Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

AFLJK 2005 SALI CUMHURİYET J Î i J V V r i l t_llVJJ[ ekonomi@cumhuriyet.com.tr J3cmkacılık Yansı'na Jpttl istemi AMwRA (Cumburi- Büıssu) - CHP Antal- Mılrvekili TuncayEr- sınkacılık Yasa- s ı ' n ı a L-zı hükümJerinin âptalı s yürûrlüğünün ^iurdıırraası istemiyle ^Anayai Mahkeraesi'ne fcaşvurt. Cumhurbaşka- •ıı Ahnt Necdet Sezer'in ZBankactic Yasası'nın ba- zzı madclerini veto ettiği- Kii, anca A BMM'de aynen *| <abul edtdiğini arumsatan Mîrcenk,tadro atamalan- M3in usuı^e yöntemine iti- r a z ettilerini belirterek, fc>u hükiıulerin Devlet Me- rnurlanVasasfna aykın cDİduğun söyledi. Jekyetkili başcan olrrayacak A1NTCRA (Cumhuri- yet Bütsu) - Anayasa Pvtahkeıesi, Türkiye Ista- tastik Kaunu'nun kurum- d a çaLştıJacak üst düzey sözleşmd personelin söz- Keşme ual ve esaslannın Bakanlalturulu'nca be- lârleneceine ilişkin hük- rnünüıptl etti. Mahkeme, lcurumdi birincı hukuk nniişavmiışında tüm ata- nnalann b_şkan tarafindan yapılaca^na iiişkin hük- nnü de aayasaya aykın buldu ^ıayasa Mahke- nnesi Başcanvekili Haşim fcıhç, yüurlüğün durdu- r»ılması steminin redde- düfdiğini .aydetti. DİSİZ: Yasa tashğı eksik İstanİHİ Haber Servisi - DlSK Cenel Sekreten Musa Çan, "Sendikalar Kanunu Tasan Tasla- ğj"nın ekik ve ILO söz- leşmeleriıe aykın olduğu- nu ifade belirtti. Çam, "•Sendikaar Kanunu Ta- san Taslajt, Toplu Sözteş- HK, Gm 1 *e Lokavt Kanu- nu Tasan Faslağı üe birlik- ^ "jirbütin olarakeieabn- mabdır.S«ndikal haklann AB ileroiLakeresürecinde temeJ siysi kriterler ara- sında yeraldığuıı belirt- mekisterE"dedi. St. Petersburg'daki 4 Ramstore'u iki yılda 10'a çıkarmayı hedefleyen Migros, 50. mağazayı açtı Koç,Rusya'yıRamstone'lafethetti HASANERİŞ ST. PETERS- BURG - Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olarak nitelen- dirilen St. Petersburg'da 4. Ramstore tö- renle açıldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, resmi açılış törenınde yaptığı ko- nuşmada, 1997'den ben ortaklan Enka ile yatınm yaptıklannı belirterek "Rus- ya'dald kriz dönenıinde moralimiz bo- zulmadL Ülkeyi terk etmedik. Yaünm- lara devam ettik. Rus insanının azmine inandık. Sayısı 50'ye ulaşan Ramsto- re'lar bu inancın ve güvenin eseridir" di- ye konuştu. St. Petersburg"da ılk mağa- zayı 2004 yılında açtıklannı anunsatan Koç, 2 sene içinde 35 bin ürünü dünya • Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 1997'den beri ortaklan Enka ile yatınm yaptıklannı anlatarak "Rusya'daki kriz döneminde moralimiz bozulmadı. Yatınmlara devam ettik. Rus insanının azmine inandık. Sayısı 50'ye ulaşan Ramstore'lar bu inancın ve güvenin eseridir" dedi. standartlarında en iyi kalıtede sunduk- lan mağaza sayısını 10'a çıkarmayı he- defledıklerini kaydettı. Rahmi Koç, 41 bın 400 metrekare büyüklüğündekı alış- veriş merkezinin 30 mılyon dolarlık ya- tınmla gerçekleştirildiğini ifade etti. St. Petersburg'a ilk olarak 1971'de günübırhk geldiğinı, o zamanki Le- nıngrad ile bugünkü St. Petersburg'un bambaşka şehirler olduğunu söyleyen Koç, tarihı ve estetiği olan, büyüleyıci bir şehir olarak nitelediği St. Peters- burg'da yatınm yapmanın kendilerine ayn bır gurur verdığıni, kendilerini bu- ranın bır parçası olarak gördüklerini kaydetti. Rusya ekonomisinüı, yüzde 6 büyümesi ve bunun sürdürülebilir ol- masından dolayı dünyaya örnek olarak gösterilen bır model oldugunu vurgu- layan Koç, bu durumun yabancı ser- mayeyı ülkeye çektığını, kendılerinin de 1997 yılında bu cazıbeyı hissetrik- leruıi ifade etti. Enka Holding Şeref Başkanı Şank Tara da Rusya'daki işlerini çok sevdik- lerını, pasaj restorasyonuyla başladık- lan Rusya Federasyonu'nda bugüne kadar 3.5 milyon metrekarelik inşaat yaptıklannı söyledi. Tara, Enka olarak Rusya Federasyonu'na hiç kimseye na- sip olmayacak kadar alıştıklannı söy- ledi. Şank Tara, St. Petersburg'dan SA- halin'e kadar geniş bir coğrafyada 12 bin ışçiyle çalıştıklannı anlatarak Rus- ya'daki işlerini çok sevdiklerini, pasaj restorasyonuyla başladıklan Rusya Fe- derasyonu'nda bugüne kadar 3.5 mil- yon metrekarelik inşaat yaptıklannı, 20 yü içinde hiç kimseyle hiçbir problem yaşamadıklannı ifade etti. Moskova'da yaptüclan işin hacmini St. Peters- burg'da da yapma temennisinde bulu- nan Tara, Koç Grubu ile tek bir firma gibi ortak çalıştıklannı, Koç ailesiyle de yakın oldugunu ifade etti. Tara, 50. Rainstoru'u açmaktan da çok mutlu ol- duklannı dile getirdi. aMCTOD Rusya'ıun Tarkan'ı Philip Kirko- rov, RamstoreAhşveris>lerkezi tö- reninde katüımcılann beğenisini kazandL Açılış anısına Kirkorov'un Ramstore için hazırlanmışözel CD versiyonu 6000 kişh e ücretsizve im- zah olarak dagıüldi. Açınş törenin- de büyük izdiham yaşandı. StarKirkorov, yürekhoplattı 4 Yerel yöneticiler yeni mağazalar için peşimizde' Ramstore'ların Rusya'da sosyal yaşamın parçası haline geldiğini belirten Koç Holding Gıda-Perakendecilik ve Turizm Grubu Başkanı Bozer, yerel yöneticilerin Ramstore açmak için kendilerine teklif yaptıklannı söyledi Koç Holding Gıda- Perakendecilik ve Turizm Grubu Başkanı Ömer Bozer, Ramstore markasırun Rusya"da bılinen ve sevilen bir marka haline geldiğini, bu- nun güzel tarafının yerel marka olarak bi- linmesi oldugunu vurguladı. Bozer, Ramstore'lann sadece alışveriş için de- ğil sosyal yaşamın da bir parçası haline geldiğini belirterek, kentlerini canlandır- mak isteyen yerel yöneticilerin Ramsto- re mağazası açılması için kendilerine tek- liflerde bulunduklannı söyledi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Kurtuluş Taşkent ise Ramstore'lann ge- lişiminı Türkiye ile Rusya arasındaki iliş- kilerin ve ticaretin gelişinünin bir göster- gesi olarak gördüğunü kaydetti. Taşkent, Ramstore'lann sayısının artışuıuı Türki- ye ile Rusya arasındaki ticaretin arttığı- nı gösterdiğini ifade ederek, bu yıl itiba- riyle Rusya'daki Türk yatınmlan tutan- nın 2.5 milyar dolara çıktığını, Türkiye- Rusya ticaret hacminin de yıl sonunda 15 milyar dolara ulaşacağını bildirdi. Ramstore'un resmi açıhş törenine ara- lannda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Temel Ataj; Koç Holding Dayanıklı Tüketim ve tnşaat Grubu Baş- kanı Bülent Bulgurlu, Migros Yönetim Kurulu Üyeleri Nusret Arsel, Uğur Çat- baş ve Oktay Irsıdar, Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu. Petersburg Primo- rosky Belediyesi Başkan Vekili Aleksey Pestsov ile Rusya'daki iş dünyasının ön- de gelen isimlerinin de aralannda bulun- dugu çok sayıda kişi kaOİdı. Türkiye, Tüpraş'ın satışına 'Hayır'dedi Satış iptal edilmeli 12 Eylfll 2005 Tüpraş ihalesi gerçekleşti. Ihaleyi 4.14 milyar dolar ile Opet/Aygaz/Shell konsorsiyumu kazandı Maliye Bakanı, bu parayla borç ödeyeceklerini açıkladı. Önce de söyledik; yine söylüyoruz! 4 milyar dolar Türkiye'nin toplam kamu borcunun yalmzca 41 günlük faizini ödeyebiliyor. Oysa Tüpraş satılmayıp kamuda kalırsa; 5 yıllık vergi ve fon geliriyle, Türkiye'nin IMF borcunu kapatır Üstüne IMF'ye 25 milyar dolar da borç verir. 24 derslikli 55 bın okul veya 110 yatakd 7 857 hastane yapar.Ya da hazineye 40 milyar dolar kazandırır veya 415 bin işsize istihdam yaratır. Hatta 2 Tüpraş 3 Petkim daha kurar! Peki bu durum için Türkiye toplumu ne düşünüyor? Ekım 2005te A&G Araştırma'ya Türkiye çapında yaptırdığımız kamuoyu araştırması gösterdi ki: Halkın %73'ü kârlı kamu kurufuşlarının satılmasına hayır diyor Halkın % 58'ı özel- leştirmelerin şeffaf olmadığını düşünüyor Yanı halkın malını. halka rağmen, yok pahasına satmakta ınat ediyorlari Biz satışın iptal edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biliyoruz, bir kez iptal ettirdik Türkiye kazandı. Şımdı iptal edılırse yıne Türkiye kazanacak. petrol-is• TûrVlye Patrol Klmya Ustlk Ifçlleri Sendlkası ™ w w w . p e t r o l - i s . o r g . t r ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZORLU: İstihdam vergisi azaltılsın ANKARA (AA) - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2006 yılında istihdam uzerindeki vergi yükünün kaldınlmasını beklediklerini belirterek "Türldj'e'de dolar bazında işçilik ücretleri vükselhor. Bununla rekabeti sürdürmemiz mümkün değil" dedi. A. Nazif Zorlu. Kurumlar Vergisi'nin yüzde 20'ye inmesinin kendileri için iyi bir gösterge oldugunu vurgulayan Zorlu, "Türk lirası'nın devamb değer kazanması bizinı için olumsuz. Hükümetin serbest kur politikasmda 'Kuru arttırayım' denıe lüksü yok ama ülkeye sıcak paranın çok girmesi Türk parasuu değeıiendiriyor. Bu uzun sürerse ne olur? Sonu meçhuL Ancak bunlar geçecek. İhracaün artması, cari açığm azalması halinde, ekononü daha da olumlu yönde gklecek" diye konuştu. ÎKRAMÎYE NUMARALARI DA KONTROL EDÎLMELÎ Çalıntıpiyango bileti uyansı ANKARA (AA) - Mılli Piyango Idaresi Genel Müdürlüğü. vatandaşlann çalnıtı biletler için sadece harf gruplarını değil, bunlann yanındaki ikramiye numaralannı da kontrol etmesi gerektiğini bildirdi. Milli Piyango Idaresi, posta sevkıyarı sırasında çalman yılbaşı biletleri konusunda yazılı bir açıklama yaparak çalınan biletlere ait ikramiye numaralan ile seri-kontrol numaralannm idarerün internet sayfasmda yayımlandığını duyurdu. Açıklamada, Milli Piyango, Jandarma ve Emniyet görevlilerinin satış noktalaruıda sürekli kontroller yaptığı, vatandaşlann bayi ruhsatı olan seyyar ve sabit bayilerden rahatlıkla bilet alabileceği de kaydedildi. EMNİYET KEMERİ nnıiii STANOARDmiR TEMI İŞÇMN EVRENtNDEN ŞÜKRAN SONER Yavuz Hırsız... Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu konuşmala- rına, üslubunabiraztakıntılıyım. Biryerini, biçimi- ni bulup genellikle kitleye seslenen konuşmaların- da, çok övündüğü vücut dilini kullanarak; rahat- sızlık duyduğu kimler, güçler varsa kendınce on- lann ağızlannın payını, dersini vererek, dinleyici- sinden tabii ki bol alkış alârak herhalde öncelikle kendini, sonra da yakın çevresini mutlu ediyor. Gazeteci gözü ile çok sık kendi kendini düzeltmek zorunda kalacağı satır araları, frensız çıkışlannın en çok bu konuşmalar içinde yer alması, izleme- yi zorunlu kılıyor... Bu haftanın gündemi elbette Pamuk davası idi. Medya, Başbakan'ın konuşmasını özetlerken ola- yın tüm taraflannı, Pamuk'un kendisi, AB, polis, göstericiler. herkeseçattığını söyledi. Erdoğan'ın konuşmasına anlam kazandırmak için olsa gerek, arkasından bir de olaya ilişkin soruşturma habe- ri verildi. Sözde polisin yeterince önlem alıp alma- dığı, yargıya ilişkin tartışmalann gerçekliği sorgu- lanacak, Bakanlar Kurulu gündeminde bile görü- şülecekti. Erdoğan hükümeti icraatlan için artık çok tipik- leşmişyöntem: Kimi zaman birbakan, kimi zaman Başbakan'ın kendisi, kamuoyunda yaratılmak is- tenen imaja uygun çıkış yapıyoriar. Sonra AB'den zılgıtı yediklerinde, bir başka biçimde zoru gördük- lerinde hiç üzerlerine almadan, kendi çıkışlanna sahip çıkmayıp tam tersi uygulamaya geçmekte, çark etmekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Galiba dengeleri böylece koruduklannı, çok da başanlı si- yaset yaptıklannı düşünüyorlar. YıllardırABD, AB'nin, dünya tekelleri, piyasacı- lar ve içteki büyük sermayenin programlannı is- tedikleri gibi uygulatacakları, varlık nedenini on- lara borçlu çoğunluk iktidan olmanın, büyük med- yanın çıkarları adına da büyük destek görmenin anlamını, boyutlarına düşünmek besbelli işlerine gelmiyor. Azınlık oyu ile hukuk boşluklanndan ya- rarlanılarak elde edilmiş, denenmemişi denemek, denenmişleri düşürmek güdüsünün egemen ol- duğu, biryerde pamuk ipliğine bağlı çoğunluk ik- tidariannın vazgeçilmez oldugunu sanmak ne bü- yük gaf?.. Erdoğan hükümeti, AKP iktidannın, ülkesinin çıkarlarını, gücünü, halkını arkasına almış özgü- venli siyasetin anlamını bile düşündükleri kanısın- da değilim. Kasımpaşa raconu, tüccar kültürü ile yılın çoğu gününü yurtdışında geçirerek bire bir şirket pazarlama ilişkileri algılaması içinde, ülke kaynaklannı, birikimlerini kaça tutarsa satmaya kalkışmak, başka ülkelerle olan siyasi ilişkilerinin yakınlık derecesini vücut dili ile sergilemek.. Kim- seler hesap sormadığından başarı gibi de gözük- müş olabilir. Gelin görün ki yukanda sözünü ettiğimiz çıkar güçlerinin sandıktan çıkmış çoğunluk iktidarını Türkiye gibi ülkelerde en verimli kullanabilmele- rMe ilgili zaman dilimi doldu da geçti bile. DR AR Ozal iktidariannın geçmişin mirası üstüne otura- rak sandık demokrasisinde başanlı görünebildik- leri, daha doğrusu çıkar odakları tarafindan rahat- lıkla kullanılabildikleri maksimum verimlilik süreci üç yılmış. Sözün özü Türkiye'nin iç dinamiklerine göre Erdoğan hükümetinin de verimli kullanılabil- mesinin miadı dolmuş ya da dolmak üzere. Üstüne üstlük önceki her üç örnekte çok daha tırtarlı, iç dengeleri olan, Cumhuriyet, laiklik gibi en temel konularda rejimle bu kadar ağır çatışma içine girmemiş siyasi iktidarlar söz konusu idi. Öünya dengeleri bu kadar karmaşık değildi. Kom- şumuz emyeryalist işgali altında değildi. ABD Irak bataklığında bizim bütün kırmızı çizgilerimizle oy- nadığı gibi bir ağır tablo ortada yoktu. Diğer iki komşumuzun, Suriye ve Iran'ın tehdit edilmesin- de Türkiye'nin desteklemeye zorlanması söz ko- nusu değildi. özetle iç ve dış tehditler hiç bu kadar tırman- mış değildi. Erdoğan hükümeti için tek olumlu gö- rünen gelişme, AB üyelik görüşmelerinde masa- ya oturulmuş olmasının da getırısi çok çabuk tü- ketildi. Tam da bu noktada sorun olmaması gere- ken bir konuda şu yaratılan sorunun boyutuna hele bir bakın.. AB-Türkiye üyelik ilişkilerinde ma- saya oturulması konulannın gündemi içinde yü- rüriüğe girmiş, Erdoğan hükümetinin çıkardığı ve AB'nin de itiraz etmediği bir yasadan sorun çıkı- yor. Düşünce özgüriüğüne ilişkin tüm itirazlara ku- lak tıkanıyor. Doğrudan hükümet ve AB tarafının sorumlu ol- duğu bir yasadan kopanlan kuru gürürtüde her- halde en sorumlu olan ağızlarını açmamalan ge- reken AB tarafı ve Başbakan Erdoğan'ın kopar- dıklan gürültüye, tafralanna bir bakın hele? Üstü- ne üstlük Erdoğan hükümeti isteseydi, o günkü duruşmanın, tabii kınanan olayların tümünün ol- maması mümkündü gerçeği de var. AB'lilerin çif- te demokrasi standartlan ise çekilir gibi değil... Erdoğan hükümeti, gerçekten söyledikleri gibi seçimle kaçmamayı hesaplamıyorsa, iktidarda kalmanın yolunun bugüne kadarki gibi koiay ola- mayacağını, yavuz hırsızlığın hiç sökmeyeceğini öğrenmek noktasını geldi de geçti bile... soner(§ cumhuriyet.com.tr TBffllOSA BEYAZ EŞYA İLE BÜYÜYOR KARABEY, GOOGLE TÜRKİYE MÜDÜRÜ TEKNOSA Teknoloji perakendecisi Teknosa, Etiler 'de açtığı yeni mağazasmda tüketicileri 'beyaz eşya' ile buluşturuyor. Siemens, General Electric, Amana, Ariston ve Miele gi- bi önde gelen markaların buzdola- bından ankastre ürünlerine kadar birçok çeşidini bir araya getiren Ten- kosa, diğer mağazalarında olduğu gibi cep telefonu.fotoğrafmakinesi, televizyon ve ev sinema sistemlerine kadar binlerce ürün çeşidini müşterilerine sunuyor. Yeni kurulan Google Türkiye operasyonunun ba- şına, Google Türkiye İlke Müdürü sıfatı ile Erem Karabey atandı. Google Avrupa operas- yonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Nikesh Arora, Karabey'in ekiplenne katılmasmdan memnuniyetduydukiannı vurgulayarak "Goog- le,yerelstratejilerile hareket edenglobalbir fir- ma. Türk toplumuna dahafazla bilgiye dahafaz- la yöntemle erişme imkdnı sağlamayı ve küçük ya da büyük tüm reklamverenlehn arama moto- ru reklam sistemlerinden en büyükfaydayı elde etmelerini amaçhyoruz " diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog