Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhurlyel k ^ K İ T A P L A R I NÂZIM HİKMET Taha Toros Prof NuatBMjızharÖkldSk-No 2. 343*1 Uö-Bıbıü Tel((W12l343'2 74(20hat|Faks (0712)343 72 64 82. \L- SAYI: 29296 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) Cu m hu ri ye y L^KİTAPLARI BU KEZ DÜŞMANIN ADI TERÖR KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Hedef Cıımhurivet ökld Sfc No 2 (Fafcs (0212)343 72 64 K'2005 PERŞEMBE Cumhuriyet ve AskerL. Cumhuriyet özellikle körüklenip pabzbnan askere düşmanlık propagandasının karşısındadır... Bu kampanyaya karşı çıkmak Anadolu'da insan gibi yaşamak isteyen herkesin gorevı olmalı!.. Bizi darbecilikle suçlayanlar Cumhuriyet'e düşmanlıklarını dile getirmektedirler; ama, aynı kişilerin yazıiarında gizli açık asker düşmanlığı tütüyor. . Hem de Türkiye'nin sağlam, Cumhuriyetçi, laik, savaş yeteneği yüksek bir orduya her zamankinden daha çok gereksinmesi olduğu aşikâr bir ortamda... İlhan SELÇUK'un yazısı 1 0 . v e 1 1 Yönetimde değişme $ |_i rlasap Cemal "gazete gıb gazete' ıshyordu, "mısyon gazetealığı" | olmasındı Bunun anlamı "Ataturk ılkelerı" gıbı mısyondan vazgeçılsın, | gazete herkesin yazdığı çorba olsun Hasan Cemaı oynı zamanda * Yayın Kurulu'nun fonkstyonlarını daraltmak onu bir danışma kuruluna donuşturnek ıstıyordu Bu nokta, son derece onemlıydı, Cumhuriyet ıçın ıdeob|ik anlamı vardı Cumhurıyet'ın bir çızgısı vardı bu çızgı bu polıt'ka yayın kurulj tarafından saptanırdı a Hasan Cemal ıse kendını a^ıyor, yayın kurulunu "komunıst partısinın % polıtburosu"na benzetıyordu O/sa dunvanın butun buyuk ve cıddı i gazetelerınde buna benzer gorevler ustleren vayın kurulları vardı. Alev COŞKUNun yazısı s a y f a l a r d a . Erdoğan,Aşkın'a yapılan uygulamayı eleştiren Koç'un anayasal suç işlediğini ileri sürdü TÜSİAD'la kavga fiAVCILARA ÇAĞRI Işadamlanrıın eleştirilerine sert yanıt veren Baş- bakan Erdoğan, yargıya müdahale etmekle suç- 'BARAJ KALACAK* ladığı TÜSlAD için savcılan göreve çağırdı. Işadamlannın kendi ilgi alan- lannda konuşmasını isteyen Erdoğan, Mustafa Koç'un, Rektör Aşkın ile il- gili sözleriyle anayasa suçu işlediğini söyledi. Erdoğan "Yargılama sürecine müdahale ederseniz bu yanlış olur. Bunu CHP ve başka kuruluşlar da yaptı. Bubir suçtur ve işlenmiştir. Bunun hakkında devreye girilmesi lazım" dedi. Erdoğan, Ömer Sabancı'nın seçim barajının in- dirilmesi isteğine de "Eğer çok faydalı bir şey ise bugüne kadar niye bunu konuşmadınız da Türkiye tam istikrar ortamını yakaladığı bir zamanda bunu gündeme getiriyorsunuz" karşılığını verdi. Ko- alisyonlar döneminin Türkiye için hep gerileme dönemi olduğunu, Türki-, ye'nin hep tek partili iktidarlarla çıkışa geçtiğini savunan Başbakan, "Biz, şu andaki mevcut barajla seçimlere gitmeyi planlıyoruz" dedi. • 8. Sayfada MECLİS'TE ÎKTÎDAR-MUHALEFET UYUMU! Baraj başka baharakaldı T BB SHP SezerveTÜSÎAD'ınseçım barajının yüzde 10"unal- tma çekılmesı önerisi, iktidar ve Meclıs'teki muha- lefetten destek bulamadı. AKP: Gündemımızde yok. CHP lıden Baykal: Yüzde 10 inerse siyasi istikrar- sızlık gelir. Etnik temelde bir siyasal yapılanmayı başlatabilir. 2OO6'da mutlaka seçime gıdılmeli. DYP Genel Başkan Yardımcısı Bedük: Barajln dü- şürülmesinden yana değılız. Istikrar için güçlü hü- kümetler olmalı. Bir an önce seçime gidilmeli. ANAVATAN'lı Sanbaş: Adaletı saglamanın yolu ba- rajdan değıl, sıstemı değıştırmekten geçiyor. Başkan- lık ya da yarı başkanlık sıstemi daha yararlı olur. SHP'li Ketenci: Yüzde 10'u savunmak ılkelliktir. AKP ve CHP kirli bir ittıfaka gitmeden yurttaşlann sesine kulak vermelı ve baraj düşmeli. • 6. Sayfada Anayasa kitapçığı ile konuştu TÜSİAD toplantısı- na katılmayan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'nin yılın son yönetim ku- rulu toplantısında TOBB üyeleriyle bir araya geldi. Cebin- den anayasa kitapçı- ğını çıkararak konu- şan Başbakan Erdo- ğan, TUSİAD'ın ön- ceki günkü Yüksek İstişare Konseyi top- lantısında gündeme gelen seçim baraj ı ve Yüzüncü Yıl Üniver- sitesi Rektörü Aş- kın'ın tutuklanma sürecine ilişkin eleş- tirilere sert yanıt ver- di. (Fotoğraf: AA) Asgari ücret 30 YTL artarak 380 YTL oldu Çalışana yine açlık dayatıldı Asgari ücret, 16 yaşından büyükler için net 380 YTL, 16 yaşından küçükler için ise net 322 YTL olarak be- lirlendi. Düşük artışa tep- ki gösteren DlSK, KESK ve TÜMTÎS asgari ücretin günlük 60 kuruş fark getir- [ diğinibelirterek"Ekonomi ^ iyiye gidiyorsa, asgari ücret niye kötü" açıklamasını yaptı. DÎSK Başkam Çelebi "Bu, halka acjığın dayatılması demektir" dedi. • 13. Sayfada Büyükelçiden uyarı ( Kıbrts'ta şekil Ölüm yıldönümü Kubilay anıhyor Devrim şehidi Mustafa Fehmı Kubilay, ölümünün "": yılında yarın Mene- men'de yapılacak genış kaalımlı etkinlikle anıla- cak. Laik Cumhuriyetten yana kesimler, devrimlere sahip çıkmak için bir kez daha Anıttepe'de buluşa- cak, demokrasi yürüyüşü yapacak. B 7. Sayfada AKP'li bakan ve milletvekillerinin küfiirlü konuşmalan Meclis'in üslubunu bozdu Yakışıksız sözlerCHP'den proteStO TBMM'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kad- rolaşma ıddıalannı incelemek üzere kurulan komisyonun AKP'li üye- lerinden Rıdvan Köybaşı, CHP'lılere "p k" diye bağırdı. CHP'liler küfrü protesto ederek komisyonu terk etti. Bütçe görüşmelerinde de Ba- kan Güler'ın Mavi Akım eleştirilerini yanıtlarken "Belgeleri ister kutu- nuza koyalun, arzu ederseniz elinıze verelim" sözleri tepkilere yol aç- tı. Güler, muhalefeti "sidik yanşı"na girmekle suçladı. • 4. Sayfada KomiSyOlia 110 kOİI evrak Ondolcuz Mayıs Üniversitesi'ndeki kad- rolaşma iddialanru araştu-an komisyon, rektörden hemşireye kadar tüm görevlilerden mal bildınmi beyannamelennı istedi. Komisyonun isteği- ni yerine getirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Bernay, "Ancak beyan- nameler özlük haklannı ilgilendiriyor. Bu konuda yasal prosedür neyse onu yapacağız" diye konuştu. Üniversitenin 110 kolı belgeyi Ankara'ya gönderdiği bildirildi. CEMİL CİĞERİM'in haberi • 4. Sayfada KKTC'nın Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioğlu, Rum tarafının çözümden yana olmadığını \iırgulayarak Kıbns sorununun şekıl değiştirmeye başladığını belirtttı. Gazioğlu, Rumlarm sorunu AB'ye devretmeye ça- hştığını vebirlik ile Türkiye'yi karşı karşıyagetirmeyi amaçla- dığını söyledi. • 8. Sayfada Saddam Hüseyin 'Işkence gördümy Duceyl katliamın- dan yargılandığı da- vada işkence yap- makla suçlanan Sad- dam Hüseyin, du- ruşmada "Amerikan askerleri bana dayak attı ve işkence yap- tı" dedi. • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYl REK Ayna Ayna Giizel Ayna... Kimı manşetler TUSİAD'ın Yüksek İstişare Kuru- lu (YİK) toplantısında hükümete iki yönden darbe vurduğunu duyuruyor: Gerçek böyle mi? Oysa, devlet başkanıyla TÜSlAD gibi ekonomide önde gıden kuruluşun bir toplantıda birlıkte -üstelik RTE iktidarında- hükümete bu denli ağır eleştiriler yöneltmelerine ilk kez tanık olunuyor. Gazeteler Başbakan'ın YİK toplantısına katılma- UArkasıSa.8,Sü. 3 fabrika satılmadı Çimentoda sürpriz karar Rekabet Kurulu, TMSF'nın açık arttır- maya sattığı 9 çimento fabnkasından 6'sının satışını onayladı. Gazıantep Çi- mento'nun Sanko veya Çimko'ya satışı- na ıkisinin tek teşebbüs olması nedeniyle onay verilmezken Van ve Ladik Çimen- to'nun ikinci en yüksek teklifi veren şir- ketlere devri onaylanaı. • 13. Sayfada Halkla buluşma Yazarlarımız Trabzon'da Anadolu Buluşmalan etkinliklerinin dördüncüsûnde yazarlanmız Trabzon'da yerel yöneticiler, bilim adamlan, öğrenci- , ler, sanayiciler ve demokratik kitle örgüt- leri temsilcileriyle bir araya geldi. Soh- bette agırlık, tekelleşme ve gazetemize yönelik karalama kampanyasiü-Jaydı. AHMET ŞEFİK'in haberi • 7. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY EPdoğan'ın Ken-dine Dönük İktidarı... Başbakan Erdoğan'ın siyaset yapma biçimini iki sözcükte özetlemek olası: Ken-dine dönük! Erdoğan, siyasi yaşamının önemli duraklarında demokrasiyi bir araca benzetmişti. Geçen günlerde "Aslında din de biraraçtır" deyip çıktı. Görünen o MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog