Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 ARALIK 2005 SALI 12 EKONOMl BOfiSA 19 ARALIK ms Öncefc En En Değşn Ağrtkk I f e s e M Kapare OOşûk Yüksek Kapanş S Ortfi». Yasa çıktıktan sonra 5'er milyon lirayı topladılar, şimdi 'Hata yapıldı' diyorlar Hükümetten cepte 'pardon' 12JC '130 1013 1010 610 610 1 3 610 550 1 '4 114 478 476 AtyoiÇrrento 11000C 11060O AlroteGJIlYO 45*5 4200 AartoCarner MartaGMYO MartoHoio*ra ta-te 2775 2725 1150 15J» 174 175 2 74 2 74 170 6.55 2000 1970 165 165 24S 248 600 530 4650 4625 340 330 1-86 146 7İ5 "30 320 310 243 242 322 112 10-30 1020 Fu»olY*rYm)5.S0 585 33X 3325 ' İ 1 '56 2.72 274 112 113 1110 '36 434 2.116.413 6,487325 280375 878022 5.111.597 5712*3 3 413J2S 1263082 265392 163534 130520 108966 U6695' 106J2" 2340 65- 222302 27 3695 802Ü49 531798 2*8 i51 220 751 200 445 22C7254 3459*46 253*2' 137- 746 12T672 509244 2S"548 232 848 '578869 7251642 859 «A 15065334 387307 824.673 66380766 9.490071 2155669 1527 544 625308 25" 769 2879174 1.076İ41 81*242 753623 54 789 196384 574'95 23C552 586J9* 69132 582 449 96 5C 95 OC 2850 28JE 13* 25.20 24JC 157 154 45 OC 14 70 14X 930 9.05 109 156 254 910 530 520 280 276 142) 14İJ0 tOJO KI40 2825 2* "5 176 1*3 BorusartYat Paz 436 Bos* f-rw S-Htemtori229 00 DOSS3 Boymhbgızm Bnsa 8SH(£vAMon Buiran YaL Ort Bu^akVana BtısaÇnenlo Ceylanayın Ce*aşMaosnc4k ÇbS8û¥3 çjjiîîttat Çfübelaı Çranlaş DMnjBigl Doma)0(*ûm OmoY» Oct Onzta* Dma&ro OnroJ DeaDgn DMHnttng Ma»QoS»ı DJbantu2O DoörBuSa 3.66 3390 28.00 135 2500 154 ı f 30 296 4.28 064 1,26 1*60 442 360 46X0 1460 900 103 154 242 910 555 2.04 2 74 120 655 79.00 906 444 434 226J3C 115 366 Î350 27 75 132 2420 152 1760 286 428 063 124 1*30 4,78 560 U25 14 40 900 'Û3 153 245 890 530 2ffl 270 M9 £35 7900 906 440 • Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, yurda girdikten sonra el değiştiren cep telefonlanna kaçak muamelesi yapıldığıru, bu nedenle kayıt dışı cep telefonlan için 5 YTL toplaranasının hata olduğunu kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ka- yıt dışı diye 18 milyon cep telefonun- dan 5 milyon lıra alındıktan sonra "Ha- ta yapıldı" ıtırafında bulundu. Tüzmen, "Içeri girip daha sonra el değiştiren telefon- lar kaçak telefon kapsa- nıına aunnuş. Burada bir ifade hatası \ar. O da kadamah olarak bu sajıyı çok jükselti- yor" dıye konuştu. Telekomünikasyon Kurulu, telefon başına 5 milyon lira alarak 18- f 20 milyon ~ kayıt dışı cep telefo- nunun kayıt- larını yap- mıştı. DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN: DTÖ toplantısı dönüm noktası y ^ v evlet Bakanı Kürşad / 1 Tüzmen, Dünya Tıcaret * S Örgütü (DTÖ) Hong Kong BakanJar Konferansı'nın dünya tıcaretınin daha da gelıştınlmesı bakımından önemlı bır dönüm noktası olacağını söyledı. Tüzmen. Hong Kong'da gerçekleştınlen toplantılann ardından, tanm konusunda Türkıye'nin ısrarla Bakan Tüzmen, Hong Kong'da ger- çekleştırılen Dünya Tıcaret Örgü- tü'nün (DTÖ) toplantılannın ardından gazetecilenn sorulannı yanıtladı Bakan Tüzmen, "Faturah cep tele- fonlaruun kaçak sayısının bu kadar yüksek oluşu, Gümrük Müsteşarh- ğı'nın zafîyetinden mi kaynaklanıyor" dıye sorulması üzenne, gümrüklerden geçen telefonlarda son derece ağır de- netımler yapıldığıru anlatarak şöyle de- vam ettı. "Ama içeri girip daha sonra el değiş- peşınde olduğu ve belirlı sayıdaki hassas üründe herhangi bır gümrük vergısı indınmıne gıdılmemesı ımkânını sağlayacak "özel ürünler" konusunun Bakanlar Deklarasyonu'nda yer aldığını bıldırdı. Bakan Kürşat Tüzmen, bu ürünlen Türkıye'nın tercıhleri doğrultusunda belirleyeceğıni ifade ettı. tiren telefonlar, aynı şekOde kaçak tele- fon kapsamına alınnuş tanım olarak ve bu gümrüklerin yapöğı bir tanımlama değU. Burada bir ifade hatası var, \an- hş bir ifade kuOanıhyor. Kaçak olabü- mesi için, Türkiye'nin gümrük mevzu- atına uygun oünayan bir şekiklegebnesi lazım. Halbuld kayıth olarak gelen telefonlar daha sonra içeride el değiştir- diği zaman, her değişen kişi adına san- ki bir telefongirmiş gibi muamcleyapıl- mış. O da mükerrer, katlamah olarak bu sayryı \iikselth or." Yılbaşından itibaren uygulanacak yüzde 15'lik stopaj vergisinin kaldınlması istendi Borsa'ya vergi darbesi 046 025 21« 215 225 2 i " 168 370 182 374 16.30 1620 1650 16J0 100 630 610 6-06 880 8.75 148 144 170 166 870 . . . 143 144 166 166 136 1J5 1 15 114 140 138 1 16 1 14 304 312 306 BaıGtia Fjcort Conojlar EsBnSpor&ym EVGYaLOn. F«*W*F*tonng 312 Fa«xD(*nmYer 645 640 685 685 F«wb*ıç«Spartt 1850 1860 2030 1940 - - 356 356 364 İ38 630 630 715 705 134 130 195 132 560 555 5S5 5.55 97500 97540 1 015.00 HH0J» 1130 1030 1130 H40 615 6.10 630 630 133 130 134 132 12300 12000 12800 12M0 Frtrefin.Kİ FransYitOıt FmcDank F-MbntPSta FodOtosaı FotsBar* 046 163 043 057 170 •119 221 •087 128 620 "03 0.56 21" •03 •CJ9 220 3.75 1639 6.1*3 8 71 145 168 137 115 306 665 19T 356 704 132 5.60 GamBank» 446 452 462 4 9 326 326 3 3 2 3 2 1 S n G O GaranbYIOt fc* Ga Gma GU>HYl.Holdng 15' K U 155 137 137 2 01 139 139 136 118 1 1 ! 261 2.54 126 124 136 137 118 116 2-48 248 '25 124 359 1JH132 72* 1-42 244 621 -0*5 132 244 1246" 046 459 041 328 132 139 348 3.42 354 344 1İ1 •54 157 1.58 154 141C 1410 14 70 14 *ü 5OÜ) 48JX 52JC 4SJK 192 190 195 ' 3 2 320 3.16 3 2 2 118 3'4 316 328 128 236 236 3 0 » 302 114 113 1 15 1 15 126 126 130 129 5D0 Sfl) 515 510 220 2.13 222 215 225 225 117 1 14 047 086 215 154 242 -080 115 197 -065 426 •237 •033 446 203 03 216 1 1 * 113 113 046 085 211 111 1 47 147 110 1JJS 1 12 5*5 5*0 59C 21 400 0019430 0019430 0019830 03 1630ÛO 163500 1660X 1660 OC 10.50 '040 10.60 1050 9 «5.00 640 6.55 665 660 322 322 328 322 2-70 2.70 2.76 274 432 426 434 430 127 124 138 126 112 110 314 114 845 825 8.55 830 1340 1380 14 70 1440 ! KrtemtAj 034 044 0J9 049 1 - • - 035 034 103 103 048 04* 050 050 590 530 615 585 080 079 041 080 K*»«3) 182i» «I 189.0) 1*500 KsDm-PaLTc 344 342 364 360 1 K*b*Mcbha 166 163 166 164 - " 4600 4600 4*00 4650 830 880 920 BJO 436 4.02 408 4.04 6.70 665 675 570 332 332 340 336 047 086 048 047 7550 7650 7950 7900 454 478 462 KaaDndye ' 414 410 432 422 KnSSfoB 153 147 156 134 Kül*wPoraı*n 3850 3850 3975 3950 \j*.&gâi3 452 444 452 446 LoY*& 117 117 122 120 LogoYaan 1640 1640 1540 16*0 l i f c K a » 5.5C 555 590 570 ı M YirazYaOrt 171 149 174 1*1 i M**Çnwlo 785 ~*5 790 745 ! MamansAtDuu 1110 1100 11"O H 3 0 KOO KmiaşGıda KirasrlKkna KınHs 238 200 -227 41" 088 130 340 -061 -049 327 234 133 065 255 125 348 157 i=e 1453 5O5S 193 319 323 333 ' 14 128 İ08 216 222 115 086 214 151 109 OJ" 5*9 "-341933CO0 •34 '54452 1050 658 324 272 43C 126 312 8-37 1436 011 036 048 604 08C 165 18S5G 356 155 4622 836 4İ4 669 20 336 0.87 7868 466 423 152 260 3S26 133 448 2.56 -060 1*9 Ma MsnranMart Msrtel 0 3 2 i " 244 260 248 2850 2775 2900 28 X 120 16,63 5 74 171 -.30 113" 25' MeOyaHaUmg1 ; r T *1<* " MensMerauca MerKGea KMmtts MuöuAta! NarasHctmg NetTıısm I Neöş Ta*cr-, »UdGMYO I C T k ö ; CtnKs 118 118 5.90 040 079 083 082 038 037 040 040 162 161 166 166 134 129 142 139 ntB 12J0 1350 1330 223 222 228 224 147 1-67 169 148 145 040 039 040 039 112 1 1 ' 114 113 3850 3825 38*5 3875 745 740 795 "80 520 515 530 520 06' 060 063 062 332 332 33S 336 740 775 805 800 2900 2900 3000 2975 166 166 149 166 122 119 0.85 121 2İ0 526 24' 373 2.31 045 060 2-50 039 OiS -064 164 12C 256 259 082 0-39 134 137 1179197 209552 3 719255 95 7*6 15368349 251381 496567 , 527632 ı 129509 , 9546* ' 4 877107 9560 73* 179335 364276 403346 24'2 059 •401446 8312156 6307302 234 452 95*583 31652 496 74986 ' 501141 408518 "1664 845962 943567 10358582 , 30382448 7571416 3455236 3J42209 . •0234 593 176357 361142" 887101 49235 1 "56515 j 3381 '20 402.693 1536*69 2698296 5328325 1154550 354 066 492 449 356364 '9830 , 34 535 21527165 532682 T 5*9004 '547*.824 2.3508*6 3591310 1383 446 147113 1491509 6.138Ü16 , 1026998" 1C353 783 2 4(4319 12'684 4563008 ' 1967336 •42.548 298189 TD344 4223*8 13560*72 541599 3-2019 699446 , 1110712 21 764310 4125577 523349 46*361 3"42303 86' 068 175412 167617 •53825 3676265 16TT455 281380 _ 521894 2*41470 777309 1315315 4310354 ANKARA - Sermaye pıyasası sektörü temsıl- cilen, Hükümet'ın hısse senetlenne yılbaşından itibaren koyacağı yüzde 15'lık stopaj vergisinin kaldınlmasını isteyerek, "Bu sistem dün\a ile en- tegre değiL Alt> apı yok. Yabancüar kaçar, Bor- sa'daki işlem hacmi yüzde 30 düşer" dıye konuş- tu. Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) Başkaru Do- ganCansızlar ıse "Hükümet'intakdiri 1 yıldırda beürydL Alt>-apuua bir an önce hazuiayın" dedı. Hafta sonunda Abant'ta SPK'nın hazırladığı yenı yasa taslağını şekillendirmek ıçın bır araya gelen kurum ve sektör temsılcılenrun oluştur- duklan bazı görüşler şöyle: t/ Küçük-büyük, yerli-yabancı yatınmcı ay- nmlanndan vazgeçelim. • Borsa uyuşmazlıklannın çözümünde tahkı- me gıdılsın. S Halka açık şırketleri satın alanlann küçük yatınmcılara yönelık çağnda bulunma yükümlü- lıiğü kaldınlsın. >/ Basın Kanunu'na tabı kışıler açısından, tas- laktakı "manipülasyon" tanımından "fiyaüetld- lemekasö" çıkanlsın. •/ Halka açıklık knteri ıçın taslakta getınlen 500 ortak sının, 250 ortak olarak kalsın. i/ Hedge funds gibı kredi ile fon yönetılmesi- ne ızın venlsin. •" Bağımsız de- netim şirketlerine sorumluluk yük- lensin,amabunun ıçın bır sıgortasıs- temı oluşturulsun. • Taslak aracı kuruluşlann faalıyet alanla- nrunö'danlO'a çıkanlması olumlu, ancak tüm faaliyet alanlan için tek bır yetki belgesi ile yetınilsin. 'Devletin memuruyum' SPK Başkanı Dogan Cansızlar, 2006 Ekimı'nde sona erecek görev süresınin yenilenmesı ile ılgılı olarak. "6 yıDık süre hiç de fena degil" dedi. Cansızlar, devlet memurunun her zaman devletin memuru olduğunu da \iirguladi. Ofer'e dava ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Petrol-Iş Sendı- kası'nın, TUPRAŞ'ın yüz- de 14.76 oranındakı hisse- nın Ofer aılesıne satışına ızın veren ÖtB ışlemıne açtığı davanın duruşması dün yapıldı Avukat Gök- han Candoğan, ÖYK'nın 7 Ocak 2005 karannın ka- muoyuna duyurulmadığını \e sahşa aracılık eden Mehmet Kutman a aıt Global Menkul Değerler şırketı yönetıcılennın bu karan öğrenerek kamu za- ranna satışı geçekleştırdık- lennı öne sürdü. • • Aliağa TUPRAŞ'ta da eylem ÖzeUeştirmelere karşı çıkmak amacrvia düzenJenen eylem kapsamında, Aliağa TÜPR\Ş çahşanlan da dün 2 saat geç işbaşı yapü. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı tbrahinı DoğangüL saüşı \apılan TL T PR4Ş'ın devir işleminin 22 .Aralık'ta gerçekleştirileceğini anımsatarak "Bugün (dün) Ankara tdare Mahkemesi'nde. TÜPRAŞ'm >üzde 14.76lık hissesinin saöşınm iptanni istediğimiz dava, duruşmab olarak görülecek. Biz bu davaya tüm duvarb çe\rek?rin dikkatini çekmek isti-vonız. Çünkü bu dava bu hükümetin vapüğı tüm şaibeti işlere iyi bir örnektir. Hukuku hiçe sayan, kendi ko\ duklan kuraDara bile u-tinayaıı, 'Her şeyi babalar gibi satanm' di\en züınhetin yargılanmasıdır bu duruşma" dedi TL tedavülden kalkıyor ANK\R\ (Cumhumet Bürosu) - Türk Lırası (TL) banknotlar, Yenı Türk Lirası'na (YTL) geçışle bırlikte, 1 Ocak 2006'dan itibaren tedavülden kalkacak. Merkez Bankası'nın Resmı Gazete'nın dünkü sayısında yayımla- nan açıklamasına göre, 250 bın Türk Lirası, 500 bın Türk lirası, 1 milyon Türk Lirası, 5 milyon Türk Lirası, 10 milyon Türk Lirası ve 20 milyon Türk Lirası banknotlann tedavül süresı 31 Aralık 2005 günü sona erecek. 1325 10355341 225 1064126 137 539015 Önceto Kapans En En O5Ü Yüksek Kapnş AğrrtU Ijkn \ OtRy. Haan j PatBek.Madere* 615 610 625 ! mn 115 133 191 13* 132 125 123 129 125 Peteı PüıdCfe Pıms hnarBVeUr PnrSu PvarSul 144 "40 100 424 215 250 430 144 770 595 426 113 253 442 147 730 625 484 228 Z*8 510 144 7 75 625 4*2 224 2.62 482 •064 417 1'32 419 440 163 054 332 324 334 328 132 148 134 131 385 340 "55 ' 4 5 "60 "55 414 414 420 416 216 2.15 118 2.17 042 042 045 043 1*5 170 175 171 068 436 434 442 442 2040 2020 2060 2050 •23 120 125 121 540 540 555 550 4 76 4 74 4 78 4 74 468 462 4*2 4"0 925 9-5 945 940 T&OOTBar*. 195C 1950 2040 2030 8.4C 840 850 8.40 4 42 4 40 450 4 42 444 442 448 444 120 •0.52 1 479371 2633320 ' 1602212 115317 1-3355 619354 521830 1078.70" 594330 37393 3500829 5269478 3642014 399-70 ' 732 23Ü22İ45 | 612 34301644 452 1853742 222 1516366 235 2 75*330 435 3116369 328 3*2437 191 244 675 039 112 3853 734 521 062 335 736 29 71 156 61" 194 125 145 ! TûrtTtaM» UkıKcrietaycr ! Jsaş JakSeran* Mk 0-97 046 122 -229 -0 42 oS 162 4'0 Tsç»al-»1 Tmaş 51C 435 515 500 '96 229 227 229 229 240 236 243 239 ^ 4 2 242 238 244 240 -043 TiMftn TemKJpa 123 123 129 229 228 233 129 231 To&şOBF* 39M 3S0C 3950 3900 2 232 23' 1722* 2 2 ' 232 230 2.98 236 320 322 352 334 TıatOTsporScortf 47J 476 436 TıiMCam T9<BYat-Qt 515 5'0 525 520 •49 150 159 158 336 09" 096 036 1290 t2"0 1311 1290 825 8'5 830 820 2470 2450 2490 2480 855 U 0 855 835 137 437 210 03" 604 -061 040 134 "52 41" 216 043 172 439 2036 122 548 4 75 469 933 1933 346 442 446 504 228 240 239 127 131 3912 230 234 337 489 = 18 156 036 1230 824 24 72 8,41 14 642 '49 88" '50 337764 "22442 311102 ' 134342 149261 123395 "21344 -32133 4 638365 217587 ı 394a'5* • 173293 , '31709 2,'"0194 1S4391 18215'6 60*2 "34 '05148* t396 470 642056' 7375C 91M16 13854312 11B0"59 1562391 2549225 249*46 4142 450 25 7Î4 725 11840223 12565679 gralianı-Un»! Ume&neno YanFrı ft î vaUGnan ' VaUGMYO , vaira cr Y**r&rfcG > V*K T «Stl VaM 1 VarttYa Ctt ' VaM r J ^ M f i n K> 246 VapıKre(JKaayGMYQ39e Yao<redSıg»ia 340 Y3»KradiYaI Ort 144 YaDiv«K«tBa* 565 Y i ^ 172 Yalni'Fr Y» Ort 1 73 Yuısa 183 Z3rt.&») 355 950 236 6*0 2.46 254 476 C38 412 466 -36C 302 398 690 64o 254 15* 490 950 296 565 243 252 474 038 422 436 1150 30C 39E 535 62C 250 151 965 304 580 248 263 480 339 44i 4*2 '330 308 655 254 '59 492 '23 296 398 360 147 575 175 177 345C 3500 132 553 1'6 238 330 340 144 160 ' 7 0 135 560 965 238 6*0 148 256 433 038 42f 46? 13 "5 304 398 705 645 258 155 430 119 230 390 348 -4" 575 172 1*6 3475 135 550 06' 15* 084 340 043 0"4 066 959 300 6*C 246 256 4*9 038 433 '364 305 338 '01 636 259 154 430 •20 233 396 350 146 568 1*2 173 174 072 3476 1X9 -O90 21* 227 127 1*1 140 235 208 177 184 554 6603-1 1615363 363*317 -18.5-8 ! 4768640 453442 164 916 118*55* 250066 39746811 | '328132 I =54513 296'54 12 876 "59 2221236 570JSC 66.-36 913060 1136.187 49238780 289330 ' 428157 12071'4 80300 825362 ! 2. ULUSAL PAZAR Çş BrikMensuca BoyasaiTekstı C L t * f e 442 441] 185 186 C42 Dcâusar EgeProH Ged*Yat.CM Oe*Mattaac« , UtargeAslanCfnnlo7i5O 71 041 900 835 235 229 700 630 1*9 n 282 Ufer»Aslan MngesBoya Mertâda O S ü a ™ ŞokerFr Kf untste 1030 -100 356 350 186 282 2525 2550 175 15* 2*6 2-4 Û8C 076 454 196 042 920 235 730 182 230 250 442 -33 042 930 229 6.90 1*9 282 "15050 1'50 1130 386 236 230 404 306 236 2650 2630 1*9 68 282. 276 08 255 -143 367 8.43 35G 237 J55 080 2*9 125 132 "41 199 232 "05 1*9 286 "152 1124 341 196 26J5 172 27* 079 Ğftzaltı Pazarı 694 507 72395 59689 -41276 420281 254 764 176607 1426 756 240,639 637395 5474387 2 427616 71341 701*4« 90635* •856*3 • Abara E»tron*ank 031 EGSGMYC 04o UaknaTakn 065 RateEvAleUı '•areukHot 5*0 039 089 044 060 038 0-96 C45 042 092 045 067 039 •10 306 093 044 066 3-0 "7008 1-6661 214 043 203 558 Yenl Ekonomi Pazarı 635 595 640 610 383 613 1'3456O0 Pteü*aı1 ^ 5 4 254 26C 256 0"S 257 3200102 I MB0SZBJUİUSIKURLAH 2O/UMLK2H05 DÖVİZ l ABD Dolan l AvTistralya Dolan l Danımarka Kronu 1 \\TO 1 Ingılız Sterlını 1 Isvıçre Frangı 1 ts\eç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuvevt Dınan 1 Noneç Kronu 1 Sud. Arb Rıvalı lOOJaponYenı 1 Yenı tsraıl Şekelı 13424 0 99^8 021616 16118 2 3689 0 16973 1 1574 4 5590 0 20082 035901 ! 1522 1 3489 10043 0 21722 16196 2 3813 10444 0 17150 1 1626 4 6190 0 20217 0 35966 1 1599 EFEITİF 13415 0 9932 021601 16107 2 36~2 1 0361 0 16961 1 1531 4 4906 020068 0.35632 1 1479 0 28510 13509 10103 0 21772 16220 2 3849 10460 0ri89 1 1670 4 6883 0 20263 0 36236 1 1643 0 299"2 BENCE İZZETTİN ÖNDER İktisat ve Gelir Dağılımı Iktisat Fakültesi Mezunlan Cemiyeti'nin (İFMC) geçen hafta sonunadoğru gerçekleştirdiği "Iktisat ve Gelir Dağılımı" konulu 30. Iktısatçılar Haftası ba- şanlı geçti. Bu vesileyle, bazı düşüncelenmi pay- laşmak istiyorum. Neo-klasik iktisat akımının ikı ayn yöntemle zihin- lerimizı çekliğinı düşünüyorum. Bunlardan bınnci- si, gerçek dışı varsayımlara dayalı ve yaşanan ger- çeklığı yansıtmayan parlak teorılerdir. Hem ıçerik hem de retorıklerle oluştuaılan modellerle sistemin gerçek işleyişi perdelenmekte ve yaşamla ilgılı net algılama yapmamız engellenmektedir. Neo-klasik teorilerde, biryandan özel kesimin işleyişi özgür ve rasyonel birey davranışına dayalı serbest piyasa sü- recıne bağlanarak, sistemin ekonomik güç ılışkile- rınden bağımsız ışlediği görüntüsü yaratılarak, di- ğer yandan da gelir dağılımı bozuklugu gibı bazı ak- saklıkların kamu kesımınce gıderıldiğı kabulü yapı- larakgönüllerrahatlatılmaktadır. Böylece, yaşanan aksaklıklar, kısmen teorinın tam ve iyi işletilememe- sıne, kısmen sıyasılerın hatasına, kısmen de dışsal nedenlerden kaynaklandığı iddıa edılen krizlere bağlanarak sistem aklanmaktadır. Oysa gerçek yaşamda, ne piyasa ıddia edildiği gibı serbest ve rekabetçidir ne de hükümetlerin bı- rincil işlevi toplumda gelir dağılımı adaletini sağla- maktır. Neo-klasik iktisat ekolünün bır dizı gerçek- dışı varsayım üzenne kurduğu soyut modellerin aksine, piyasa dinamiklennin kartelleşme ve te- kelleşme oluşturmaya eğilımli olduğu sol teonde açıkça anlatıldığı gibı, yaşanan gerçeklerde bunu kanıtlamaktadır. Küreselleşmede yaşanan serma- ye akımlarının büyük bölümünün gelışmış ekono- miler arasmda gerçekleşıyor olması, dünya çapın- da rekabetın gelıştığını değıl, tam tersıne, şırket alımlan ya da evliliklen yoluyla tekelleşmenın yay- gınlaştığını göstermektedir. Bu gelışme, neo-kla- sik ıktisat akımının savlarını değıl, sol ekonomının savlannı doğrulamaktadır. Neo-klasik iktisat akımının bilıncımizı çeldığı ikın- cı alan ıse ıstatıstiksel verılerin arka planının ırde- lenmeden bılinçsızcekullanılmasıdır. Ekonomik fa- aliyetlerde emek ve patron arasında yaşanan sö- mürü sonucunun neo-klasik iktisat öğretısınde ge- lınn ücret ve kâr arasında dağılımı olarak tanımlan- ması, sömürüyü meşrulaştırmanın ötesınde, emekçinin hak alanını belirieyerek mücadelesini sınırlamakta, buna karşın müteşebbisin emek üze- nndekı sömürüsünü meşrulaştırarak binkım hırsı- nı olumlamaktadır. Pıyasanın oluşturduğu bırıncil gelir dağılımının sosyal vıcdana uymadığı(!) du- rumlarda ıse kamusal yeniden gelir dağılımı politi- kaları ile dağılım adaletının sağlanabıleceğı ıleri sü- rülmektedır. Keynes dönemınin kapanıp arz yan- lı ekonomi politıkalannın başat olduğu günümüz koşullannda açıkça görüldüğü üzere, kapitalıst sıs- temde devletin asıl rolü özel sermaye bırikimıne katkı yapmaktır. Bununla birlikte, toplumsal bilın- cı körelterek sıstemı ayakta tutabilmek için aşın yoksullaşma karşısında bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz olduğunda, hem pıyasalann genışletil- mesı hem de sistemin meşrulaştırılması amacıyla kısmi yeniden dağıtım polıtıkaları kamusal ışlev olarak devreye sokulur. Sermaye tarafından "po- pülist polıtika" olarak nıtelenen bu tür uygulamr* lar dahi aslında bızzat sermayenın ıznı ve deneti-' mı altında gerçekleştırilır. Bılimsel olarak sistemin genetik yapısı çözüm- lenerek "üretimden gelen güç" ve "üretimı ger- çekleştiren emek" ılışkılerı ışığında ve soyut ortam- da ulusal gelinn dağılım meşruiyeti sorgulandığın- da, neo-klasik ıktisat öğretisinin "gelir dağılımı" olarak yansıttığı görüntünün, aslında "sömürü da- ğılımı" olarak algılanmasının gereklıliği anlaşılır. An- cak sermaye baskısı ve denetimi altında sıstemi meşrulaştırma işlevi ile yukümlü burjuva iktisatçı- lan böyle bir çözümleme yapamaz. Neo-klasik te- ori alanında gelir dağılımı konusunda sayısız yayı- na, Dünya Bankası'nın yanm yüzyılı aşkın çalışma- larına karşın yeryüzünde gelir dağılımı gıderek bo- zuluyor ve yoksulluk derinleşiyorsa bir yerde bır yanlışlığın olduğunu kabul etmek gerçek akade- misyenın ahlak borcudur! Burjuva iktisadı varsayımlara dayalı hayali mo- deller oluştururken teon ile gerçeklik arasındaki uçurumu kapatmak için yaşanan gerçekliği bir bü- tünsellik içinde değil, parçalı dünyalar olarak top- luma yansıtır. Böylece, sistemin işleyişini algılaya- mayan toplum gözünde, yaşanan sorunlar siste- mık sonuçlar olarak değil, arızı hatalar olarak gö- rülür. Her bir görüntü bir "bulgu", hatta "bilgi"d\r. Bilimsel çaba, "bılgifüruşlukolmayıp bilgilerara- sındaki ılişkı ve nedensellik kuralının araştırılması faaliyetidir. * Konunun onemine binaen, bu yazı Ingiltere'de "Açık Gazete"de de yayımlanmıştır. YATIRIM FONLARI 19 ARALIK 2005 Fon Adı Dünkü Fıyat *TWFONLW Fark FonAdı DûnküFıyat Fark FonAdı Fark FonAdı DûnküFıyat Fart FonAdı DOnküFiyst &ıÖHjBL«t Faık ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 13431 62916 12916 78653 -16-29 11602 66721 37505 1Etro ihg s AmhlpDoJan DmımıtabMi ImçKnm timh Dolan MneçKım SJtntRıyılı ' İ0C" ABO Doürı 17654 AN! Dolan tbıqt 0 3 4243 «0 Dolan SEBBEIT PİYASASEB |(YTL) ABOOb AUŞ SATtŞ ABOOobı 13470 ' S Z km 16150 16200 Z36S0 2400 10350 105(10 2185 2<% CunAftn sfttılı filmı 3GurW'Reoo 13 "1 13» «BAPSTeeaftiBW 01*1951 010% 5 AJ30 - 00'4934 0327241 OİT8ST7 . sı2CA3cr YIL YanrFrans. lAj "tean a » 02 SeraForsr 0015993 AoanklfuMaibSk 0051282 AW ZralBar.W«E30&ıc Ma ıNtlSf •teeftm Bono bi. (Gart» J S D*DT33 C »t •tooâ* A tee GeokVaLHhısse İM O6M27- 300% m Yap Kradı Va lAı Karna AİîarFU*]Kanva IC6"*3 FnjsarkBTiM 43586655 8 fiEnaonl 00'021 YSMK CaFantıBa«BL 'W 0023053 OvaoarkA •WK 028*0*'Y S s n s f l D * 10109e* S 0015192 YKBlAIK-ma G«*TallAıK-naoRrer „ __* iV»"» SBar*AMaMs«. K>,"srK^İBflaık.L31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog