Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

24*RALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET r L J v U İ ^ I UIVJJ. ekonomifa cumhuriyet.com.tr Başkan Sabancı: Koç'un belirttiği görüşlerin arkasındayız. TÜSİAD doğrulan söylemeye devam edecek Koç'a taıııdestekgeldi Gelişme ülkeye yayılmalı' TÜRKONFED zır- MSİ sonuç bildırgesın- de, ekonomide büyü- m;nın sürdürülebilir hMe gelmesi için cremli gelişmelerkay- dedildiği. ancak tüm üke sathına yayılma- sııın henüz başanla- raıdığı belirtildi: • lşsızlik büyük sorun • .thal ara malına da- yalı can açık üreten yapı değişmedı. • Fekstil ve konfeksi- yorı sektörünün sırtın- da dünya fiyatlannı aşm eneıji fiyatlan, ağx isrihdam vergileri ve sosyal güvenlık yideri gibi yüksek mdiyetler var. • Degerlenen YTL, rekabet gücünü azaltır- kea, kayıtdışı ve hak- sız rekabet getiriyor. • "TÜSÎAp 35 yıldır çizgisini hiç değiştirmedi" diyen Sabancı, Erdoğan'ın sözleri - üzerine, "TÜSlAD olarak Koç'un görüşlerinin arkasındayız" dedi. TÜSlAD Yüksek • îstişare Konseyi de bugün toplanarak hükümetle yaşanan gerginliği değerlendirecek. NECDET ÇALJŞKAN / SEDAT KUKT "TÜSİAD hep doğrulan söyledi. Söylemeye devam edecektir" diyen Türk Sanayıcıleri ve Işadamlan Derneği (TÜStAD) Başkanı Ömer Sabancı, hükümetin eleştinlerine yanıt \enrken Koç Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un be- lirttiği görüşlerin arkasında olduklan- nı söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TÜSİAD anayasal suç jştiyor" suçla- malanna ılışkin açıklamada bulunan Ömer Sabancı, "TÜSİAD 35 yüdır çizgisni hiç değjştirmedi" dedi. De- nızh'de düzenlenen Turk Gınşım ve Iş Dünyası Konfederasyonu (TÜR- KONFED) 9. Gırişım Zırvesı'ne katılan Sabancı, toplantı öncesı ga- zetecılenn gündeme ılişkın soru- lannı yanıtladı. Başbakan'ın söz- leri üzenne "Konu şu an inceleme safhasında olduğu için geniş bir açıklama vapmakistemiyorum, fa- y / kat biz İTJSİAD olarak Saym '/ Koç'un belirttiği görüşlerin tama- men arkasmdavız' 1 dedı. "Olaylann bu boyuta gelmesini kamuoyunun tak- dirinebırakıyorunr diyen Sabancı, TÜSlAD'ın, ülkede demokratık standardın gelışmesı, ıfade özgürlüğünün önündekı kısıtlamalann kalkma- sı için geçmişte çok yoğım çalışmalan olduğu- nu ifade etti. Sabancı, "Burada konu kiınleri sa- vunduğumuz, savunmadığımız meselesi değiL Onemti oian konulan kişisefleştirmeden Türki- ye'nin demokratik açüunlar sağlaması" dedi. Başbakan Erdoğan'ın TÜSlAD'ın 3 gün ön- ce yapılan toplantısıyla ılgilı olarak "YıBanhr gündeme getirmedikleri Seçim ve SiyasiPartiler Kanunlan ilc buna bağfa olarak seçim barajmın düşürülmesini neden şimdi gündeme getiriyor- lar" şeklınde açıklama yaptığını kaydeden Sa- bancı, şöyle devam ettı: "1995 yıhndan beri Se- çim ve Siyasi Partiler Yasası ile yüzde 10 seçim barajuu, 10 ayn konuşmamızda ve seminerler- de gündeme getinnişiz. 10 senedir bunu söylü- yoruz.'1 3 Kasım 2002 Genel Seçımlen'nde yüz- de 47 cıvannda bır oyun parlamentoda temsıl edılemediğıni aalatan Sabancı, barajın bırkaç puan düşürülmesmm siyasi istıkrann yam sıra temsılde adaletı de sağlayacağını söyledi. Öte yandan TÜSlAD Yüksek Îstişare Konse- yi'nin bugün Koç Holding'in Nakkaştepe'dekı merkezmde toplanarak sorunu değerlendirece- gı öğrenıldi. Toplantıdan sonra kamuoyuna bır açıklama yapılması bekleniyor. KİK BAŞKANI SENER A K K A Y N A K : Giinahkeçisi oldukANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kamu Ihale Kurulu (KlK) Başkanı Sener Akkay- nak. 65 yaş sının nedeniyle 11 Ocak2006'da görevi bırakaca- ğını açüdadı. Akkaynak, görev döneminde KlKın pek çok ihalede günah keçısı olarak göstenldığuıi söyleyerek "Zamanzaman ba- kanlarla bile karşı karşıva kal- dık"dedi. KlK Başkanı, düzenlediği « *sıntoplantısındaihalealanı- nın bıraz kirli, gri bir alan olduğunu ifade ederek, bu nedenle şeffaf, saydam, açık ıhaleler düzenlenmesının önemıni vurgu- larken "Bu da e-ihaleyle sağlanır. Insan faktöriinün dahil olmadığj tek yöntera bu" dedi Akkaynak. gazetecilerle sohbet toplan- tısında şunlan söyledi- • KlK artık etektronik ihaleye geçecek duruma geldı. • Yılbaşından itibaren yaş sının nedeniyle göre- vinden aynlacak olan Akkaynak, "Pek çok ihale nedeniyle zaman zaman bakanlarla bile karşı karşıya kaldık" dedi. • 1dan açıdan aldığımız ka- rarlaryargı denetimine açıktır. Şimdiye kadar aleyhimızde so- nuçlanmış bir dava yok. * Geçen sene, bizim dahil olmadığımız bir süreçte 40 madde değiştirildi. Özelhkle Sayın Babacan'a, "Bakın bu yapdanlan sonradan AB nasd- sa bizim önümüze koyacak" dediğimiz konular, önümüze konuldu zaten. • Bır dönem başkanlığını yürüttüğüm Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Iç Denetim Yasası ıle birlıkte ortadan kaldınlacak ol- masından büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyuyorum. • Turgut Özal'dan bu yana denetimı, bı- raz köstekleyic^ engelleyici olarak görme eğilimı gelıştı. Ihaleler için söyleyeyim; en düşüğüne değil de, bir yukardakıne ve- rirsem yaruı müfettiş bana anamın hatın- nı sorar. ZORLU TEŞVÎKİSTEDİ 9. Girişim ve Iş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Zor- lu Holdıng Yönetım Ku- rulu Başkanı Ahmet Na- ztf Zorfu, sürekli Çin teh- likesuıden bahsedildiğinı, ancak asıl Çin'in ıçimızde olduğunu, araştırmadan, kaynak aynlmadan "haba- bam yöntemi" ıle birisi ne ya- parsa dığerinın de onu yapmaya çalıştığını, bunun da sıkuıtı ya- rattığını söyledi. Tekstilde kaliteyi tartışmanın gerek- siz olduğunu, bu- gün Avrupa'nın Türkiye'yi tekstil ülkesi olarak kabul et- tiğini belirten Zorlu, "Çok aşama kaydet- tik. Pazaıiamayı öğrendik. Anıa hâlâ sorun- lanmız var. Dünya ülkelerh le rekabet ede- cek maliyet rakamlan sağlanmaü. Devlet destek olinaiT dedı. ' Adana Sigara Fabrikası 'nda eylem O zelleştırme Idaresi Başkanhğı (OtB) tarafından kapatılma karan aluımasının ardından TEKEL Adana Sıgara Fabrikası çalışanlan protesto eylemlerine başladı. DSP Adana ll Teşkilatı ile Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçılen Sendikası (ESM) yöneticileri. eylem yapan fabrika çahşanlannı zıyaret ederek destek verdıler. ESM Şube Başkanı Cem Eren fabrikanın hıçbır haklı gerekçe yokken kapatılmak ıstendığıni savundu. LÜLEBURGAZ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DosyaNo: 2004/217 TaL GAYRİMENKUL SATTŞ İLANI Gaynmenkulun halıhazır durumu. cınsı. e\ safi \ e değen Lüleburgaz llçesı. Eksıbedır koyu. Çamurdere \le\kıı. 1359 parsel savılı 34 321 m2. mıktaıiı, tarla vasıflı la- snnuzın borçlu hı->sesı olan I 2 sı bır borçtan dolavı satışa çıkanlnuşar Taşınmazın ka\dında Te<iaş lehıne ıs- nmlak şerhı me\ cuttur Taşınmazın borçlu hıssesıne düşen değen 85 802,50 YTL 'dır. S»nş gıinıi ve saati: 06 02 2006 Pazartesı gunu saat 14 00 - 14 10'da 1 saty 16022006 Perşembe gunu sa- J U O O - 14 10'da2 satış Sjtış şartlan: 11 Satış > ukanda a> ın edılen gun \ e baatlerde Luleburgaz 2 lcra Müdurtüğü'nde açık arttırma surenv k yapı- jcaknr Bınncı annmıada lahmın edılen kı\77ietın O o60'ını verüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve saöş mas- iflanru geçmek şam ıle ıhale olunur Boyle bır bedelk alıcı çıkmazsa en çok arnırarun tahhudu bakı kalmak şar- s ıletayın edılen >er \e sattlerde ıkıncı antırmava çıkanlacaktır Bu armrrnada da niçhanlı alacakhlann alacagını ıe sanş masraflanm geçmesı şartıvla O o40'ın Uitunde en çok armrana ıhale oiunur 21 Arttırmava ışnrak edeceklenn tahmın edılen kı>metın o o20'sı nıspeönde pe\ akçesı ve>3 bu mıktar kadar Tillı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Saöş peşın para ıledır, alıcı ıstedıgınde 10 gunu geç- -ıemek uzere mehıl \enlebılır Tellalı>e. reanı ıhale pulu, tapu harç ve masraflaa katma değer vergısı alıcıya stnr Bınkmış \ ergıler satış bedeunden odenır ?ı tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlenn (-1 bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle feız ve maaa- 3daır olan ıddıalanru davanağı belgeler ıle on be> gun ıçmdedaıremıze bıldumelen lazımdır. aksı takdnde hak- an tapu sıcıh ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4ı Satış bedelı hemen \eya venlen muhlet ıçmde odenmezse tfK 'nun 133 Maddesı gereğmce ıhale feshedı- tr tkı ıhale arasındakı farktan \e faızden alıcı \e kefillen mesul tutulacak \e hıçbır hükme haca kalmadan ken- olennden lalbil edıleceknr 5) Şarmame ılan tanhınderı itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup masrafi veriJdıği takdirde is- ej'en alıcıy a bır omeğı gondenlebılır 6) Satışa iştırak edenlenn iartnamevi görmuş \e mımderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak Bffivenlenn \Tikandavazılıdos\anumansi)la daıremıze başvurmalan ılan olunur 14 12 2005 IİK 126 •yb. ı -) tlgıiıler Bbmne ımfak hakkı bahıpİen de dahıldır (Basın 60536i İSTANBUL ASLİYE 13. TİCARET MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2005 416 Davacı Tokat tnşaat \e ^apı Malzemelen San Tıc Ltd Ştı tarafin- dan davalı Gursovlar Personel ve Sems Taşımacdıgı Tur Tıc Ltd Şö Çetın.^ltav \atanlrak.HalılIrakale\hıneıkameolunandavada, Aşağıda ısım \e adresı >azılı davalıya göndenlen dava dılekçesı ıle duruşma günü bildınr meşruhatlı davenye bıla tebliğ lade edıbnış. \apilan araştırma sonucu davalının adresı tespıt edılemedıgınden adı geçen dava- lıya duruşma günü olan 13_2-2OO6 günu saat 15 OO'te bızzat mahkeme- mızde hazır bulunmalan ve\a kendılennı bır vekılle temsıl etnrmelenne. ve bu dava ıle ılgilı ıbraz etmek ısıedığı belgeien duruşma gününe kadar ıbraz etmesı veva duruşma günü getırmesı getırmedıeı takdırde HLMK'nun V ve231 2 maddelen uvannca. lahbkata veyargılamaya voklugunuzda devam edılecegı ve karar venleceğı hususu teblıgı maka- mına kaım olmak uzere ılanen tebliğ olunur 20 12 2005 Davalı Çetırı AJtay Adresı Kaptanpaşa Mah Darülaceze Cad No 45 Fama* I» Merkezı B Blok ü. 2 D 2 Okmeydanı Şışlı Basın Tashıh EYÜP1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2002943 Karar\o 2005 535 Evüp Astiye Hukuk Mahkemesi'nden bildirilmiştir. \İahkememıze aıt 2002 943 E 2005 535 K \ e 13 10 2005 tanhb karar savilı dava dosyasında da\a- tlar Azıme Cımoglu. Osman Cımoglu. Mahmut Ctmoğlu'na (Hürnyet Mah. Köşk Cd 321 Sok. No: t-D 10 Küçükköy- E\up Istanbul adreslennde oturur) .•Vşağıda \aali bulunan karann huküm ıle venlen hukmün davacılar vekılı (arafindan 2012 2005 ta- dıınde terrryiz edıldı&nın ılan olunması nca olunur Mane\ı tazmınat davasmın REDDFNE, Ibrahım Cımoğlu, Mahmuf Cımoğlu ve Osman Cımoğiu dışındakı davalılar yönünden ıslah edılen aaddı tazmınat da\asına donuşturülen davanın REDDINE, Da\alı Mahmut Cımoğlu hakbndakı mad- i tazmmat da\Bsınm KABLLÜ ıle. 90000.00-VTL tazmınatın (32000.00-\TLsı da\acı Ahmet Baş'a. 30000.00- \TLsı davacı Okla> Özkava'va. 28000,00-^TIiı davacı Şükrü Karamuslafaya'ya ^denmek uzere) dava tanhınden itibaren ışleyecek vasal faız ıle birlıkte davalıdan ahnıp davacılara Üenmesıne. Davalılar Ibrahım Cımoğlu \e Osman Cımoğlu yönünden ıslah edılerek maddı tazmınat avasına dönuşen daianm KISMEN KABULÜ ıle. davalılann her bınnden da\alı Mahmut Cımoğlu e birlıkte muteselsılen sorumlu olmak uzere dava tanhınden itibaren ışleyecek yasal faız ıle birlıkte "500. 00-\TL alınarak davacılara odenmesıne. bu davalılar yönünden fazlaya tlışkın talebın reddıne, ^ın harcm mahsubu ıle 4"'3'I 25 YTL karar ve ılam harcının davacılara odenmesıne, /bu vekâlet üc- •Sının 860 00-\TLsının ödenmestnden davalılar tbrahım Cımoğlu. Hava Cımoğlu. Sündüz Cımoğlu, -ıızume Cımoğlu, Uvı\e Cımoölu ve Esengül Cımoğlu'na odenmesıne, Davacılar tarafından yaptlan "96-YTL başvıırma harcı parası, 131,00-YTL davetıye gıden. 162.84 YTL ılan gıden. 130.30-YTL tsşıf gıden olmak uzere toplam 432.10-YTL yargılama gıdennın davalı Mahmut Cunoğlu'ndan altna- •jk davacılara odenmesıne. (bu yargılama gıdennın 72,00- YTLsının ödenmesuıden davalılar tbrahım Cımoğlu ve Osman Cımoğlu muteselsılen sorumlu olmak uzere) Daır karann teblığınden itibaren 15 rin ıçınde temyızı kabıl olmak uzere venlen karar davaeılar vekılı ıle bır kısım davalılar vekılının yü- rine karşı davalılar Mahmut Cımoğlu. tbrahım Cımoğlu. Osman Cımoğlu ve Azıme Cunoğlu'nun .akluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı 13 10 2005 Kârıp 569 (ımza)"Hâkım 26185 (ımza) İLAN ÖLUNL1R. Cevap süresı 15 gündur 20' 122005 Basur 60519 . SARIYER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN • Esas No 2004 507 Davacı Ftrdevs Ketenoglu vekılı taranndan açılan Gaıplık davasında. Davacı vekılı dava dılekçesınde Muvekkılının eşı 1339 doğumlu \lı Ke- tenoğlu'nun tahnıınen 10 vıl önce ev ırtden avnldığını bır daha gen dön- memış olduğunu. hıçbır haber aünamadığıru, vapılan bünin aramalara raânen bulunamamış. yapılan gazete ılanlan ve ulusal radvo T\ 'de ka- yıtlı aranıvor programlannda ılan edıldığını. ancak hıçbır vanıt ve haber alınamamış olduğunu \lı IÇetenoğlu'nun vaşlı ve akıl hastası olması ne- denıvle gaıplığıne karar venlmesını talep etmış oldugundan. ış bu ılan- dan itibaren 5 av ıçensınde mahkememızın 2004 50 7 esa^ savılı dosyası- na ve aşağıda ısmı geçen kışıler hakkında bılgısı olanlann veya bızzat bu kışılenn hakımlığımızın 2004 50" esas sa> ılı dosyasında v apılacak olan 21 02 2006 günü, saat 1 i OO'dekı duruşmava müracaat etmelen gerekü- ğı aksı halde Şukrü ve Hava'dan olma 1339 doğumlu ->Jı KeteVOC- LL'nun gaıplığıne hükmedılecektır Ilan olunur Basın. 60656 VEFAT Baromuzun 10859 Sicil Sayısında Kayıtlı Avukat ASLAN BAYSAL vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi Cumartesi günü (Bugün) Kartal Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgâhına defnedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet kederii , ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI KALECİK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dos>a\o-2005 60 Esas Davacı Ibrahım Yıldınm vekriı Av. Goksel Demırtaş arafindan da- valı Kadnve \'ıldınm aleyhıne mahkememıze açılan boşanma davasuıın vapılan vargılamalan sonunda mahkememızce venlen 15 12 2005 tanh ve 2005 P l Karar savılı hukmu gereğınce Dosvamız davacısı Kalecık ılçesı. Buğrakoyu cıh 22. h 22 de nufiısa kavıtlı Fatma ve Alı oğlu Kale- cık 1921 doğumlu Ibrahım Yıldıran ıle ajıu nufusa kavitlı Mehmet Hu- nye kızı Yozgat 1942 doğumlu Kadnve Yıldınm'ın boşanmalarma karar venlmış olup tüm araşümıalaıa rağmen adresı tespıt edılemeven ve dava dılekçesı ılanen tebliğ edılen davalıv a tebliğ venne geçmek uzere vııkan- da dzetı belımlen karar ılan tanhınden itibaren 15 gün ıçensınde temyız edılebılme hususu ıle birlıkte ılanen tebliğ olunur Basın 60755 BOZO\A KADASATRO MAHKEMESİ'NDEN " 164 Davacı Davacılar Huseyın Demır ve arkadaşlan tarafından Malıve HazmeM aleyhıne Bozova. Soğukkuyu Köyü 15 nolu parsel hakkında mahkememıze açıian Tespıte ttıraz davasmm vapılıp bıtınlen açık vargı- laması sonucunda Mahkememızce v enlen 16 0" 2004 tanh ve 19'' 7 164 esas ve 2004 6 sayılı karann davalı Malıve Hazmesı vekılınce temyız edılmış olup. 06 10 2004 temyız dılekçesınm vapılan tum aramalara rağ- men adreslen tespıt edılemeyen Hüseyin Demır mırasçılan Isüm Demır. Yazev Demır, Nebı Demır. Remezan Demır. Fatma Demır ve Sultan De- mır'e tebliğ edılememış olup, adı geçen şahıslann temyız dılekçesme kar- şı 15 günlük cevap haklannm bulunduğu, aksı takdırde adı geçen şahısla- nn cevap haklanndan vazgeçmış savılacaklan teblıgat venne kaım olmak uzere ılanen tebliğ olunur~06.12 2OÖ5 ' Basın 60441 GEBZE1.İCB MENKULÜN, DosyaNo-2005<323 Bır borçtan dolayı bi vazılı mallar satışa çıka saat 10 10- 10 15 saatlt Cad.No 122ToprakL resınde vapılmasına ve o /o60'ına ısteklı bulunma saatte 2 amrma yapılar malm tahmın edılen kıy nın alacağına rûçham o ve bundan başka paraya nnı geçmesının şart old oranında K D \ 'nm al dosyasında gönılebılecc bır ömeğmın ıstevene g lenn yukanda vazılı dc ilan olunur 08 İ2 2005 Menkulün takrir edikı Lira Ad 6.000.00 -\TL 6.000,00 -YTL 7 000,00.-YTL 3.000 00-YTL 1.000.00-YTL 1 000,00 -YTL 4.000,00.-YTL A MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN \ÇIK AKTI1RMA İLANI 9 Esas cızlı ve aşağıda cms. mıktar ve kıymetlen nlmıştır Bınncı artırma 25 01 2006 günü •n arasmda Osman Y'ılmaz Mah. Istasyon •uğun Salonu altı, lcra Deposu - Gebze ad- o günu malın tahmın edılen kıvTnetınm dığı takdırde 30 01 2006 günu aynı yer ve îk satılacağı, şu kadar kı. artırma bedelının metının o o40'nı bulmasınm ve satış ısteye- an alacaklan toplamından fazla olmasımn çevırme v e pay lann pa> laştırma masrafla- ağu. mahcuzun satış bedelı üzennden o ol8 cıya an olacağı ve satış şartnamesının ıcra •ğı masrafi venldığı tak.du"de şartnamenm öndenlebıleceğı, fazla bılgı almak ısteyen- sya numarasryla Daıremıze başvurmalan ı krnneti edi Cinsi ÖNERSAN NLARK.^ PRES ŞEN-MAK MARKA PRES ÇEVtKlŞMARKAPRES K.\R METAL TESTERE R.ADY\L MATKAP MAKJNESl DÜ7 MATKAP SPtNDEL PREZAHLEN FREZE Basm 60609 Dünya yollarında yeni standart: Diamond Class ÎŞÇİNİN EVREMNDEN ŞÜKRAN SONER Neler Oluyor? Son günlerın gelışmelerı medyamızdaşaşkınlıkya- rattı. Hele de dönekler hangi tarafta olacaklannı şa- şırdılar. Gazetecilik, habercilik kimliklerini koaımaya çalışanlarsa nelerin olupbittiğıni anlayamadıklann- dan aynı harflen okumaya çalışırken farklı sesler çı- karan, okuma yazma bilmeyen çocuklann durumu- na düşmüş oldular. Erdoğan hükümetı ile işveren örgütleri arasmda su sızmayan bir ilişkı, ışbırliği göruntüsü veren tablo var- dı. Ekonomik program uygulaması, AB ilişkilerinde, özlemi çekilen tek partilı güçlu ıktıdar ile çalışmanın keyfi çıkarılıyordu. Sankı birdenbıre kamuoyu önünde böylesine sert tartışma, cepheleşmeye yol açan ne gibi önemlı de- ğişiklikler olmuştu kı? Medya sansasyon haberciliğin de çekicıliğinde, taraflara karşılıklı sorular yönelttik- çe, gerilım, cepheleşme de tırmanıyor gibi.. Gerçi bıraz daha dikkatlice izleyenler için, ortada anlamlı bir sıyaset, ilişkılerın değışmesi tablosu yok. Büyük olasılıkla biraz zaman geçince şu anda çok bü- yük gibi görünen çatışma saman alevi gibi de söne- bılir. öncelıkle TÜSlAD çevresindeki işverenlerin çı- kışlannda, eleştinlerinde geçmişte söylenenler öte- sinde yenı birşey yok. En yeni boyut, olsa olsa Cum- hurbaşkanı'nın katıldığı, Başbakan'ın katılmadığı bir toplantıda, bıraz daha güncel birsöylemle bildik gö- rüşlerin, sorunların daha bir kararlı üslupla gündeme getirilmış olması olabilir. Başbakan Erdoğan'ın iktidanna, icraatlannayöne- lik tahammülsüz, saygısız üsluplarda tepkileri de hiç yeni, bilinmeyen bir durum değil. Siyaset, iktidar tak- tiği, başından beri en küçük bir eleştiriye tahammül- süzlük, saldırgan üslupla sindirme, hatta gücünün yettiklerine tehditler savurma değil mi? Bir farkla ki, iktidara geldiği günden bu yana tehdit ettiği kitleler, gruplar, örgütler, köylüler, işçiler, halk katmanların- dandı. Bu kez sermaye örgütleriyle, Islamcılara da- yanarak liberallerie çatışan bir konuma düştü. San- kı cepheleşme gündemde. Aslında liberal sermaye başından ben AKP iktıda- nnın sıyasal Islam kimliği ile tutarsız icraatlanndan te- dirgindı. Ancak AB konusunda, hele de IMF patent- li ekonomik programlar, çoğunluk iktidarı ile uygula- nacak modelde kolay işbiriiği, çıkar rttifakı durumla- rı vardı ya... überalızmi temsıl eden büyük holding- lerin deneyimli patronlan içten içe kaygı duysalar da, eleştirilerınde çok kısık sesle çıkışlar yapmayı, siya- seten hükümetle işbiriiği, ittifak içinde görünmeyı çı- kariarından yana yol almada daha bir uygun görüyor- lardı. İktidar icraatlannın heralanında, ılımlı siyasal Islam kımliğine uygun hızlı yol almaya bakan Erdoğan hü- kümeti için de sermaye desteğini arkasına almış ol- mak elbette çok önemli idı. Çıkar çatışmalan öne çı- kanlmıyor, karşılıklı ödünlerie durum vaziyetleri ida- re ediliyordu. Geldiğimiz noktada bu genel tablonun her iki taraf ıçın çok fazla değıştıği kanısında değilim. Değişen, alınan yola bağlı değişen koşullar. Erdoğan hükümeti, iktidan için AB'nın getirileri çok azaldı. Siyaseten götürüleri arttı. Kendi çıkardıklan, çok övündükleri AB'ye uyum yasalannda bile hesap verme konumundalar. Türkiye gerçekleri, uygulama- sı göz ardı edilerek, kımi konularda AB atlatılmış sa- yılarak çıkan yasalann icraatında, demokratik açılım- larda Erdoğan hükümeti sınıfta kalacak durumda... Sadece doğrudan hükümetin ve AB tarafının çuval- laması olan Pamuk olayı fiyaskosundan, şu ünlü 301'in uygulanmasından söz etmiyorum elbette.. Şimdi AKP iktidan ömeğın kadın haklarında, kadı- na karşı şiddet, töre cinayetlerine karşı yasalan yü- rürlüğe sokacak ıcraatlar için ciddi girişimlere kalkış- sa... Hani AB'nin istedığı gibi icraatlarda uyumu ka- nıtlamak üzere, AKP belediyeleri işin can damarı bir konudan, kadın sığınma evleri seferberiiğinden yola çıksalar... Aıle içi şiddete, cinsel tacize hedef olan ka- dınlar kelimenin tam anlamı ile korunur konuma ge- lebılseler... Dayandıkları tarikatlar, aşiretler, siyasal Islamcı örgütlenmeler tarafından taşa tutulmazlar mı? Kıbns'ta bundan sonra hangi adımı atabilirler, han- gi ödünü verebilirier? Bedelini ödemeden verdikle- rinde dıbe vurdular. Bundan sonrası çok pahalıya, ik- tidarlarına bile mal olabilir. Konuyu değiştırelim, liberal sermaye ile işbiriiği gündemine geçelım. Içte ve dışta siyasal islamcı ser- mayeyi destekleme adına öylesine yol aldılar ki... Kutsal ittifak, işbiriiği, liberal sermaye ile ciddi çelış- kiler, çatışmalar boyutuna vardı. Gerçi çıkarlar yıne karşılıklı ödünlerie ışbıriiğınin devamını zorlayabilir. Yine de değişen dengelerde çatışmalan, birbirierini zorlamalan kaçınılmaz oldu. Medyatik boyutu ağır basan çatışmanın böylesine gerçekçi bir yanı da var.. soner@cumhuriyet.com.tr ANAYASA MAHKEMESI Türk Telekom'un satışına vize ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesı, Türk Tele- kom'un özelleştinlme- sine de olanak tanıyan 5189 sayılı yasanın bazı hükümlerinin ıptalı ve yürürlüğünün durdurul- ması istemini reddettı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilı Haşim K> hç, bir gazetecının soru- su üzerine böylece Tele- kom'un satışına vize ve- rilmış olduğunu ve Ana- yasa Mahkemesı açısın- dan bir sorun kalmadı- ğını söyledi. CHP, 5189 sayılı yasa ile 406 sayılı yasadan çıkanlan 3. fik- ranın iptalini istemişti. Söz konusu 3. fikra, "Yabancı, gerçek ve tü- zel kişilerin Türk Tele- kom'daki hisse oranı yüzde 45'i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolayh olarak şirkerin çoğunluk hissderine sa- hip olamazlar" hükmü- nü içeriyor. Danıştay tdari Dava Daıreleri Kurulu, Türk Telekom'un özelleşti- rilmesiyle ilgıli davada Anayasa Mahkeme- si'nin karannı bekli- yordu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog