Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

AYGAZ LPG Fatih Gökşen'm Başkan Ozhan Canaydın\ eleştiren açıklamalarma Gürsoy'dm destek geldi G.Saray'daiçsavaşbaşladıNEVZATDİNDAR Galatasaray'da iç savaş baş- ladı.2006 Mart ayında yapıla- cak genel kurul öncesi yönetim içindeki kriz her geçen gün başka bir boyut kazanıyor. Yö- netici AhmetÖzdoğan'ın Riva Projesiyle ilgili eleştirilerinden sonra, futbol şube sorumlusu Fatih Gökşen de önceki gün bir başka konu ile ilgili kırgınlığı- nı dile getirmişti. Gökşen, "Başkan Canaydm para oMu- ğu zaman Ergun Gürsoy ve be- GÖKŞEN: Başkan Canaydm para olduğu zaman Ergun Gürsoy ve beni unutuyor. Kriz anında ise hatırlıyor'. GÜRSOY: Fatih Gökşen 'in söylediklerine katıhyorum. Benim akhmdan geçenleri sövledi. Onu vüzüstü bırakmam. ni unutuyor. Kriz anında ise ha- örbyor" şekJindeki çıkış yapa- rak yönetim içindeki bölün- müşlüğü gözler önüne serdi. Fatih Gökşen'in önceki günkü sözlerine destek ise deneyimli yönetici Ergun Gürsoy'dan geldi. G.Saray2. Başkanı Gür- soy, Cumhuriyet'e yaptığı özel açıklamada, "Fatih Gökşen'in görüşlerine kanbyorum. Benim akhmdan geçenleri söyiedi. Onu vüzüstü bırakmam" dedi. Gür- soy, yönetim içinde herkesin ay- nı görüşte olamayacağını da ifa- de ederek, "Elbette ben de Fa- tih Gökşen de imkânJar çerçeve- sinde kulûbe faydah işler yap- mak istedik. Ancak istediğimiz şartiarda mı çahşük? Buna ne yaak ki 'hayır' dryonun" dıye konuştu. Gürsoy, Riva projesiyle ilgili olarak da "Galatasaray için Ri- va önenüi bir şansür. Bu arsayı en iyi şekflde değerlendirmek is- tiyoruz. Genel kurul üyeteri' Bil- gâendiriunedik' diyemezler. Bu proje onaylanmazsa kulüp bel- ki batmazama kapısı kihtlenir" şeklinde konuştu. RİVA fÇİN ONAY GÜNÜ Spor Servisi - Ekonomik kriz içinde olan Galatasaray'da, kulübün 'kurtuluşu' olarak gösterilen Riva Projesi ile ilgili karann verileceği olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesı Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantı öncesi, yönetıme yönelik ağır eleştiler dıkkat çekıyor. Özellikle Başkan Özhan Canayduı'ın 'onay' ahnmaması durumunda nasıl biryol ızleyeceği merak konusu. Yönetim kurulu, toplantıda. arazi için üyelerinden, arazinin tiimünü veya bir bölümünü, parsellerinı kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin hısseleri üzennde her türlü hukukı tasarrufta bulunmak için yetkı ısteyecek. San - Kırmızılı kulüp, proje için daha önce bir komisyon kurmuştu. Bu komisyona eski başkanlardan Seiahattin Beyaat'ın da katıldığı bildirildi. Bu arada bugünkü toplantıda, bazı genel kurul üyelerinin Başkan Özhan Canaydın ve ekibüıe ağır eleştiriler yönelteceği öğrenildi. i N G l L Î Z F U T B O L D E R G Î S Î F O U R - F O U R - T WO ' N U N Ö N E R l L E R l Futbohı kurtarma plaınSpor Servisi-Türk fiıtbolunun son dönemlerde yaşadağı sıkıntı spor kamuoyunda en çok tartışı- lan konulardan birisi. Ligde oy- nanan futbolun kalitesizliğı, ta- kımiar arasındakı ekonomik den- gesizlik, yaşanan kavgalar ve ka- oslar, demeç savaşlan şu anda ül- ke rutboluna damgasını vurmuş dunımda. Bu konuda herkes farklı bir çözüm yolu bulmaya çalışıp. kendi fikirlerini orta- ya koymakta. İngiitere'nin önde gelen ve saygın fut- bol dergilerinden biri olan Four-Four-Two'nun (4-4- 2) ftıtbol yönetimine ilışkin önerileri bizim futbolumuza da örnek olacak nitelikte. Plan yedi maddeden oluşuyor. 7 Federasyon kulüplere ve- rilen parayı sadece süper lig takımlan için değil bütün lig takımlanna eşit şekilde dağata- cak bir sıstem oluşturmalı. 2Maç bileti fıyatlan arasın- da uçurum olmamalı ve her raaç için belirli limitlerde üc- retlendirme olmalı. O Kulüpler kendi sermayesi- ^/nuı yüzde 60'ını rutbolcu ödemelerineayırmalı. Futbolcu- lar yıllık ücretler yerine bir firma çahşanıymış gibi maaşa baglan- mah.Böylece bu maaş sistemiv- le beraber ftıtbolcuiardaha disip- lınlı bir çalışma ortamı yakalaya- bihrler. A Taraftarlan kendi aralann- H" da bir organızasyonla ku- lübün yönetiminde söz sahibı olmalı Böylece kulüp yö- netımınde değışik fıkırler ortaya atılabilır. C Kulüpler başan ve ~) para için her şeyi yapmaktan çoksportiffaali- yetlerle futbolculan sportif yön- den eğiterek halka örnek kişiler haline getirmelı. Z" Kulüpler, oyunculannı D halkın arasına kanştırarak gençlere yönelik eğitici faaliyet- lerle futbolculan örnek haline getirmelı. "7 Federasyonlannı daha et- / kin ve özgür hale getire- rek ince detaylarla ilgilenmeli. Four-Four-TVo (44-2) fütbokularm sporcu yönüyJe eğitilerek halka örnek kişüer haline getirttmeieri gerektiğüıi söyledi GORÜŞ HALİT DERİNGÖR Çelîşkiler Ülkesiyiz Hükümet müjde veriyor. 2006'da.asgari ücret 380 YTL olacak. Ülkede kiralaralmış ba- şını gidiyor. Insan gibi otunjlacak bir evin k/raa 500 YTL Bir me- mur 20 sene süreyle hiçbir şey yemezse 20 sene vaadiyle ev sahibi olacak. Bankalar reklam yapıyor. Yanı son taksrt son ne- feste. O ^ a bu asgari ücret kar- şısında hükümetin müjdeyenne ülkeden özürdilemesi gerekiyor. Ulusal takım teknık direk- törierinin maaşı ayda 120 bin YTL Dahaöncekininki bunun yarısı kadarmış. Çok değil yüzde 50 oranında zam yap- mışlar. Az bile yapmışlar. Böy- le bir göreve yüzde 100 yap- mafarı gerekırdü. Temcit pila- vı gibi bunu ortaya getiriyor- sunuz. Avrupa'dakilerbundan az mı alıyorlar? Ülkemızdeya- bancı antrenörtenn aldığı ay- lıkdabu kadar. Doğru.. bizişi- mize geldiği zaman Avrupa'yı örnek alınz. Ancak Avrupa'da işçilerin, memurların da ma- aşı yüksek. Her şeyden vaz- geçtik. Bu astronomik rakam- lan alan hocalann birisi kalkıp da "Yahu aldığımız bu miktar bizim emeğimjzle doğru orantılı değil. Ülke bazında büyûk rakam. Ne yapalım ül- ke böyle istiyor." demiyor. Isviçre rezatetinden sonra Fe- derasyon Başkanı istifaetmedi. Yeniden bir seçim karan aldı. Güven tazeleyecek. Kendi açı- sından hakJı. Ama onun getirdi- ği ulusal takım teknik direktörü ıstifayı aklından bıle geçirmiyor. Oysa o da istrfa etmeli ve gele- cek yönetimin önünü açmalı. Çünkü olaylarda en büyük so- rumlu o. Sayın teknik direktör öyle yapmıyor. Bir zamanlar bir devlet büyüğümüz kendisine yapılmak istenen bir operasyon- dan hiç alınmamış, "Adres ben değilim" demişti. Ulusal takım- lar teknik direktörü de galiba böyle düşünüyor. Ve 5 yıllık program yaparak bunu bütün dünyaya açıklıyor. Galatasaray vönetim kuru- lundakı Cengtz Ozyalçn'la yıl- larca beraber olduk. Çok seve- rim kendisinı. Çok akıilıdır. Şey- tana bile pabucunu ters giydirir. Esprilidir. Aynı zamanda da gö- revinde de namuslu ve dürüst- tür. Eski Belediye Başkanı olup da böylesini btılmak günümüz- de çok zor. Geçen günterde ya- zılı basında bıraçıklamasını oku- dum. Fenerbahçe'nin yaptığı te- sislen ruhsatsız, yani kaçak ya- pı olarak değerlendiriyor. Yalnız hayret ettiğımiz bir nokta var. Fe- nerbahçe Tesisleri'nin bir kısmı, kendisi Kadıköy Betediye Baş- kanı iken, yani kendisinin zama- nında yapıldı. O zaman neden gereğini düşünmedi veya engel olmadı. Bana göre eğer ülkemize tarafsız bir devlet yönetimi gelseydi.. bugün için Fener- bahçe Bumu'nda Galatasaray dahil diğer işletmelerin de ora- yı üstlenmesi olanaksız olur- du. Ve bu sayede de Fener- bahçe Burnu, değil Kadı- köy'ün, dünya çapında turis- tik bir belde olabilirdi. Sevgili Cengiz'in, Fenerbahçe'nin astronomik rakamlaria büyük tesisler yapması Galatasa- ray'ın ise parasızlık sancısı çektiği günlerde böyle bir açıklama yapması, anlamlı- dır!.. BREZÎLYALI FUTBOLCU ALMANYA ÎÇlN YEŞlL IŞIK YAKTI Ailton Köln'e göz kırptıSpor Servisi - Beşiktaş'ta sezon başından beri iste- nilenı veremeyen ve son dönemde yaptığı kasıtlı hare- ketîer ve tepki çeki- cı davranışlarla Si- yah - Beyazhlar'dan aynlmak iste- diğini ortaya koyan AÜton Bundes- liga takımlanndan Köln'e yeşil ışık yaktı. Brezilyah futbolcu 'Kötaer Express' gazetesine yaptığı açıkla- mada. "Almanya'da ailemk biıükte kendimi daha rahat hissediyomm. Köta çok güzel bir kent FC Köüı'e memnuniyetle gelirim. Görüşmeler için orada bulunan danışmanım \^t- küi" dedı. Ailton'undanışmanı JuüoCesar'ın Kölndeki Dorint otelde 4 Brezilyah genç futbolcu için FC Köln yetkilile- ri ile görüşmeler yaptığı. Âilton'un transferi ile ilgili olarak neler konuş- tuğu konusunda ise açıklama yapıl- madığı belirtildi. Haberde aynca, Ail- ton'un Bundesliga'ya olan ilgisinin gittikçe arttığı ve FC Köln'ün yeni teknik direktörünün belirlenmesinden sonra transfer konusunda karar alına- cağı kaydedildi. Ancak, Köln'ün de Brezilyah oyuncuyla ilgilendiği. kira- lama yoluna gitmeyi planladıklan sı- zan haberler arasında. Beşiktaş yöne- riminin ise Breziyalıyı bonservisiyle birlikte satmaktan yana oldu- ğu bılinıyor. Bu arada Romanya'da Hagi'nın çalıştırdığı Poli ta- kımının ülke tanhındekı en yüksek rakamı önererek Pancu'ya yıllık 500 bin Av- ro ve vılla teklif ettiği kay- dedilirken Siyah-Beyazlı- lann gözden çıkardığı Ali Güneş ile Ç. Rizesporlu Fanri'vi takas etmeyi palanladığı öğ- renildi. Öte yandan Altyapı Komitesi Baş- kanı SinanVardar. teknik direktör Je- an Tigana ile ilgili 'Böyle giderse Ti- gana'yı da yollanz' şeklinde bir açık- lama yapmadığını söyledi. Vardar. yazılı yaptığı açıklamada. şu görüaşlere yer verdi: "Teknik dB- rektör Tigana ile ilgili 'Böyle giderse Tigana"yı da yoflanz' gibi bir ifadeyi, hiçbir yerde, hiçbir surette kullanma- dım" dedi. Iş Bankası 'ndan doğru hamle Türkrye İş Bankası, Satranç Federasyonu'nun resmi sponsoru olarak spor adma önemü bir adım atn. İş Kuleleri'nde düzenlenen törende, Devlet Bakanı ve Başbakan Yanhıncısı Mehmet AH Şahin, Türkrye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. AJımet Kırnıan, Türkive İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince ve Satranç Federasyonu Başkanı An' N'ihat Yazıcı, sponsorluk sözieşmesini imzaladılar. Anlaşma, İş Bankası Yavınlan'ndan çıkacak satranç kitaplan, h'ge isün verilmesi. satrancın Ugi görmesi için çahşmalaruı \apıunası gibi konularda uzun süreli birÛkteliği kapsıyor. (Fotoğraf: HÜSEYİN KILINÇ) M AHMUT USLU: 'Daum 'u vermeyiz BERLİN(Cumhuri- yet) - Fenerbahçe Baş- kan Yardımcısı Mah- mut Uslu, teknik direk- tör Christoph Daum u kimseye \ermek niye- tinde olmadıklannı söyledi. Uslu, "Türk- ler Daum'u vermiyor" baş- lığıyla bir ha- ber yayınlayan Alman Bild gazetesine yaptığı açıkla- mada, "Biz normalde resmi bir başATiru yoksa gazete- cikre açıklama yapma- yız. Ancak kesin olan, Daum'un bizimk 2007 yıhna kadar sözleşmesi olduğudur. Daum'dan çok memnunuz ve onu hiçbir para karşılığui- da vermeyiz. Onunla birlikte yeniden Şampi- yon olmak istrvoruz. Para unvanın karşıhğı olamaz" diye konuştu. Daum'un kendi ta- kımlanna geleceği şeklinde dün bir açık- lama yapan Alman 1. lig (Bundesliga) takımlanndan FC Schalke 04 'ün menajeri Rudi Assauer ise, bu konuda gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalan kayda al- dun. Doğru kişivi bula- cağunıza inanıyorum" dedi. Daumda Assauer hakkında. "Schalke'nin son \illarda sağladığı büvük olumlu gen'şme- ler öncelikle onun saye- sinde >aşanmışör" diye konuştu. V O L E Y B O L L İ G İ Derbi EBahçe'nin Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Orhan Utkan (7), A. Temel Öneri (7) EBAHÇE: Erhan (6), Arslan (6), Can (7), Burak (6), Volkan (6), Valov (7) (Nuri 6, Umut 6) BEŞİKTAŞ: Myr- ka (7), Igor (6), Hakan (6), Engin (6), Denis (7), Uğur (6) (Birkan (6), Bahadır (6), Sezer (6), Burçin (6), Fa- ik5) SETLER: 25-20, 22-25. 25-22, 30-28 ALEVANAKOK Voleybol Erkekler Birinci Ligi'nde 2 ezeli raki- bin kozlannı paylaştığı karşüaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. G Ü N Ü N I Ç l N D E N • JUN BEKLEMEDE - Trabzonspor'un Çek Cum- huriyeti'nin Sparta Prag takımından kadrosuna kat- tığı, ancak bir türlü istediği verimi alamadığı Tomas Jun'un Wolsfburg"a transferinın gerçekleşmediği bil- dirildi. • MALATYA YENİ YILI BEKLİYOR - Malatyas- por Kulübü Başkanı Hücmet Tannverdı, ligin ikınci yansı için transfer etmek istedikleri 3 yabancı futbol- cu ile görüşmelerinin yılbaşı tatüi sonrasına kaldığı- nı söyledi. • ERZURUMLU HAKEMLER TEPKİLİ - Erzu- rum'da amatör küme futbol maçlannda hakemlere yönelik saldın olaylan artınca, hakemler, bu haftaso- nu oynanacak maçlara çıkmama karan aldı. • BASKETBOL - Basketbol Federasyonu Genel Sekreterlıgı'ne Alı Özsoy getirildi. Basketbol Fede- rasyonu'nda Türkıye Basketbol Ligi Direktörlüğü ya- pan Ali Özsoy. genel sekreterliğinin yanı sıra yeni bir atama yapılana kadar bu görevini de sürdürecek. • ALTILI- Izmir at yanşlannda 4-1-2-2-4-2 kom- binesini bilenler: 76.35 YTL ıkramiye kazandı. Aygaz Hizmet Hattı: 444 4 999 www.aygaz.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog