Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

AM.IK 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER i, Kaymazcinayetiyle ilgili Adli Tıp raporunun delillere müdahale edildiğini ortayakoyduğunu söyledi Yargısız infaz belgelendi' AJntet ve Ugur Kaymaz'ın öldürül- sorumlu olduklan iddia edi- lern 4 p>lisin yargılandıklan davada söz a l a n aakat Elçi, "Adli Tıp raporu yar- nfazı belgelemiştir" dedi. CÎAN B^CIOGLU ESKŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçe- siınde Amet Kaymaz ile oğlu Uğur Kay- •maz'ııSldürülmesinden sorumlu olduklan icidia «ılen 4 polisin yargılanmalanna fle- vsam edidi. Eskişehir Ağır Ceza Mahkeme- sl 'ndeprülen davanın duruşmasında, ru- tuksuz argılanan polis memurlan Mehmet fcarac.ı'Yaşafetrin Açıkgöz, Seydi Ahmet OöngdSaüh Ayaz ile Ahmet Kaymaz'ın lcardeşlri Murat ve Reşat Kaymaz hazır b'vıluncı Mahkemede müdahil avukatlar a«dına sz alan Diyarbalor Barosu Başkan Yiardınusı A\*ukat TahirElçi, operasyonu dıüzenk'en Mardin Emniyet Müdür Yar- danıcısıKemal Dönmez'inmahkemede din- lemmesıgerektiğini belirtti. Adli Tıp rapo- runda Aımet Kaymaz'ın vücuduna isabet e<âen 9 lurşunun her binnin öldürücü oldu- ğmnun ıe arkadan girdiğinin tespit edildiği- n i ifadeeden Elçi, "AdMTıp raporu yargtsu iımfaa Mgelemiştir. Kütüklük ve palaskada lourşun zine rasdanılnıanuşür. Ancak kann bMJlgesinle kurşun m var. Bu nasü ohır? Bu nraümkm değildir. Palaska ve kütüklüğün sonrada olay yerine konduğu ve delillere müdatıie edîldiği açıknr. Gerçeğin ortaya çLkmasua \ ardım edecek, belki de sanık oftacak hşi Kemal Dönmez Ankara'da. olay İVlardiı Je, duruşma Eskişehir'de yapüıyor. BUı duran gerçeğin ortaya çıkmasına ciddi zarar *rfyor. Olaydan sonra çeküen video kayıtiar mahkemede izlensin. Olay yerinde detayhhr keşif yapılsn" diye konuştu. Yurtta kış koşullan Yoğun kar yagışı nedeniyleözeDikle şehirlerarası ulaşımda büyuk güçlûkler yaşamyor. (Fotoğraf: AA) Heryıl 60 bin Mşinin ölümüneyol açan hastalıkaşıyla önlenebiliyor Zatürree mevsimibaşladıŞULEKÖKTURK BURSA-Türkiye'de her yıl 35 bini çocuk olmak uzere 60 bin kı- şinin zatürree nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı ıstatistiklerine göre 5 yaş altında- kı çocuklarda, yüzde 22 oranla en önemli ölüm nedeni olan zatür- ree, aşı ile önlenebiliyor ve sosyal güvenlik kurumlanriskgrubunda olanlann aşı masraflannı karşıh- yor. Uzmanlar, zatürreenin aşı ile önlenebildiği vurgularken yurttaş- lann bunu bilmediğini, hekimle- nn gözden kaçırdığını belirtiyor. üludag'daki Kervansaray Otel'de " Zatürree Semineri" düzenleyen Istanbul Üniversıtesi Tıp Fakülte- si Göğüs Hastalıklan Anabılım Dah Öğretim Üyesı Prof. Dr. Bü- lentTutiuoğlu. hastahğın "üşüme, titremeyle yükselen ateş, öksürük, ko\ u renk balgam, göğüs yan ağ- nsı, kan tükürme" gibi belirtiler- le kendini gösterdiğini anlatö. Has- tahğın en önemli etkeninin yüzde 65 oranla "Pnömokok* adı veri- len mikrop olduğuna dikkati çeken Tutluoğlu, sigara, alkol, iş-yaşam tarzı, seyahat ve aşın diyetin risk faktörleri arasında olduğunu belirt- ti. Zatürree aşısı, hastahğı yüzde 80 oranında önlüyor. Sosyal güven- lik kunımlan risk grubunda olan- lann aşı masraflannı karşılıyor. Haber Merkezi - Kış koşullan ve soğuk hava, yurtta yaşamı olumsuz etkihyor. Ankara'da ilköğretim okullan ile lise ve dengi okullar bugün yo- ğun kar yağışı nedeniyle ta- til edildi. İstanbul'da önceki gece başlayıp dün geceden iti- baren kar yağışına dönen şid- detli yağmur, Kemerburgaz- Göktürk yolu kenanndaki de- renin taşmasına neden oldu. Kayseri'de, dün akşamdan iti- baren etkili olan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lo- dos nedeniyle, 13 kişi soba- dan sızan karbonmonoksit ga- /ından zehirlendi. Aynca Konya'da 4, Bursa'da 2, Sam- sun'da 2, Niğde'de 5 aileden 15 kişi de gazdan zehirlendi. Osmaniye'nin aşın yağış nedeniyle yıkılan ahınn en- kazından çıkanlan Medine Kırpık (55) kalp krizi ne- deniyle yaşamını yitirdi. Yurt genelinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İHD 7E HÖC ÜYELERİNDEN PROTESTO 'Hctyata dönemeyenler' cezaevi önünde anıldı İstantul Haber Servisi - Insan Haklan )emeğı (IHD) ve Hak- lar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC). 19 Aralık 2000'de ülke çapındaZO cezaevinde "Hayata DÖnüş T ıdıyla eşzamanh düzen- lenen ve2 'si asker 32 kişinin ölü- müne nden olan operasyonlan, P ^ramfaşa Cezae\i önünde dü- z^nlediğ gösterilerle protesto et- ti. Baynmpaşa Cezaevi önüne gelen ÎKD üyeleri, "19 Aralık kattianffuunutmadık". •'İnsan- lık onuru işkence\i yenecek", "Tecriti kaldınn ölümleri dur- durun'" :loganlan atrı. tHD adı- na yapıan açıklamada, "tHD olarak, iısan haklan belgelerin- degüvttcealtınaalınmışolanin- san hak ve özgürlükleri, devlet ilebirev arasındaki tüm iüşkfler- de evrensel ölçülerde hukuksal güvence alüna ahmnca\ a, bütün cezaevleri katliamlanndan so- rumlu olanlar yargı önüne çıka- nlıncaya kadar mücadeleınizi sürdürme kararhhğınuzı yineti- yomz" denildi. "KahramanlaröJ- mez, halk yenilmez", "Yaşası ölümorucudirenişimiz" slogan- lan atan HÖC üyeleri, operas- yonlarda yaşamını yitirenlerin fotoğraflannı taşıdığı gösteride, cezae\i önünde otunna eylemi yaptı.Saygı duruşunda bulunan HOC üyeleri, yaptıklan basuı açıklamasında sorumlulann bu- lunmasını istedi. Gümrükler Genel Müdürü Sezai Uçarmak görevden alındı ANKARA (Cunüıuriyet Bürosu) - Geb- ze'deki akaryakıt kaçakçıhğına adı kanşan bü- rokratlardan Gümrükler Genel Müdürü Sezai Uçarmak görevden alındı. Uçarmak'ın yerine, Gümrükler Kontrol Genel Müdurlüğü'ne ve- kâlet eden Umman Hamitoğullan getirildi. AKP iktidara geldikten sonra Gümrük Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak görev yapan Uçar- mak, Gümrükler Genel Müdurlüğü'ne vekâle- ten getirihnişti. Uçarmak'ın adı, Gebze'deki akaryakıt kaçakçıhğına kanşmıştı. Gebze Cumhuriyet Başsavcüığı'nca Uçarmak'ın da aralannda bulunduğu 9 bürokrat hakkında "Teşekkül halinde kaçakçıhk, sahtecilik ve rüş- vet almak" suçlanndan fezleke düzenlenmişti. Başsavcılık bürokratlar hakkında, dinleme ka- ran obnadığı, bu nedenle delil oluşturmayaca- ğı gerekçesiyle takipsizhk karan vermişti. KÜRŞAT YILMAZ'A 5 AYRI SUÇLAMA Çete soruşturmasında 42 kişiiçin hapis istemi Istanbul Haber Servisi - Kür- şat Yılmaz ve adamlanna yöne- lik soruşturma tamamlandı. Istan- bul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürşat Yılmaz, işadamı Kork- mazYiğjt, türkücü tbrahim Tat- lıses, manken Tuğba Öza>' ve "Banker Kasteüi" olarak tanı- nan Abidin Cevher Özden'in de aralanndabulunduğu 42 kişi hak- kında 2 ile 307 yü arasında de- ğişen hapis cezalan istemiyle da- va açn. Istanbul Cumhuriyet Baş- savcüığı'nca hazırlanan iddiana- mede, Yurtbank'm eski sahibi AKAvni Balkaner, oryantal Ase- na ve gazeteci Zafer Mudu'nun da aralannda bulunduğu 23 kişi "müşteki" olarak yer aldı. Ör- gütün lideri olan Yılmaz'ın, ka- muoyuna mal olan eylemleri ne- deniyle adının meşhurkişiler ara- sında anıhnaya başladığı ifade edilen iddianamedeYılmaz'ın "suçişlemekiçin örgüt kurmak", "silahh nitelikli yağma", "teh- dit", "yağma" ve "kişiyi hürri- yetinden yoksun küma" suçla- nndan 166 ile 307 yıl arasında ha- pis cezasına çarpunlması istendi. İddianamede, diğer sanıklann da "suç işlemek için kurulan örgü- teüyeohnak"". "nitelikli vağma"" "çahşmahürmetiniihlal". "dev- letin emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlanndan 2 ile 64.5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptınlmalan istendi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Demokratik Tepki (!)... Orhan Pamuk olayında, öncelikle birkaç noktanın vurgulanmasında yarar gö- rürüm. Bunlardan birincisi; Sayın Pamuk1 un, "Bir mil- yan Ermeni ve otuz bin Kürdü kestik", gibisinden bir ifadesi, gerçeği yansıt- mayan ve münasebetsiz bir açıklamadır. Fakat eğer biz bîr demokrasiysek, herke- sin bizim gibi düşünmesini bekleyemeyeceğimiz gibi; bize ne denli ters gelirse gesin, her türtü açıklamaya tahammül etmemiz gerekir. Bu bakımdan, böyle bir açıklamanın ne yargı konu- su olması ne de kendini bil- mez kimi kişilerin hakaretle- rine zemin oluşturması ge- rekir. Ikinci nokta; bu dava ne- deniyle Türkiye'ye gelen ki- mi yabancı partamenter ve siyasetçilerin, kendini bil- mez açıklamalannın büyük bir ayıp olduğudur. Böyle bir yargılamanın demokra- siyle bağdaşmayacağt çok açıktır ama, bunu bir şantaj vesilesi yapmak katlanıla- mayacak bir aşağılamadır. Bir cinayet kuşkusu altın- daki Fehriye Erdal'a sahip çıkan ve yıllardır yargılama- yan Belçika'ya karşı, hiç sesini yükseltmeyen; "ferö- rist zannıyla", masum bir genci sokak ortasında vu- rup öldüren Ingiliz polisine ve Ingiltere'ye karşı susan kimi siyasetçilerin, Orhan Pamuk davası nedeniyle "sömürge yöneticisi" tavn takınmalanna, elbette katla- namayız. ••• Bu iki noktayı özellikle vurguladım. Zira; geçtiğimiz günlerde, Şişli Adliyesi önünde kendini bilmez bir biçimde saldırılar gerçek- leştiren faşistlerle aynı pa- ralele düşmek endişesiyle birlikte; AB'Iİ siyasetçileri onaylayan bir görüntü çiz- mek istemiyorum. Bazı ar- kadaşlarımızın, garip bir tu- tumlan var. Eğer yanlış bir şey yapılır ve kimileri buna karşı çıkarsa ve eğer siz karşı çıkanlan eleştirirseniz, yapılan yanlışa da sahip çtktığınız izlenimini edini- yorlar. Oysa ki bu şart değil. Orneğin ben, Orhan Pa- muk'un beyanatının yanlış olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle düşünmeme karşın, bunun bir dava ko- nusu yapılmasını çok yanlış bulduğum gibi, mahkeme kapısında yapılan saldırıları da nefretle kınıyorum. Hele böylesi fiziki saldın- lar sonrasında; bu çirkin se- naryonun oyunculanndan biri, "Uygar bir biçimde protestomuzu yaptık" de- mez mi, şaşırdım kaldım. Artık bu beylerin nasıl bir uygarlık anlayışı varsa... ••• Emniyet güçlerimiz, ya- salardaki son değişikliklerin ellerini kollarını bağladığın- dan bazen şikâyet ediyor- lar. Oysa ki, bu son olay da gösterdi ki; yasalar nasıl olursa olsun, eğer polisimiz müdahale etme konusunda dikkatli davranmazsa, mey- dan "haydutlara" kalıyor. Bunu bir süre önce, bizim üniyersitedeki (Istanbul Bil- gi Üniversitesi) ermeni Kon- feransi sırasında, okul dışı- na mevzilenmiş olan faşist- lerin ne denli rahat oldukla- rını gördüğüm zaman bir kez daha anlamıştım. Fakat bu kez, tam anlamıyla ka- nunsuziuklarını zirveye taşı- dılar ve maalesef Emniyet güçlerimiz de sadece seyir- ci kaldı. Ermeni Konferansı sıra- sında, Erdai Inönü gibi bir kişiliğe bile domates ve yu- murta atacak kadar kendini yitirmiş saldırganlardan bir tek tanesinin bile gözaltına alınmamasına hayret etmiş- tim. Anlaşılan, kendi gibi düşünmeyenlere yumurta ve domates atmak, "sözlû protesto" olarak değerien- diriliyordu. Ve emniyet güç- lerimizin böyle bir anlayışı olduğu sürece, yumurta ve domatesini kapan, yola düşme konusunda özgür oluyordu. Fakat Şişli Adliyesi'nde, biraz daha ileri gitmişler. (Ne kadar haksız bulursak bulalım,) yabancı parla- mentere tekme atacak ka- dar kendini yitiren bir kişi- nin, kovuşturmaya uğrama- masını anlamak mümkün değil. Acaba yabancı bir parlamenteri tekmelemek ve hatta buna ek olarak gö- rev yapmaya çabalayan medya mensuplarını tartak- lamak da mı sözlü protes- toya giriyor? Bunları anlamakta ger- çekten zorianıyorum. • • • Emniyet mensuplanmızın içinde bulunduklan zor ko- şullan çok iyi biliyorum. Fa- kat yaşadıkları zor koşullar, görevlerini hakkıyla yapma- lanna engel oluşturmamalı. Yasaların evrensel hukuk kurallanna uygun olduğu bir "hukuk devleti"r\\, henüz oluşturamadık. Fakat eksik- leri olsa bile yasalanmız yü- rüıiükte ve hiç olmazsa bun- lar uygulansın ve en azın- dan, "yasa devleti" olalım. Yaşadığımız bazı şeyleri hak etmiyoruz. Sarıgül Dilek Toplantısi'na katıldı 3 îstanbul Haber Servisi - Şişli Belediye Başkanı Mustıfa Sangül, Nişantaşı'nda yaşayan işadamı ve sanatyilarla bir araya gelerek sorunlannı dinledi. Sangjl, Nişantaşı'ndaki Dokumacı Mağazası'nda gerçekleştirilen "Dilek Toplantısf'nda, ilçenin artık Milano'yu geçtiğini, yurtdışındaki markalann artık burava geldiğini belirtti. Nişantaşı'nde önce kentsel tasanm projesini uyguladıklannı anlatan Sangül, "1810 binanın restorasyon çalışmalanna başladık. Nişattaşı'm çok değerli hale getirdik" dedi. Kadıköy'de olaylı yıkım • Istanbul Haber Servisi - Kadıköy Meydanı'nda pet shop. çay bahçesi ve çiçekçilerden oluşan 39 işyeri, yıkıldı. Marmaray Projesi kapsamında alınan yıkım karan nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İmar Mü- dürlüğü ekiplerinin sahil yolu ile Hatboyu Caddesi arasındaki bölgeye gelmesi gerginliğe neden oldu. Bazı işyeri sahipleri uygulamaya tepki göstererek işyerlerini tahrip etti. Polis, işyeri sahiplerini yıkım alanından çıkarmak isteyince arbede yaşandı. Baynamda açık göpüş var | ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, Kurban Bayramı süresince açık görüş yapabilecekler. Adalet Bakam Cemil Çi- çek'in yayımladığı genelgeye göre, hükümlü ve tu- tuklulara 2-9 Ocak 2006 tarihlerinde 5 ile 8 gün arasında değişen sürelerde açık görüş yaptırılacak. Kınama cezası dışında disiplin cezası almış hüküm- lü ve tutuklular, uygulamadan yararlanamayacak. BJP kişiye 269 bin YTL I ANKARA (AA) - On Numara Oyunu'nunda 10 bi- len 1 kişi, 269 bin 187 YTL 5 YKr kazandı. Numa- ralann 01,03, 08,13,26, 28, 30, 34, 38, 39,41,45. 49, 51, 60, 61, 66, 68, 71, 73 ve 75 olarak belirlen- diğı çekilişte, 9 bilenler 1895 YTL 60'ar YKr, 8 bi- lenler 94 YTL 85"er YKr, 7 büenler 1 l'er YTL, 6 bilenler 1 YTL 60'ar YKr, hiçbir numarayı doğru tohmin edemeyenler 1 YTL 15'er YKr kazandı. 'umNokiacepteleforıl^ CardFinans sahiplerine 6 ya da 13 taksit fırsatıyla Ring Mağazalan'nda. •>- ® www.ring.com.tr www.nokia.com.tr 0212 444 RİNG (0212 444 74 64) Kampanya. Ring Mağazalan'nda geçerti olup stoklarla sınırlıdır. Telefon ve yazıcı fiyatlan farklıhk gösterebilir. i n v e n t www.hp com.tr IMOKIA Connecting People
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog