Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

9O AFWLIK 2005 SALJ CUMHURİYET SAYFA J\_ U J_j J_ U ğ\ kultur(acumhuriyet.com.tr 15 Istınbullular, Picasso ile DubufFet'nin özgün yapıtlannı görme olanağını kaçırmamalı Aslını görmenin keyfîERHJN KARAESMEN SabJnleyın orkestra konsennde Stra- •vinsk; <lınleyip öğleden sonrasında Picas- so'lar^örmeye gıdıyorsunuz. Hele bır gün öncesa<de de Dubuffet'len görebılme şan- stnı bımuşsanız, hiç eksıkhğuuz yok. Bun- lara rrrkân oluşturarak. Istanbul çok hoş bır tabo çıziyor. Mecratık tüketimsel unsurlarla çok faz- la hanur oluşu günümuz Istanbul'u için haklı ^akınmalara yol açabihyor. Ancak. tüketın merakının sanatsal-kültürel düz- lemler de yansımasının sonucu olarak de- ğışıkbr istemcılıkdogabılıyor. BöylecePı- casso yıpıtlan, Dubuffetresımlen. aynı dö- nemde Istanbul'da buluşabılıyor. Aslında her ikı .ergının de ılerı duzeydekı meraklı- lan tan tatmın etmesi söz konusu değıl. Dubufet'de baskı ürünü gra\oirler büyük çoğunlılcta. Tuval resimlennın sayısı epey- ce az v? bunlar da büyük Dubuffet'yı tam anlatm;ya yetnruyor. Özbeöz torununun dü- zenleyuiliğını yaptığı Picasso sergısı ıse desen, abak çanak (ve bu arada Pablo Us- ta'nın onemh bazı resimlennın replikası olan, ana cıddi bır sergı ıçın epeyce hafıf kalan dıvar halılan) ağırlıklı olmuş. Bü- yük Pıcısso'nun asıl güçlü özelhklennı ta- nıtmayî yarayacak yağlıboya renklı tuval- ler ıse czel koleksıyonlardan \ e muhteme- len bira: da aile arşıvlennden yararlanarak bir arayı getınlmış, evrensel sanat değer- lendırrresi ölçütleriyle konuşursak daha zı- yade va;at düzeyde bir yapıtlar topluluğu- nu ortaja koymuş bulunuyor. (Ancak, bü- yük ustaım bıhnegelen benzersız bır çizme rahathğLru ve desen gücünü yansıtan genç- lik dönemı desenlerınden bır bölümü yıne de dıkkat ve hayranhk çekıcı.) Sanat yapıtının blriclkliği Batı ülkelennde öteden ben sanat-kültür dünyasının destekçiliğinı zevk sahıbı var- Uklı insanlann yaptığı bılınır. Kentsoylu toplum katmanının sanatsal yaratıcılığa ve etkinhğe epeyce bır anlayarak ılgı gösten- şinin yanı sıra bunlann arasından varlık du- rumu daha uygun olanlann maddi destek- çılığı benımsedığı de uzaktan takdırle ızle- nır. Bızdekı ış dünyasının bazı kesimlenn- de de benzer bir sahıplenıcıliğın ortaya çı- kışı ılgınç bır gelışmedır. 'sponsorluk' fa- lan gibilerden bir toplumsal kültürel ışlevin ortaya çıkışına tanıklık edılmeye başlanı- P Picasso'nun kaleminden Stravinsky. yor Budestekçılıkvebenımseyıcılığinge- nış kapsamlı uluslararası sergileme ışlenni de gündeme alışı memnuniyet verıci bır o- lay. Böylece eksiklere, gediklere karşın Pi- casso ve DubufTet Istanbul'a hoş gelmış oluyorlar. Bu vesıleyle, bir plastık sanat yapıtının aslını görmenin önemi ve keyfi üzennde bıraz durabılme fırsatı yakalıyoruz. Kıtap basılarak çoğaltılır; sınema fılmı zaten ço- ğaltıldıktan sonra defalarca gösterılme mantığına göre hazırlanrruştır. Müzık sana- tınm yapıtlan, radyo-televızyon, plak-CD ve en son yayın sıstemı olan bılgisayar ara- cılığıyla dinleyıcının ve tüketıcınin kulağı- na ıletılır. Oysa plastık sanatlann ürünü olan resım ve heykel, sadece bır tanedır. Klon- lamayı düşündürtebılecek türden modern yöntemlenn falan da sanat esennın bu "bi- ricik"lığını ortadan kaldırması olanak dı- şıdır. Izleyıcının bunu en azından kafasın- da canlandırabılmesı ıçın reprodüksıyon teknıklennden, fotoğraf dünyasının olanak- lanndan yararlanılmasına çalışılır. Ancak, aslı bırkaç metrekare yüzeylere yayılmış icasso ile Stravinsky'nin kendi dallannda evrensel ölçekli geniş ufuklar açışlarındaki benzerlikler, uzunca dönemler tartışılmış ve yorumlanmıştır. Resimde "Les . Demouselles d'Avignon" çok değişik ve hınzır bir şeylerin başlayışmın işaretiydi. Müzikte ise Ateş Kuşu- Petruşka dizisiyle gelişip "Bahar Ayini" ile doruğuna ulaşan benzersiz değişimcilik oyunu hâlâ hayranhkJa anımsanmaktadır. bır büyük yapıtı, meraklısı bır ızleyıcı ıçın, kitap ya da karrpostal boyutunda bir fikir vencıhğe ındırgemek aslında çok yetersız kalıyor. Öte yandan, heykel olayındakı üç boyutluluğun bır küçük resım sayfasına sığ- dınlarak anlatılabılmesı çok zordur. Buna göre bır plastık sanat üriinünün o tek, tekıl, bıricık olan aslını görebilmenın ne denlı önemlı olduğu ortaya kendılığınden çıkı- yor. islenmeden dısa vurulmuş Imgeler Hatası ve sevabıyla bırhkte iki önemli çağdaş sanatçıdan toplamda ıki yüzü aşkın yapıtın asıllan bırkaç aylığına el altındadır. Gidınız; görünüz onlan Elınizle dokunma- sanız bile, ruhunuzla okşayın bu yapıtlan Büyük Picasso'nun, henüz on beş yaşın- dayken gürleyerek dışa vuran dehasıru ser- gıleyen Barselona'dakı o nefis müzeden gelmış birkaç gençlık yapıtının önünde dız çökünüz. Picasso sanat dünyası dışında da çok bı- linen, popüler ve medyatik bir şöhrete sa- hipti. Buna karşılık, Dubuffet, sadece sanat dünyası insanlarırun bildiği ve yücelttiği bir büyük adamdn". Kendısıne varsıllık sağla- yan şarap ticaretını bırakıp kırk küsur ya- şından sonra resün sanatına gelmış bır oto- dıdakttır Jean Dubuffet. Geçen yüzyılın or- talannda çağdaş sanatın tüm oyunlannın oynandıgı ve tüm kurallannuı yerleştıği var- sayılan bır dönemde tüm anlatım yöntem- lenne karşı çıkmayı becerecek müthış bır beyin gücüne ve entelektüel bırılame sa- hıpti. Doğadan ve insanın ıçınden fışkırdı- ğı gibi hıç ışlenmemiş (brüt) halıyle dışan vurulmuş ımgelenn şiirsel bir sentezinin peşındeydı. (Dubuffet'nin o olağanüstü Pa- ns-Georges Pompıdou sergısinın, hayranlık dolu ızlenimlerinı, bir yazımızda Cumhu- nyet okurlanyla paylaşmış olduğumu anımsıyorum.) Buna karşılık Picasso ile ilgıli olarak çe- şitli dillerde bol mıktarda yazma, konferans ve TV söyleşılennde konuşabılme fırsatı bulmuşumdur. Kendısıni etten kemikten, kısa süreli bır rastlaşma çerçevesinde de ol- sa, tanımış bulunmanın onur venci ve zevk- lı anısını hep ıçımde yaşatmışımdır. Bundan oncekı dönemlerde sadece bırkaç desenıy- le de olsa, Picasso yapıtlanmn Türkıye'de sergılenışinde okurlara "gidiniz görünüz" mesajlan veren bır şeyler yazdığımı da ha- tırlıyorum. Medyatik ve güncel olaylann peşınden bır çeşıt vazıfe gibı koşan Istan- bul insanlannın adı çok geçen bır yerde bu- lunma dürtusüyle Emırgan'dakı köşkün sa- lonlannı dolduracağından emın olunabılır. Tümü gerçek sanat meraklısı, resımden an- layan kimseler olmayabılır. Az sayıdakı da- ha lyı nıyetlı meraklılann ıse hele daha ön- ce asıllannı hiç görmemışlerse, bu kadar çok Picasso'nun Istanbul'da duraklamasın- dan büyük mutluluk duyacağı kesındu". Ya- zıya Stravınsky ile gırmıştık. Metnın so- nunda da Stravınsky-Pıcasso yakınlığının altını çızelım. Bu ikı dâhının kendı dalla- nnda evTensel ölçekli geniş ufuklar açışla- nndaki benzerlikler, uzunca dönemler tar- tışılmış ve yorumlanmıştır. Resimde "Les Demouselles d'Avignon" çok değişik ve hınzır bır şeylenn başlayışmın işaretiydi. Müzikte ıse Ateş Kuşu-Petruşka dizisiyle gelışıp, 'Bahar Ayini' ile doruğuna ulaşan benzersız değişimcilik oyunu, üzennden yüzyıla yakın zaman geçtikten sonra, hâlâ hayranlıkla hatırlanmaktadır. Bu çok bü- yük adamlann anılanna denn saygıyla... Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) tarafından organize edilen 5. ULUSAL TARIM KONGRESI 23-24 ARALIK 2005 tarihlerınde Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonunda toplanıyor. Türk tarımının sorunlarına ilgi duyan tüm kişi ve kurumlar davetlidir. BIRINCİ GÜN (23 Araiık 2005) lü.0O-10.ü5:Avılış 10 05-10 15' Smevi7yon Göstenmı 10 15-10 30 TID Gcnel Başkanı ibrahım Vtkın'ın Açılıi} Konuşması 10 30-12.30 KonuiJunn Konuşmalan 12 30-13 30OğleYcmeeı 13 30-17 00 Yerel Zıraat Odalan, Üreticı Bırlıklen. Verel Çiftçı Demeklen \e Turkıyc Ziraatçılar Derncğı şubelennm oluşturdukları \erel komıs>onlar adıaa Üretscı Temsılcılennın Tebhğiennı sunmalan_ (Ana Tenıa: Tarırn Scktörünun \e Lrcticinin Güncel Sorunlan, Çözüm Öncrileri) Iebliğler 1 Mıkdat Ç \MR ıPankobırlık Genel Müdüniı 2 Şma>ı TUROĞLL (Kocaelı Zıraaı Odası Ba^kanı) 3 Mu7atTorTÛRKOĞLU (Polatlı Zıraal OdaM Bajkanı) 4. Yavu7 TtZCAN (C c)han Zıraat Odası Başkaıuı 5 Cumah DOGRU (Adana Çıftvıler Bırhgi Ba^kanıı 6 Sctomı KAYHAN (Kaman Zıraal Odası Ba?kanı) 7 HUIUM TANMAN (Ege Çiftvıler Dcrneğı Başkanı) 8 Naznii 1LICALI (D An Tar. Lretıcıîer ve Be»ıcılcr Bır Yön Kur '> Hasan ATAüUN (Eı Bahk Kurumu Genel Müdürû) 10 Mü>lum OSt' N (TZD Şanlıurfa Şb. Başkanı) ! 1 Hıkmet K ARABAY/R (Sakana Zıraat OddM Başkanı) 12 Özer AKBAŞLI (Gıresun Zıraat OdaM Ba>kanı) İKİNCİ GÜN {24 Araiık 2005} 10.00-10.05: Açılı» 1005-10 i5 SmeviAon Göstenmı 10 15-10 35- Açiltş Konuşması 10.35-13 00 Konuklann 13 00-1330 ÖğleYemegı 13 30-15 30 Tanmsal Sanavı Kurulu^lan ve Tarım Satjş Kooperjtıflert Temsılcılennjn Tcblığiennı Sunmalan (Ana Tema: \B ile Rekabef Sürecinde Tanmsal Sana\inin Sorunlsrı. Çnzüın Önerileri) Tebliğler Recep KONUK (PANKOBİRLİK \e Konva Şeker Fabnkasi A Ş Yonetım Kurulu Ba^kanıl ( aut ANCfN (TARİŞ Pamuk Bırlığı \onctım ICurulu Başkanı) (jdnı>ör Ş ARM AN (TARİŞ Zc>tın vc Zeytjnya|ı Tanm Saüş Kıx>p Bırlıği (ienel Müdûru» Rafet SEZEN (TR\KY\BİRLİK Yönetım Kurulu Başkanı) Refi TAVH OC'd V (MARMARABİRLİK Yönetım Kurulu Başkanı) Salıh ERDEM (FlSKOBlRLlK Yönetım Kurulu Başkanı) Tiıla> ÖZARMAN (Tek Gıda Iş Sendıkası Genel SekreterYrd.) 15.30-P 00 PANEL (Konu: Tanmsal Kn-dilerin Va\ginlaştırılması. Etkinleştirilmesi \e Tarım Sigortalarının l'tçulanmasına İlişkin Sorunlar) Panel Ydneîıcisı Doç. Dr. Bülent G L L Ç l B I K Panehstler (Tanfer DİNLER Tanm Sigortalan Vakfı Genel Mııdûrü. AvşcYJLMAZ AkbankTjnmTakımYonetıcısı. Hüsamettin GİLHAN Zıraat Bankaîi Genel MüdürYrd , Türkıye Tarım Kredı Kooperatıflen .Merkez Bıriıgı ve Deıii7bank temMİcıierı ) ISTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDLRLÜĞÜ'NDEN GAVRİMENKUL SATIŞ İLANI Dos\a \ o 2001 966 Borçhıya an \e bır bor^tan dolayı (ıpoteklı I hulıman % e a^ğıda lapu ka>dj. kjvmeu saDj gün ve saatı ve onemlı ozeliıljen ile san$ şartlan belımien. tstanM ıb. Emmö- nû ılçesı. Hobvar Mahalteı. Hoca Hanı Caddesı nde Uın 92 pafia, 30"" ada, 3 pareel savilı 515 00 m2 mıkorlı iaıgıı ış hanında 6 norraal kata |94| bağunaz bölûro no'lu 8032000 area pavlı bûronun ünıamı, IsL 10 Icra Vfudurlü^uMarra'DdeaçıkartınnasufeDvlesalıteakparavaçevTilecetar 1-IİK. 127. Vfd. grire sanş ılamnın tebJıgi: •\dreslen tapuJa kavıtlj olna;-an (raubfez tapu kavdında belırtılen) alaUdarlara. gondenlen teblıgatlann tehiıg ımkanaziıjı haiınde ışbu san> üanı teblıö venne Uım olımk uzere ılanen tetJıg olurnır 2- tİK. 151.142. Md. göre grava şikivel >e itirî/: L'veulama avlanlı|) nedennle alacaja mahîuben ıhaienın vapılması ve\a sabj bedelınm (Ik. I }ts md cumksınıle ıpotek alacaklısına odenmeM durumunda. alakadarlann saDşı takıp ederek 1İK 142 md göre şıkâvet veya ınrazlan olanın. bu hakkuu 7 gûn ıçın- dekullandıklannadairdosvamızaderkenarıbrazetmeienÜK 83 100 142,1^1, \ t K "89. " 7 md göre avnca ılanen teblığ olunur 3- Sanfocak Ijşınmaan Upu kaydı: Dosyasmda bulıman Enuıoou Tapu Sıcıl Müdürlügu taralindan mnznn ve tasdık edılmış olan 15 03 2005 tanh ve 59" vevmıye saşılı tapu kavil omegme gore Emınönü ıl- ç«su Hob>ar Mahallesı. Hocahanı Caddey nde lıam 92 pafta. V ada. ı paısel savılj 51500 m2 mılctariı kargır 15 hanında 6 normal katta |94) bağmısız bölüra no'tu 8032000area pa>lı buronun tamaraının ^ğanlar Teksnl Sanavı ve thracaı -\Ş aduıa kaviüı oldugu. kavdında dosva haca ile çeşıtiı takvıdatlar mevculolduğubıldinlmıstır 4- Inur dunımu: Dosvasmda mevcuı Emınönû Beledıye Başkanlıgı îmar \)üduriti|u Duram Burosu nda tanznn ve casdık edılmış P 03^005 tanh ve 2005 1094-1131 savilı ımar vazısma gore Emınonfi. Hobv'ar Mahallesı. 307 ada. 3 parsel savılı ver 12 0" 1995 tanh, 6848 savılı K.oruma Kurulu karan üe "Tanhı ve Kentsel SİT" alanı olaral ılan edilen bölgede kaknakia olup SİT alanı ılan edılmea ı!e uş gubma eianaîı Lalmaşan. Geçış Dönemı V apüanma Ko^ıllan 1 A maddesıne gore bılgı paftası ola- rak uvgulamada kullanıian I 50UU ölçekli ımar planlannda parsel vapı adasmda ver almakta olup bıtışık nızarn H=I2 50 mt ırtıfa almaktadır Ancak avTu maddenm 1A-5 maddesme göre planda venkni} olan vuWklık değenmn 1 lcat eksığı venimekîedır Söz konusu parsei Buvuk^ehır Meclısı nce 09 05 2003 30" sa\i ile ve Enunönü Bele- dıve Meclısı'nce 12 02 2004 4 savı ıleonavlanan ve KTv Koruma Kurulu nca mcelenen 1 5000-1 1UO0 ölçekli Tanhı Vanmadada Koruma Amaçlı Imar Planlannda 2 Derece ocaret alanında kataakıadır 20 u" 2U01 lanh. 691J saviJf kultur Tabıat \ arlıkiannı Koruma \ uksek Kurulu karanna göre Koruma Kurulu'ndan karar almmadan ımar durumu tanzım edılememektedır denılmijtır 5- Ta^omazuı halıhiar dununu ve evsafi: Sanşa konu taşınmaz. Istanbul ılı. Emınönu ılçesı. Hobvar Mahallesı. Ho- cahanı Sokak'ta tapunun 92 pafla. VF ada. 1 parseJ numarasmı tejJal eden ' l < m2 mıktarİL 18-'0 kapı numaralı kargır Dın Han'da 80 32000 arsa pavb 6 kat (94ı no'lu büronun tamamı nıtelığtndedır 4 bodnım kat^zemın kat-asma kat»6 normal kattan muteseUcıl. BAX tarzda ve bıü>ık nızamda, 2 smtf malZEme ve ışçılık kabtest ile mşa edıbnış. elektrik, ahhı lesısat, kalonfer tesuan ile asansör tembatian ıfanal edıimı^, I baWnkatveasrnakateörunümluzemmkan^olrr^üzereıhgırışıbulunan,so- kalc cephelen alumınv'um doğramah. kat kondoru cephelen demır dograma camekânlı 101 bağımsız bölûmden ıbaret kargır Dın Han 6 normal katta sokak cephea ile kat kondorunacephelı konumda veralan W bagımsızbölum numaralı. llOîkapıno iuburo IS I0m2netalanasahıp. sokakcephesmdeveralan7 02 m2 Iık balkonukapaol- mak suretıvle büro kapalı alanma dahıl edılmışnr Bûro zemını halı kaplı. dııvarlan sıvalı ve boyah han kondorunda muşterek WC-lavabo mahalh mevcut olup taşımnaz buiundugu konum rtıban» ie ah re ast vaptsı Bmamianrraş her tnrta beledı\ e v e altv apı ımkânlanndan ısüfâde edecek konumda, ncaret alanında > er almaktadıı 6- Tıpu kavdında >arsa mükelkfıvetler: \ oknır 7- Mııtummen kıvroeti: Taşınmazın tamamına 30 000. U0 >TL ii kıymet takdır edılmıjtır Sanş ^rtlan: V'ukanda açıJc tapu kavdı. ımar \e halıhaar durumu te kt.vmea belırtılen taşınmazıa 1. Sab^ı: 6 Şubat 2006 Pazvtesi gûaû saat 10.00'dıa 10.15 e kadar Istanbul 10 Icra Mikturlûgu'nde açik arürma surenvle vapılacaknr Bu amrmada tahmın edilen kıvtnenn °obf) ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saoş masrailannı geçnek şara ıie ihale olunur Bovle bır bedelle aİKi çıtanazsa en çok ararantn taahhudû bakı kalmak jamvla. 2. Sanş: 16 Şubat 2006 Perçembe günü ıvnı ver ve saaderde ıkıncı arorma- ya çıkanlacaknr Bu arnrmada da bu mıktar elde edılmemı$se gavnmenkul en çok arnranın taahhudû sakiı kalmak uzere arorma üanında aöstenlen muddet sonunda m çok ara/ana ıhale edıieceknr Şu kadar kı ararma bedelının malm tahmın edilen kıvTneonm o o40'ınj bulmasi ve san$ ıstevenın alacagma rûçhanı olan alacaklann toplarmndan tazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pavlaşorma masratlannı geçmesı lazımdır Bövle tazla bedelle alıcı çıkmazsa saoj talebı dü^ecekiır a- \rarmava ışaıak edeceklerm tahmın edilen bjTnetm ve alacaga mahsuben ışttrak edeceklenn kendınden öncekı sırada bulunan alacaklılann alacagmın I muhammen bedelın • «20 sıv İe anır- lı olarak) %20 M nısbetmde pev akçes (nakıt memleket parası) veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın "şartsız, kesın ve süresız"' temmaı mekrubunu verroelen lazınıdır Vabaocı para kurunda gunluk deâşımJer oiması ve 805 savılı kanunun 1 maddesme göre dovız temınat olarak kabul edılmez. b- Sans peşın para üedır. alıa ıstedıjın- den 10 günü geçmemek uzere mehıl v enlebılır ıhalev e ttıraz v^kj olmaa) halmde dahı ı alacaguıa tekabul eden sanş bedelını muşten sıfatrv la odemekte ımana suretıv İe ala- caklıva ihafc >3pılmamı^ olması sam ıleı sanş bedelı nakten ıcra veznesıne vatınlırımdl344) Tellalıve resmı, ıhale pulu. tapu harç ve masraflan ile lutmadeger \ergısı (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde ° 01 mesken olmasına ragmen ışyen olarak kuilanılmış. daırelerde metruk durumda olaı bmalarda. orla. bma, han, otel ve arsalarda °o!8o/arak KD\ mûştenden tahsıl edıkrı. tahlıve ve teslım gıderlen oncelıkle mûşten tarafmdan ödenır Bmkmışemlak vergısı. cezalan ve fenlen ıle tellalıve \e tapu sa- dm harcı sanş bedelmden müşteme ıade edtlır c- Ihaleve ıştirak edenlenn ıcra sanş dosvası. tapu kav dı. sartname, ılan v e teblıgatlan ıneelemek sureftv İe üıaieve katıldıgmı kabuletnğı Satılacaktaşıımıazıntapuka\dıi)clavarsataşınmazjnbûtünleyıcıpan3İarırunlNlK.rnd684.862t Mİ6S6 862ı hukubseme- relennın (MK md 879), taşınmazın bırleşnnlnıesı durumunun (MK. md 859), HK. 12h md eore taşuımaz raukelJerivetlerma! lınniâ hakfa VÖC m "94 oturma haldû V(K_m.ğ23 usthakkı VtK.rn.834Lkavnakhakkı VfK.m 83" ımtakhaklan V(K. ro 818 kavdıhayatlaolûncevekadarbakmaakdı BK. m 50") mûkellefivetlennaza- ra aldıgı kabul edıhr d- Lvgulamada rehın bedelının ödenmesınde ve alacaga mahsuben -anşta HK. 140 151.268 md emredıcı htikmune ra|men sıra cetvelı duzenlenme- mekte oldugundan, taşmmaz üzennde hacız. ıpotek, sanj v aadı v esaır haklan olan ılgılılenn ıhalevı takıp ederek sanş tanhınden ıtibaren v edı gün ıçınde IÎK_ Md 100 151 ve 268.4T 92 sayüı S S Kurumu K Md 21.14"9 bayıiı Baâ-Kur K \ asaa md 1" 3065 savıL Katma D \ Kanunu nun 55 Amme Alacagraîn Tahsıiı HakİBidakı Kanu- nun md 21. MK.7 o6. "89, " " ^ 2 " % l . t l K 8 3 c-2.100 1421 151 maddelenDe göre sıra vealacaguıaslınavöoelıkşıkavet veınrazdavahaklannıkuhanmalanvetcra dosyastnadavaaçtıklannadaırderkenarıbrazetmelengerekır e-Ipoieksahıbıalacaklılarladıfcrılgılılennt'ıbugavnmenkul uzenndekıhaklarmı hususıvlefeızvemas- raiâ daır olan ıddıalamu dav"anağı belgeler ıle on beş gun (çmde daıremıze bıldırraelen lazımdır \ksı takdırde haklan tapu »ıcılı ıle sabtt olmadıkça pav laşmadan hanç bıra- blacaklardır f- thaleve kanhp daha sonra ıhale bedehnı vatırmamak «uretjvle ıhalenm teshıne sebep olan pjm alıcılar »e kefillen telıiıf emklen bedel ıie son ıhaie bedelı arasmdakı farktan ve dıâerzarariardan ve avnca ^atış bedelını vatırması ıçn) venlen 10 gün sonundan ıtibaren temerrüt faızmden mutesekılen mesul olacaklardır Dıale far- kı ve temerrüt feızı avnca hükme hacet kalmaksızm daıremızce tahal olunacak. bu tark varsa öncelıkJe temınat bedelmden alırjacatar g- Sartname ıian tanhınden mbaren herkesın görebdmesı ıçın daırede açık olup tebhgat pul masrafj \enktgi takdırde ı>teven ahcıva bır ömegı gondeniebılır h- Sansa ışnrak edenlenn sartnamevi görmüş ve münderecatıru kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı arnıak ısteyenlenn 2M1 966 e>as savıl; doss a numarasiv la rnüdüriuğümüze başMirmalan ıian olunur 18 11 20051 •) [Igıhler öbınne ırofak hakkı sahıplen de dahıldff Basın 59993 BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2005 I42S Karar \ o 2005 1135 btanbul. BavTarnpaşa. Terazıdere. C 18 H 518 de nurusa kav ıtlı Fahredduı v e Kjymet'ten olma 30 01 1997 dlu kuçuk Fatıh Bu\iıkso> 'un kısıtianmasına. kendısıne Istanbul. Esenler. Kazımkarabekır \1ahalJesi C 38. H 14'te nufusa kavntİı Velı ve Mıhane'den olma 1955 d lu Abdulkenm Oçkardeş'ın vası olarak tavınıne karar 'venlmışnr Ilan olunur Basın 59959 FATIH 1. SULH HUKUK MAHKEMESI SATIŞ MEMURLUGU'NDAN GAYRMENKUL SATIŞ İLAM Dos>^\o 2005 16 Sanş Fatflı ılçesL Sınan ^Ja Mahallesı. Parmaklık ve venı açüan vol mevknnde bulunan 2415 ada. 39parsel savılı 572 92m2 mflaari! kargırapartmamn42564arsapaylı 1 kat i I no'lu daırenın tamamı ızale-ı şuvu ve açık artırma ıle sanşı vapüacaktır T»pu kj)dı: Sanşa konu daıre eşıt paylarla Hasan Tanyal ve \k Bozkurt Iğdeh adlaraıa ka- yıtlı oldugu kavdında takyudat olmadijb görüimüştür tmar durumu: Farih Beledjvesı Imar Vlüdûrlûgu'Dun 3 102005 tanh ve 7381 sayüı yazılan ıle sanşa konu 39 par- sel sayılı yer 21 5-205 tarihlı. 1 1000 ölçekh Fanh Koruma ^maçlı Imar planında 3 derece koruma bölgesınde hsmen konut kısmen park alanında kalmakia oldugu, ko- nut alanında kalan kısmı H=9 50 mt ırofa aldjğı, proje safhasında koruma kurulu kararı aimması gerektı|ı bddmlmısnr Haühazır durumu: Sanşa konu taşmmaz, Fanh Sınan Aga Mah Nev^ehırlı İbrahım Paşa Caddesı, Parmaklık Sokak'ta 1 kapı numaralı betonarme karkas tarzda ınşa edılmış bodnım. zemm. 3 normal katlı apattmanm 2 normal kattnda 11 no lu daıresı olduğa daıre antre hol 3 oda, salon, banyo VVC muoâk. kondor baikon bölümlennden oluştugu. keşıfien önce daıre geneimde onanm çalışmalanmn yapıldıgı ancak yanm bırakıldığı, banyo ve V\ C mahallennde zemm seramık. duvarlar tavaıa kadar foyans kapü oldugu, temız ve pıs su tesısannm yenılen- duS. mutfaha temız su ve pıs su ıle kombı tesısannm borulama raontajlannın vapıldığı. duvariara «rekerı >erlere duz sııa yapıidığı, pencerelenn Fıratpen dograma ıle ye- nıiendığı, tezgah ve tezgahaln dolaplannm yennde montelı ohnadıgı. üst dolaplann eskılermın yennde oldugu. daıre duvarlan plastik boyah ve kartonptyerhdır Daıreiun gınş kapibtnda doğalgaz savacımn bulundu|u. dogalgaz borularm dösendığ. ancak peteklenn ve kombmın montelı olmadığt, 116 00 m2 kuiianım alaniı daırenın elektnğı ve suy^ı mevcuttur Muhammen bedeli: Sansa konu taşınmazın bulunduğu mevkıı, ımar durumu, ulaşını durumu, meskün ve ışyerlen üe olan baglannsı. cıvarda emsal oluşturulabılecek emlak alım-satım rav ıçlen, yıpranma payı, kıra geflnsı. kuUanılan maberoe ve ışcıMc nazara aitndıgında serbest pıyasa şartlanna göre 17 10 2005 tarihı ınbanyle değen 80 00000 VTL'dır \rtinn» zamaıu ve yeri: llk açık amrma, Fanh 1 Sulh Hukuk Mahkemesı durusma salonunda 0603 2006 gûnü saat 14 OO'ten 14 15 e kadar vapılacaktr tlkaçık artımıadatekhf edilen bedel, muhammen değeruı "'«60'ını bulmadığı îakdırde en çok artıranın taahhudû bafa kalmak kaydıyla, amrma on gun uzanlarak. avnı verde 16 03 2006 günü avnı saaderde artırması vapılacaknr Artırma şartnamesı 24 02 2006 günunden mbaren açık olup, masrafi venldıgtnde ıste- vene posta ıle göndenlecektır Ikıncı açık amrrnada en çok arnrana ıhalesı yapılacaktır Ancak artırma bedelının muhammen taymetının MO'ını bulması ve sanş ıstevenın alacafina ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve paylaşnrrna masraflannı geçmesı lazımdır Bövle bedelle alıcı çıkmazsa sanş ialebı du>eceknr \mrmaya ı^tırak edecekjena tahmın edıien kıyTDeûn *o20 sı msbetınde pev aiçesı veva bu mıktar kadar mıtlı bır bankanın temınat mektubunu ver- melen lazımdır Satış peşın para ıledır \lıcı talep etngınde 10 gunu geçmemek uzere sanş memuru tarafından mehıl venlehlır Gaynmenkul kendıstne ıhale edilen kısı, peşınen veya mehıl venlciıgı takdırde venlen mehıl ıçensmde ıhale bedelını ödemezse namına vapılan ıhale feshofunarak ftK nun 133 maddesı hükmû uvgulanır lhaleye kanlıp daha sonra ıhale bedelını vanrmamak suretıvle ıhaienın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrüt faîziermden mutesetılen mesul olacaklardır Bıale farkı ve temerrüt faızı avnca hukme hacet kalmaksızm daırerrazce tahsıl olunacak. bu fark varsa öncelıkJe temınat bedelmden alınacaknr Ihale damga vergısı. emlak ahm tapu harcı °ol KD\ tahlıve ve teslım masraflan ahcıva an olup dığer ılışkıler satı^ bede- lınden karşılanacaknr Ipotek sahıbı alacaklılann. Jgılılenn ve ırûfak hakkı sahıplenmn haklannı faız \e masrafa daır oian ıddıalannı dayanagı olan belgelerle 15 gun ıçın- de daıremıze bıldırmelen ıcap eder ak^ı halde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça janş bedeunın pav laşmaiindan hanç bırakılacaklardır Sanşa ışnrak edenlenn şartname- vı görmus ve murjderecannı kabul etmış savılacakljn başkaca b''a aJmai ıSeyerıleraı 2005 16 san? ^avalı dosva numarasıvla memunvenmıze mürac«at etmelen, alıcılann sanş v ennde v e zamanmda hazır bulunmalan ışbu gavnmenki »ınş ılanı tarafİara teblıg > enne kaım olmak uzere ılan olunur 05 12 2005 Basın 59903 fectu ve Erdinç Brezilya'da • Kültür Servisi - MSGSÜ Devlet Konservatuvan Müdürü ve Opera Anasanat Dab Başkanı Prof. Mesut Öctu. 6 Aralık'ta Dışışleri Bakanlığı kültürel anlaşmalan çerçevesinde Brezılya'nın başkentı Brasılıa'da, Brasılia De\ let Senfonı Orkestrası eşlığınde konser verdı. İktu, H Vılla Lobos Kültür Merkezı'nde gerçekleşen konserde. Mozart, Wagner ve Rahmaninov'un operalanndan aryalann yanında, U. Cemal Erkın ve A. Adnan Saygun'un yapıtlannı seslendirdi. Orkestra ıkinci yanda da Hacettepe Ünıversıtesi Devlet Konservatuvan Öğretun Üyesı ve Orkestra Şefı Prof. Erol Erdınç'in yönetımınde P. I. Çaykovskı'nın 2. Senfonısını çaldı "Giizel ve Çfrldn' liç kaybetmîyop • Kültür Servisi - Jean Cocteau'nun dünya çapında ünlü yapıtı 'Güzel ve Çirkin'in el yazması, açık artırmada 120 bın Avro'ya alıcı buldu. Sotheby s müzayede evinden yapılan açıklamada, yazann özgün resımlerle süslü 90 sayfalık el yazmasnun, fılmın yapımcısı Marcel Bertrou'ya hedıye edılmış olduğu belırtüirken alıcının kımlığı hakkında bılgı venlmedi. 1946 yılında Jean Cocteau'nun yazıp yönettiğı ve yapımcılığını Andre Paulve'nın üstlendıği 'Güzel ve Çırkm', bütûn dünyada sınemaseverlerin en çok sevdıği yapıtlardan bin kabul edilıyor. 2005 Cemal Süreya Şiip (Mülleri • Kültür Servisi - Cemal Sureya Derneğı'nın yenıden hayata geçırdiğı ve bu yıl yenı şekliyle üçüncüsünü düzenlediğı 'Cemal Süreya Şıır Ödülleri' sonuçlandı. Yanşmanm seçici kurulu Veysel Çolak, Refik Durbaş, Enver Ercan, Aydın Hatıpoğlu ve Mustafa Öneş'ten oluşuyor. Ödüller, yayımlanmjş kıtap dalında; Haydar Ergülen'ın 'Keder Gıbı Ödünç' kıtabına, 'kıtap bütünlüğü taşıyan dosya' dalında, Murathan Çarboğa'nın 'Yağmalanmış Hayat' çalışmasına venldı. fanl Say Sahnesf açıldı • Kültür Servisi - Bahçeşehır Ünıversıtesı'nde oluşturulan 'Fazıl Say Sahnesı' törenle açıldı. Açılışa katılan Say bu- de pıyano resitali verdi. Sanatçı resıtalde, Beethoven ve Gershwin'in yanı sıra kendı bestelennden de örnekler sundu. 'Fazıl Say Sahnesı' tıyatro, konser ve sınema göstenlenne ev sahiplıği yapacak. Prof. Dr. Süheyl Batum Fazıl Say'a katkılanndan dolayı teşekkür ederek bır plaket sundu. biz karşı çıkmazsak; Sağlık fıizmetleri piyasanın vahşî koşullarına terkedilecek. SOSYAL GÜVEN(SIZ)ÜK VE GENEL SAĞLIK(SIZLIK) SİGORTASI YASA TASARISINA HAYIR! ISTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI Dosya \ o 2005 21 Muflıs Global lthalat. thracat ve Mumessıllik AŞ Iflas Tanhı 06102005 Yukanda adı yazıb mûflısın. ıflas daıresınce deften tutulan mallan- nın bedeUen tasfiye gıderiennı koruyamayacagı anlaşıldıgmdan basıt tasfiye usulunun uygulanmasına karar venlmışnr Bu sebepie. aiacakhlarm bu ılan tanhınden ıObaren 30 gun ıçmde alacaklılannı ve ıddıalannı bıldırmelen, bu muddet ıçınde alacaklılar- dan bmmn gıderlen peşın vermek suretı ıle tasfiyenın adı şekılde ya- pılmasmı ıste\ebılece4ı itK'nun 218 maddesı eere&nce Jan olunur 16 12 2005 * Basın 60085 KADKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2005 603 Vası Tayını Mahkememızce verılen 15 11 2005 tanh ve 2005 603 esas. 2005 852 karar sayılı karar ıle \hmet kızj. 1913 doğumlu Hunye Gunçan TMK 405 maddesı gereğmce vesayet altına alınarak kendısı- ne 02 02 1947 dogumlu oSlu Abmel Ender Gûnçan vası oiarak tayın edılmıştır 18 11 2005 " Basm 59980 ANKARA 2. AİLE MAHKEMESÎ'NDEN Dosya \ o 2005 111 Davacı \ ağmur Eroğlu vekılı tarafından davalı Bekjr Eroglu aley- hıne açılan Nalâka davasının vapıian yajgılamasında venlen ara karan uyannca. Davalı Bekır Eroğlu nun Memur e\len Mah TRT yolu Sa- raçoğlu Apt \ o 13 "" Antalya ve Büyukkısla Koyu Şereflıkoçhısar- ,-\nkara adresıne çıkarrjlan teblıgatlann tebhğ edılemedığı ve adreslen- mn de zabıtaca vapılan araştımıada tespıt edılemedığınden adı geçen davalımn dunışma gunu olan 23 02 2006 gunu saat 09 40'da tum de- lıller ıie bıriıkte mahkememızde hazır bulunması ve kendısmı bır ve- kılle temsıl etnrmesı, aksı takdırde duruşmalara yokJuğunuzda de\am edıleceö ve karar venlecefı HUMKjıun 509 maddesı gerefmce teb- hğ yenne kaım olmak uzere üanenteblı| olunur Basın 60052 EYÜP İCRA MAHKEMESİ'NDEN Esas Vo 2005 296 - Karar No 2005 ^63 Istanbul, BayTampaşa ılçesı Kjşla Caddesı. <\pek Lretmen tş Vlerkezj \BlokNo 89312 Mî. 314.316. 317adresnıdeplasakambalajışıüeış- Ugal eden Istanbul Ticaret Sıcıl Memurhığu nun 4S8867 436449 sıcılınde kaynlı Ipek Ambalaj San ve Tıc V>'ye 12 12 2005 tanhınden geçerlı ol- mak ûzere llK'nın 2S" maddesı geregınce ikı av Iık ek konkordato mehiı venlmıştır Dan olunur Basın 59859 ANKARA 1. ASLİYE mMJK MAHKEMESİ'NDEN Esasno 2005 3 "2 Davaci Sezaı Şahın tarafından davalı Nufiıs Mûdûrfügıi aleyhıne mahke- memıze açılan Isım Tashıhı davasının yapılan açık duruşması sonunda. mab- kememızden v enlen karar özetmın ılan edılmesıne karar venlmış. olmakla. Lşakıh.Lşak Merkez Ilçesı \ avı Kövu Cılt 95 haneno 26.BSN ^3de nufusa kayıtlı Sezaı Kızı ve Selda'dan olma 03 0 ' 1996 dogurnlu Naafe Selen Şahın'ın nufiısta 'Nazıfe Selen' olarak vazılan adının Selen" olarak düzeltıl- mesıne tlan olunur 13 122005 Basın 6004S 7. Kolordu Komutanlığf ndan aldıgım askeri ışyen ginş kartımı kaybettun. Hükümsüzdür. RAMAZANAYTİMLR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog