Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

r'Cumhuriyet L.KİTAPLAR I IUVAYI MlLLÎYE'NlN KURULUŞU Alev Coşkun jP^zariamaAŞ Prof NnnnmMaztarÖkKlSfcNo 2 Cu m hu riyet 'gr'Cumhuriyet k^KlTAPLARI TARİHÎN ARKA ODASI AMERİKA Mustafa Balbay ÇağPazariamaA-Ş Prof Nıratm Maziıar Öktei St No 2 34381 Şijlıîaanbul Tel (»7121343 ~1 lt 120 tal)Faks (0212) 343 72 64 82. Y_ SAYI: 29295 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıgnde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 21 ARALIK 2005 ÇARŞAMŞA Hedef Cumhurivet Cumhuriyet AB 'ci mi Değil Cumhuriyet AB'ye girmekten yanadır; bu fikrini çeşitli zamanlarda dile getirmiştir. Ancak ne AB'yi Türkiye için 'olmazsa olmaz' koşulu olarak görüyoruz, ne de AB'ye karşıt olanları vatana ve demokrasiye ihanefle suçluyoruz... Bu tür yaklaşımlar ancak gülünç ya da marazi sayılabilirler. Cumhuriyet, AB'ye girmek için, müzakere sürecinde Türkiye'nin elden gelen her şeyi yapmasından yanadır... Ancak yalnız diplomaside değil, günlük yaşamda bile geçerli bir temel kural vardır. Halkımız "Almadan vermek, yalnız Allah'a mahsustur" özdeyişini benimsemiştir... İ l h a n S E L Ç U K ' u n y a z ı s ı 1 1 . s a y f a d a Bajbakan Erdoğan'ın katılmadığı TÜSİAD toplantısında hükümete yargı, ekonomi ve eğitim uyansı Ankara'dâ söguk hava CUMHURBAŞKANI SEZERYÜZDE 7-8 ÖNERDÎ 'Bamj indirilmeli' TISİAD Başkanı Sabancı, yüzde 10 olan seçimbarajınmbirkaç pu- ın düşürülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sezer ise ba- Hjın indirilebileceğini. ancak bunun karannı TBMM'nin verebile- (eğini söyledi. CHP lideri Baykal ise gazetecilerin,TÜStAD'ın se- (im barajının indirilmesine ilişkin açıklamasını anımsatmalan üze- nne, "TÜSlAD'la her konuda aynı görüşte olmamız gerekmiyor ana eğitim konusunda aynı görüşteyiz" yanıtını verdi. • 8. Sayfada MÜSİAD'I terCİH e t t i Curnhurbaşkanı Sezer'in onur ko- nuğu olarak yer aldığı TÜSÎAD Yüksek îstişare Konseyi toplantısma Başbakan Erdoğan katılmadı. Akşam saatlerin- de MÜSİAD üyelerini kabul eden Erdoğan, bugün de TOBB Yönetim Kurulu üyeleriyle yemekte buluşacak. 'Yapılanlar onaylanamaz' ömer Sabancı, Pamuk ve Dink davalanndaki "kararsız tutumu" nedeniyle hükümeti suçladı. Mustafa Koç da rektörAşkın'a reva görülen muame- leyi onaylamalannın mümkün olmadığıru belirtirken hükü- metin imam hatip ve türban inadını sert bir dille eleştirdi. AKP'den aninda y a m t îşadamlan, işsizjiği ve gelir dağı- lımmdaki bozukluğu giderecek politikalann devreye sokul- masını istedi. Bakan Çelik, TÜSlAD'ın imam hatip eleşti- risine "Açıklama bir TÜSİAD klasiğidir. Keşke ideolojik gruplar gibi bizi de dinleselerdi" yanıtını verdi. • 8. Sayfada Yabancıya toprak satışında uyarılar dikkate alınmadı: 'Fethtye ve Hakkâri eldengider' TBMM Adalet Komisyonu'ndan, ya- bancıya mülk satışına ilişkin yasa ta- sansı suıırh değişikliklerle geçti. Gö- rüşmelerde söz alan CHP milletve- killeri, Suriyelilenn, Hatay'm kulla- , oılabilir durumdaki arazilerinin yüz- «• de 7sini aldığına dikkat çektiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM Adalet Komisyonu'nda, yabancıya mülk satışına ilişkin yasa tasansı bazı de- ğışJdıkler yapılarak kabul edıldi. Mıllı Sa- \Tirma Bakanlığı, askeri yasak bölgelenn kafsam dışında tutulmasını yeterli görme- di 3akanlık temsilcisi tsmail Hakkı Di- rik tasannın korkunç sonuçlar doğurabi- leağini belirterek "Fethiye ve Hakkâri gibi yüzölçümünün büyük bölümü dağ- Iıkolan yerlerin tamamı yabancıların eliıe geçebilir. Bir Ermenistan vatanda- şı, Türkiye'de şirket kurup arazi satın alabilir" dedı. Komisyondaki görüşme- lerie tasanya itiraz eden Milli Savıınma Baianhğı'nın, yalnızca askeri yasak böl- gebrin satış kapsamı dışında tutulmasına l.irkası Sa. 8, Sü. l'de ÇİÇEK, 301 İÇİN SABIR İSTEDİ M 5. Sayfada \B, TÜRKJYE'NTN İTELİĞİNE SOĞUK % 7. Sayfada CAVCAV ÖNCE SUÇLADI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ • Spor'da M t 300-003^00 -» j -rj- j New\ork'takitoplutaşımasistemindeçaüşan34bin700üyesibulunan L laşım İşçileri Sen- l\l/y\A ) YfW*lr dikası'nın New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) ile yaptığı görüşmelerin başarısız- 1 V C VV X Uf IV hkla so 'GÂVUR tZMlR' tMASINATEPKÎ Baykal: Zihniyeti bozuk CHP liden Baykal, Başbakan Erdoğan'ın Iz- mir'e yönelik yaptığı yakıştırmayı" iğrenç " olarak nitelendirirken, bu tavn şiddetle kı- nadığını bildirdi. Baykal, ilk kez bir başba- kanın Türkiye'nin saygın bir kentini hedef alan açıklamalar yaptığına işaret etti. Başbakanllk Sözcüsü Beki, Erdoğan'ın de- ğerlendırmelerinin farklı anlamlara çekildi- ğini ileri sürdü. Beki, "Sayın Başbakan'ınbu sözleriyle, Izmır ıçın kullanılan 'solun kale- si' gibi bazı sıyası nıtelendırmelen kastettı- ği açıktır" görüşünü savundu. • 4. Sayfada DÎYANET TASLAĞI Imamlara koruma zırhı Diyanet Işlen Başkanlığı'nın teşkilat yapı- sında değişiklikler öngören yasa taslağı ya- salaşırsa, daha önce haklannda doğrudan dava açılabilen tmamlar, "Memurin Muha- kematıYasası" çerçevesinde değerlendirile- cek ve idari soruşturma öncelik kazanacak. CHP, başimam-hatıp, uzman imam-hatip gi- bi hiyerarşik bir sınıflandırmaya karşı çık- tı. AKP'nin kendisine yakın bir kadro ya- ratmak istediğini belirten Baykal, Islami- yette "ruhban sınıfi olmadığını" anımsattı. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada greve teslim sonuçlanması üzerine başlattığı grev şehirde hayatı felç etti. Şehirde metro ve otobüs sistemi tamamen devre dışı kaldı. Noel tatili öncesi trafiğin arttığı bir dönemde başlatüan grev, günlük hayat ve ekonomi üzerinde etkili oldu. Şehirde 25 yıldan bu yana ilk kez yapı- lan toplu grev yüzünden uygulamaya konan "dört yolcusu bulunmayan otomobillerin şeh- re sokulmaması" kuralı polis tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. (Fotoğraf: REUTERS) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dışarıya Öyle, İçeriye Böyle Içeride kimı kuruluşlara gösterdikleri duyariılığı dı- şımızdan gelen saldırılara karşı neden göstermiyor- lar; doğrusu bu sonj bu hükümetten hiçbir zaman yanıt bulamayacak. AB-Türkiye Karma Komısyon Eşbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gelen, Orhan Pamuk davasını izledikten sonra -geçen cuma- TSK'nin savaşmayı sevdiğt için terör örgütünü kışkırttığı gibi akla ve mantığa aykırı MArkasıSa. 8,Sü. l'de Aydınlanma Ateşi TRABZON'DA 'Aydınlanma Ateşi Anadolu'da" etkinlikleri kapsamında yazarlanmız bugün Trabzon'da kent yöneticileri, üniversite öğrencileri ve okurlarla bir araya gelecek. saat 14. OOte KTU Ikiısadı ve Idarı Bılımler Fakultesı'ndekı soyieşıye soat 1 6 00 da Eczacılar Odası Lokalı'nde okur'ann toplontısına saat 1 8 30 da ise Hammamızade Ihsan Bey Kultur Merkezı nde duzenlenecek Anadolu Aydınlanması Panelı' ne katılacaklar saat 21 00 de ise Horon Otel de Cumhuriyet okurlarıyla yemekte bır oraya gelecekler Bugün Cumhuriyet'le birlikte. ÖZGÜRLÜK ÎSTIYORLAR Ocalan pazarlıkları PKK'nin yok edilmesi planlannın yapıldığı masanın dört ayağı Kuzey Irak, ABD, AB ve Türkiye'de bulunuyor. Masaya kim, nere- den bakarsa baksın, önlerine "Öcalan ve ar- kadaşlanna özgürlük" seçeneği sürûlüyor ve Güneydoğu'daki sorunu Imrah'ya kilit- leyen hesaplar giderek daha çok netleşiyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog