Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 ARALIK 2005 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr j " Yansmaya 79 gencressatn237 yapıtta katıMı ı Yüın GençRessamı-2005 finatisüeri bellioldu Kültür Servia -' rh+sanat Der- gisi'nce, genç yeteneklen destek- ; lemek ve yannın değerlennı or- s taya çıkarmak amacıyla bu yıl ıkıncısı duzenlenen 'Yıhn Genç * Ressamı Yanşması'na Türkıye z Güzel Sanatlar Fakultesı'nı bı- * tırmış ya da son sınıfta olan 79 i genç ressam 237 yapıtla katıldı I Dığer yanşmalardan farklı bır yöntem uygulanan yanşmada, fi- nalde yanşacak 15 genç ressam Turan EroL, Mehmet Güteryüz, MefameCErçüven, Kaya Özsezgin ve Nflgün Yüksel'den oluşan se- çıcı kurulca belırlendı Flnale kalanlar Fınale kalan ErdinçBabat, Ma- ide Bulak, Pınar Ceylan. Banş Cihanoğlu, Sibel Çaglav an. Meh- met Çakıcı, Nurdan Iskender, Seydi Murat Koç, Ahmet San, Önder Serin, Meltem Söylemez, Öztem Tarzan, NecmiÜzgün, Al- berk Yıldır ve Eşref Yıldınm'ın 3'er yapıtı, 27 Aralık - 21 Ocak tanhlen arasında 'Tevfîklhtiyar SauatGaJerisi nde sanatseverle- nn oylarını beklıyor Oyvermek ısteyenler, resımlen Tevfık thtı- yar Sanat Galensı'nın yanı sıra, www rhsanat com tr adresınde ya da 'rh+sanat Dergısı 'nın Ocak sayısında gorerek de oylannı kul- lanabılırler Sanatseverlenn oylanyla yılın genç ressamı seçılen yanşmacı- ya ödulu, Tevfık Ihtıyar Sanat Galensı'nde, sergının kapanış gü- nü olan 21 Ocak 2006 akşamı duzenlenecek torenle venlırken dığer fınalıstler de sertıfıkalan- nı alacak Yanşmanın bınncısı 'rh+sanat Dergısı'nın Şubat sayı- sında kapakta yer alacak, aynca önumuzdekı yıl 'Tevfık îhtıyar Sanat Galensı'nde kışısel sergısı açılacak 'Tannm' her pazartesi Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Insanlığın bütüninançlan ZUHALAYTOLü> Repertuvanna her yıl avangard tarzda bır oyun katma karan alan Sadn Ahşüc Tıyatrosu, sezona Huri Aykut'un "Tannm" adlı oyunuylabaşladı DflekOztekin ın yonettıgı oyun, tarıh boyunca ın- sanoğlunun ınanç arayışı seruve- nını ele alarak Şamanızmden Hın- duızme, Hınstıyanlıktan Muse- vılığe, Budızmden Taoızme, Ya- hudılıkten Muslumanlığa kadar bırçok ınaruşın temellennı sor- guluyor Tüm dinlerin özü aynı' Oyun, temelde tum dınlenn ozunun aynı olduğunu ya da ay- nı ozden yola çıkılıp tumevanl- dığında tum dınlerde bağlılığın sevgıden doğduğunun goruldu- ğunu anlatıyor Oyundan bır tıratta da belırtıldığı gıbı "Birazdan dışa- n çıküğınızda; ciğerlerinize bir so- kıkdahaha>atçekin\eşıikrediaGü- nü \e gecevi yudumlayın, sevdikle- rinize zaman avınn. bosdannızuı Dilek Oztekın'in vonettiği o\un, tarih boyunca insanoğlunun ınanç arayişı serirvenini de alıyor. hayatına tşık olun, gölge olmayın. Hiçbir zaman pes etmeyin, yaşam- dan ve mucadele etmekten asla vaz- geçmeyin. Her kimsenin hem cen- neti. bem cehennemi oncekendiiçin- dedir, bunu es geçmeyin." "Tannm", her pazartesi Sadn Alışık Kultur Merkezi'nde (SAKM) oynanıyor Yönetmen Di- lek Öztekiıı, Turkıye'de avangard tı> atro turunun çok fazla sahnelen- medığını belırterek oyunu şoyle anlatıyor "Avangardtivatro,sa- nat akımlannı takip eden \enilik- çi \e öncu bir tarz, Benim belirgin mantgard aniayişnn bütûncıil tiyat- ro. Oyunun yalnızca oyuncular ve oyunculukla değil: danslan, ışığı, kostümleri ve felsefesiyie bir bü- tün olması çok önemlidir. Bu an- lamda Tannm' oyunu, tum bu et- kenler çerçevesinde tam bir avan- gard tiyatro örneğL" Oyunun, butun evrenın ve dın- lenn sevgı uzenne kurulduğunu, ınsanın kendısının farkına vara- rak ozunu sorgulaması gerektı- ğını ve butun bunlann dıdaknk de- ğıl, renklı sahne gostenlenyle an- latıldığını belırten Oztekın, "Tan- nm, mistik danslan. muzikleri, özd perküsyon düzenlemeleri, ışığı ve kastümüyle farklı bir reji anla>işuu izJevicrvle buhışturuyor" dedı (Te'l 0212 292 3919) "Ustalara Saygı" gecesi Aziz Nesin içm • Kültür Servisi - Beşıktaş Beledıyesı Kultur Sanat Platformu'nun edebıyat, sanat v e kultur dunyamızda ız bırakan 'ustalar'ımız ıçın Akatlar Kultur Merkezi'nde duzenledığı 'Ustalara Saygı' gecelennın yedıncısı 26 Aralık Pazartesi akşamı yapılacak Azız Nesın ıçın gerçekleştınlecek gece, saat 19 00'da, Azız Nesuı'ın goruntulenyle başlayacak Ozan Erol Ayhan'ın sunacağı gecede, Adnan Ozyalçmer, Ataol Behramoğlu, Atılla Bırkıye, Demırtaş Ceyhun, Enver Ercan, Nurten Tunç, Sennur Sezer, Turgay Fışekçı, Zelıha Berksoy. Zeynep Oral usta uzenne konuşacaklar Atılla Şendıl ve Zafer Ergın'ın Azız Nesın'm yapıtlanndan bolumler okuyacağı etkınlığe, Alı Nesın de katılacak Gece, Isa Çelük'ın Azız Nesın fotograflanndan oluşan saydam gostensıyle sona erecek Faruk Şuyun'un yonettıgı 'Ustalara Saygı' gecelen 2 Ocak 2006'da Nâzım Hıkmet, 23 Ocak'ta Haldun Donnen ıle surecek BUGÜN • AKM'de 11 00'de Antonio Piroffi yonetımındekı tstanbul Devtet Senfoni Orkestrası'nın konsennın solısrı \ ıyolonsel sanatçısı Efe Baltactgil (0 212 251 56 00) • CRR'de 20 00'de Erkan Oğur (gıtar, perdesız gıtar), Turgut Alp Bekoğlu (davul), ffldn Denizın (bas) konsen (0 212 232 98 30) • AKBANK SANAT'ta 14 OO'te Kerem Sataık'un 'Kanada'nın En Baûsı'nda' konulu sa>dam gostensı ve söylesısı (0 212 252 35 00) • NAZIM HJKMET KÜLTÜR MERKEZİ nde 18 00 de 'Abidin Dino'nun Anısına Paris AdımJan' konulu dıa gostensı (0 216 414 22 39) • BABYLON'da 23 OO'te Burfaan Öçal'ın konsen (0212 292 73 68) KÜLTÜR • SANAT (0212) 2*3 •* 7» llanlannız lcln (0212)293 89 78 p€rareklam@perareklam com tr perareWam@s(jperonlıne com www perareklam com tr KAaKÛYHOaYWOO0P«WDISO 3482099 1130 1330 1530 '730 19-15 2100 4255393 1315 1515 '715 1915 2115 Jî&aranti +bonus MARZIYEH MESHKINI ICöPEKLERSTRAY DOGS www lımonproductıon com www wıldbunch bız 8eyoğiuMAJES7VC 212244970^ VX M '530 730 !M0-2fX IMşartaşıHOVE>LEX 2122190960 11D0 13-00-1500-17-00 1M0 21D0 0)1052300 Bazısı araklama der bazısı yurutme, aşırma .çalma, her ne hal ıse ORGANIZE IŞLER araklayanlarla araklananların hıkayesıdır Kımın kımı kurtardığının, kımın kımden arakladığının tam bellı olmadığı dunya şahadesı IstanbuCda tum ışler organızedır ve organıze her zaman ışler Hal boyle otunca koskoca Supermen bıle Istanbul a gelınce hayatının dayağını yer 1 Dara duştuğunuzde sızı bırılerı kurtarabılır Asıl sorun o bırılerınden bızı kım kurtaracak 7 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI <Do%uzuncu Çekne^şeC "(Denvz" %pnulu ^gsıtn 'Yanşması • 2006 <Denız TQrwetlJm KomutanCığı, kjıitur ve sanatfaaGyetCen kgpsamında düzenCemefye oUuğu] ödüHn restmyanpnaianndan dokuzuncusıınu, yurt çapmda açrmş buCunma^tadır nfanşma "Kpşuttan • Butun sanatçılara açıktır • Yanşma serbest ulusal ve tek kademelı olarak yapılacaktır • Yanşmacılar jün uyelen ve raportörlenn bınncı dereceden akrabalan ortaklan, yardımcılan ve çalışanlan arasından olmayacak, jun çalışma/annın herhangı bır bölumune kattlmamış olacaktır • Yarışmaya katılacak butûn eserier tuval uzenne yağlıboya aknlık veya karışık teknıkle yapılmtş olacaktır • Sanstçılar yarışmaya en tazla 3 (üç) adet eserle katılabılecektr • Eserier daha önce hertiangı bır yarışmaya katılmamış ve ödül almamış olmahdır • Eserienn kısa kenarı 70 cm den kuçuk uzun kenan 125 cm den buyûk olmamalıdır • Eserienn üzennde ımza ısım ışaret vs bulunmayacak yapıtlann arkasına sanatçının rumuzu esenn teknığı boyutları ve ıstenırse fiyatını belırten 10 x 10 cm ebadında bır kağıt yapıştınlarak kımlık zarfı ıle turlıkte istanbul Denız Uüzesı Komutanlığı'na makbuz karşılığı teslım edılecekbr Kımlık zarfr yanşmacının adını soyadını mezun olduğu okulu dıploma numarasını kısa bır özgeçmışını adresını telefon numaralarını ve şartlan aynen kabul ettığını belırten bır belgeyı tçerecek daktılo veya yazıcı ıle uzenne njmuz ve "Dz K K hğı IX Geleneksel Resım Yanşması' ıbaresı yazılacaktır • Kargo veya posta ıle yapılacak teslımatlarda doğabılecek zararlardan Dz K K lığı sorumlu olmayacaktır • Eserier, ıstenırse sahıbı tarafından sıgortatenabılecek sıgorta bedelınden Dz K K lığı sorumlu olmayacaktır • Yanşma sonucunda ödOI alan esefier her tOrlO haklan ıle bfrlıkte DeVıız Kuvvetlen Komutanlığı na aıt olacaktır • Sergılenmek uzere seçılen eserienn her turlü afiş katalog broşur vb tanıtım amaçlı kullanım hakkı Dz K K lığı nın olacaktır • Ödul aian eserier 3 Temmuz 2006 tanhınde Mıilryet gazetesınde yayınlanacaktır Sergılenmeye değer bulunan eserier ıse mektup/telefon ıle eserienn sahıplenne duyurulacaktır • Yanşma sonucunda sergılenmek üzere seçılen eserier 25 Eyiül - 7 Ekım 2006 tanhlen arasında Asken Müze ve Kultur Sıtesı Komutanlığı Hasan Rıza Salonu HarbıyeyiSTANBUL da sergılenecektr • Dz K K lığı sergı bıtış tanhınden ıtıbaren bır ay ıçensınde gen teslım alınmayan eserierden sorumlu olmayacaktır • Yanşmaya katılacaklar bu şartname hükumlennı kabul etmış sayılırtar ÖıMkr • Eşıt ağırlıklı 3 (uç) ûdül venlecektır Her odul 5 000 YTL { Beş bın Yenı Turk Lırası) dır • Ödüle layık gorOlen ılk uç esenn ressamlan arasından seçıcı kurul tarafından belırlenecek bır eser sahıbı 2006 yılı "Bahnye Ressamı' ünvanı ıle ödüllendınlecektır (Badnye ÇRgssamı • ödüte fayık görulen ılk uç eser sahıbı arasından seçıcı kurul tarafından seçtlır • Ikı (2) yıl sure ıle görev yapar Bu sure zarfında "Bahnye Ressamı" unvanını taşır • Seçılmesı halınde müteakıp yıllarda tekrar "Bahnye Ressamı" olabılır •"Bahnye Ressamı" ıkı yıllık süreç ıçensınde dentzcılık ıle ılgılı konularda makul adetlerde resım yapar Bu eserier her ıkı yılda bır geleneksel olarak yapılan Denız Kuvvetlen Komutanlığı Resım Yanşmasında teşkıl edılen seçıcı kurul tarafından değeriendınlır ve uygun gûrulenler yanşma sergısınde teşhır edılır Bu eserier arasından Denız KuvvetJen Komutanlığı tarafından uygun gönjlenter ücretı mukabılı satın alınır •"Bahnye Ressamı" bu ünvanı taşıdığı sure ıçensınde Dz K K lığı na aıt Sosyal Tesıslerde Ust Subay statüsünde kabul edılır (Asken hıyerarşı ıçensınde stnrf ya da rutDesı yoktur) Kendısıne Sosyal Tesıslere giriş kartı venlır ve çaiışmalarında her türlü kolaylık göstenlır Seçıcı %jını[ (E) Oramıral Vural BAYAZIT Prof Aydın AYAN Prof Kamıl Hüsamettın KOÇAN Prof Neş e ERDOK Prof Dr Kaya ÖZSEZGIN Prof CıhatARAL Abdülkadır GUNYAZ t TesRm 'Yen ve Tan/iı Esertenn teslımı 12-23 Hazıran 2006 tanhlen arasında Istanbul Oanız Müzasl Komutanlığı 34354 Beşıktaş/tSTANBUL adresıne elden veya kargo ıle yapılacaktır Tel +90 212 327 43 45-46 (Dahill 181) Faks +90 212 236 68 93 Dz K K lığı Temsılosı M S G S Ü RektörYardımcısı Marmara 0 Güzel Sanatlar Fakûltesı Dekanı M S G S Û Oğretım Uyesı Sanat Yazarı / Eleştırmen Sanat Yazan / Eleştırmen Sanat Yazan / Eleştrmen llanlannıı İçm pemklatnQwperonlmt.com wwwperanlılam.coıfıtı «.TUMZAoe otm. « C T H U I « ATW5v AHMIUMUT SAMAT ATAKOYMUaiAPIBTKf AVCUPAKVI 5607266 4210855 BAâCLARStTE BIHCaEVlB! NOUDAlTUa AmcAflousa EHKJKÛY lenUCMAMI 4(22021 «412109 «05022 571(380 BEŞfTASBKII BEYKBTMI«DB£F»VOB SFYKO2 ACAfKBncOUSEUU BEYUKE1JZI AFMIKflOS BEVUCMI 572643! 6123333 (53 66 95 873 (262 2512020 BEYOCklMBl BLIUKvBOMECE MWMI UDCOOSTW«aiBUOM( caoeA Aiuuns caeaüTAs s*f« çs«axöY aetuo 25132* 2938439 6*25061 5162660 c Se*B> ESBMBKEZ STE ET1LSIIO¥I?IBC ETLPPeUGEOTONECm FATFEZ» H.0H 'OeKMBfLim FU.YATO«BH«>eH.T GÛZ'ffE 244 5JK 61047 23 2(23505 36229(0 2M3004 3521(66 (311(08 (629840 2667515 6162008 3554|4( 323 5690 MDK0» REXX KAFTO VEYON KA.ACK BOGA2» KO^ATAG BONUS KffrATJ VK'.-CfOMtSfhtltLL M4LTEPE OMIOHOU! UECDTOâY « m PBOflO 337 312» 337 74 0C 3360112 3069007 4251915 2397013 31'1010 315 0 1 . 3625100 5N65S0 513 12 PSCKGÜNET P9CK05MA 9UOIYEMOVeUX ŞASnNBAKKA. BEKO C H 3 U CUB UKRANT^ Af»CAiWEHlUB«a USKUCW MOVEGOLD AMUMAAIIİGflOS AMUIUAMClPa AMUMAAMAOA AKIUM 3AHÇEJEVIB1TUZE ON AHOUU 3f»/m TU2E OPIMJM AMUIU «/AidDfJE BUYUUJFBB «MURA KIZLAY SUYUILFBB! MKMUICSAPOL «MIMttVliTFIOfO. «KAHAMCJıtCT» ZMRAFMEGSBOHNOVA 2MAGCRA IZMREOKlCKACAUJCA BMRCStCTY'OPA SKJREMR EMBKAfiACA ZMRKOKAK ZMB'AU/YEAVSAfl ZMffiSAK 216 3'90 3801515 2362B64 2479665 35413(8 3900969 7360160 3809061 4674467 29(42(0 2416203 2243505 5251441 34! 63 90 5469696 5411333 4193959 2191600 441 14 41 2129296 215 34 03 4188323 2411241 2661627 «411740 2803818 46617 68 468 193 42501 X 4255333 «194492 4257475 3580607 4961186 4318515 324 4264 4992200 3737320 2781010 3882939 3246230 4459040 3865888 42142S1 4458713 381 »96 4832191 277 48 00 483 3100 483'5' II X 1403 1630 I1OC 114C 1130 1233 14O3 103 1215 1330 1103 1215 1315 100 1330 16Ü0 '215 14*5 1715 ' X '245 14O3 111» 1215 1330 110: T45 1233 1103 1145 1403 1130 1246 14«I 12.-0C 143t 1545 1103 1215 1330 1103 1145 12*5 !<» 1200 1315 '200 '415 1630 X 245 14:00 30 230 1»«1 •1-00 330 1633 I1«! 1215 1330 11D0 1 X 11-50 19D0 1925 »45 1130 12.30 1345 130 1245 1400 1130 14*3 1633 X 215 1330 1 » 1045 1150 r 10 2 1 25 2230 1-30 124S USO I1U0 1215/1130 !J0 1245 MÜ0 1245 140) 130 1240 1330 IOS0 12fl> 1320 1-00 13O3/15.15 145 1415 1645 I200 1415 1630 OO 200 1333 30/1245 1*00 !S0 '215/1330 130 1245 1431 1100 1133/1220 100 1130 1215 :1« 1200 1*15 1OC 12OC 13:15 l»45 1145 13O3 1O3 1215/1330 I130 1245 1515 15 1233 1345 145 1133 13-15 013 12*5 1315 'OO '21a 1Î15 •030 1 45 130) ,'HK 1 X 1215 1DC 1200 1330 1O4C 1130 1206 11OC113J 1215 130 14O0 1630 IH» 1145 1230 130 1215 1330 100 1215 1330 130 1245 1403 1Ü3 125U 1H5 tOO 1200 1333 115 13:45/1615 1 « '2X JÎO3 K 1330 1603 OS>»«J0 1130 1-0C 12 5 (338 1015 1045 1130 I1O0 1130 1245 1030 1330 1530 I133 1215 1245 03 1203 1315 X 245 14O3 200 «30 1703 X 250 U30 111» ''45/1230 130 245/1430 1-00 1200 1333 130 1245 1403 100 13.30 1603 130 1245/1400 I1OC 1130 1215 1 « 1215 1130 103 1215 1330 I X 12:45 14.X 130 1243 1«X 1200/1*15/1430 'a '23)0 13310 '1O0 130/1230 1-00 1130 1203 1-00 12U0/1315 200/13.15/1430 1215 1430 1S45 130 1215 1330 1O0 12.00 1330 10:45 1103 1130 2130 2145 2215 '215 1430 1645 133 1200/1330 1215/1330/1430 !215 '430 16-45 130 1245/1431 I X 1330 15,45 I X 12-5 1330 !2333 00:15 1833 1845 19-50 2005 »03 2130 '»03 11*5 14J0 15-06/15.40/1633 '710 1 50 1830 1M0 2 0 U 2540 2120 2210 2 2 4 5 O r o C » 15-00 1630 1730 1JOO/20DO/2130 1445 "6ffl 1715 1J-* 19-45 2'00 2215 Cui»CJH2330 143C 533 1İ45 1745 1*00 2OD0 2115 2215 C u l » C M 2 3 3 0 0030 UJC 2-13 l»45/Cu»<:i>>2230 1515 1S30 1745 9D0 20-15 2130 1445/1M0 1715 1830 »45 21:00 2215 1330 14 5 15-00 16110 5«5 T30 1830 IJ-ij 2MC 21-00 2145 GumCles 22.15 15-15 1530 1615 17-00 "4S 1J30 19-15 20D0 2f45 2>30/2215 Ca»C»23-00-23:45 515 1630 1745 19D0 2015 r 0 0 Ca™-CM23fll 17-00 18.15 19J0 2Î45 2200 Cumh.»s23: 3 0015 14 «5 "631 1'15 18-30 »45 p S 1330 14U 1500 16.110 16.45/1730 1830 19-15 2O"15 21J0 CunfrCM2230 2345 1430 5.45 1700 1815 1933 20-45 2*50 na r 3 1515 16.30 1740 MO » 1 5 2130 li-00 16.30 1 30 9 « 2OD0 2130 2230 1730 19D0 20-30 2210 CJI»-C»S 23:40 1445 16.-00 1 ' ' ^ '833 '*<5 21O0 2215 '215 1245/13-30 HD3 '421 1445 1515 16D0 16110 630 1630 715 r 4 5 1 I X 2015 2110 2130 21SJ 2213 2245 C«ı»C»2333 '445 16X10 17-00 18: 5 1*15 2CX 2133 15 5 '633 1 45 19UC 20 5(2"30 1911 2130 1445 6.H0 1715 183C 19-45 21U0 2215 12-05 13.10 13İ5 «30 1445 I55C 1&C6 1710 2245 C U T * C » S 2 3 5 5 »M5 1515 «UO 1746 900 »15 2130 14-45 16-00 1715 1830 19!45/2H)C 15.15 1630 1745 JOS » 1 5 213! 2245 930/2200 S15 15J0 1 45 19-OC » 1 3 t X '«0 16.10 172C 1Î3C »40 2tf50 2M Cur»C»o231C 3020 1440 1630 1720 18-4C 2l«0/r20 O » C » 2 2 . « OttOO ''30 «45/2291 t» 5 ntSCtr*Cm<X 5 1(45 2ifl3 11X 1430 1530 1415 1 15 18 5 iW0 2OTJ < m 2145 2245C»ı»<;»23:45 0033 0130 1515 1630 17«5 1H0 20-15 2130 OmH:tw22-«5 9JO3 '445 tttO 1715 »33 »45 !1QC &T*CmT2 - 1S15/1630/1745 '»00 » 1 5 2130 Or»iM2245 0OD0 1450/ 1H0 «10 ISfll/153! 1620 1650 T40 'S10 400 1930 202C 20-50 2140 22:10CunrCm231K 2330 3020 '245/1330 1400 15.15 633 1630 1"45 1833 SOO 2015 21 X 213Cana-C*s 22-45 2330 (»00 •430/15.45 17110 1lr'5 '930 2045 221)0 433 15.45 1700 1*'5 '930 2045 2145 1415 1333 1645 IMC '9"3 20X 2130 1445 16-00 1715 19-45 2'U0 16,X/'T «5 ttttl 20-15 2130 15-00 1613 1730 15-45 2000 21 5 2230 Cora-Cts23.45 14-00 '545 1635 »15 19D0 19-30 * 4 s J115 21X OtO&imCl*O:1S 23:45 0093 XtX 1745 20- 3&1T»C1ES22«5 1430 1530 1645 "45 191» 2J-0C 2MS 2213 * J I * ^ M 2 3 3 3 0030 1415/1530 16.45 !<t '915 2»3C 2145 533 1630 18.00 >833 1M0 2033 21-00 2*33 Cur>C >4a 23JH OOUO 3X 14DC 1450 H it 1T 40 1M0 19SSJ 2OÜ 2103 2140 2215 23HC Cuı»Cl»ao-15 4 X 16-00 1 00 130 •**-, 2130 2145 330/ «110 ' ' 5 5 1S20 1630/1746 l£O0/1£2O 20:45 2'30ı2213 Qn»CM23:«0 00:10 *?<S 1330 14W 1445 1515 1633 630 1715 T 4 5 '830 1M0 9:45 20-15 2 1 X 2'30 22-"5Cu!»£is»22:45 2330 3ODC 9D0 2130 '330 445 1=00 16-0C 1645 1730 833 1»IS 2 0 1 2 U0 r « s 1445 6H0 1715 1830 19-45 2100 2215 1445 16.-00 1715 1833 19-45 21K 22 5 1515 1630 17 45 19O0 » 1 5 2130 22«5 1430/15.45 1730 18:15 1930 2045 2200 Cuı»Caa23.15/0O30 1415 15 5 1 6 » ' 3 0 1845 19-45 2100 2203 CJn»C»2330 0030 1845 2130 Om^CmOODO «15 13 3 1830 7 X !X 21« 0unj<;t«2 "«5 1330 14-00 '415 4*5 8.D0 1'15 11X 8:«5 1930 2115 2143 ««0 16İ0 1630 1645 1715/1830 1»O0 1>15 19-45 2100 2"30 r 4 5 2215 Cun»ClBS2îX 00:15 J*5 2"O3 2200 1f4S 13-15 1400 15 5 543 1630 1745/1815 1*00 '930 2015 2045 2130 22OCCtfiu-Cm224a 2315 0000 0O30 1320 33» 14.-00 1515 16.00 1(30 T 15 1720 1745 1830 19O0 5-45 2O00 2O1< 21tt 2130-42 3 2225 dmdsOtC 00 1SU0 2030 1330 4-00 1445 U 1 5 16H0/1630 715 1745 1830 1M0 19-45 2015 2TO0/2130 2215 22«5 2330 OlT»Ct««3O0C 14X 5«3 1700 18-15ftSC30 2C45 2200 Û™-C»s0O15 1515 1630 1745 1M0 20-T5J213C OjnîrCta2245 193C 2203 1520 1630 17aO 930 2020 21 3C 1330 1445 1503 '6.-O3 '545 1 3C 1830 -»1SJOO0. 2115'22J0On»<:*a22-45 »M0 5.15 1630 1745 9-30 2O.15/2130 2245&JC|»C.»0IM0 ~ «00 15HC 1600 '-03 SHO » 1 3 2020 2130 OımÇM22:45 5.15 1630 1 45 19130 2015 21X 22:45 '830/211)0 aı»C»a2330 1515 1633 1745 » X »1a î-33 Cw»Olss2245 13» 14O0 1445 15 5 16.130 ' 6 X T 15 1745 1130 t9H0 19-45 2O1S 2130 2130 û m K ; » 2 2 1 5 22İ5 I4<5 '6.O3 1715 1 I X »45 2 tC U45 •6.-00 1 15 18-3C »«5 2 U0 2215 l 1 5 6uO l'«5 1900 20 5 2 ' X 151= 633 7<5 1900 2015 213C 1545 1T-00' 18E15 1930 20-45 22-00 23.15 14« 15O0 16.1» " 0 3 1S-O0 191ü 2020 2133 CjntC İ4B 2245 1330 1345 1503 '6O3 '615 17X 18-0C 18:43 2OO0 2O30 21 ' 223C O n j C t a 2 3 0 0 2345 1100 1230 1315 1345 14X 15D0 1545 1615 1 03 7 X 815 1845 1S3C 20JO 2045 2 13 2200 O n » C a ı 2 3 : b 2345 0030 «30 15«5 17X 18-5 930 »45 2200 OurvCt»23'5 15.«5/17«! 1815 193C »45 2203 1S00 2115 1430/15.45 1S45 1M0 19-00 2015 V 15 14-30 16JX 1700 18-X »30 2 03 2203 CUTI»<;ta23 30 0030 1145 233 1Î15 133C »110 14 5 5.O3 İ345 16"0C 1630 16.«3 715 7 X 1115 1(30 1900 19 5 »«5 2CtO3 2045 21110 2230Q«T»C»2315 2 3 » 00HO »15 »45 011» 19HC21 5 1430 15=00 '603 1830 1930 21OC 22UC 1530/1645 1SO0 9O3 2015 2115 19O0 21 5 1515 1630 1745 1903 2013 2130 Cum-CtM2245 8D0 2015 '433 1603 1645 ! 5 M 0 2033 - 15 AOANA A3JPLEÜ CQM13 ASA İ5! 35 V ADANA APF1İX %STBfV «T S 13 ADAW ^NESCNU6 V1 T"? ^ ^ S£ ADANA V€Vn MSAJUV i^SVt VI y 3Î AUUffA dWEX * 3 - 6 ' AMTAKYA KC4U 1« 3C "9 JUITAiyttfUb-UAL- Jr* 3 c 3 86 ANTALVA AfV JL-A JüfTALYAf»J\ZA 31£îJ96 AJfTAİYA Pfl£STG£3 ' 05«3 M D İ C f ' J ^ J "i 36 BAfU 3ELO l ^ i 38 BAJKESIR SAS BOOfllMf CJNa«ftltf XV SOLUMA3R&M;9 BUCA'KM 4*193S3 6UH0lW CSUV 33 966 SUÜSA 233 2 X AOAMZM AKV S2 9 K A0APA2An PO£S-X3£ 2 1 1 ATTON ONEMOVC " 5 96 C ÎK AKTALTA 0NBO4JS MGW5 23C 4 i AJfTALYA «uAPa 23 : 3 ANTALYA ULLTR£X 323 T ı TJ1 MEf*E2 B f c " BiWΫ S".'SC&L^ 3ÛBt NGA GUC2*UL~J?)&K2 fiX' BÜRSA tfM2AFPP1>2*2? 1. M BUHSAAİ"P*P«M3UPC 1 235. BURSA3JK 3NEDTO«€2? 4806 aURSASFBA5IP%5*lG£224993S ÇAMflULi AH4 214 0 66 ÇORLU CR» FflESnS 6 4 * - ÇORUN ÛZXGAN1>^ 39 4 DBGLJ tfU £GS "Mft( 31 '019 DOGLJ SELSr^c tt^61U K DHAfBAIOR >etSB* A3& 224 31' DffA»4jaR &BMU. S2 5< 3« DIYAflllJOI MJW 228 »3 't DU2CE AS UAŞT152143 4u EDNC CAflMEN ' ^ . J EU2KbAR*v 4 - S: ERE6UAKM 16 1 M BOUmjll **NE ^£ K~ ~ 3 3 ER2URUM -*t*AS =31« 5» ESN9EW Aft 23124 U «FV "25 35 9 EStdSBlR NLJCOĞU) 231 25 6o FÇHfTE H*V A161 3 1 ÜUİAjrrEP P^ES"-^ 220 6 58 GBZE JNELAND 043 8i 1 GKSUN3€ST2 3£ âONei ^IIIZ KUL^fl UErKEZ ~^ ~ 3. HAJOUrt HAKKAft VAUÜGI21140 36 i s t s KAYSB«wsse«223 a3 ursB»owr222 13 IORSB* *-£ 3 " KOCAELJ B a* 3 İ 69 29 KOCA£Ü m?H\U *23 *C KÛCAflJ A ^ L T ^ \ T P 335 S 3« ıtOCAfiJ l l k ^ l c KOKYA^^l i 53 KOHYA KONYA -\J7E Kuti Sflî 233 28 LUU3UKAZ KE *L*Z.A 1 2 39 [19 HALArrA Yİ$L 32' 2 22 HAMVGAT KbLTUR MER)(EZ io 9Î u IUMSA ÇMF ^JtJlH S 35 o2 HAMSA H0Um33D ?M 66 16 IbUİSA HOtTflNOOO 2M0 234 4 rf MAMMİBC»fi) 0KT4]375)4 m s l l C3NB4AL 33 0C~ MBMtJVAN ^W&'3S8 T ICASM LAAS İWL Cff 3T 3 T MUGLAUV «00^3 HUGU 2EYB0f 21ı S 26 MAZUJ BtffifYi j 3 3 BS üjUliJSAfU 3£ 8 T MĞOE B&fiHYE UL 232 07 S9 OfflU AFM HH3AOS 23316 40 OflOU UNENOP**. 2 V. 58 KZE ^ B E KöSK IM K SAFTUUIBOLU K\tU&XH 2 6u 1 SAUHU HCayWXD 5 >5 SAMSUN ^ y ^ r 1 ö f SAMSUM K*»M?LB 13 21 SHAS K1A5 22112 G 9VAS PCL*T CENTEfl «EfiAPa M 18 ^1 SANUUWA^£K21 \i 3 TAR4U8 «JtTUc LW-W* Zu& 6 1 D11 TBOBMC *-N0Wn 393 '3L rOMTWfli2)*l 1 ' 3 ? 9 7RAS2OK flcv^ 222 33 ~ rRABZON İFU « *j 10 USM0WUN2 2. >ME«EX^6 < ! Y A U M a C - ^ l B g VMUÜU 3EÇ3IYE25 66 mMSBL2A0E22!96* OtBI44GCSASAıBV365 ' 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog