Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

24 ARALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAY JvLJJ^J. U J \ kultur(gcumhuriyet.com.tr ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Benim carum 'gâvurIzmir'imGeçen hafta sonu îzmir'deydim. Çağdaş eğitimin önemini kavTanuş Işıkkent llköğretim Okulu'nda... Çok amaçlı, dört dörtlük, oditor- yum-tiyatro, konser, toplanti salon- lannın açıhşında konuşmamı iste- mişlerdi. Okul duvarlannı süsleyen resimlere, yazılara, afişlere bakar- ken öğrencilerin sınır tanımayan düş güçlerine, yaratıcıhkJarına, geniş ufiıklarına tanıkJık ediyordum... Çevre okullardan öğrenciJerin, öğ- retmenJerin, velilerin de katıldığı o salonda, özelJikJe çocuklann sorula- n ve yorumJan benim de ufkumu ge- nişletiyordu... Son günJerin karam- sarlığını üzerimden atarak, böyle ço- cukJan gördükçe, dinledıkçe, gele- cekten ümit kesmeye hakkım yok di- yordum... îçimde sevinç kabanyor- du. Hayır, henüz Başbakan, hepimi- zin gayet iyi anladığı, algıladığı o Iz- mir konuşmasını yapmamıştı. He- nüz "Izmir üzerine zaman zaman yakıştırılan ifadeleri, İzmir silip atacaktır" inancıru ve karannı açık- lamamıştı. 0 nedenle de henüz "öz- rii kabahalinden biiyük", o hiçbir yanı doğru olmayan "düzeltme" de yapılmamıştı. Bentm izmlr'rm O sözleri ve düzeltmeyi ve sonra- ki tepkileri duydukça, dinledıkçe, okudukça benim îzrnir'imi düşün- meden edemiyorum. Istanbul'da doğmuştum ama beş yaşıma geldiğimde, çekirdek aile, anne - baba - ablamla Izmir'e göç et- miştik. Tüm bayramlar ve yaz tatil- leri gidilen, otomobille 12 ıJa 18 sa- at süren Istanbul seferlerimizi say- mazsak, 17 yaşıma dek, lise bitince- ye dek Izmir'de yaşadım. Ben, îzmir'i önce, tüm çocuklar îstanbul'dakinden çok daha özgür olduklan için, tüm çocuklar evlerin içinde değil de, sokakJarda oynadı- ğı için sevdim. Varhklı aile çocuğu, yoksul aile çocuğu aynmı yapılma- dığı için sevdim. Ben îzmir'i en çok denizle bunca iç içe olduğu için, her yerden deniz ereye gidersen git... Bu kent bırakmayacaktır peşini' diyordu Kavafis... Benim canım gâvur Izmir'im de peşimi bırakmaz... Başbakan'ın konuşması, ardından, özrii kabahatinden büyük 'düzelrme', sakın oyuna gelme, sen hep 'gâvur Izmir' olarak kal çığlığını yerleştirdi içime. göründüğü için sevdim. Istanbul'da deniz hep o kadar uzaktı ki... Hayır hayır, en çok pencereleri sardunyah evleri için, her akşam balkonlarda açan ve çocuklar tarafindan topla- nan yaseminleri için sevdim. Akşam toplanmahydı ki yaseminler, ertesi gün yenileri açsın... (Böyle devam edersem, bu gazetenin sayfalan yet- mez benim tzmir'imi anlatmaya...) flk kez "givur Izmir" sözünü duyduğumda, acaba NATO burada, Amerikan askerleri ortahkta ondan mı, diye düşündügümü ve bundan hiç hoşlanmadığımı anımsıyorum. Doğrusu birlikte oynadığımız, aynı sıralan paylaştığımız Levanten ar- kadaşlanmıza "gâvur" laflnı yakış- tırmak aklımızın ucundan geçmez- di. Izmir'in tarinini, buraya yerleşen yabancılan, 18. ve 19. yüzyıllarda Batı'ya açılan ticaret kapısmdan kentin çehresini ve toplumsal yaşan- tısını nasıl dönüştürdüklerini öğren- dikçe... Sonra Kurtuluş Savaşı'nı, o muhteşem direnişin aynntılannı, kentin bağunsızlık ve özgürlük tut- kusunu kavradıkça... Izmir'in uygar- Iık tarihindeki sürekliliğüıin, Home- ros'tan günümüze uzanan zengin bi- rikiminin bilincine vardıkça... Bu zengin birikimden pay aldıkça, "gâ- vur Izmir" tanımlamasını çok sev- dim! Benim canım gâvur Izmir'un... Ben seni en çok Halikarnas Baiık- çısı'nın, Azra Erhat'ın, senin uy- garlık tarihindeki yerini bana tanı- tan kitaplanyla sevdim. Benim carum gâvur Izmir'im... Ben seni en çok, Şair Ejref ren Halit Ziya'ya, Vakup Kadri'den Salâh Birsele. Necari Cuma- Iı'dan Samim Kocagöz'e, Tarık Dursun K'ya yazarlannm kitapla- rından sevdim. Atillâ İlhan'ın şiirlerinde Kor- don boyu alev alev yanar, Basma- ne'de ya da Pasaport'ta kadınlar yağmuru durdurur, riizgân değişti- rirler. "Belki 30'Iardan mehtap yorgunluğu Izmir / Körfez'de şe- refine donatılmış vapurlar / Ne- rede ne zaman kaç kere yaşadik /Nasıi bir sevdaysa eskitememiş yıllar / Birirdiğimiz her şeye ye- oiden başladık / Dudaklanmızda birbirimizden mısralar" Işte "Nasıl bir sevdaysa' ben öyle sevdalandım Izmir'e. Benim canım gâvur Izmir'im. Hüseyin Yarttaş'ın şiirlerinde sen haşan bir çocuksundur, hıdrellez ateşlerinden atlayan... "lmbatı dök yazıya/ şiir olur/ söz renk de- ğişir / serin mavi Izmir olur" de- mesi boşuna değil... Şükran Kurdakul'a göre tz- mir'e vuran "Ege Dalgalan", "Denizdi, kıyılarıoda sürükledi- ğimiz / Solmayan, eskimeven, yalnızüğını sarhoşluğa vuran de- niz" (...) Ve "Öyle bizdendi ki kı- yı çizgisinden ötesi / Mavi içinde yiter, mavi içinde bulurduk kcn- dimizı." Belki de bugüne en uygunu yine Şükran Kurdakul'un "Heybe" şi- irinden şu dizeler: "flk gençliği tz- mir'den gerirdim, / Özgürlük sözcüğü yetmez anlatmaya.../ Nasıl sığmış avuçlarıma koca dünya, / Kitabın biri insan, biri ben." Benim canım gâvur Izmir'im... Başbakan'ın demek istediğini, sen de, ben de, herkes de çok iyi anJa- dı. Bunca bizden olan seni, gerici- liğe, karanlığa, şeriata yöneltmek isteyeniere kulak asmayacağını ve bunlara karşı hep direneceğini bi- liyorum. Ama "gâvur" sözüne karşı tepki olarak seni alet etmeye kalkanlara karşı da kendini koru. Dı- lerim, sen hep "gâvur Izmir" pla- rak kalasın. www.zeynep@zeyneporal.com faks: (0 212 257 05 57) BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞLNMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005 7 Satış Satışa koau Beykoz llçesi, Orta Çeşme Mahallesi 513 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazuı mahalline gidildi. Taşınmazu! Tapu Kaydı: Beykoz Tapu sicil müdürlüğü'nün 25.08.2003 tarih 2205 sayılı yazılannda belirtildiği gibi Beykoz llçesi Orta Çeşme Mahallesi Beykoz Akbaba Asfaltı Yolu Mevkii 513 Ad, 9 Parsel sayılı 477 m2 atiktanndaki bahçefi ahşap evin 2 3 hissesi Recep oğlu Osman Akyol 1 3 hissesi Osman oğlu Şaban Akyol adına kayıtlıdır. Taşınmazın Imar Durumu: Beykoz Belediye Başkanlıgı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 30.01.2004 tarih 3203 sayılı yaa- lan ve eki lmar Müdürlü|ü'nün 5.12.2003 tarih 1748 Sayılı yazılannda belirtildiği gibi Beykoz üçesi, Ortaçeşme mahalle- si, 12 pafta, 513 ada, 9 parsel sayılı yer 13.09.1991 tarih 1 1000 ölçekli geri görününj ve etkilenme bölgesi uygulama imar planında konut, yol ve park alanında kalmaktadır. Konut alanı yapılanma şartlan Taks: 0.15 Kaks: 0.60 n. 9.50 m.'dir. Yoldan çekme mesafesi 5 m. Yan ve arka bahçe mesafesı 4 m.'dir. lmar uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez. Taşınmazın Nitelikieri: Satışa konu 513 Ada, 9 Parsel içerisinde 1993 yılı yapunı iki katlı çatılı bir bina ile yanm bod- rum katı+zemin katı+normal kat+çatı katı olmak üzere toplam dört katlı natamam vaziyette karkası bitmiş, tuğlaları örül- müş bir bina bulunmaktadır. MahJceme karanna göre iki katlı, çatılı bina davahlardan Osman Akyol'a, 4 katlı natamam bina davalı Şaban AJcyol 'a eirıir. Taşınmaz parselin Beykoz-Üsküdür ana artel yola mesafesi 400 merre kadardır. Ulaşım kolaydır. Kadastro Mühendisi bilirkişinin raporundan da anlaşılacağı gibi iki katlı ve ıkamet edilen bina 5 parsel sayılı komşu parsele 18.43 m2 natamarn vaziyettekı 4 katlı bina ise 20.54 m2 yola tecavüzlüdür. iki katlı binanın taban orurma alanı 123.72 m2'dir. Dosyada Yapılan Incelemeler: Dosyada bulunan muris Osman Akyol'un veraset ilamından anlaşıldığı gibi murisin mi- ras meseiesı 20 sehim kabul edilmiş ve bıuıun 5 sehmi eşi Fatma Akyol'a, 3'er sehmi ise çocuklan Recep, Şaban, Rama- zan, Osman Akyof'a ve kızı Yaşar Dülger'e intikal etmiştir. Taşınmazın Değeri: Satışa konu taşınmazuı nitelikieri, imar durumu, tapu kaydı, ulaşunı, çevrede oluşan emsal değerleri ve tarafimızdan bilinen rayiç ve btrim değerleri göz önüne alınarak birlikte değerlendirmesi yapıldığından taşınmazın de- ğeri: Arsa Değeri: 477 m2*340. 00. YTLM2: 162.180.00. YTL. Bina Değeri (İki katlı Osman Aiyol'a ait bina) 2(123.72 m2-18.43 m2)xl93.OO. YTL./m2xO. 72: 29.262.20. YTL. 2x18.43 m2xl93.00. YTL./m2x2/3xO.72= 3.414.71. YTL. Toplam= 32.676.91. YTL. Natamam Bina Değeri (Şaban Akyol binasıj 326.36 m2x315.00. YTL m2x0.42= 43.177.43. YTL. 41.08 m2x315.00. YTL./ m2x2/3xO.42= 3.623.26. YTL. Toplam= 46.800.69. YTL. Hissedarlann Hisselerine Tekabüi Eden Miktarlar: Faüme Akyol: 162.180.00. YTL.xl0'60Hisse:=27.030. 00. YTL. Recep Akyol: 162.180.00. YTL.x6/6OHisse:=16.2I8. 00. YTL. Ramazan Akyol: 162.180. 00. YTL.x6/60 Hisse= 16. 218.00. YTL. Yaşar Dülger: 162.180.00. YTL.x6/60Hisse:=16.218. 00. YTL. Osman Akyolx 162.180.00. YTL. x6/60 Hisse:=16.218. 00. YTL.+32.676.91. YTL. (iki katlı ev bedelij Toplam: 48.894.91. YTL. Şaban Akyobc162.180.00. YTL.x26/60 Hisse:=70.278. 00. YTL.+46.800.69 YTL. ' (Natamam bina bedeli) Toplam= 117.078.69. YTL. Satıj şartlan: 1- Satış 10.02. 2006 günü saat 15.00'ten 15. 20'e kadar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin durusma salonunda açık artırma süreti yapılacaktrr. Bu artumada tahmin edilen kıymetin %60'uıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.02.206 günü günü ayru yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını buunası ve satış iste- yenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraf- lannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi döşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3- Ipotek sahibi alacaklılar la diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- fhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen me- sul olacaklardır. İhale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden aluıacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenle- rin 2005 7 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 05.12. 2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 60794 İZMİR 11. tCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No-2005 9690 Esas Snnİmasına ksrar verilen taşınmann cinsi, nrteligi knmeü, »dedL önemli özellikleri: Taşınmaz tapu ka>dı: lzmır ılı. Bomova ılçesı. Kazımdırik Mahallesrnde kain tapuya 3883 ada, parsel, 111 cılt, 10835 savfa no'da kajıtlı bulujıan 621904 arsa paylı B Blok 6. kal 12 nou mesken vasıflı taşınma- zuı tamamı. lmar durumu: Bomova Belediye Başkanlıgı lmar Müdürlüğü'nün 19.10 2005 tarih ve 7218 sayılı yaalan ekı imar durum belgesıne göre. asınmazın inşaat nizarrunın av-nk nizam. kat adedinin 8 kat (çaO katı yok), bi- na yüksekliğHiın hmax= 26.50 metre. ÖD bahçe, kornşu ve arka bahçe mesafelerinin formûle göre olacağı bil- dırijrnişür. Önemlı özellıklen Satışa konu taşınmazın bulundugu ana yapı betonarme kolonlu vığma tuğla duvarlı olarak ınşaa edılmıştır Bina asansöriüdür. Mesken daire 3 oda, salon, mufûk, banyo ve vvc'den ıbaret olup, odalann tabaru ahşap parke kaphdır. Duvaıian ve tavanı sıvalı boyalıdır. Banyo tabanı seramık Uplı, duvar- lan tavana kadar fayans iaplı. banvoda kûvet. klozeı. rezervuar. ve lavabo mevcuttur. Mesken dairenin kap^ lan mobıiva kapl/dir Pencerelen alûminyum doğramadır. Elektrik ve suyu mevcut olan meskenin yaklaşık 126 nû aİanlı oldugu tespıt edilmışör. Sanşa konu taşınmaz. belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşımı kolaydır. Mustafe Kanal Caddesi'ne cephelidi'. Bomova ilçesi, Kazımdırik Mah.. Mustafa Kemal Cad No 1662 B Blok K: 6 D: 12 tzmiradresındedır. Kj>Tnetı Satışa konu taşınmaz 113.400.00 YTL kesinlesmiş bedel ûzerinden saûşa çıkanlmışnr. Satış şartlan: 1- raşınmazın buincı saoşı 30.01.2006 Pazartesı günü saat 10.00'dan 10.15 'e kadar Izmir Adliye Sarayı lzmır 11. lcra Müdûrlûğü D: 3 Blok zemin kat Bayraklı- Izmir adresınde açık artuma suretiyle yapılacakJır. Bu artırmada tahmin edilen degenn vûzde 60'ını ve satış masraflanru geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıraran taahhüdü bakı kalmak şaro ile 09.02.2006 Perşembe günû yukanda belırrilen saatlerde ve yerde ikıneı arnrmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada ise rüçhanlı alacaklılann alacagını ve tahmin edilen kı>Tnetin yüzde 40'ını ve sanş masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen değenn vüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka temmat mektubunu \ ermeleri lazımdır. Saüş peşin para iledir, alıcı istedığinde 10 günû geçme- mek üzere sûre veriiebilır. Tellaliye resmi. damga verçpsi. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler sanş bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacakhlaria diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı özellikle faiz ve gi- derlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bıldırmelen lazımdır; aksı tak- dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan harıç buakılacaktır 4- Satış bedelı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'oun 133. maddesi gere- ğınce ihale feshedılir. Öa ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı v e kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmadan kendılerinden tahsil edılecekür. 5- Şarmame ilan tanhmden itibaren herkesin görebilmesi ıçın daire açık olup gideri verildiği takdirde iste- yen alıcıya bir ömeği göndenlebilir. 6- Sanşa iştirak edenlerin şannameyı görmüş ve münderecannı kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bılgı al- mak isteyenlerin 2005 9690 savıli dosya numarasıyla müdüriûgumûze başvıırmaian ilan olunur. 14. 12.2005 (*)flgililertabinneimMhaWasahıpleridedahildir. Basın:60232 KARTAL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ Esas No: 2005 421 Nebı Beyaz vekili tarafindan davalıiar; Maliye Hazinesi. Paşaköy Tüzelkişiliği. Istanbu! Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı. Kartal Emlak Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü'ne izafeten Orman Bölge Müdürlöğü ale\hîerine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememızce yapıfan açık yargılamasmda verilen ara karan gereğince: Dava konusu olan Jstanbul lli. Kartal llçesi. Paşaköy Kö> sınırlan içerisinde; Pafta 5'te bulunan ve Kuzejinde Ali Çetinkaya'ya. doğusunda Ömeroğlu Ali Çetinkaya'ya. güneyinde Mustafa Kurta ait tapuiu arazi ve batısında Necip oğlu Hikmet Önbaş'a ait tarialar ile çevrîli olan tar- la cinsindeki taşınmazlan vaklaşık 42 yıldan beri çekişmesiz ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğunu ileri sürerek, M.K.'nin 713. maddesi (eskı M.K. 639. md.) gereğince davacı kendi adına kayıt ve tescilini talep etmiş olduğundan, t Dava konusu taşınmazla ilgili olarak a>Tii ya da şahsi bir hak ıddiastnda bulunanlann ve diğer ilgililerin ilk ilan tarihinden jti- baren itiraz davası açmalan ve son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde davaya itiraz edilmediği takdirde taşınmazlann davacı adına tesciline karar verilebileceği ilan olunur. 15.12.2005 (Basın: 60520) BEYOĞLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2005/612 Tal. Bir borçtan dolayı sanşa karar venlen aşagıda cinsi, evsafi le degen yazılı gav-nmenkul açık armnna sureti ile saûşına karar verilmışrir. Tapu kaydı: Beyoğlu üçesL Çukur Mahallesi Fıcıcı Abdı Sokak'ta bulunan 7 pafia. 360 ada. 24 parsel sayıiı ve 5^.50 m2 mikiarlı evm 1 2 hissesi. lmar durumu: Beyoğlu Belediye Başkanljğı lmar Mü- dürlü|û'nün 02.082005 tarih ve 2005 4874 sayılı yaasından söz konusu yenıi TlOOO ölçekli 18.09.1990 tasdık ta- rihli Tarlabaşı Buhan imar planında mer'i plan yönetmelik şardannda h: 12.50 m. irtjfada önen bûro-ış merkezı sahasında olmak üzere ımar durumu olduğu anlaşılmıştır. Ancak Istanbul 1 nolu Kültür \ e Tabıat \'arlıklannı Ko- ruma Kunıhı'ndan alınacak karar dogrultusunda ınıar durumu diizenleneceö anlaşılmışür. Gaynmenkulûn haliha- zır durumu: Gayrunenkul Beyoglu ılçesı. Çukur Mahallesi, Fıcıcı Abdı Sokaji üzennde 13 kapı nolu, 7 pafta. 360 ads. 24 parsel sayılı 52.50 m2 mıktarlı arsada inşa edilmiş 5 katlı kargir binanın I 2 hıssesidir. Bina zemınde 46.00 m2 mikiarlı alanda inşa edilmişor Bodrum. zemin, 3 normal kaüı olmak üzere 5 katbdır. Bodrum katta dükkân vardır. Dûkkânın zemını karo ve duvarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Tek hacimbdır. Zemin ve normal kaüarda bi- rer daire vardır. Daıreler. hoL 2 oda, murfak. vvc'den iharetrir Odalann zemiru marley ve duvarlan sıva üzen bada- na kaplıdır. Dairelerde ıç kapı ve pencere doğramalan ahşaptır. MuöâkJarda evyelı lav^bolu tezgâh vardır. VVc'ler- de lavabo ve klozet vardır. Bınada eiektrik, temtz su ve pis su tesısan vardır. Bina gınş kapısı demır konstrûksiyon- dur. Btnada karlar arası mozaik basamaklı meıdiven vardır. Çausı kiremit kaplı olup. dış cephesı sıva üzen badana kaplıdır. Binanın 1. fcannda sokakcephesinde (0.50 mxl.50m)ebanndacumba çıkma vardır. GayTİmenkulûn değeri. Sözkonusu gayrimenkuJe biürfcişice 56.000.00 \TL. değer takdir edilmiştir. Saöşsardan: 1- Birinci sanş 30.01.2006günü. saat 14.00-14.lOarasında Beyoğlu 1. lcra Müdüriügu'ndeaçık arürma suretiy- le yapılacaknr. Bu açık artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60ına alacaklı varsa alacakian mecmuunu v e saüş masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arnraran taahhüdü bakı kalmak kaydıylaflrinciaçık artörma 09.022006'da aynı saatlerde yapılacaktır. tkincı amırmada muhammen kr>Tneün yüz- de 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rûçhanı olan alacaklann loplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşnrma masraflanni geçmesi şaroyla en çok armrana ıhalesı yapüacakur. 2- Arttrmaya iştirak edecekleria tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka- dar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sanş peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemet kay- dı iJe mehil veriJebilir. Öıale damga pulu. KDV tapu harcımn 1 2 nispeundekı masraflar alıcıya ait olduğu tellaliye iie birikmiş veıgi borçlan saöş bedelinden ödenir 3- Ipotek sahibi alacakblarla diğer ilgılilerin (ifgililer tabirine intifâ haklan sahıplen de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemi- ze bildirrneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pa\ lasmadan hanç bırakılacaklardır 4- Sanş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tlK.'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedılir. İki ihale arasındaki fârktan ve >ısal faizden abcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmaksıan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan anhınden jtıbaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafi verildiği takdirde iste- yen ahcıya bir ömeğı göndenlır 6- Şaüşa iştirak edenlerin şartnamevi görmüş ve münderecannj kabul etmiş sa> ılacaklan. jnşkaca bilgi almak istey«nlenn yukanda yaalı dosya numaramız ile müdürlüğümüze başvoırmalan ilan olunur Basın" 60631 SANATA BAKIŞ SELMt ANDAK Müzikte Evrensellik Dünyanın "örnek büyük insan" olarak tanımladığ ölümsüz önder Atatürk'ün 1934 yılında söylediği, "Bı ulusun yeriıdeğişikliğine ölçü, musikide değişikliği ala bilmesi, kavrayabilmesidir..." sözleriyle öngördüğü "mü zik devrimi"n'tn temel ilkeleri arasında, özetle şu yön temler bulunuyor: 1 - Evrensel, çağdaş ve çoksesli mü- zik anlayışına yönelmek. 2- Türk ulusunun derin ve en- gin müzik kaynaklannı (özellikle Anadolu folklor hazi- nesini) uygar ve ileri müzik yaratmaları ve biçimleri için- de geliştirmek. 3- Geleneksel ve klasik Türk müziğinin değişmez değerlerini saklarken kötüleşen, eskidikçe ve piyasaya döküldükçe yozlaşan örneklerini tutucu davranışlarta devam ettirmemek. 4- Müzikte evrensel, çağdaş ve uygar kurallan ve biçimleri uygularken ne Do- ğu, ne de Batı özenticiliğine düşerek, özgün ve yeni beste yaratmalarına yönelmek. 5- Ulusal anlamda Türk müziğine çokses/ilik, armonizasyon, tüm müzik bilimi ve gereklı'eğitimden geçmiş yorumculuk gücüyle ulaş- mak. 6- Müzik dilinde ve evrensel seviyede yeri olma- yan anlamsız, uyduruk türler ve değersiz yoz ve ucuz örneklere paydos demek, 'an- oflardan ve iniltilerden annmak! Atatürk'ün müzik devriminden bu yana, ülkemizde her türde besteciler çoğalmış, yeni yetenekler ortaya çıkmış; besteleri yorumlayan orkestralar, topluluklar, solistler, sanatçılar artmış ve artmaktadır. Artık yediden yetmişe herkes müzik dinlemekte, ilgilenmekte ve uğ- raşmaktadır. Bu olumlu ve sevindirici bir gelişmedir. Bu bir gerçek. Ancak, ne yazık ki, yukanda kısaca belirtti- ğim temel yöntemler unutulmakta ve Atatürk'ün gös- terdiği yoldan zaman zaman saptırılarak tekseslilik- çokseslilik, eski-yeni, Doğu-Batı özenticiliği, aynca hiç- bir bilince dayanmayan çeşitli türler (arabesk vd. gibi) kargaşası sürmekte, sorunlara çözüm getirilmemekte- dir. Genel görünüş olarak diyebilirim ki: Klasik Türk mü- ziğinin ölümsüz deha/an yerine (Dede Efendi,ttrivd.) bu klasta yeni besteciler çıkıyor sayılmaz. Türk halk müziği, Anadolu'nun âş/klan, ozanlan, yorumculanyla gücünü saklamaktadır. En büyük gelişme ve özellikle genç kuşaklann fışkırdığı ve gitgide dinleyicisi çoğalan müzik yansıması, popüler müzik türünde olmaktadır... Müziğin saplantı biçiminde tek ırkı, tek dili, tek dini, tek milliyeti yoktur. Yaşamsal, yöresel, bilimsel özellik- le yaratım değişkenliği vardır. Toplumlara göre renk alır vekaynaşır... Müzik "insanlığın ortak dili"dir. •• am Truva Odülleri yarm veriliyor I Kültür Servisi - Truva Folklor Araştırmalan Deme^ tarafindan düzenlenen ve bu yıl onüçüncü kez verilecek olan 'Truva Kültür Sanat Ödülleri' yann sahiplerini bulacak. Atatürkçüiük alanmda Turgut Özaİcman, Çağdaş Halk Müziği'nde Hüsnü Şenlendirici, edebiyatta Burhan Günel, fotoğrafla Ozan Sağdıç, PN. Boratav Halk Bilimi'nde ODTÜ THBT, Halk Müziği 'nde Okan Murat Öztürk, Halk Oyunlan'nda Mehmet Yıldız, Plastik Sanatlar'da Muzaffer Akyol, sinema alanında Memduh Ün, şiirde Arif Damar, tiyatroda Işıl Kasapoğlu ve Truva Özel ödülü'nde Nuray Yılmaz ödüllerini aJacak. Devlet Tiyatrolan Taksim Sahnesi'nde saat 20.00'de yapılacak ödül törenini tiyatro ve sinema sanatçısı Gülsen Tuncer sunacak. biz karşı çıkmazsak Genel Saglık(sızlık) Sigortası vergisini ödeyemeyenler sağlık fıizmeti alamayacak. SOSYAL GUVEN(SIZ)LIK VE GENEL SAĞLIK(SIZLIK) SİGORTASI YASA TASARISJNA HAYIR! BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Esas No: 2005/264 Davacı: Ali Ipek. Batman. Merkez ilçesi. Beşevler Mah. CN:5, HN:36'da niUiısa kayıtlı Çuıar Mah. 13. Sokak No:39 D:7 Bağcılar-tstanbul Davalı: Mıhaela lpek Dava: Boşanma Davacı Ali lpek tarafindan davalı Derya lpek aleyhine açılan bo$anma davasmtn y'apılan açık duruşması uyannca, Batman ili, Merkez ilçesi. Beşevler Mahallesi. Cilt No:5, Ha- ne No:36'da nüfusa kayıtlı bulunan Gigel ve Lenuta'dan olma 22.06.1980 dogumlu davalı Mıhaela İpek'in belırtilen adresleri- ne dava dilekçesinin tebliğ edilemediği. adres araştırmasmda da adı geçenin adresınin bulunamadığı 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hûkmüne bınaen dava ve yenileme dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalının 30.01.2006 gönü saat J1 20'de mahkememizde ha- ar obnası, beUi edilen gün ve saatte gelmesı veya kendisinı bir vekille temsil ettirmesi. gelmedigi veya mazeret bildirmediği. delii de ibraz emvedıgı takdırde HL"MK'nun 213-377. maddeleri uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve hüküm kurula- cağı, dava ve yenileme dılekçesuıın teblıgı yenne geçerlı olmak ijere ilanen duyurulur. Işbu ilan' vavinlandıgı tarihten itibaren 15 gün sonra tebtiğyapılmışsayılacaktır. Basm: 60235 YUMURTALIK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2000 1 Esas 200111 Karar Davacı Hazıne vekili tarafindan davalıiar Halıl Gûndûz mırasçıian aleyhıne mahkemermze açmış oldu|u tapulama tespmne iaraz davası- nın yapılan dunışmalan sonunda. Mahkemerruzden verilen 28.02.2001 tarih 2000 1 Esas ve 2001 11 karar sayılı ıiamında 'Vurnurtalık ilçesi Kaidınm kasabası 819 parsel sayılı tasınrrazdakı davalılar ölü Halıl Gündüz mırasçılannın subut bulmayan davalanrun reddıne. nıza konusu Kaidınm kasabası #19 par- sel sayılı taşınmazın maliye hazinesi adına tespıt ve tescıhne karar ve- nlmıştır. Davalı ölû Halil Gündüz mirasçılan traz. Hanıfi. Sultaa Teslıme ve Durdu GündüYün yapılan tüm aramalara ra|men teblıgata yarar açık adresı tespıt edılememış ve tebligat yapılamadığından mahkememizce ilanen tebligat yapümasına karar verilmış olmakla. Işbu ıîan tarihınden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasma bu tarihten sonra 15 güniük süre içerisinde bu pareelk ilgili olarak ıti- razı olan kişi veya kişılenn mahkememıze yazılı olarak müıacaat et- meleri. aksı takdirde ""201 sayılı leblıgal kanunu 2H ve devam madde- len eeregınce hükmün bu şeklivle kesinleşmiş sayılacaâı ilan olunur. 06.12.2005 Basm: 60287 DtDİM SULH CEZA MAHKEMESf'NDEN Esas No: 2003 217 Karar No: 2003 343 2918 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan hükümlü Dogan Çeük alev'- hine mahkememizde açılan katnu davasının 25.10.2005 tarihinde verilen ek karan gereğınee; - Mahkememizin 10.072003 tanh ve 2003 21" esas. 2003 343 karar sayılı ılamın ortadan kaldınlmasına ve mfaz alılmemesıne. - Hükümlünün 2918 sayılı vasanın 363. 5326 sayıJı yasanm 2 ve24, 5237 sayılı TCK'nun 52 2 maddelen gereğince hükûmlû Doğan Çe- lik'in subut buldugu daha önce kesınleşen e> lemınden dolayı 600.00.- YTL. Idari para cezası verilmesme. Karar \enlmış olup. karar normal yoUardan sanık Doğan Çelik'e tebliğ edılemedığmden ^201 sayılı kanu- nun ilgili hükümlen gereğince ilan tarihinden 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur 21.11.2005 Basın. 601 "^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog