Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

'y'Cumhurfyel kÜL. K I T A P L A R I îSOSYAL DEMOKRASlDE TEMEL EĞtLİMLER Deniz Kavukçuoğlu ' J ;Tag Pjzatiama A Ş Prof NurasnMazfaarOtelSk.No 2. • 3438^ül/laaııbuLTcl (11212) 343 T 4 (20 hat) Faks. (0212)343 7264 Cumhuriyet Cumhurlyel K İ T A P L A R I ISLAMlYETÎN EKONOMİ POLlTÎĞI - 4 Erdoğan Aydm ÇagPaaartann«ı.Ş Prof Nurenm Mazhar Ötai Sk. No 2 34381 SrçklsOnbul Tel ((V21.2) 143 72 74(20 haflftbi (ft212)343 72 64 8 2 . •»•_ SAYI: 29298 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 ARALIK 2005 CUMARTESİ Hedef Cıımhıırivet Bu kaleyiyıkamazsınız... • Dünya değişiyor, Batı kapitalizmi gerileme sürecine girerken Çin, Hindistan gibi büyük güçler beliriyor. O ülkeler emperyalizme meydan okurken Türkiye sömürgeleşiyor. Bağımsız, laik devlet elden gidiyor... Onu koruyanlar teslimiyefçileri rahatsız ediyor. Ancak Cumhuriyet'i yıkmak o kadar kolay değil. Cumhuriyet gazetesinin bilinçli, kültürlü okuyucuları var. Sivil toplum örgütleri, eğitimciler, hukukçular, işçiler, memurlar, üniversiteliler, her kesimden Atatürkçüler ile önemli bir güç var Cumhuriyef'in arkasmda. fım yaşasaydı da ffseydı ;n basının medyalaştığı bir süreçte^ok olumsuz koşullarda ve zamanda kurulmuştu; ama büfün güçlükleri aşarak, duvarları yıkarak başarıya ulaştı, gazete yeniden yükseliş sureane girdı. İlhan SELÇUK'un yazısı Doç. Dr. Yıldız SERTEL'in yazısı 1 0 . s a y f a d a . 3S*v AKP Dinî evlilik rehberi Alşveriş merkezleri tüıeticininpeşinde... Ankara Altındağ Belediyesı tarafından hazırla- nan "evlilik rehberi"nde erkeğe, "Eli yüzü düzgün, hayâ sahıbi, temiz, el değmemiş, baş- ka erkek yüzü görmemiş ve kendi statünden daha düşük statüde biriyle evlen" öğüdü veri- lıyor. Kitapta "Kaduıla dört özelliği nedenıyle evlenilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen din- dar ve ahJaklı olanı al. Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gıtmeyen at, kapında varsa kaldır at. Kadının şamdanı altın olsa, mumu dikecek erkektir" deniliyor. MAHMUT LICALI ANKARA - AKP'h Altın- dağ Beledıyesi tarafından yurttaşlara dağıtılan "Evlilik ve Nikâh Rehberi" adlı kı- tapçıkta. "çağdışı" önerilerde bulunuluyor. Kıtapçıkta, ha- dislerden örnekler verilirken erkeklere, "eli yüzü düz- gün, hayâ sahibi, temiz, el değmemiş, başka erkek yüzü görmemiş ve kendi statün- den daha düşük statüde bi- riyle" evlenmesi öğütlenıyor. AKP'li Altındağ Belediyesı, yaklaşık 2 aydır yurttaşlara dı- ru ıçerikli "Evlilik ve Nikâh Rehberi" dağıtıyor. Evlilik ve eş seçimı gibı konularda yal- nızca erkeklere öğütler venlen kıtapçıkta, kadınlann erkek- lerle eşit haklara sahip olduk- larına ilışkın hiçbır ifade bu- lunmuyor. Kitapçıkta, hiçbir bilimsel araştırmaya da yer ve- rilmezken evlilik yalnızca din düşünürlen, Kuranıkerim'den ayetler ve hadıslerle anlarılı- yor. Kadınlan erkekler karşı- sında ikincil kılan yorumlara yer verilen kitapçığa ilışkın Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki herhangi bir UArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Yoksulluk stresi hastalıklara dcvetiye çıkanyor... 'Şeriata geçityok' Menemen'de Asteğmen Kubilay'ın katledilişini lanetleven Cumhuriyet savunuculan, hep bir ağızdan "Karanlığa ge- çit yok" diye haykırdı. CHP Uderi Baykal, Ku- bilay'ın şehit edilişinde- ki koşullarla sürekli karşılaşıldığını belirte- rek "Türkiye'nin bu olayı aşmış olmasını, hiçbir anlam taşımama- sını dilerdik. Slaalesef bu olayı unutmanııza bir türiü firsat vermiyor- Iar"dedi. • 6. Sayfada • YILDIZTEPE'DEN SESLER... SERDAR KIZIK'ın yazısı • 6. Sayfada Öymen: Karar aleyhimize 'AİHM'de mahkûm edildik' CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, AÎHM'nin, Ksenıdes-Arestis davasın- da Dışışleri Bakanlığı'nca açıklananın tersine Türkiye'yi mahkûm ettiğım be- hrtti. Öymen, AİHM'nın KKTC'yı ta- nımayarak yine doğrudan Türkiye'yi muhatap aldığmı vurguladı. Karar Kıbns'ın ıki kesıminde de deği- şik yorumlara yol açtı. KKTC Cum- hurbaşkanı Talat, mahkemenın tazmi- nat karan vermemekle, konuyu ıç hu- kuka havale ettiğini söyledi. Rum ba- sını ıse karan "Türkiye'ye yeni tokat" başlıklanyla duyurdu. • 9. Sayfada knlatılan, on yılın hikâyesidir Cumhuriyet 'le birlikte CHP lideri, TÜSİAD-hükümet arasındaki kavganın bir kınlma noktası olduğunu söyledi Baykal dan Iıaıı benzetmesi ERDOĞAN'A DA ÖN SORUŞTURMA înceleme genişliyor 1şadamı Mustafa Koç ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Tezıç hakkında başlatılan incelemeye, CHP'lı Haluk Koç ile Kemal Anadol da dahıl edildi. Prof. Aşlon'a "sahıp çı- kan" 77 rektör de incelenıyor. Başbakan Erdoğan ıçın de Ermeni Konferansı'nı durduran yargı karannı eleştırme- si nedeniyle hazırlık soruşturması başlatıldı. • 5. Sayfada IŞADAMLARI KOÇ'UN ARKASINDA TÜSİAD'dan tam destek Başbakan'm "TÜSÎAD anayasal suç işliyor" suçlamalanna yanıt veren TÜSÎAD Başkanı Sabancı, 35 yıldır çizgileri- nin hiç değışmedığinı vurgulayarak Mustafa Koç'un gö- rüşlerinin arkasında olduklannı açıkladı. Yüksek îstişare Konseyi de bugün gergınliği değerlendırecek. NECDET ÇALIŞKAIV / SEDAT KLRT'un haberi • 13. Sayfada Deniz Baykal, AKP'ye destek veren çevreleri Iran'da Humeyni'ye destek veren komünist TUDEH Parti- si'ne benzetti. Deniz Baykal, "Iran'da TUDEH, Hu- meyni'ye, bızde de liberaller ve ikincı cumhuriyetçi- ler AKP'ye destek verdi. Işler kınlma noktasına ge- lince eski dostlar düşman oldu" diye konuşru. CHP hderi Baykal, Dışişleri Bakanı Gül'ün Orhan Pa- muk davası ile ilgılı açıkJamalan olduğunu, Ermeni Konferansı konusunda bütün hükümet üyelerinin açıklamalar yaptığını vurgulayarak "Şimdiye kadar bakanlar hakkında hiçbir savcı harekete geçtı mi" diye sordu. AYŞE SA\lN'm haberi • 4. Sayfada AKP'Lİ DEMİR S\BIKALI ÇKTI M 6. Sayfada BENIM CANIM CÂVUR ÎZMİR'ıM • 15. Sayfada GAİ.\TASARAY'DA ÎÇ 4 İWAŞ BAŞLADI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pirincin Taşını Ayıklamanın Zamanı Başsavcılık -RTE'nin işareti üzerine- Mustafa Koç'un, Van Yüzüncü Yıl Universitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın'a reva görülen muameleler karşısında hükümetin suspus kalışına yönelik eleştirilerine ses- siz kalamadı. UArkası Sa. 8, Sü. l'de Rice geliyor ABD'nin Ankara Büyü- kelçısi Ross Wilson, ABD Dışişleri Bakanı Condo- leezza Rice'ın 2006"nın ilk aylannda Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Wil- son, '-K.Irak'taki PKK varlığı ıçın önümüzdeki günlerde gerekenler yapı- lacak" dedi. • 9. Sayfaa • 'PKK silah bırakacak' Talabani ve Barzani "PKK silah bırakacak. Türkiye genel af çıkarmalı..."diyor. ABD'de bunun için bastın- yor. ABD Kuzey'e, çekilip Türk askerinı BM şemsiye- si altında Bağdat'a sokma pazarhğında SERDAR AKİNAN'ın K. Irak izle- iı .mleri • 8. Sayfada Laiklik buluşması Marmara Vakfı'nın Fran- sız Senatosu'yla ortaklaşa düzenlediğı "Fransa'da La- iklik 100, Türkiye'de 68Ya- şında" konulu toplantıya, Türkiye'den ve Fransa'dan akademisyenler, yazarlar ile politikacılar katıldı. LE YLA TAVŞANOĞLU'- nun yazısı • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan Van'a mısın Demiyor! Başbakan Erdoğan ve AKP kadrosu; Türkiye'nin so- runlannın çözüm yeri değil, artık sorunlann bir parçası haline geldi. Geçmiş hüküme'tler döneminde de TÜSlAD'la geri- lim olurdu ama bu kez daha farklı bir durum var. TUSİ- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog