Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

fifCumhuriyet k^-. K I T A P L A R I TÜRKİYE'NÎN ŞEYTAN ÜÇGENl Hikmet Çerinkaya '•gPaariamaAŞ Prof Nımnm Mazhaı Ökttl Sk. \o 2 3438l5Ji.lsBnbul.Td (0CI2)343^1 4(20haıFab (0212)343 72 64 Cumhuriyet T'Cumhuriyet ^-.KİTAPLARI ATKIZ Türkan Saylan ÇagPazarismaA.Ş Prof Nurtttm Mazbar ötel S-No 1 34381 Şiîlılaaobul Tei (0.2121343 72 ^4 (20 hal) Fafcs ((V212) 343 72 64 82. Yi_ SAYI: 29294 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 ARALIK 2005 SALI r Hedef Cumhurivet Nadir Nadi ve Cumhuriyet Esen kal "askercı - cuntacı " diye • Sanayi devrimini gerçekleştiremeyen bu toplumda holding milyarderleri nasıl türedi? Kültürden yoksunluğun görgüsüzlüğü Babıâli'yi nasıl parayla fethetti? Eğer Nadir Nadi "evet" deseydi, bu kervana katılarak holdingci ekonomi İlhan SELÇUKun yazısı piramidinin en üst düzeyinde baş köşede ağırlanır; ama ne kendisi Nadir Nadi olabilir, ne de Cumhuriyet CumhuriyetJiğini koruyabiiirdi. Nadir Nadi en zor olanı seçti; en kolay biryolda yürürmüşçesine... lıderı Evren'ı gıcık eden o haberler yazılabılir, o manşetler atılabılir mıydı? Ahmet TAN'ın yazısı 1 0 v e 1 1 . s a y f a l a r d a AKP iktidan Diyanet îşleri'nin yapısını değiştirmek için yasa tasansı hazırlıyor imam dönemi • Hükümet, Diyanet Işleri Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa Taslağı'nda, din görev- lilerine kariyer uygulaması getiriyor. Taslağa göre, AB çüışmalannı yürütmek için din işleri nzman yardımcı- lıgı vi din işleri uzmanlığı kurumlan oluşturulacak. Bu un- vanla*a atanacak personel sınavla belirlenecek. • Vaizler için uzman vaiz ve başvaizlik şeklinde kari- yer basamaklanyla, cami ve mescitlerde din hiz- metlerini yürüten imam-hatipler için uzman imam- hatip ve başimam-hatiplik uygulaması getirilecek. Yüksel- mede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal, kültürel fa- aliyetler ve sicil puanlan ile sınav sonuçlan esas alınacak. • Başimam-hatipler büyük kentlerdeki camilerde, uz- man imam-hatipler ise diğerlerinde görev yapacak. Taslağı sivilcenin üzerini pudrayla örtmeye benze- ten Yaşar Nuri Öztürk, Diyanet'in bir mezhebe uyarlı olmak- tan çıkanlması ve Alevilerin sıkıntılannın giderilmesi ge- rektiğine İşaret etti. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada ABD'NÎN HEDEFÎ ÖRGÜTÜ SÎYASETE ÇEKMEK 3 aşamalı PKKplam Suriyegöztenecek Smıra radarAntakya'nın Suriye sınınn- da MATO adma radar ınşa edılıyor, ancak radann, în- cirlik Üssü'nde olduğu gıbı, yapımını üstlenen Amerikan askeri tarafından kullanıla- cağı belırtiliyor. AKIN BO- DUR'ıın haberi • 8. Sayfada CIA'nın hazırladığı plan, ilk aşamada örgütün üst düzey yönetıcileri ve yurtiçindeki 3 bin kadar üyesinin genel af ilanıyla yasal siyasete çekil- mesini öngörüyor. İkinci aşamada Kandil Da- ğı'nda bulunan 4 bin kışiye özerk yapı içınde vatandaş- hk verilecek. Militanlann ekonomik ve siyasi yaşam içine çekilmesi hedefleniyor. CIA, örgütün K. Irak'taki pa- ra trafiğıni ve Avrupa'da 170 kuruluş üzerinden yapüan yardımlan kesmek için ha- zırhk yapıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 7. Sayfada Meteoroloji yetkilileri tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından sıcakhğın daha da düşeceği nyansuu yaptı. Ankara'da okullar 1 gün tatil edilirken hem doğuda hem batıda etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolları kapandı, şehirlerarası yollarda ulaştmda güçlükler \aşanı\or. Soba zehirlcnmelerinde de artış yaşanırkeıı, me- teoroloji yetkilileri iç ve doğu bölgelerinde 8-10 derece sıcaklık azalması beklendiğini duyurdu. • 5. Sayfada Bush, Irak savaşındaki hatalannı kabul ederken, halkından umutsuzluğa kapılmamasını istedi 'Korkunç kayıplara yolaçtım' AKP'den cepte 'pardon' Kayıt dışı diye 18 milyon cep telefonundan 5 milyon lira alınmasının ardından Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, yurda gırdıkten sonra el değiştiren cep telefonlanna kaçak muamelesı yapıldığını, bu nedenle kayıt dı- şı cep telefonlan için 5 YTL toplanmasının hata olduğunu kabul etti. • 12. Sayfada Ruşya'da 50'nci Ramstore Başta Rusya olmak üzere 5 ülkede yeni li- derlık pozısyonu ıçın büyüme stratejısi iz- leyen ve tüketıcıye yakın olmayı hedefle- yen Migros'un, St. Petersburg'dakı Rams- tore sayısı 4'e ulaştı. Bu rakamın 2007 yı- lına kadar 10'a ulaşması hedefleniyor. HASAN ERİŞ'in haberi • 13. Sayfada ABD kamuoyunda desteği büyük ölçüde düşen Bush, çareyi "Irak savaşında hata yapıl- madığı" yönündeki ısrarlı söyleminden vazgeçmekte buldu. Bazı kararlannın korkunç kayıplara yol açfığını belirten ABD Başkanı, "Bu savaşın tartışmah olduğunu da biliyo- rum. Ancak sizin başkanınız olmak, doğru olduğuna inandığımı yapmayı ve sonuçlanm kabul etmeyi gerektiriyor" dedi. • 9. Sayfada ÖDENMEYEN BORÇ: NESlNVAKFI M 6. Sayfada TLTEDAVÜLDEN KALKJYOR P12. Sayfada SEMİH NEREDEN NEREYE?.. MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hesap Günü CHP lıderi Baykal'ın bir süredir sürdürdüğü mu- halefete RTE'nin verdiği yanıtlar, olayları ve sorun- ları basite ındirgemenin parlak örnekleri. Baykal lıberal yolsuzluklara dincilerin katıldığını söylerken sıyaseti (özellıkle AKP milletvekıllerinin önemlı bir bölümünü) suçlamalardan arındırmak için dokunulmazlıklann kaldırılmasını tekrar gündeme getırdi. AKP lıderinin yanıtı, savunu gücünün ne den- MArkasıSa.8,SiLl'de Aydınlanma Ateşi TRABZON'DA "Aydınlanma Ateşi Anadolu"da etkinlikleri kapsamında yazarlanmız yann Trabzon'da kent yöneticileri, üniversite öğrencileri ve okurlaria bir araya gefecek. saat 14 00 te KTU Iktısadı ve Idan Bılımlef Fakultesı'ndekı soyleşıye saat 16 OO'da Eczacılar Odası Lokalı'nde okurların toplantısına saa» 18 30 da ıse Harnmanmzade Ihsan Bey Kultur Merkezı'nde duzenlenecek 'Anadolu Aydınlanması Panelı"ne katılacaklar saat 21 00 de ıse Horon Otel'de Cumhuriyet okurlanyla yemekte br araya gelecekler Yarın Cumhuriyet'le blrllkte Lagendijk'in açıklamalan Hükümet sonunda kınadı Bakanlar Kurulu, "Or- du PKK ıle çatışmayı se- vıyor. Bu da orduyu mer- kezde ve günderade tutu- yor" diyen AB-Türkiye Karma Parlamento Ko- mısyonu Eşbaşkaru Joost Lagendijk'i muhalefetten bir gün sonra kınadı. Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çı- çek, "Özellıkle TSK'yı PKK terör örgütüyle aynı kareye koyarak bir değer- lendirme yapmış olması- nı son derece esefle kar- şılıyoruz ve şiddetle lonı- yoruz" dedı. • 4. Sayfada Erdoğan 'a tepki Izntirli kararlı Erdoğan'm 'gâvur kent' yakıştırmasını sıleceğine yönelik sözlerine tepki gösteren CHP Izmir îl Başkanı Ayhan, îzmır'ın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresı ve çağdaş bir kent olduğunu vurgu- layarak hem Izmir'ı teshm etmemek hem de sosyal demokrat kimliği Türki- ye'ye egemen kılmak ıçın çahşacaklannı söyledi. HAKAN DtRİK'in haberi • 5. Sayfada Ali Tandoğan Hapisten döndü Beşiktaşh Ali Tandoğan, 6 ay hapis cezasına çarp- tınldı. Denizlispor'da oy- narken, şimdi aynı takım- da birlikte oynadığı Be- şiktaş futbolcusu Ibrahım Üzülmez'e kafa attığı ge- rekçesiyle yargılanan Tandoğan'ın cezası erte- lendi. Ibrahim Üzülmez ise Tandoğan'ın olaydan sonra defalarca kendısinı arayarak özür dilediğini belirtti. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Ha-kem Rolii! Hükümet-Brüksel ilişkileri şöyle özetlenebilir: Brüksel, Ankara'ya bir hükümet atasa, AKP'den iyisini bulamazdı. Orhan Pamuk davası, dosyanın içinde değil de dışında meydana gelen olayların gürültüsü arasın- da kayboldu. Mahkemedekı görüntüler kabul edile- bilir cinsten değildi. UArkası Sa. 8, Sü. 8'de . ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog