Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

20 ARfJK 2005 SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabfl cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Medyum Memiş mi, Keto mu? Bjgidişle 2OO7'de Cumhurbaşkan- lığı Itftuğunda medyum Memiş ya da mecutn Keto'yu görmemiz sürpriz ol- rnays^ak! Anımsar mısınız bilmiyorum? A3C îumhurbaşkartı George W. Bush, • iknci-<ez seçılip ocak ayında vaşing- ton'<jj taçgiymebenzeribirtörendearıt içerian "özgürlüğü savunmak içinyıl- dızlam ötesinden talimataldığım" söy- le-niji. Alkoi bağımlılığı teda>si gören Bush, aile- sintn. 3İskoposların ege- menaduğu "episkopal" mez'ebinden, eşinin bağlıtfduğu Protestan- lığ'/i Hietodist" mezhe- bine çeçmişti. 11 Eylül sadıjinndan sonra "dün- ya/ı şeytandan kurtar- mak''cmacıyla "Mesih- liğ" >ıngören "Kalvi- nizm't kaymıştı. BBC geçen ekimde it- ginç br açıklamaya yer verdi. ?O03'te Mısır'daki görüşmesin- deBusi'un, Rlistin Başbakanı Mahmud Abbas a söylediklerini Başmüzakere- cis MebiJ Şaat şöyle açıkladı; ^Tarı'nın bana verdiği görevle ha- reket etim. Tann, benim başkan olma- mı sfe//. Tann bana, 'George! Git Af- ganstjn'daki teröristlerle savaş' dedi. Gitiırn, savaştım. Tann bana 'George! Git, Irak'taki despotluğu bitir' dedi, bi- tirdim. Şimdibana Tann'nın 'Git! Filis- tinlilerin devlet kurmasını sağla, Israil- lileri güvenliğe kavuştur, Ortadoğu'ya banşgetir' dediğinihissediyonım. Tan- n 'nın izniyle bunları da yapacağım." Beyaz Saray Sözcüsü bu açıklama- ya "Saçma" sözleri ile tepki gösterdi. Batı basını Bush'un geçmişteki benze- ri sözlerini anımsattı. Amerikalı yazar Stephen Mansfield, 20O3'te yayım- ladığı kitabında Bush'un Teksaslı bir vaize şunlan sdylediğini yazmıştı: "Tann'nın başkanlığa aday ol- mamı istediğini hissediyorum. Tam olarak açıklayamıyorum, ama ülkemin bana ihtiyact olduğunu se- ziyorum. Birşeylerolacak. Biliyonjm, benim ve ai- lem için çok zor, ama Tann bunu yapmamı istiyor."2004'te Lancas- ter New Era adlı yerel bir gazetenin muhabirinin sorusuna karşılık "Tann benimle konuşuyor" demişti. Fran- sa'nın saygın La Nouvel Observateur dergisi, Bush'un yakın çevresine "Va- radan beni seçti. Kutsal bir görevim var" dediğini yazdı. Kimilerine göre Bush, alkol bağımlılığından kurtula- madığı ıçın saplantı içinde; kimilerine göre, kendısini ikınci kez iktidara taşı- yan saf ve tutucu seçmeninin nabzı- na göre şerbet veriyor. BM Küpsüsüne İnen Nur! Iran çumhurbaşkanı Mahmud Ah- medirecad, eylülde New York'ta BM Dürya Doruğu'nda BM kürsüsündeki konuşmasını Ayetulfah Cevad Amo- li'ye özel olarak şöyle anlatmış: "Künüye çıktığım ve 'Bıs- millahirrahmanirrahim' de- diğim an çevremde bir- dennurindi. Tümdünya lidefer, yözlerinihiç kırp- maksızn bakışlannı bana odaklacılar. Konuşmamın sonuna değin ışık eksilmedi. Ben de <endimi nuriar içinde gibi hissettim. Gözlerini kırp- mayşlannı abartmıyorum. Çünkü cnlara bakıyordum, şaşırmıpardı. Görünmez bir eı onan yerierine çak- mıştı." fran'da "baztab.com"ad- I) bir intemet sayfasmda yayımlanan ha- ber, değşik yorumlara yol açtı. Kimile- ri, "Bu ana değin hiçbir Islam kutsalki- şisiböyle birsavda bulunmadı. Olacak iş değil!' dediler. Bir yasa ınsanı Akbar Alami "Nasıl oluyor da konuşmasını okuyan bir kişi, aynı anda kirpiklerinin arasından, koca salonda uzaktakıinsan- lann gözlerinikırpıp kırpmadıklannıgö- rebiliyor?" diye sordu. Kuşku duyan bir başka eleştiri şöyle: "BM salonunda kürsü özel ışıklaha aydınlatılır ki dinle- yenlerkonuşmacıyı iyi- ce görebilsinler, konu- şan da kürsüdeki kâ- ğıtlannı iyi okuyabilsin. YoksaAhmedinecadbu ışıklan nurmu sandı?" Iran Cumhurbaşkanı'nın neden nura sığındığı ilginç bir yorum konusu. Kendisi dinsel yönetici ayetullahlar sınıfından de- ğil, alt sınıftan bu makama geldi. Do- layısıyla, ayetullahlar karşısında güç kazanmak için toplumun alt tabakala- nnda ruhsal masallara inanan, tutucu halktan destek sağlamayı amaçlıyor. Yoksa Vaşıngton ile Tahran arasın- daki çatışmanm gerçek nedeni, "tann- salbaşkan" ile "kutsal ışık" arasındaki dinsel bir koltuk kavgası mı? İskender Paşa Camii'nin Adayı Kim? Istanbjl'da oturan, emekli profesor Is- ma\\Tuncay Uslu'nun, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gön- derdiğını anımsarsınız. Uslu, Nakşiben- di tankat şeyhi Mehmet Zahit Kot- ku'yu rüyasında görmüş, emirler al- mıştı. Mektup özetle şöyleydi: "Muhterem Başkanım, kader dos- tum! Daha önce Uzan 'laria ilgi rüyala- nmı iletmış, yaptığımız müdahaleleriniz sayesinde ülkemize, ulusumuza, hü- kümetimize vepartimize çokbüyükya- rariarsağlanmıştı. Evliyamızın emirleri üzerine parti faaliyetlerine katkıda bu- lunmak üzere Beşiktaş Merkez Şube- mize dahil oldum. Şimdi de eğitim ve sağlık alanındaki uygulamaların çok yanlış olduğuyine evliyamız tarafından ben fakire ikaz edilmektedir. Görevim, size duyurmaktır." Başbakanlık, düşsel mektubu, gere- ği yapılmak üzere ilgili bakanlıklara, Mil- li Eğitim de YÖK'e gönderdi. Mektubu, Türkiye'ntn Enerji Bakanı, eski Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın ağabeyi Kor- kırt Özal şöyle yorumladı: "Kotkuile20yıllıkyakınlığım oldu. Gü- zel insan ömeğiydi. Bu zatlar hakkın- da konuşurken, yazarken, fıkir beyan ederken dikkatli olmak lazım. Allah'ın bir kulunu sevmesi başkadır. Ona Ve- \i'derler. Allah, 'Benbirkulumusevdim mi, onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum' diyor. Bu velayet, özelbir durumdur, Rüya hakkında Kuran, yo- rumlama aerektiğini belirtmiştir..." Sayın Ozal, bir gazeteciye şunlan anlattı: "Amerika'dan gelirken teyyarede bana bir durum oldu. Teyyare çok faz- la sallandı. Rahmetli Kotku Efendi bi- zim şeyhimizdir. Teyyare sallanınca, ona bir rabıta (manevi bağlantı) yap- tım. Seyahatten sonra Hocaefendi'nin Ankara'da olduğunu söylediler, ziya- retine gittik. Salona girdiğimizde kol- tukta oturuyordu. Yanına gittim, eğil- dim, eliniöptüm. Eğildi, kulağıma, Ve o, teyyare çok mu salladı?' dedi. Böy- le çok hatıram var Hocaefendi'yle..." Bilindiği üzere Kotku, İskender Pa- şa Cemaatinin şeyhi idi. Müritleri ara- sında, Necmettin Erbakan, Turgut Özal da vardı. İskender Paşa Cema- ati, Erbakan'ı başbakan, özal'ı cum- hurbaşkanı yapmıştı. Kenan Evren'in oluru ile Süleymaniye Camii'ne gömül- müştü. Yerine geçen damat Esat Co- şan ile Erbakan'ın yolları ayrılmış, Er- doğan öne çıkmıştı. Yoksa Erdoğan'ın sözünü ettiği "ulemalar" İskender Pa- şa Camii şeyhleri miydi? f Baban Kimdi Bilemezdin Şerefsiz!' Bodrum'a her gidişımde Beledıye Binası'ndan sağa dönüp Yat Lıma- nı'na yöneldiğimde birsokak başında, iki katlı güzel bir evin önünde bir da- kikalık saygı duruşunda bulunurum. Ünlü hıcivşairi Neyzen Tevfik (Kolay- lı soyadını kullanmazdı) 1879'da bu evde doğmuştu. Günümüz okullannda edebiyat ki- taplannda şiirleri hakkında bilgi var mı bilmiyorum. Gençlere, 1953'te yitirdiğimiz bu ozan hakkında "Büyük Larous- se"dan yararianarak kısaca bilgi vermek isterim. Ney çalma- sını öğrenmesinden sonra birinci adı "Neyzen"oldu. ön- ce izmir, sonra Gala- ta ve Kasımpaşa Mevlevihanelerine katıldı. Fatih Medrese- . si'ndeokudu. Bektaşiliği ? \ kabullenip Sütlüce tekkesine v - bağlandı. Bir başka hiciv ustası Eşrefin çıkardığı "Deccal" dergisinde Abdül- hamid'i hicvedince gıyabında idam kararı çıkarıldı. 1. Dünya Savaşı'nda askerfiğini yaparken Askeri Müze'nin kuruluşuna katkıda bulundu. Daima maddi sıkıntı içinde yaşadı. Alkol ba- ğımlısı oldu, zaman zaman da tedavi gördü. Belediye Konservatuvan'nda ders verdi, besteler yaptı. Şiirierinde, yobazlığı, din-mezhep aynmcılığını, eşitsizliği, çıkarcı siya- sacılan, toplumdaki bozukluklan söv- güler de içeren taşlamalaria yerdi, kadın haklannı savundu. Ustanın öte- ki şiirleri gibi şu şiiri de güncelliğini ko- rumuyor mu? "Ne ararsın tannilearamdaI Senkim- sin ki orucumu sorarsın? Hakikaten gözün yoksa haramda I Ba- şı açığa neden tür- ban sorarsın? Rakı, şarap içi- yorsam sana ne I Yoksa sana bir za- ran içerim. Ikimiz de gelsek kıldan köprüyeI Ben dürüstsem sarhoş- ken de geçerim. Esir iken mümkün müdür ibadet I Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et. Senin gibi dürzülerinyüzünden I Di- ninden de soğuyacak bu millet. Işgaldekihalisakın unutma /Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Sen anandan yine çıkardın amma I Baban kimdi bilemezdin şerefsiz." Ben, yine Bodrum'da Neyzen'in evi- nin önünden geçerken bir dakikalık saygı duruşumu sürdürecegim. Ya siz? Elmek: oacar(a superonline.com Faks: 0312. 442 79 90 Rum mülklerinin iadesini, tazminatmı veya takasını öngören tasan kabul edildi AKP istedi,KıbnsoyladıREŞATAKAR LEFKOŞA-KuzeyKıbns'ta- ki Rum mülkJerinin iadesini, tazminatmı veya Güney'de ka- lan Türk mallanyla takasını ön- gören Mülkiyet Yasası, AKP'nin istedigi şekiJde kabul edildi. Öc- tidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile koalisyon or- tağı Demokrat Parti'nin (DP) desteğiyle kabul edilen yeni mülkiyet yasası muhalefetin sert tepkisine yol açtı. KKTC'nin en uzun süreli baş- bakanı, UlusaJ Birlik Partisi mil- letveküi Dr. Derviş Ero^u, Mül- kiyet Yasası'nın, anayasanın 159'uncu maddesine aykırı ol- duğunu ve Bassav cı Akm Sait'in bu konudaki uyanlannın dik- • Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün 'ricasma' karşın Rumlara mülk iadesini öngören yasaya 'ret' oyu veren ana muhalefetteki UBP milletvekili Derviş Eroğlu, "Kıbns Türkü mülksüz ve devletsiz kalacak" dedi. kate alınmadığını belirterek "Kıbns Türkü mülksüz ve dev- letsiz bırakılıyor" dedi. Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, Lefkoşa 'daki Türk Büyü- kelçisi Aydan Karahan'ın. An- kara'nın gönderdiğı uzman ki- şilerle birlikte kendisini ziyaret ettiğini, bu ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün telefonla aradığını anla- tan Eroğlu, "Yeni Mülkiyet Ya- saa'ıun mecfefen ovbirügiüegeç- meaniricaettüer, fâkatbunu ka- bul emıenıiz mümkün değüdj" dedi. Yeni yasayla Kıbns Tür- kü'nün egemenlik hakkının or- tadan kaldjnldiğını ve KKTC'nin "Türkiye'nin alt yönetimi" ha- line getirildigini belirten Eroğ- lu, Locidudavasında Türkiye'nin tazminat ödemesinın hata oldu- ğunu da yineledi. Rumlaramanevi tazminat öde- menin yanlışlığına dikkat çeken ve bunun "meşru hak kabulü" anlamına geldiğini savoınan Eroğlu, "Kıbns Türkü'nün ma- nevi tazminaü ne olacak" dıye sordu. Yeni yasayla Loizidu ben- zeri da\alann önlenemeyeceği- ni söyleyen Eroğlu, "Bizim mab- kemenrnakhğıkarariariçhukuk olarakkabuledflsebflebirkaçyıl- da değçecek. AİHMyoluher ha- lükârdaaçık. Bizmı kararlanraız değil, AİIIM kararlan geçerii olacak. Zaman kazanacağız di- ye kendi kendimizi aklatmaya- hm" şeklüıde konuştu. Dışişleri ve Savunma Bakanı, DP Genel Başkanı SendarDenk- taş ise yasayla olusacak *iç hu- kuk" yolunun Türkiye'nin iç hukuku olacağını, ancak uygu- lamayı KKTC'nin yapacağım söyledi. Denktaş, Kıbns Türk halkının haklannın korunduğu- nu savundu. Dengeli bir yasa hazırladıklannı söyleyen Denk- taş, AİHM'nin, Arestis davasıy- la ilgili karannı şubat ayına er- telemesininyasayla ilgili önem- li bir işaret olduğunu kaydetti. 'Cherie' Rumlara karşı Kıbns'ta Rumlara mülk ia- desini de öngören yasa geçiri- lirken Ingiltere Başbakanı Tony Btoir'üı avukat eşi Cherie Bla- ir'in, Kuzey'de Rum mülkü kul- lanan Ingiliz uyruklu Oranıs çiftini Rumlara karşı savunma- yı kabul etrnesi bazı soru işaret- lerini de gündeme getirdi. Mül- kiyet Yasası'na karşı çıkanlar "Cherie kurtarmaya çalışırken bizimkiler vermeye haznianı- yor" yorumunu yapıyorlar. Seçim sonuçlannın açıklantnasuıın ardından yüzlerce Morales yanlısı sevinç gösterisi yapü. (Fotoğraf: REUTERS) Yerli kökenliMomles'in zaferi, Washington'ın 'kâbusu'... Sol kervanaBolivya da katıldı Dış Haberler Servisi - Bolivya 'da yapılan devlet başkanlığı seçimmin galibi, ABD karşıtı görüşleriyle bilinen sol görüşlü Evo Morales oldu. Beklenmedik bir çıkışla oyların yüzde 5O'den fazlasını alarak ilk turda devlet başkanlığını kazanan Morales, partisi Sosyalist Hareket'i (MAS) iyi bir seçim kampanyası yürüttüğü için kutladı. Önceki gün yapılan seçimlerde eski devlet başkanlanndan lıberal Jorga Quin>ga'y a k&Şi yanşan Morales'in oylann yüzde 51 'ini aldığı belirtildi. Böylece Bolivya da Güney Amerika'da Venezüella, Brezilya, Uruguay ve Arjantüı'den sonra solcu liderlerin yonettiği ülkeler kervanına katıldı. Morales. seçim kampanyasını yürüttüğü karargâhta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bohvya'nuı eşrtfik, adalet, dürüstlük, banş ve sosyal dağıhm esaslannm temel tutulacağı yeni tarihi, yanndan itibaren gerçek anlamda başbvor" dedi. Morales, Güney Amerika'nın en büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkesinde doğal kaynaklan kamulaştırma sözü vermişti. Bolivya'nın, yerli kökenli ilk devlet başkanı olan Morales, ABD'nin, Güney Amerika'daki en büyük muhaliflerinden Venezüella Devlet Başkanı HugoChavez'in, bölgesel ışbirliği konusundaki fikirlerini örnek alıyor. Morales'in seçimden galip çıkmasına kuşkuyla yaklaşan Washington yönetimi, yeni devlet başkanım, "BoHvya'da uyuşturucuyla mücadeledeki en büyük düşnıanı" olarak niteliyordu. Kokain ticaretine karşı olduğunu sık sık dile getiren Morales, koka yaprağı yetiştirilmesi hakkını savunuyor. Morales, yerli halkın geleneksel ilaç yapunında bu bitkiden yararlandığmı söylüyor. K^LARK YAKALANIŞI ANLATTI Saddam'la dolaylı söyleşi Dış Haberier Servisi - Devrik Irak lideri Sad- dam Hüseyin, iki yıl Ön- ce ABD güçlen tarafin- dan tarafından nasıl ya- kalandığını ilk kez anlat- tı. Ingüiz The Sun gaze- tesi, "Despot, hücresin- den The Sun'a yaptığı açıklamada sessizliğini bozdu" başlığıyla verdi- ği haberde "söyleşinin" Saddam'ın avTikatı olan eski ABD Adalet Bakanı Ramse\ Clark aracılığıy- la yapıldığım yazdı. Saddam'ın 13 Aralık 2003'te yakalanışından önce her gün yer değiştir- diğini ve değişik yerlerde direnişi örgütlediğini söy- leyen Clark, Saddam'ın yakalandığı sırada moto- sikletle kaçmaya hazır- landığını kaydetti. Habere göre Saddam, "Saklandığun evden çık- tım. Çukura indim, tü- nele girdim. sonra bilin- cimi kav bettim. thanete uğradığımı düşünüyo- rum, oyuna gekum" ifa- delerinı kullandı. Saddam"ın tünelde ken- disine gaz sıkıldığı dü- şüncesinde olduğunu be- lirten Clark, "Bize,tünel- de günlerya da saatJerde- ğil, dakikalar geçirdiğini sandığını anlatö" dedi. 'Dostum Chirac' Fransa'yı iğnelemekten hoşlanan The Sun gazete- si Saddam Hüseyin'in Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac haklon- daki sözlerine de yer \er- di. Habere göre Saddam Chirac'ın "eskiden beri dostianndan biri" oldu- ğunu söyledi. Saddam Hüseyin, doğ- duğu Tikrit kentinin 9 ki- lometre güneyindeki Ed Da\T köyü yakınında, 2 odalı bir evin yanındaki 7 metre derinliğınde, tek ki- şınin sığabileceği bir çu- kurda xakalanmışt.. Afgan mectisi 30 yıl aradan sonra ilk kez toplandj, İnsan haklan örgütJeri, açıhşa kanbnak için Afganistan'a giden Chenev'ye bu ülkedeki gizti hapishanekri sordu. (Fotoğraf: AP) Afgan meclisine Cheney'li açılış Dış Haberler Servisi - Afganistan'da 30 yıl aradan sonra parlamento ilk kez dün toplandı. Afgan parlamentosu, eylül ayında yapılan seçimlerin ardından belirlenmişti. Meclisin açılış törenine içlerinde ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin de bulunduğu yabancı konuklar katıldı. Afganıstan Devlet Başkanı Hamid Karzai, açılışta yaptığı konuşmada. "Bu, demokrasi yolunda bir adım, Afganistan'da birfik olduğunun göstergesi" dedi. Kuramkerim'in okunmasıyla başlayan ilk oturum, parlamento üyelerinin yemin etmesiyle devam etti. Afganistan'ın eski kralı 91 yaşındaki Zahir Şah'ın konuşması ayakta alkışlandı. Merkezi New York'ta bulunan tnsan Haklan îzleme Örgütü ise Cheney'ye, tt Amerikan ordusunun görevini kötüye kullanması ve bu ülkede bulunan 20 ila 30 gizti hapishaneye" de değinmesi çağnsında bulundu. IRAK KONUŞMALARI Bush'tan itiraf taktiği • ABD Başkanı, geçen hafta başladığı Irak itiraflan çerçevesinde son olarak, verdiği bazı kararlann 'korkunç kayıplara' yol açtığını kabul etti. DışHaberierServisi-ABD Başkanı Ge- orgeBush, ilk kez Irak savasına ilişkin ba- zı kararlannın "korkunçkayıplara" yol aç- tığım ıtıraf etti. Irak savaşının bekledik- lerinden zor olduğunu ancak kazanacak- lannı savunan Bush, Amerikan halkından "unıutsuzluğa kapdmamalannı" istedi. ABD kamuoyunda desteğı büyük ölçü- de düşen Bush, çareyi "Iraksavaşuıda ha- ta vaptlmadıgT yönündeki ısrarlı söyle- minden vazgeçmekte buldu. Bush, geçen hafta Irak savasına girmelerine yol açan istihbaratın çoğunun yanlış olduğunu ka- bul etmesi ve bu ülkenin petrol geürleri- nin umduklan kadar fazla olmadığını söy- lemesiyle başladığı itiraflanna, pazar ge- cesi Oval Ofıs'ten yaptığı halka sesleniş konuşmasında devam etti. Televizyon ka- nallarmdan canlı yayımlanan konuşmasın- da Bush, bazı kararlannın korkunç kayıp- lara yol açtığını bildiğini ve bu kararlann hiçbinnin kolay alınmadığını söyledi. "Bu savaşın taroşmali olduğunu da bitiyonım" diye konuşan Bush, "Ancak sizm başka- nınız olmak, doğru olduğuna inandıgıını yapma>ivesonuçlannı kabuleönejigerek- tirîyor'' dedi. Irak'ta ölen ABD askeri sa- yısının "Çözüm sağlanıaktan daha çok yeni sorunlar mı yaradyoruz'' yönündeki sorulara neden olduğunu fark ettiğini be- hrten Bush, sözlenni şöyle sürdürdü: "Siz- den benim yapügun her şeyi destekleme- nizi bektemiyorum, ama bir isteğim var: Umutsuzhığa kapılmayuı ve bu özgüriük sav^şuıdan vazgeçmeyin." ABD güçlerinin zamanından öncebu ül- keden çekilmesinin vahim sonuçlara yol açacağını savunan Bush sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken çekilirsek Irak'ı bize sakhrmayasözverendüşmanlanmrzaterk etnıiş olunız, terörsaldınlan artar ve böl- gedeki diktatörler bize gükr." Bush'tan 'telekulak' savunması Öte yandan Bush, Beyaz Saray'da dü- zenlediği basın toplannsında, mahkeme ka- ran olmaksızın haberleşmelerin izlenme- si karannın, "ülkesuAmerikan vatandas- larını öldürmek isteyen düşmanm devam eden tehdidiyle karşıkarşıya olduğu süre- ce" konınacağun söyledi. Ulusal Güven- lik Ajansı tarafından mahkeme karan ol- maksızm yürütülen izleme operasyonunun terörle mücadelede başhca unsur olduğu- nu söyleyen Bush, "terörle savaş sırasın- da bu önemli progranun açıklanmasuun utanç verici olduğu" ifadesüü kullandı. AHMEDÎNECAD ÎSTEDÎ Iran'daBatı müziğine yasak Dış Haberler Servisi - Iran Devlet Baş- kanı Mahmud Ahmedinecad, devlet rad- yosu ve televizyonunda Batı müziği çahn- masını yasakladı. Iran medyasına göre, aynı zamanda Iran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'ne baş- kanlık eden Ahmedinecad, yayımladığı genelgeyle radyo ve televizyonlarda Batı müziği ve iç karartıcı müzikleri yayımla- mamalannı istedi. Yetkililerden, ulusal müzikleri yüceltmelerini isteyen AJımedi- necad, insanı rahatlatan şarkılara ve 1979 Islam devrimi günlerini hatırlatan parça- lara da yer verilmesi talebinde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog