Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

2CARJ.IK2005SALI 4- CUMHURİYET HABERLER Diyanet'inyapısı değişiyor; uzman vaiz, başvaiz, uzman imam ve başimamlık sistemi geliyorAKPMdan ulemasını yaratacakFIRAJKOZOK ANIARA-Başbakanlık'ın, Di- yanet Iseri Başkanbğı teşkilat ya- pısını eğiştiren yeni yasa tasla- *ı, ögKmenlıkteki kanyer basa- niaklarnın, ünamlara da uygu- lanmasoı öngörüyor. AKPtıükümeti, Diyanet Işleri Başkanığı'nın Teşkilat ve Gö- re-vlenrlakkındaki Yasa Tasla- ğı'ndadin görevlilerine kariyer uygulanası getiriyor. Görüş alın- mak özTe ilgili bakanlıklara gön- denlen e önümüzdekı ay TBMM gündeıttne getirilmesı planlanan taslağagöre, AB çalışmalannı yüıütntk ıçin dın işlen uzman yardım ılığı ve dın işlen uzman- lığı kunmlan oluşturulacak. Bu un\anla-a atanacak personel sı- na^abdirlenecek. Yine taslakta, vaizler çin uzman vaiz ve başva- izlık şedinde kariyer basamak- lanyla. ;ami ve mescitlerde din hizmetbrini yürüten imam-hahp- ler ıçın ızman imam-hatıp ve ba- şimam-ıatiplik uygulaması geti- rilecek.Taslağa göre, kanyer ba- BAĞMSIZLDCVURGUSU Yargıdan eleştirilere sertyanıt ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Hâkimler ve Savcılar Yük- sekKunlu (HSYK) Başkanveki- li Celal \ltunkaynak, yargı üze- nnde dı|er erklenn ve kurumla- nn bash oluşturmasının bağım- sızlığa \e hâkim temınatına göl- ge düşireceğıne ışaret etti. Al- runkayrak, "Yüce yargmın ken- disine yıpılan müdahalelere ses- siz kalnâsının nedeni, Türk mil- leti adına üsttendiği sorumhıluk Ü jygusıyla hareket etmesinden- dir" dedi. Altunkaynak, yargıya yönelik eleştirilere yanıt verdi. Altunkay- nak. amyasaya göre yargı yetkı- sinin Tûrk milleti adına bağım- sız mahkemelerce yenne getiril- diğıni anımsattı. femel hak ve özgürlüklenn, Cumhunyet'in, de- mokratık, laik hukuk devletinin sağlam ve sarsümaz güvencesi- nin yarp olduğunu vurgulayan Altunkaynak, şunlan kaydetti: "Yargı, ülke geneünde adaletin gerçekleştirilmesi için olumsuz- hıklara karşın tam bir özveriyle çahşmalanna devam etmektedir. Anayasanuz kuvvetler avnbğını esas almışür. Yargı, adalet dağıö- mı ve yargısal görevini, ancakba- ğımsız \e tarafsızbgry la yerine ge- tirebüir. Yargıüzerindediğer erk- lerve kurumlar baskı ohışturacak ke bağunazhğa ve bâkim temina- üna gölge düşmüş ohır. Yargı ba- gimsızhğınavehuİaıkunüsrünlü- ğüne müdahale edüiyorsa, bağun- sızhktan bahsedilemez. Anayasa- ria yargı hagıtrKiyhgı VP hâkim te- nıinaü güvence alüna ahnnuşür. Görülmekte olan ve yargısal sü- reci başlayan davalar hakkmda yorunı ve eleştiriler yapmak ana- yasaya aykmdır. Herkesin bu hu- susa özen göstermesiyasalzorun- lulukrur." Görülmekte olan veya karara bağlanan davalarla ılgilı itiraz ve temyiz yolu gibi yasal yollara başvurma hakkı bulunduğunu kaydeden Altunkaynak, bu hak- kın kuUanılmasında bır sınırla- manın da olmadığını vurguladı. samaklannda yükselmede kıdem, eğitim, hizmet. bılimsel, sosyal, kültûrel faaliyetler ve sıcıl puan- lan ile sınav sonuçlan esas alına- cak. Taslağa göre, başimam-ha- tipler büyük kentlerdekı camıler- de, uzman imam-hatıpler ise di- ğer kentlerdekı camılerde görev yapacak. Taslak yasalaşırsa, Di- mu görevlilen arasından çıkanl- masını öngörüyor. Taslakta bu dü- zenlemenin gerekçesı açıklanırken "Diyanettşleri Başkanhğı veözeJ- BkJe dm hizmederi suufmdaki per- soneiin sendikal faaHyetlerde bu- lunmasL anayasa uyannca siya- set dtşmda tutulması özeDikk vur- gulanan bu görevlileri siyasetin • Taslağı, "sivilcenin üzerini pudrayla örtmek" diye niteleyen Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, "Bugün Diyanet, 1.5 katrilyona yakın bir bütçeyi devlet bütçesinden alıyor ve bu ülkeye hiçbir hayn dokunmuyor, sadece sıkıntı yaratıyor" dedi. yanet İşlen Başkanı'nın görev sü- resı de 5 yılla sınırlanacak. Taslakta, kanyer sıstemı ile "AB sürecinde yurttaşlann maneviya- tuımyüksekrutulmasının ve mad- di gücü yüksek misyonertik çaoş- malan karşısında insanlara daha kaBteU bir din hizmeti sunulma- sınm amaçlandıgT belirtiliyor. Taslak aynca Diyanet görevli- lerinin sendıka kurabılecek ka- içine taşınuşûr. Ulusal tnedyaya da yansryan bu durumun mah- zurİan herkes tarafindan gözlen- miş ve Başkanlık görevlilerinin anayasa hükmü uyannca siyaset üsrü tutulması amacı> la sendikal faaliyet dışma çıkanlması benim- senmiştir'' denildı. Halkın Yükselişi Partısı (HYP) Genel Başkanı ve Ilahiyat Profe- sörü Yaşar Nuri Oztûrk, konuy- la ilgili değerlendırmesinde, geç- mişte de bugün getınlmek ıste- nen kanyer sistemıne benzer bir uygulamanın olduğunu söyledi. Dıyanet'le ılgilı düzenlemenin yüzeysel olmaması gerektığini vurgulayan Öztürk, "Bu Diya- net, her yeni çıktşuıda, aülımın- da bir çetişld \e sıkuıtı yaratrvor. Bunun baştan sıfirdan \apuandi- nlması lazun. Ben bugüne kadar 'Bunun ıslahı gerekır' diyordum. Bu arûk yermez. Ama bunu ba- şimamlık meselesinden gjderek yaparsamz, bundan hiçbirsonuç çıkmaz" dedi. Öncehkle Diyanet'in,birmez- hebe uyarh bir kurum olmaktan çıkanlması ve Alevilerin çektiği sıkmtılann gıdenlmesı gerektiğı- ne ışaret eden Öztürk, bunun da siyası kaygüarla değıl, cumhuri- yetın ve Türkiye'nin geleceği dü- şünülerek yapılması gerektığini vurguladı. Öztürk, şunlan kay- detti: "Bugün Diyanet, 1.5 katril- yona vakm bir bütçeyi devlet büt- çesinden alıyor ve bu ülkeye hiç- bir hayn dokunmuyor." ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART King Kong, Türkrve'de hep gösterimdeydi 5ENİ KIMSEYE ETMEM !.. musakart@yahoo.com Seçim yasalannda değişiklik yapılması için yasa önerisi verildi AKP'li vekiller 'tercih' istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Başbakan'ınmil- lervekillenne "EğiHm yoklamasına girmeyeceksi- niz" diyerek liste sözü vermesine karşın 49 AKP'li milletvekili seçim yasalannda değişiklik yapılarak "tercihü o> T sistemi" getirilmesmı ıstedi. AKP'li Resul Tosun ve 48 arkadaşının verdıği yasa önerisinde, milletvekili adaylannm 2 katı ka- dar belirlenerek halka tercih hakkı venlmesi öngö- rülüyor. Öneride şu düzenlemeler öngörüldü: ^ Siyası partiler, milletvekilliği genel ve ara se- çimlerinde adaylık içm başvuran ve adayhğı uygun bulunanlar arasından her seçim çevresi milletveki- li sayısınm 2 katı kadar aday listesi belirleyerek YSK'ye sunacak. */ Sıyasi partiler istekleri halinde, TBMM üye tam- sayısmın yüzde 3 'ünü aşmamak üzere merkez ada- yı gösterebilecek. Merkez adaylan en az 10 vekil çıkaran seçim bölgelennden gösterilebilecek. • Milletvekili adaylannm sıralan merkez aday- lan dışında seçim günü seçmenin vereceği tercih oy- lanyla belirlenecek, herhangi bır baraj uygulan- maksızın aldıklan tercih miktanna göre en çok ter- cih alan aday birinci, onu izleyen ikinci biçiminde adaylann sırasını seçmenin tercihi belirleyecek. Erdoğan'ın 'gâvur kent' yakıştırmasına yönelik sözlerine tepki yağdı 'i tesliııı etmeyeceğiz' • İzmir'in Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi ve çağdaş bir kent olduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Ayhan. "AKP bilinçli bir şekilde, Atatürk ve arkadaşlan tarafindan kurulan cumhuriyetin tahrip edilmesi için çaba harcıyor" dedi. HAKANDtRtK İZMİR - Sosyal demokrat ço- ğunluk nedeniyle "solun kaksin , çağdaş yaşantının hâkım olması ne- deniyle de "gâvur" dıye amlan İz- mir'in üzerindekı yakıştırmalan "sileceklerini'' dıle getıren Başba- kan Recep Tavyip Erdoğan, kentte tepki topladı. Erdoğan'uı sözlennı değerlendı- ren CHP Izmir Ü Başkanı Selçuk Ay- han, AKP'nin Istanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin ardmdan Iz- mir'i hedef yaptığım söyledi. Ay- han, şunlan söyledi: "AKP hükü- nıeri bilinçlive usta bir şekilde, Ata- türk ve arkadaşlan tarafindan ku- rulan cumhuriyetin tahrip edilme- si için çaba harcıyor. Bunu da tüm icraatlannda görüyoruz. tzmir'in Türkhe'nin A\ rupa'ya açılan pen- ceresi ve çağdaş bir kent olduğu bi- Bnen bir gerçek. Kendilerine göre, siyasi hesaplar yapıyorlar. Ama İz- mir'iteslim etmeyeceğiz. Bunun ya- nmda bizlere düşen görev, daha ön- ceden değişik nedenkrle kaponlan İstanbuL Ankara gibi büyük kent- leri geri ahnaknr. Izmir'deki sosval demokrat kimliğj tüm Türkiye'de egemen kümak için çahşmahyız.n Açıklamalann "su^dan bir de- ğerlendirme" olarak kabul edile- meyeceğını belirten Izmir Barosu Başkanı Nevzat Erdemir de Erdo- ğan' nın nıhai hedefını ortaya koy- duğunu belirttı. Erdemir, "Erdo- ğan'ın açıklamalan, rejimi değiştir- me ve ıhmlı tslama dönüştürme is- teklerinin yeni bir vansunasıdır" dıye konuştu. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİINKAYA Kar Yağarken... Kar yağmaya başladı yeniden... Iri kar taneleri rüzgârda savrularak evlerin çatı- larınadüşüyor... Bir Anadolu kasabasını düşündüm. Gökyuzünün gölgesini hatırladım. çok eskilerden kalma ço- cukluk fotoğraflarında. Yıldız çiçeklerinin boy verdiği çay bahçelerini, ge- niş avlulu evleri görür gibi otdum... Kars'ı hatırladım... Şişli'de yeni binamızın üçüncü katında Haber Mer- kezi'nden Ermeni Mezarlığı'na baktım uzun uzun... Hani o yıldız çiçeklerinin, güllerin yaşamı ço- ğalttığı saatlerde yumuşak ve serin beyaz ör- tüyü andıran kar, belki de tüm çirkinliklerin üzeri- ni örterdi... Gazeteleri okumaya başladım... Hürriyet'in birinci sayfasındaki fotografa bak- tım birsüre... Mardin'in Midyat ilçesinde okula motosikletle gi- den iki kız kardeş, Hizbullah tarafindan ölümle tehdit edilmişler... Derya ve Tuğba lleri'nin fotoğraflan... Sanki fotoğraf Midyat'ta değil, Istanbul'da Eti- ler'de ya da Moda'da çekilmiş... Baba emekli öğretmen Salih lleri savcılığa baş- vurmuş... Midyat'ta bazı dinci çevreler "Motosiklete bin- mek günahtır" demışler... Bir kez daha baktım Derya ve Tuğba'nın fotoğ- raflarına... Yırtık blucinler, spor ayakkabılar, kazaklar... Birdönem Hizbullah Midyat'ta blucin giyen kız- lann burunlarını, kulaklannı kesmemiş miydi? Burcu Kılıç'ın dizeleri, Derya ve Tuğba'nın ya- şamıydı: "Bu kara cüppeli günlerde/aynı karanfil koku- su karartma geceleriyle/Karanlıkta kör değnekle- ri/ve tellere tünemiş kuşlar, uçurtma kuyrukla- n/Hangimizin uçurtması/tellere takılmadı ki." • • • Bir tuhaf ülke Türkiye... Benim güzel yurdum tarikatçılann denetimi al- tında... Birtarikat şeyhinin yurtlarında da üniversite öğ- rencilerine şalvar giydiriliyor ve öğrenciler zorta sabah namazına kaldırılıyor... Edirne'de, Gaziantep'te, Kütahya'da, Trab- zon'da, Erzurum da ve öteki kentlerdekı tarikat şey- hinin yurtlannı Milli Eğitim Bakanlığı denetliyor mu acaba? Aslında denetlense de fark etmez!.. Düşünce farkı yok denetleyenlerin tarikat şey- hiyle... Algülüm vergülüm!.. Başbakan Erdoğan, Konya'da "Ribat Gru- bu"nun temelinı attıktan sonra Nakşibendi tarika- tının Türkiye önderierinden kiminle görüştü? Tahir Büyükkörükçü'yle... AKP'li beledıyeleri izlemeyi sürdürüyorum bu arada... Tarikatçı sermayeyle AKP'li belediyeler iç içe... Belediyeler işi gücü bırakmış, şimdilerde "dini- etnik anket" yaptırıyorlar... Kafamda "Belediyeler niye böyle şeyleryaptı- nyortar" derken telefon çaldı... Izmir'den bir okur telefon ediyordu: _ "Hikmet Bey, Izmir'deki kamu okullannın kömür ihalesini kim aldı biliyor musunuz?" Yanıt veremedim... Devam etti okur: "AKP'nin belediye başkan adayı Taha Aksoy aldı." Konuyu araştırdım... .* Olay doğru!.. CHP'li İl Genel Meclisi üyeleri bir soru önerge- siyle "kömür /Aıa/es/"nin parasal boyutunu öğre- nip konuyu aydınlatacaklar... Nereden nereye geldim!.. Kar bir ara kesiliyor ve bir süre sonra yeniden atıştırmaya başlıyor... Bakıyorum Orhan Pamuk davası hâlâ gündem- de. Oral Çalışlar, AB-Türkıye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk e sormuş: "Neden Prof. Dr. Yücel Aşkın davasıyla ilgilen- miyorsunuz?" Lagendijk, "Yücel Aşkın davası siyasi değil ki" yanıtını verip eklemiş: "AKP hükümetinin, Aşkın'ın hapse atılmasında parmağı var mı? Eğer siz bu davayı siyasi görü- yorsanız, değerlendirip takibe alınz." Aşkın'ın tutuklanması elbette siyasi. Ortada sa- dece bir iddia var. Söz konusu ihale ise 1998'de yapılmış. Aşkın o dönem rektör değil. Lagendijk zahmet edip Türkiye'yi yakından iz- leseydi bir tarikat şeyhinin neler yaptığım, mürit- lerini nasıl harekete geçirdiğini öğrenebilirdi. • • • Orhan Pamuk davası ne kadar demokrasi ayı- bıysa Yücel Aşkın' ın tutuklanması da o kadar de- mokrasi ayıbı ve utanç verıcıdir. Yücel Aşkın'a tutuklama yöntemiyle yargısız in- faz uygulandığını anayasa ve ceza hukuku uz- manları söylüyori. Türkiye tarikatlann kuşatması altında... Midyat'ta iki kız öğrenci spor giysiler giyip oku- la motosikletle gittikleri için Hizbullah tarafindan tehdit ediliyor: tarikat şeyhinin yurtlarında zorla namaz kıldırılıyor, TV izletilmiyor, erkeklerin kız- larla konuşmalan yasaklanıyor... Bunları yazınca 28 Şubatçı oluyorsunuz!... Yazının sonuna geldim. Pencereden dışarıya bakıyorum. Kar hızını kesti. Acaba şu saatlerde Van'da kar yağıyor mu? Yü- cel Aşkın hastane odasının penceresinden dışa- nya bakıyor mu?.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/343 72 69 Aile hekimliği için referandum • tZMİR(Cumhuriyet)-Saglıkçahşanlan,AKP hükümetinin başlattığı aile doktorluğu uygu- lamasını referanduma götürecek. Izmir Tabip Odası, SES Izmir Şubesi \e Pratısyen Hekim- lik Derneği Izmir Şubesi tarafindan yapılacak çalışmada, kentte görev yapan hekimlere "Ai- • le doktorluğunu istıyor musunuz" sorusu yö- neltilecek ve görüşleri ahnacak. Izmir Tabip Odası Genel Sekreteri Zafer Şişli, AKP hükü- metinin aile hekimliği uygulamasını başlattı- ğı Düzce'den sonuçlan ahnadan 10 kentte daha bu uygulamaya yönelmesinin, bilimsel dayanak- lıktan yoksun bir anlayış olduğunu söyledi. Gelin bugünü evinizde geçirin 110 bin m2 alan üzerinde alışverişin, eğlencenin ve kültür sanatın hiç bitmeyen keyfi... 207 magazaîle her türlü ihtiyacınız için uygun fiyatlarla doyasıya alışveriş... 00 araçlık siz otopark... PAM Çocuk Kulubunde sayısız aktiviteler... n seçkin oyunlar. Vizyondaki en yeni filmler.. yüzme ve fitnes spor keyfi... 41 ayrı cafe- restoran- fast food ile dünya mutfaklarından farklı damak tatları... 16 masalı bilardo ile saatlerce eğlence. Dilerseniz PAM Kulüp'te satranç... 1IŞVERİŞ MERKE MECİDİYEKÖY'DEKİ EVİNİZ Tel |O 212i 216 A* 00 Fakı: (0 212) 21fi 44 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog