyor. Ada- dakiköpekler de san kü- peB ve aynı şekilde kısır- laşünlnuş. Bu köpekleri ölüme terk etmişkr" de- di. tddialan reddetti Beylikdüzü Belediye- si'nin bannak ve kısır- laştırma ihalesini 2 dö- nemdir kazanan firma- nın sahibı Veteriner He- kim Ahmet Kocadere id- dialann asılsız olduğunu belirterek "Birsüreönce Tanm tl Müdürlüğü'- nden getip köpeklerin ku- laklanndaki numaralan bizim kısırlaştırdığımız köpeklerin listesryle kar- şılaştırdılar. Hiçbirinin bizimle alakası olmadığı görüklü'' diye konuştu. Bu arada köpeklerden ba- zılanrun açlıktan öldüğü belirtildi. 75. YIL. İstanbul İdare Mahkemesi SHÇEK İl Müdürü Eroğlu'nun atamasını haksız buldu Eroğlugörevineiade edildi ÖZLEMGÜVEMIİ Görevden alınah 7 yıllık Sosyal Hizmet- ler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İs- tanbul tl Müdürü Kahraman Eroğlu, mah- keme karan ile görevuıe ıade edildi. Kahraman Eroğlu, 2004 yılırun mart ayın- da dönemin SHÇEK Genel Müdürü Cafer Tathbal'ın teklifi ve yine dönemin Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Güldal Akşit'in onayı ile görevden alındı. Kurumda görev yapan sosyal hızmet uzmanlan, Bakan Ak- şit'e bir yazı göndererek, Eroğlu'nun göre- vinden alınrna karanrun durdurulması tale- bınde bulundu. Ancak bu talep kabul gör- medi. 7 yıllık il müdürlüğünden sonra Be- yoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne sosyal hizmet uzmanı olarak atanan Kahraman Eroğlu, istanbul îdare Mahkemesı'ne hak- sız yere görevden alındığı gerekçesi ile da- va açtı. Istanbul İdare Mahkemesi, Eroğ- lu'nun atamasının haksız olduğu ve kamu yaran gözetilmediği gerekçesiyle görevine iadesine karar verdi. Neşter i'de 'cürüm' iddiası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal güvenlik kuruluşlanna tıbbi cihaz alımında yolsuzluğa ılişkinNeşter-1 davasında, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı Salim Demircı, 17 sanığın eyleminı "cürüm ışlemek için teşekkül oluşturma" olarak değerlendırdı. Demirci, 28 sanığın beraatını ıstedı. Demirci, saruklann SSK'ye tıbbı malzeme satışında karaborsacıhk yaptıklannı, aynca ihaleleri sıraya koyduklannı ileri sürdü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlık karan verebilecek. Trafikte düzenleme • İstanbul Haber Servisi - istanbul "untrafik sonmunun çözülmesini sağlamak amacıyla. sabah 06.00-10.00 ile akşam 16.00-22.00 saatlen arasında ağır tonajlı kamyonlann çevre yollanna girişi yasaklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda ağır tonajlı kamyonlann çevre yollanna girişinin yasaklandığı kaydedildi. Buna göre, çevre yollan ve Boğaz köprülerine 06.00-10.00 ile akşam 16.00-22.00 saatlen arasında ağır tonajlı kamyonlar giremeyecek. Enis Batup'a beraat • İstanbul Haber Servisi Yazar Enis Batur, "Elma" adh romanında müstehcenlık bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Yazar Enis Batur ile Sel Yayıncıhk'tan Irfan Sancı'nın, toplarılan Elma adlı kitabın kapağında, kadın cinsel organının basılarak müstehcenlik oluştuğu gerekçesiyle 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandıklan davada yargıç, dava konusu eserin kapağındaki resmin sanat eseri olduğunu, müstehcen olmadığının anlaşıldığını belirterek saruklann beraatlanna karar verdi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Hukuk Devleti - Yasa Devleti Geçenlerde bir yazımda, "Hukuk devleti ola- madık, bari yasa devleti olmayı becerelim", gi- bisinden bir şeyler kaleme almıştım. Kimi yakın- lanm, bu konuyu açmamı önerdiler. Bu konuda daha önce yazdığım bir şeyler olmasına karşın, konunun önemine bakarsak, bir kez daha ele al- manın yararlı olabileceğini düşündüm. "Yasa" ya da "kanun", çok farklı biçimlerde tanımlanabilen bir kavramdır. "Hukuk" ya da hiç ısınamadığım bir biçimde dile getirilen "tüze" de, aynen yasa gibi çok farklı biçimlerde tanım- lanır. Bu konudaki tartışmalara hiç girmeden şu- nu söyleyelim ki; yasa dediğimiz zaman toplum- sal yaşamı düzenleyen ve bir yaptırımı (müeyyi- desi) olan, yazılı olan ve olmayan kurallar siste- mini anlıyoruz. Yazılı olmayan kimi kurailan yasa saymayanlar olduğu gibi; yasa olabilmesi için, yaptırım olmasını gerekli görmeyenler de vardır. "Hukuk" dediğimiz zaman anladığım, gene toplumsal yaşamı düzenleyen ve dönemin ah- lak, gelenek, görenek, din vb. kurallarını da içe- ren ve çoğu kez, evrensel bir doğru olarak kabul edilen anlayış oluyor. • • • Modern dünyada yasalar yazılıdır, yani hukuk diliyle konuşursak "kodlanmıştır". Ancak eski toplumlarda, (ve hatta günümüzde bazı toplum- larda), yazılı olmayan yasalar da vardı. Ve bu türden yazılı olmayan yasaların yaptınmları da söz konusuydu. Zaten zaman ıçinde bu türden yazılı olmayan yasalar, bazen din kurailan olarak karşımıza çıkacak bazen de dinden bağımsız bir biçimde yazılı hale dönüşecektir. Hukuk anlayışı, toplumdan topluma değişir. Bu anlayış, bazı toplumlarda din kurallannın de- rin etkisi altındadır. Kimi toplumlarda ise insan- ların kafalarındaki "hukuk nosyonu"y\a, din ku- rumunun pek bir ilgisi yoktur. • • • Bir zamanlar bir siyasetçi, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bizyasalan uyguluyoruz" diye konuş- muş ve beni sinir etmişti. Bunun üzerine, bu kö- şeye birkaç yazı yazmış ve "yasa devletiyle", "hukuk devleti" arasındaki farkları dile getirme- ye çabalamıştjm. Daha sonraki bir dönemde, bir üniversite rektörü, neredeyse aynı ifadeyi kulla- nınca "Pes..." demiştim. Yazılı olmayan kurallardan, din kurallanndan, ahlak ve geleneklerden kaynaklanan anlayışlar- dan yazılı yasalara geçiş, elbette ileri bir aşama- dır. Fakat bir ülkede yazılı yasaların olması ya da en ufak aynntılann bile yasalara bağlanması, o ülkeyı hukuk devleti yapmaz. Yapsa yapsa bir "yasa devleti" yapar. Bir hukuk devletinden söz edilebilinmesi için, o ülkedeki yasalann, çağdaş ve evrensel hukuk kurallanna uygun olması ge- rekmektedir. • • • Türkiye bir "yasa devleti" midir, yoksa bir "hu- kuk devleti" mi? Doğrusunu isterseniz, "Türkiye bir hukuk devleti değildir..." demeyi, haksızlık olarak görürüm. Yasalarımızda çok ciddi eksik- likler olmasına karşın karşılaştırmalı olarak bak- tığımız zaman, bugün Türkiye'ye en ağır eleştiri- leri yönelten ülkelerin yasalannda da ciddi so- runlar olduğunu görüyoruz. örneğin Fransa'da terör benzeri olayiar çıktığı anda, Paris'in bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı geliverdi. Oysa ki tüm olaylarda, kalp sektesi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmişti. Benzer şeyleri, metro istasyonlarına konulan bombalar sonrasında Londra'da da görmüştük. Nazizmin acı anıları sonucu da olsa Alman Ceza Yasası'nda, öyle düzenlemeler vardır ki, insan bunlan okuduğu zaman hayretler içinde kalır. Türkiye'de "ifade özgürlüğü" olmadığını iddia eden Isviçreli gazetecinin ülkesinde, "Er- meni soykırımı olmamıştır", demenın suç oldu- ğunu düzenleyen bir yasa çıkartılmıştı. Tabii bu türden örnekler, Türkiye'deki kimi ya- salardaki eksiklikleri mazur göstermez. Ama Türkiye'ye en sert eleştirileri yöneltenlerin biraz da aynaya bakmaları gerekir. • • • Ve her şey bir yana, "hukuk devleti" bir amaç- tır. Fakat beni asıl rahatsız eden şey, yetersiz ya- salarda bile acze düşülmesi oluyor. Bazen öyle şeyler yaşanıyor ki, "Hukuk devleti olamadık, bari yasa devleti olalım" demek zorunda kalıyo- ruz... Havalimanlannda korkııtankazalar • İstanbul Haber Servisi - Atatürk Havalimaru ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki iki kargo uçağında nıaddı hasarlı kazalar meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda bir kargo uçağı, park halındeki bir yolcu uçağına çarptı. Sabiha Gökçen Ha^limanı'nda da tekstiİ ürünleri yüklü Air Leone şirketine ait olan Boeıng 707 tipi bir kargo uçağı önceki gece ıniş yaptı. Uçağa 33 ton bagaj yüklendi. Mühürlenen bagajlann yüklenip kapılann kapahlmasının ardından, saat 01 00 sırâlannda uçakta henüz belırlenemeyen bir nedenle yanguı çıktı. Haftanın kahramanı bir Türk • WASHEVGTON (AA) - Newsweek'in geçen haftaya damgasını vuran sözlen derlediği "Perspektifler" köşesinde en büyük ilgiyi, Bill Clinton, Ahmedinecad ya da Gazi el Yaver'in açıklamalannın yanı sıra Türkiye'den Tarsuslu Mehmet Yakşi'nın, eşini kaçırdığı komşusuna yaptığı "Sen de benin kannıı al" teklifî gördü. Aynı köşede yer alan diğer çarpıcı açıklamalar arasında Iran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın "Israil'ın Avrupa'ya taşınması" tekh'fi, eski ABD Başkanı Clınton'ın ikhm değışıkliklerine ihşkin söylediğı, "Çocuklanmızın geleceğı ile oynamak çılgınlıktır" sözlen yer aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog