Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

rCumhuriyel L . K İ T A P L A R I ENEL HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk ÇaJ Pazarlama A Ş Prof NuretDn Mazhar ÖkKİ Sk \o 2 "-HBI Sişhîaanbul Tea (0212) 543 72 MCOhatlFaks (O212>343 "2 64 Cumhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I SÖYLEV -III- BELGELER 34381 Şçlı 32. YIL SAYI: 29276 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (7945-7997) Erken seçim yaürnnlarıÇARPIK KENTLEŞME ÖNEMLÎ BİR ETKEN Kapkaç olayını oy avcılığı tetitdedi Türk Psıkologlar Derneğı istanbul Şube Sekrete- n Uzman Psıkolog Nazım Senn, kapkaçm te- melinde yatan sorunlar için etkin polıtıkalar üre- tilmediğini belırterek "Kapkaçın temelinde göç, çarpık kentleşme, ışsizlık ve yoksulluk var. Ay- nca olayların altında, uzun bır geçmışı olan rant ve oy avcılığına dayalı ıstısmar da yatıyor" dedı. Anavatan Partısı Mılletvekilı Şınn, AKP hükü- metının kapkaçı önlemek gibi bır çabası olmadığı- nı söyledı. Şırin, "istanbul, Ofer'e ve Dubaılıle- re emanet. Iktıdann bu ılgısızlığı Istanbul'da, ya- kın gelecekte Pans benzen eylemlenn zemınını hazırhyor. Şımdılık bu eylemler halkın sağdu- yusu nedeniyle olmuyor" dedı. • 9. Sayfada ISTANBUL'DA TRAFlK KAVGALARI Cinnet günü: 3 ölü En küçük tartışmaların bir anda büyüyerek cınayetle sonlanması, halkın gergin- liğinin ne boyutlara ulaştı- ğrnı gösteriyor. Dün Bay- rampaşa, Sefaköy ve Tuz- la'da yol vermeme ve yol- cu kapma nedeniyle çıkan tabancalı, bıçaklı kavga- larda toplam 3 kışı öl- dürüldü, 8 kişi yaralandı. İstanbul Haber Servisi - Bay- rampaşa, Sefaköy ve Tuzla'da trafik ve yolcu kapma tartışmalan nede- niyle çıkan kavgalarda 3 kişi öldü- rüldü, 8 kişi de yaralandı. Bayram- paşa Millet Caddesi üzerinde mey- dana gelen olayda, 34 MJS 51 pla- kalı otomçbıli kullanan Nail Gezi- ci ile 34 M 2120 plakalı minibüsün sürücüsü Y.U. arasında yol \erme- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Vergi oranlannda indirim ve 15 ye- nı üniversitenin ardından 2006 yılı Bütçe YasaTasansı'nda da er- ken seçim işareti olarak nitelen- dirilebilecek düzenlemelere gı- dildi. Köy yolları ve içme suyu projeleri için Maliye Bakanı'na aynlan ödenek 2.5 katrilyon lira- ya çıkanlırken beledıyelerin ge- cekondular başta olmak üzere ka- çak yapılara altyapı hizmeti gö- türmesi yasal hale getirildı. Düzenlemeye göre 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış olup kullanma ıznı verilmeyen ve alın- mayan yapılara yol, su, telefon, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hızmetlennden biri- nin götürüldüğünün belgelenme- si durumunda kullanma ıznı alı- nıncaya kadar geçici olarak su ve- ya elektrik bağlanabılecek, ancak bu hizmetlerin alınması kazanıl- mış sayılmayacak. • 5. Sayfada Belediyeye suçlama İstanbul da hazırlanıyor Eski Jstanbul Büyükşehir Belediye Meclısi ve Tuzla Belediye Meclı- si üyesi Ağırman, Büyükşehir Be- lediyesi'nin imar planı değişikliği çabalannın arkasında, "kısmi ya- pı affı, seçime giderken yandaşla- ra rant sağlama" amacı olduğunu öne sürdü. Ağırman, yönermeliğin kımseye danışılmadan değiştiril- meye çalışıldığını belırtti. BARIŞ DOSTER'in haberi • 5. Sayfada AIDSAfiika 'yı vuruyor Dünyadaki HTV taşıyKisı veAIDS hastası sayısının üçte ikisinin bulunduğu Afrika kıtası, hastalığın bedelini en ağır ödeyen bölge olmaya devam ediyor. BM AIDS'le mücadele örgütfinün (UNAIDS) 2005 raporuna göre, HIV taşıyan kadınlann yü/de 77'sinin vaşadığıAfrika'da bu yıl 3.2 milyonAfrikalı enfeksiyon kaptı ve 2.4 milyon Afrikaiı AIDS nedeniyle öldfi. • 7. Sayfada Güneydoğu'da IKDP'ye Molla Mustafa ile başlayan sempati Mesud Barzani ile büyüyor Barzani Türkiye'de giiçleniyor MUTTAKİ'DENEYLEMARKADAŞINA ZtYARET BARZANİ: KERKÜK 2007 'DE KÜRTLERİN Erbakan'ı unutmadıİran Dışışleri Bakanı, Ankara temaslan kapsamında birlikte türban eylemüıe katıldığı ve büyükelçiliği döneminde Türkiye'den uzaklaştınlmasına neden olan Erbakan'ı da ziyaret etti. Erba- kan'm Muttaki'ye "Bakanlığınız süre- cinde de ilışkilerimizi kat kat arttırma- hyız" dediği öğrenildi. • 10. Sayfada tran Dışişleri Bakanı Muttaki. Ankara'yı kızdırdı Kürt Bölgesi Başkanı ve Kürdıstan Demokratik Partisi lıderi Barzani, Ker- kük'ün 2007'de Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine bağlanacağını söyledi. Dı- şışleri Bakanı Gül, Barzani'nin sözle- rine sert tepki gösterdı. Gül, "Kerkük konusunda Barzani karar verecek değil herhalde" diye konuştu. • 6. Sayfada IKDP Uderi Barzani. ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından Kuzey Irak'ta gi- derek bağımsızlık yolunda alınan mesafe Barza- ni'ye sempatiyi arttınyor. Barzani'nin Kürdistan Federal Bölge Başkanı olması, yahıızcaTürkiye'de değil, Suriye ve Iran'dakı Kürtler arasında da ciddi bir moral kaynağı oluyor, Barzani sempatısi artıyor. Kürt liderin Batı'da saygın bir şekilde ağırlanması Kürtler için devletleşmede ciddi göstergeler olarak düşünülüyor. Türkiye'deki Barzani ilgisi de giderek daha çok açığa çıkıyor. Bunda sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerin yanı sua bölgedeki legal ya da illegal kuruluşlann hareket tarzı da etkili oluyor. Gûneydoğu Bölgesi'ndeki halk PKK'nin şiddet yo- luyla yansıtmaya çalıştığı Kürt olgusunun Barzani üzerinden "itibarh" bir yükselişe geçmesini sevinç ve "gururla" izliyor. Türkiye'nin Gûneydoğu'sunda ve sınır boyundaki ülkelerde Kürtler dikkatlerini ve il- gilerini ister istemez Barzani üzerinde yoğunlaştın- yor. MEHMET FARAÇ'm yazısı • 6. Sayfada Aıletci şiddete genelge tçişleri Bakanı, valilikle- re, Aılenin Korunmasına Dair Yasa'nm uygulan- masına yönelik genelge göndererek, son yıllarda aile içi şiddet olaylannın toplumu sarsan boyutlara ulaştığuıı, aıle içi şiddet nedeniyle mağdur olan kadın ve çocuklan koru- yucu yasal tedbirlerin alınması zorunluluğunun ortaya çıktığını bildirdi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Içişleri Baka- nı Abdûlkadir Aksu, son yıllarda aıle içi şiddet olay- lannın toplumu sarsan bo- yutlara ulaştığını belırterek aıle içi şiddet nedeniyle mağdur olan kadın ve ço- cuklan koruyucu yasal ted- bırlenn alınması zorunlu- luğunun ortaya çıktığını bildirdi. Aksu, valiliklere, Ailenın Korunmasına Dair Yasa'nın uygulanmasına yönelik genelge gönderdi. Genelgesinde, anayasanın "Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özeUilde ana- nın ve çocukJarın korun- MArkasıSa.8,Sü.3'te Yarışma komedisi Engelli; Yasanı ezberle! AKP, 3 Arahk Dünya Özürlüler Günü için ko- medi gibi bir yanşma dü- zenledi. îsteyen engellinin katılabileceği yanşmada, parti tarafından hazırla- nan 52 maddelik, 143 say- fahk "Engelliler Yasası" kitapçığından sorular yö- neltılecek. Kazanana ise Başbakan Erdoğan'la ye- mek yeme ödülü verile- cek. FIRAT KOZOK'un haberi • 3. Sayfada Yann Ankara 'da ABD elçisi sonunda geliyor Dış Haberler Servisi - ABD Büyükelçiliği 'ne ata- nan eski Bakû Büyükelçısi Ross Wilson'ın yann An- kara'ya geleceği, pazartesi de görevine başlayacağı bildirildi. Wilson'ın yemin töreninde konuşan Dışişle- ri Bakanı Condoleezza Ri- ce, Türkiye'nin ABD için çok önenili bir ülke oldu- ğunu belirtti. Başkan Ge- orge Bush'un yeni Ankara Büyükelçısi olarak atadığı MArkası Sa. 8, Sü. 8'de YAŞ'TA BOLÜCÜLÜKLE MÜCADELE KARARI 9 4. Sayfada TÜRKÎYE MARKASI SONUNCU P 13. Savfada BEŞÎKTAŞ, ZENIT'I AŞAMADI MSpor'da 3-093400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Başbakan Konuşuyor: Yahuuu, Beee! Muhalefetin sesini kıstığı, medya dümen suyun- da girtiği zaman konuşmalarında her cümleden bal damlıyor. Her dalda ıcraatını ne kadar kanıtlarsa kanıtlasın genelde ışler iyi gitmiyorsa bu ülkede bireysel ve sı- • Arkası Sa. 8, Sü. J 'de Dünya için ses verin! Küresel ısınmaya neden olan sera gazlanmn kısıtlanmasını öngören Kyoto Protokolü'nü imzalamayı red- deden iki ülke ABD ve Avustralya, yann dünyanın 31 ülkesinde Kyo- to'yu imzalamaya davet edilecek. İs- tanbul'dakı miting için buluşma yarın saat 12.00'de Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin önünde MArUa Sayfada Terim medyayı suçladı Ulusal Takımlar Teknik Direktörü Fa- tih Terim, Türkiye-îsviçre ulusal maçı sonrası yaşananlarla ilgili olarak, yet- kililer henüz raporlannı sunmadan ül- ke içinde infaz edildiklerini savunarak "Ülke insanı olarak onursuz bir iş yapmadık" dedi. Terim, medyaya yüklenerek, olmamış şeylerin olmuş gibi gösterildiğini savundu. MSpor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Iranla İlişkiler... İran Dışişleri Bakanı Manuçher Muttaki'nin iki günlük Ankara ziyareti trafik olarak çok yoğun geç- ti. Konuk bakan, büyükelçiliği döneminde tanıdığı kim varsa ziyaret etti. Görüşmelerin içeriğinin de ha- reketli olduğu dikkati çekiyorama, bereketli mi o tam belli değil! önceki Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi dönemin- 4 Arkası Sa. 8, Şü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog